www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Warunki środowiskowe w pomieszczeniach, w miejscu pracy, na stanowisku pracy cz. 1

 W artykule:

o akredytacji laboratorium wzorcujacego i badawczego

w jakim celu i czym mierzyć, monitorować, rejestrować warunki środowiskowe (mikroklimat) w pomieszczeniach

 

Badania mikroklimatu pomieszczeń cz. 1

 

 Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (dawna nazwa: Laboratorium Wzorcujące Wilgotności i Temperatury), w czerwcu 2004 uzyskało akredytację PCA na wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury (termometry elektroniczne i czujniki temperatury) oraz przyrządów do pomiaru wilgotności względnej powietrza (higrometry i psychrometry). 19 stycznia 2005 r. PCA podpisało z ILAC (ang: International Laboratory Accreditation Cooperation) umowę o wzajemnym uznawaniu – ILAC-MRA (ang: Mutual Recognition Arrangement) w zakresie: laboratoriów badawczych i wzorcujących. W grudniu 2005 Laboratorium uzyskało rozszerzenie akredytacji o możliwość wzorcowania przyrządów do pomiaru wilgotności bezwzględnej (higrometry punktu rosy) oraz o przyrządy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego (barometry). We wrześniu 2005 Laboratorium podzielone zostało na: dział wzorcowań i dział badań. Podział spowodowany był koniecznością wystąpienia do PCA o akredytację badania mikroklimatu pomieszczeń. Akredytacja została udzielona w styczniu 2006. Tak więc, Laboratorium posiada dwie niezależne akredytacje, dla dwóch różnych działalności. W maju 2005, PCA zmieniło znaki akredytacji, a po podpisaniu oddzielnej umowy sublicencyjnej, Laboratorium LAB-EL otrzymało nowe, zintegrowane znaki akredytacji z numerami AP 067 dla działu wzorcowań i AB 679 dla działu badań, plasujące Laboratorium w światowym systemie jednostek akredytowanych. Laboratorium LAB-EL posiada pewien dorobek w tematyce badania mikroklimatu pomieszczeń, czego dowodem może być wiele przeprowadzonych badań oraz dwie sponsorowane i współtworzone  książki.

 

warunki środowiskowe - certyfikat AP067

warunki środowiskowe - certyfikat AP679

 

 

Warunki środowiskowe w pomieszczeniach

Badania mikroklimatu dotyczą pomieszczeń rozumianych w sposób szeroki. Mikroklimat to warunki środowiskowe w pomieszczeniach. Pomieszczeniem określane są natomiast przestrzenie zamknięte, w których panują parametry mikroklimatyczne specyficzne dla warunków użytkowania, określonych odpowiednimi przepisami i/lub wymogami technologicznymi. W takiej definicji mieszczą się:

 • pomieszczenia mieszkalne i biurowe;
 • pomieszczenia przemysłowe (produkcyjne);
 • pomieszczenia czyste z nadciśnieniem lub podciśnieniem;
 • miejsca pracy
 • wszelkiego rodzaju magazyny artykułów przemysłowych;
 • magazyny i hurtownie leków, artykułów spożywczych;
 • magazyny uzbrojenia;
 • środki transportu farmaceutyków i/lub artykułów spożywczych;
 • laboratoria wzorcujące i/lub badawcze, pracownie naukowe;
 • komory klimatyczne;
 • zamrażarki, chłodziarki, lodówki, cieplarki.

Wymienione pomieszczenia wyszczególnione są również w zakresie akredytacji działu badawczego laboratorium. Badanie mikroklimatu pomieszczeń polegają zasadniczo na pomiarach rozkładu temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu. Pomiary są rejestrowane, a wyniki analizowane i poddawane obróbce matematycznej w celu obliczenia niepewności pomiarów. Wszystkie badania muszą być bardzo dokładnie uzgadniane z klientem, który albo sam określa rozmieszczenie punktów pomiarowych, częstotliwość rejestracji oraz okres rejestracji, albo zleca to kompetentnemu pracownikowi laboratorium, akceptując podpisem takie uzgodnienie. Każdy z przyrządów wykorzystywanych do badań mikroklimatu, jest wzorcowany w dziale wzorcowań laboratorium i posiada aktualne świadectwo wzorcowania. Na podstawie analizy danych zarejestrowanych tworzy się tzw. mapping temperatury i wilgotności względnej oraz o ile taka potrzeba istnieje również ciśnienia barometrycznego.
Zapisywanie wyników pomiarów mikroklimatu jest dokonywane:

 1. dla przyrządów wyposażonych we wbudowana pamięć rejestracji (to jest: LB-706T, LB-706B, LB-520H) – w pamięci przyrządów pomiarowych, po czym po zakończeniu pomiarów przepisywane jest do komputera (na jego dysk twardy) z wykorzystaniem odpowiedniego programu, stanowiącego wyposażenie przyrządu (wg wykazu poniżej),
 2. dla przyrządów nie posiadających wbudowanej pamięci rejestracji (to jest: LB-710, LB-711, LB-716D2, LB-716D20) – po podłączeniu przyrządów do komputera i uruchomienie odpowiedniego programu, który umożliwi rejestrację wyników pomiarów bezpośrednio na komputerze (na dysku HD).

Do współpracy przyrządów z komputerem wykorzystywane są następujące programy Scada LBX oraz Logger

 • dla panelu LB-706T oraz dla LB-706B: program „Scada LBX”,
 • dla termohigrometrów LB-520H: program „Logger”,
 • dla termometru LB-711: program „Scada LBX”,
 • dla barometru LB-716D2 i LB-716D20: program „Scada LBX”.

Zastosowanie w/w programów i rejestracji wyników na komputerze ma na celu wyeliminowanie błędów przypadkowych wynikających z pomyłek ręcznego zapisu wyników pomiarów.
Wykonanie i przebieg procesu badań, dokumentowane jest poprzez sporządzenie w miejscu pomiaru „Protokołu z wykonania badań”. Wszystkie wyniki pomiarów zapisywane w zbiorze na dysku komputera i stanowią  załącznik do protokołu.

Na podstawie wyników pomiarów zebranych podczas badań i na podstawie świadectw wzorcowania przyrządów wykorzystywanych do badań, opracowywane są  wyniki pomiarów. Dla każdego punktu obliczany jest wynik pomiaru (jako algebraiczna suma wartości pomiaru i poprawki używanego przyrządu kontrolnego) oraz rozszerzona niepewność pomiaru. Wyniki są opracowywane przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, do którego kopiowane są odpowiednio wcześniej zebrane w plikach wyniki pomiarów. W przypadku niejednoznacznych, niespodziewanych bądź budzących wątpliwość wyników badań, przeprowadzana jest analiza wyników i określana prawdopodobna przyczyna niepowodzenia badań. W uzgodnieniu z klientem, badania są powtarzane z uwzględnieniem analizy przyczyny poprzedniego niepowodzenia, a w szczególnych przypadkach  użyty zostaje inny egzemplarz przyrządu pomiarowego.

Dowodem wykonania badań, jest wystawione przez laboratorium „Sprawozdanie z badań”. Sprawozdanie zawiera opracowane wyniki, które sformułowano zgodnie z zaleceniami jednostki akredytującej. Na Sprawozdaniu z badań mikroklimatu pomieszczeń objętych zakresem akredytacji, umieszcza się logo laboratorium akredytowanego. Zawartość merytoryczna Sprawozdania jest zgodna z życzeniami klienta i wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Sprawozdanie ma ujednoliconą szatę graficzną wg wzoru opracowanego przez laboratorium i zatwierdzonego przez jednostkę akredytującą. 

Więcej o Laboratorium można dowiedzieć się na stronach internetowych http://www.label.pl/po/wzorcowanie.html i http://www.label.pl/po/laboratorium-badawcze.html.

 

Patrz: Badanie mikroklimatu pomieszczeń cz. 2

 

Artykuł pt " Badania mikroklimatu pomieszczeń cz. 1" został publikowany w piśmie POMIAR nr2/2006 (aktualizacja na stronie www.label.pl  04/2014 oraz 09/2018)

 

See also
Zobacz również
Zakres, polityka jakości Zakres, polityka jakości
Cel, zakres, procedury, polityka jakości
Badania Badania
Akredytowane pomiary klimatu i mikroklimatu pomieszczeń przemysłowych, magazynów, środków transportu, biur, laboratoriów itp.
Wzorcowanie Wzorcowanie
Akredytowane wzorcowanie termometrów, higrometrów, termohigrometrów, psychrometrów, czujników termometrów oporowych, pirometrów, kamer termowizyjnych, barometrów, ciśnieniomierzy różnicowych, komór klimatycznych, cieplarek, mierników CO2 (ditlenku węgla).
Certyfikaty Certyfikaty
Atesty termometrów, higrometrów, barometrów, wiatromierzy, mierników CO2, rejestratorów danych, regulatorów klimatu oraz innych urządzeń do pomiaru klimatu.