www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Laboratory Electronics

Advices

Wymagania
Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza?
Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób nawet w tego typu opracowaniu wymienić wszystkich obowiązujących przepisów oraz tych, które niebawem wejdą w życie. Spośród wielu trzeba jednak wymienić: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), dyrektywy unijne wymuszające nowelizacje przepisów krajowych w przemyśle mięsnym (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99), Prawo Farmaceutyczne, itp.
Czas pomiaru
Temperature sensors time constants
Wynik pomiaru temperatury dokonywanej termometrem z zewnętrznym czujnikiem stabilizuje się z określoną szybkością, wynikającą z: mechanicznej konstrukcji, rozmiarów obudowy, właściwości cieplnych materiałów, rodzaju medium, prędkości przepływu medium wokół czujnika.
Monitoring
Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych
Climate monitoring (supervision) systems for temperature, humidity, pressure.
Terminologia
Methodology of relative humidity and air temperature measurement: thermometer, hygrometer: temperature, air humidity
Metodyka pomiarów wilgotności i temperatury powietrza, powtórna kalibracja i konserwacja termometrów i higrometrów. Legalizacja czujników pomiarowych.
Electronic devices and systems for climate supervision.
Contemporary devices and measuring systems should meet higher standards every year. They are a result of complicated production technologies and ...
Use of the weighting dryers
A weighting dryer is an ideal device which allows on performing quick and accurate moisture measurement.