Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » appnote-474-susz-drewna-2st-regulacja-rh

Suszenie drewna, sterowanie wywietrznikami - regulator LB-474A3

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
  • pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu suszarni
  • sterowanie otwieraniem i zamykaniem wywietrzników
  • zmiana wartości zadanej regulacji po ustalonym czasie
  • opcjonalne sterowanie wentylatorem
Regulator temperatury i wilgotności, psychrometr LB-474A3

Określenie zadania

Wilgotność względna (RH) powietrza w suszarni drewna regulowana jest przez wymianę powietrza z otoczeniem. Swobodny przepływ powietrza umożliwiają otwory wentylacyjne otwierane elektrycznie po podaniu napięcia na siłownik. Siłownik otwiera klapy wywietrznika i utrzymuje taki stan dopóki napięcie sterujące siłownika nie zostanie wyłączone. Po zdjęciu napięcia sterującego klapy wywietrznika są zamykane przez sprężynę

W czasie godzin dziennych sterowanie klapami wywietrzników realizują manualnie pracownicy. W czasie godzin nocnych należy zapewnić regulację automatyczną wilgotności powietrza. Dodatkowym warunkiem jest utrzymywanie przez pierwszych 6 godzin cyklu nocnego wilgotności na poziomie 50%, a następnie osuszanie do wartości 35%. W przypadku gdy zmierzona wartość RH przekroczy wartość 60%, należy dodatkowo uruchomić wentylator wymuszający wzmożoną wymianę powietrza.

Sposób realizacji

Wykorzystane zostały trzy kanały regulacji sterownika LB-474A3. W kanale nr 2, pracującym jako regulator progowy, ustawiono wartość zadaną (SP) 50% RH z histerezą na poziomie +/-2% RH. W kanale nr 1, również regulator progowy, ustawiono wartość zadaną 35% RH, również z histerezą na poziomie +/-2% RH. Regulacja wartości RH będzie polegać na sterowaniu wywietrznikami przez pierwsze 6 godzin za pośrednictwem kanału 2-go, po czym kontrolę przejmie kanał 1-szy.

Regulator LB-474A3 pozwala na sterowanie każdego wyjścia przekaźnikowego z dwu źródeł sygnału: Pri - podstawowy i Alt - alternatywny. W niniejszej aplikacji do żródłem Pri jest wyjście kanału regulacji nr 1, a źródłem Alt jest wyjście kanału regulacji nr 2. O tym które źródło jest aktualnie wykorzystywane do sterowania przekaźnikiem decyduje stan sygnału d.

po:ap474-ap1-sch1.png

Przełączenie źródła sygnału sterującego przekaźnikiem realizuje program czasowy (sekwencja czasowa) ustawiony w kanale nr 3 regulatora. Program kanału nr 3, bezpośrednio po wyzwoleniu (START) przełącza wyjście A kanału nr 3 na stan wysoki (1) i ten stan wymusza dołączenie przekaźnika do wyjścia A kanału nr 2. Stan wysoki 1 na kanałe nr 3 trwa przez 6 godzin, po czym wyjście wraca do stanu niskiego (0). W stanie niskim przekaźnik jest sterowany poprzez wejście Pri z kanału nr 1 regulatora. Sekwencja czasowa pozostaje w stanie niskim aż do ponownego wyzwolenia sygnałem START.

Sygnał START jest podawany przez użytkownika bądź automatycznie. Jedną z możliwości wydania START jest zdefiniowanie wejścia wyzwalającego Pri kanału nr 3 na naciśnięcie klawisza sterownika (np. klawisz strzałka w górę). Jeśli sterownik jest trudnodostępny, to można wykorzystać opcjonalne wejście binarne do którego dołączony zostanie zewnętrzny klawisz wyprowadzony w dogodne miejsce. Opcją automatyczną jest ustawienie godziny wyzwolenia - wymagane jest zainstalowanie opcji zegara RTC.

Obsługę wentylatora włączanego powyżej 60% RH zrealizowano w oparciu o mechanizm alarmu. W kanale nr 1 zdefiniowany został alarm wartości górnej AH na poziomie 60%, natomiast przekaźnik P5 na wejście Pri otrzymał sygnał alarmu przekroczenia.

Sygnalizacja stanu i reset

Jako udogodnienie dla operatora, do przekaźnika P2 dołączono lampkę sygnalizującą aktywność sekwencji czasowej. Kontrolka zapala się wtedy, gdy kanał nr 3 regulatora generuje stan 1, tj. bezpośrednio po wyzwoleniu 6-godzinnego impulsu. Przekaźnik P2 został w konfiguracji dołączony do wyjścia A kanału nr 3 regulatora.

Aby operator mógł przerwać np. niepotrzebnie wyzwoloną sekwencję czasową, kolejny klawisz regulatora został zdefiniowany jako źródło resetujące stan kanału nr 3 regulatora. Po resecie kanał nr 3 wystawia na wyjściu sygnał niski (0) aż do ponownego wyzwolenia.

Wymagany osprzęt

  • Sterownik LB-474A3
  • Psychrometr bazujący na dwóch sondach Pt-1000 (bądź Pt-100), np. typu LB-754PAY
Opcjonalnie
  • Moduł wejścia binarnego LB-474BIN jeśli ma zostać wykorzystany zewnętrzny klawisz START
  • Moduł zegara czasu rzeczywistego LB-474RTC jeśli wyzwalanie ma odbywac się o określonej godzinie

Schemat połączeń

po:ap474-ap1-sch2.png

Dane techniczne sterownika

Patrz dokument: Uniwersalny regulator PID - LB-474A3