www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Artykuły

Pieczarki
Uprawa pieczarek, produkcja pieczarek: urządzenia
Założenia, wymagania, technologia, automatyzacja - o co w tym chodzi?
Wymagania
Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza?
Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób nawet w tego typu opracowaniu wymienić wszystkich obowiązujących przepisów oraz tych, które niebawem wejdą w życie. Spośród wielu trzeba jednak wymienić: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), dyrektywy unijne wymuszające nowelizacje przepisów krajowych w przemyśle mięsnym (Dyrektywy Rady 64/433, 71/118 i 77/99), Prawo Farmaceutyczne, itp.
Wymagania
Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza (aktualizacja)?
Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas produkcji, transportu i przechowywania. Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez oferowane przez nas systemy do nadzoru klimatu.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
Koncentracja danych pomiarowych z 8 różnych czujników wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy, a więc z interfejsem S300, prądowym 0/4...20mA, napięciowym 0/2...10V, termistorowym, czujniki binarne (zestyk zwierny/rozwierny. Koncenrator LB-480 posiada pamięć danych o pojemności ok. 1 MB, a liczba zapisanych w niej rekordów danych zależy od rodzaju podłączonych czujników. Możliwe jest tworzenie wykresów, raportów i/lub histogramów, istnieje możliwość ustawiania progów alarmowych od wartości granicznych jak i od zdarzeń binarnych. Przyrząd może pracować autonomicznie, a konfiguracja może być realizowana poprzez przeglądarkę internetową.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
W pierwszej części artykułu przedstawiony został nowy przyrząd, jakim jest koncentrator danych LB-480, który dzięki zastosowaniu modułów rozszerzeń, umożliwia obsługę nawet do 17 termohigrometrów, np. LB-710A, a zastosowanie równoległego zapisu na karcie SD daje duże możliwości pamięciowe. Właściwością wyróżniającą przyrządu jest konfigurowalność sprzętowa w zależności od aktualnych potrzeb. Przyrząd, oprócz standardowych ośmiu wejść pomiarowych, ma możliwość „obsadzenia” trzech portów specjalizowanymi modułami funkcjonalnymi, dzięki czemu można wykorzystywać go w wielu różnych zastosowaniach.
Ale wieje!
W ostatnich dniach faktycznie wieje. W historii pomiarów zarejestrowanych w naszej stacji meteorologicznej http://www.meteo.com.pl/ za okres ostatniego tygodnia, prędkość wiatru dochodziła w podmuchach do 27 m/s, to jest blisko 100 km/godz. Prędkość wiatru, to przepływ powietrza spowodowany różnicą ciśnień. Pomiarów prędkości przepływu powietrza i innych gazów dokonuje się za pomocą anemometrów. Pomiary przepływu powietrza wykonuje się nie tylko dla potrzeb meteorologicznych, ale i w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Kominiarze używają elektronicznych anemometrów podczas przeprowadzania obowiązkowych kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach.
Warunki środowiskowe pomieszczeń, miejsca pracy - cz. 1
Laboratorium LAB-EL w ramach swej działalności badawczej zgodnie z akredytacją AB-679, wykonuje badania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Spośród rodzajów pomieszczeń badanych należy wymienić pomieszczenia biurowe, mieszkalne, przemysłowe, pomieszczenia czystości w zakładach farmaceutycznych, magazyny leków i artykułów spożywczych laboratoria wzorcujące i badawcze. Badane są warunki środowiskowe w miejscach pracy, na stanowiskach pracy, w muzeach i obiektach zabytkowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przyrządy stosowane do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach.
Badania pomieszczeń, rozkład temperatury i wilgotności - cz. 2
Druga część artykułu poświęcona jest kwestiom jakości mikroklimatu pomieszczeń na zgodność z wymaganiami HACCP, GMP, GHP, GDP. Omówiono problemy walidacji systemów monitoringu parametrów mikroklimatu pomieszczeń, realizacje tzw. mappingów czyli rejestrowania w funkcji czasu zmienności parametrów mikroklimatu. Omówiono również przyrządy do realizacji mappingów czyli termohigrometry rejestrujące LB-520, rozkładane w przestrzeni badanego pomieszczenia na okres ok. 1 tygodnia. na podstawie odczytanych danych z okresu rejestracji dokonywana jest ich analiza i sporządzane jest sprawozdanie z badań.
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-525 - cz. 1
Systemy bezprzewodowej transmisji danych są bardzo popularne mimo pewnych mankamentów samego procesu transferu danych. Zaletami systemu są: mobilność w sensie braku przywiązania do konkretnego miejsca oraz autonomiczność przyrządu tzn. zasilanie bateryjne i własna pamięć danych, wadami zaś są: zasilanie bateryjne (wymaga ciągłego nadzoru) oraz niestabilność przestrzeni radiowej (zmiany konfiguracji w magazynie powoduję zmianę rozkładu pola elektromagnetycznego. w pierwszej części artykułu omówiono termohigrometr rejestrujący LB-525.
Bezprzewodowy termometr z higrometrem LB-525 - cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono standard E-WAVE, istotę transmisji danych w systemie MASTER-SLAVE oraz przedstawiono przykładową aplikację systemu wielopunktowego z przekaźnikami danych. Standard E-WAVE stworzony został z myślą o prostych systemach z łącznością radiową, krótkiego zasięgu pracujących w paśmie częstotliwości nie wymagających zezwoleń. Ukierunkowany jest głównie na proste przyrządy zasilane przeważnie z własnego źródła np. baterii, dla których praca w systemie radiowym nie powinna być obciążeniem dla zasobów zastosowanych w nich prostych procesorów.
Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności - cz. 3
W części trzeciej omówiono oprogramowanie LOGGER oraz Scada LBX. Oprogramowanie LOGGER służy do indywidualnego odczytu danych z termohigrometru rodziny LB-525, a również do ich konfiguracji. Praca systemowa wymaga oprogramowania umożliwiającego działanie systemu w trybie "on line" z możliwością konfigurowania i parametryzacji poszczególnych elementów systemu (termohigrometrów rodziny LB-525), wizualizacji bieżących pomiarów z reakcją na przekroczenia ustawionych progów alarmowych oraz powiadamianiem użytkownika ssyetmu a zaistniałych anomaliach tj. zdarzenia systemowe i/lub przekroczenia wartości granicznych.
Ciśnieniomierze różnicowe, pomiar różnicy ciśnień
Co to jest różnica ciśnień i dlaczego tak ważne jest jej monitorowanie i kontrolowanie? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest prosta, jest to bowiem różnica pomiędzy ciśnieniem p1 jakie zmierzono w pomieszczeniu A, a ciśnieniem p2 zmierzonym w pomieszczeniu B. Jeżeli ciśnienie p1 w pomieszczeniu A jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, to znak dodatni różnicy ciśnień oznacza nadciśnienie w pomieszczeniu B, a znak ujemny, podciśnienie. Pomiary i sterowanie różnicą ciśnień dotyczą przede wszystkim tzw. pomieszczeń czystości (ang. clean rooms), w których panuje lekkie nadciśnienie w stosunku do innych pomieszczeń przyległych w celu ochrony przed wnikaniem do pomieszczenia cząsteczek pyłów, kurzu, itp.
Przechowywanie leków i szczepionek w aptece, hurtowni farmaceutycznej - cz. 1
Daje się zauważyć wzrost zainteresowania aptek oraz hurtowni farmaceutycznych monitoringiem głównie temperatury w pomieszczeniach przechowywania leków. Akredytowane Laboratorium LAB-EL (AP 067) realizuje wzorcowania wszelkiego rodzaju urządzeń chłodniczych np. lodówki, chłodziarki, itp. Laboratorium spotyka się często z pytaniami, a nawet pretensjami użytkowników, dlaczego urządzenia te wykazują często spore wahania temperatury. W celu przybliżenia tego zjawiska, które jest skutkiem powszechnie stosowanej regulacji dwustawnej, proponujemy dwuczęściowy artykuł poświęcony zjawiskom występującym w procesie regulacji temperatury w wymienionych urządzeniach.
Monitorowanie temperatury leków w aptekach, termometry do apteki - cz. 2
Automatyczna regulacja temperatury w zamrażarkach czy chłodziarkach ma charakter "nieciągły, impulsowy" Żeby jednak wiedzieć, z jakim rodzajem regulacji, a właściwie jaka jest charakterystyka regulowanej temperatury, niezbędna jest wiedza o rzeczywistych warunkach termicznych panujących w komorze chłodziarki, a takiej wiedzy nie wydobędziemy od naszego sprężynowego wskaźnika, którego bezwładność powoduje iż nie nadąża on za zmianami termicznymi w komorze i w zasadzie wskazuje on średnią temperaturę z dość swobodnym przybliżeniem.
Farmy wiatrowe - rozwiązanie dla energetyki lokalnej - cz. 1
Energetyka wiatrowa rozwijająca się ostatnio bardzo dynamicznie, przestaje być propozycją rozwiązania problemów energetycznych wsi, a nabrała istotnego znaczenie dla elektroenergetyki zawodowej. Słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna i pozbawiona tradycyjnych źródeł energii, np. północno-wschodnia część Polski, może być wspomagana farmami wiatrowymi. W Polsce już ponad 200 MW mocy zainstalowanej jest w siłowniach wiatrowych i wciąż ich przybywa. Dla krajowego systemu elektroenergetycznego to niewiele, ale dla zaspokojenia lokalnych potrzeb to znacząca ilość.
Farmy wiatrowe - rozwiązanie dla energetyki lokalnej - cz. 2
Klasyczny układ, najczęściej obecnie produkowanych turbin, to pozioma oś obrotu o trzech łopatach. W eksploatacji znajdują się jeszcze rozwiązania jedno, dwułopatowe, które mimo pewnych zalet (ograniczenie masy wirnika), posiadają istotną wadę – są źródłem większego hałasu. Dlatego te konstrukcje stały się mniej popularne i są raczej zanikające. Im większa liczba łopat tym większy moment startowy wirnika turbiny. Rozwiązanie z 3 łopatami jest kompromisem między wydajnością a trwałością turbiny. Łopaty o długości 20-40 m wykonane z włókien szklanych lub węglowych montowane są na wale, który zazwyczaj jest połączony ze skrzynia biegów i generatorem.
Farmy wiatrowe - rozwiązanie dla energetyki lokalnej - cz. 3
Stosowanie szybkoobrotowych generatorów asynchronicznych wymusza stosowanie przekładni między maszyną a kołem wiatrowym (wirnikiem turbiny wiatrowej) wirującym z prędkością nie większą niż 40 obr/min. Ta stosunkowo mała prędkość wirnika wynika przede wszystkim z potrzeby optymalizacji pracy elektrowni, czyli potrzeby maksymalizacji mocy uzyskiwanej ze strumienia wiatru.Efekt taki otrzymuje się dla kół wiatrowych z trzema łopatami, przy wyróżniku szybkobieżności (definiowanym jako stosunek prędkości liniowej końca łopaty do prędkości wiatru) równym 7. km/h) w stanie pracy ustalonej i jeszcze większe w stanach przejściowych.
Farmy wiatrowe - rozwiązanie dla energetyki lokalnej - cz. 4
Z roku na rok postęp technologiczny powoduje, że wzrasta zarówno moc siłowni wiatrowych jak i ich wielkość (tab. 1.). W Polsce energetyka wiatrowa rozwija się od blisko 20 lat. Proponowane wcześniejsze rozwiązania dotyczyły turbin bardzo małej mocy, co najwyżej kilka kW i na ogół pracujących na sieć wydzieloną. Nie stanowiło to ani problemu technicznego, a ze względu na małą ilość tych elektrowni, nie stwarzało zagrożenia ekologicznego. Zainteresowanie wykorzystaniem energii wiatru stopniowo wzrastało, a w ostatnim czasie wręcz w tempie szokującym.
Pieczarkarnie - uprawa pieczarek - producent sterowników
Spośród wielu gatunków grzybów jadalnych, w większości zbieranych ze stanu dzikiego, tylko nieliczne są uprawiane. Spotyka się raczej doświadczalne uprawy popularnych kurek czy nawet borowików, ale skalę przemysłową upraw osiągnęły pieczarki i boczniaki, przy czym te pierwsze posiadają pozycję zdecydowanie dominującą. Produkcja pieczarek z roku na rok wzrasta, a pozycja Polski w świecie jest bardzo wysoka i z posiadanych danych wynika, że w 2004 roku, osiągnięto poziom produkcji 172 tysiące ton, co plasuje Polskę na czwartym miejscu po USA, Chinach i Holandii, tuż za nami znajduje się Francja.
Higrometr - historia pomiaru. Higrometry elektroniczne - producent
Przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza noszą nazwę higrometrów (z greckiego hygros - wilgotny, mokry). Wyjątkiem jest psychrometr (psychros - zimny, chłodny) czyli przyrząd oparty na termometrze suchym i wilgotnym. Zmieniającą się zawartość pary wodnej w powietrzu próbowano określać na przełomie XV i XVI wieku. W 1500 roku Leonardo da Vinci zbudował pierwszy higrometr. Była to kula bawełniana lub wełniana, która zmieniała swoją masę absorbując wilgoć z atmosfery. Kule tę powieszono na wadze, której wychylenia wskazywały wilgotność otoczenia. Były to pomiary mało dokładne, ale przyczyniły się do rozwoju dalszych badań z tej dziedziny. Zaczęto poszukiwać innych materiałów higroskopijnych, zmieniających swoje właściwości pod wpływem wilgotnego powietrza.
Interfejs cyfrowej pętli prądowej w miernictwie przemysłowym
Dążąc do wykorzystania zalet i wyeliminowania wad interfejsu analogowej pętli prądowej 4...20 mA, firma LAB-EL zmodyfikowała go wprowadzając modulację prądu w pętli bezpośrednio przy pomocy informacji cyfrowej. Dowolne cyfrowe wyniki pomiarów można wówczas przesłać przy pomocy asynchronicznej transmisji szeregowej, o zależnościach czasowych analogicznych jak w najpopularniejszym z interfejsów szeregowych: RS-232C. Dla przedstawianego interfejsu firma LAB-EL stosuje w opisach nazwę: S300. Przyjęto mianowicie, że wartość prądu pobieranego przez przyrząd pomiarowy odpowiada jednemu z dwu stanów logicznych: stanowi "0" (aktywnemu) odpowiada większy prąd, a stanowi "1" (spoczynkowemu) - mniejszy prąd.
Kilka ważnych pytań
Od bez mała 25 lat firma LAB-EL zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomiarami parametrów klimatu i mikroklimatu. Co rozumiemy pod określeniem „klimat”? Klimatem jest zbiór przestrzenny parametrów głównie powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, czasem skład powietrza (np. zawartość CO2), stany wód na powierzchni ziemi i pod powierzchnią, temperatura i wilgotność ziemi, itp. Mikroklimatem nazywamy, zbiór parametrów powietrza w przestrzeni ograniczonej np. pomieszczenia, urządzenia (np. komory klimatyczne, szafy chłodnicze), itp.
Książka „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia"
Książka pt. „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia" jest siódmą pozycją z serii książek popularno-naukowych wydanych przez AGENDĘ Wydawniczą PAK, obejmujących obszar tematyczny automatyki i pomiarów. Nowa książka autorstwa Zdzisława Kabzy, Krystyny Kostyrko, Sławomira Zatora, Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego stanowi nowe opracowanie w stosunku do wydanej w 2002 roku książki „Klimat Pomiary Regulacja". Jest to trzecia książka sponsorowana przez firmę LAB-EL. W książce przedstawione zostały zagadnienia dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach rozumianych w sposób szeroki.
LAB-EL - współpraca z uczelniami, prace dyplomowe
Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN. Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.
LAB-EL - współpraca z uczelniami, przyrządy meteorologiczne
Obaj autorzy tego artykułu mają bogate doświadczenie dydaktyczne, co stwarza uzasadnienie zainteresowaniem firmy, współpracą z wyższymi uczelniami. Współpraca ta dotyczy udziału firmy LAB-EL w pracach naukowo-badawczych, realizowanych przez uczelnie, współuczestnictwa w realizacji prac dyplomowych czy też prowadzeniu praktyk studenckich. Kilka uczelni posiada aparaturę produkcji firmy LAB-EL, stanowiącą wyposażenie stanowisk laboratoryjnych, są to: Politechnika Gdańska, Akademia Rolnicza w Lublinie, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, SGGW. Na stronie www.label.pl prezentowane są prace dyplomowe realizowane przy udziale firmy LAB-EL.
Ciągłe doskonalenie procesu wzorcowania w laboratorium LAB-EL
Co to jest zakres akredytacji? Jest to zapis parametrów metrologicznych, jakimi laboratorium może posługiwać się pod symbolami akredytacji nadanymi przez PCA. Składają się na to: zakresy pomiarowe, zdolność pomiarowa CMC i kategoria laboratorium (określającą czy laboratorium działa w stałej siedzibie czy również poza nią).
Wzorcowanie czujników pomiarowych dla temperatury i wilgotności - definicje
Zakres działalności Laboratorium LAB-EL, procedury wzorcowania, podstawowe definicje metrologiczne: adiustacja, spójność pomiarowa, wzorzec państwowy jednostki miary, niepewność pomiaru, bład pomiaru...
LBX - idziemy do przodu!
Oprogramowanie LBX, opracowane i produkowane w firmie LAB-EL, było już omawiane na łamach magazynu Pomiar w aspekcie obsługi jednego ze standardów komunikacyjnych stosowanych w automatyce i pomiarach, a mianowicie MODBUS RTU. Jest to niewielki fragment z wielkiej gamy funkcji, jakie program może realizować. W niniejszym artykule zaprezentujemy program LBX, jako znakomite narzędzie wspomagające akwizycję i wizualizację danych pomiarowych. A więc, od początku.
Temperatura punktu rosy przy malowaniu konstrukcji stalowych
Przedstawiono definicję i istotę Temperatury Punktu Rosy (Dew Point Temperature). Jest to parametr wskazujący temperaturę powietrza przy której wykrapla się zawarta w nim woda. Parametr ten jest obliczany na podstawie zmierzonych temperatury i wilgotności względnej oraz ciśnienia (ciśnienie przyjmuje się zazwyczaj jako średnie tj, 1000 hPa). Jest to informacja bardzo ważna w procesie malowania przedmiotów, np konstrukcji stalowych. W artykule zaprezentowano zastosowanie termohigrometru LB-570P do pomiaru między innymi temperatury punktu rosy.
Mierniki wilgotności i temperatury, termohigrometry, barometry
Konieczność ciągłego zwiększania ekonomicznej opłacalności przedsiębiorstwa, a także coraz ostrzejsze normy techniczne (w szczególności wprowadzane aktualnie w Polsce międzynarodowe normy ISO) sprawiają, że niezbędne stają się ciągłe pomiary i rejestracja warunków klimatycznych panujących na stanowiskach produkcyjnych oraz w miejscach przechowywania materiałów. Najczęściej kontrolowane parametry to temperatura i wilgotność powietrza. Przykładowo, podczas długotrwałego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w magazynach, dla zapobieżenia procesom korozji metali i dla zachowania sprawności technicznej osprzętu, należy zapewnić atmosferę o wilgotności względnej zawartej w granicach od 40% do 50%.
Mikroklimat w pomieszczeniach hodowli zwierząt
Zmiany, jakie zachodzą w Polsce wynikające z harmonizowania przepisów prawnych i normatywnych na zgodność z obowiązującymi w Unii Europejskiej, sięgają również procesów hodowlanych, w tym hodowli drobiu. Podstawowym aktem prawnym w tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr. 167 poz. 1629), z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 47 poz. 456 z 2004.03.23, Dz. U. Nr 27 poz. 228 z 2005.02.15, Dz. U. Nr 181 poz. 1514 z 2005.09.21 oraz Dz. U. Nr 128 poz. 900 z 2007.07.18. Rozporządzenie zawiera wymagania stawiane pomieszczeniom hodowlanym oraz określa warunki mikroklimatyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt.
Mobilny LAB-EL
Człowiek, w obecnym czasie stał się niewolnikiem Internetu. Już nawet małe dzieci, radzą sobie w wirtualnej przestrzeni, chociaż jeszcze słabo poruszają się w tzw. realu. Języki narodowe pozostają w sferach porozumiewania się bezpośredniego pomiędzy ludźmi, w przestrzeni Internetowej zaś jesteśmy skazani na slangi facebookowo-twiterowe. I nie dość że siedzimy przed ekranami naszych monitorów ponad miarę zdrowego rozsądku, to jeszcze musimy tego „bożka” dzisiejszych czasów, Internet mieć przy sobie, musimy go mieć mobilnym. Zakupy – z komórki, przelewy i transakcje bankowe – leżąc na plaży, posłuchać muzyki, itp.
Monitoring serwerowni - termometry do serwerowni
Informacja jest jedną z wartości, której ochrona jest ze wszech miar wymagana. Ochrona danych osobowych, intelektualnych, kulturowych, gospodarczych czy strategicznych stanowi ważny element zarządzania i podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Informacje mogą być gromadzone w postaci zapisów papierowych, na nośnikach magnetycznych, optycznych, mechanicznych, itp. Archiwizacja danych powinna zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.
Monitoring temperatury i wilgotności, nadzór hal i magazynów
No i stało się. Egzekucja przepisów dotyczących zachowania warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach szczególnie magazynach i przechowalniach stała się faktem. Postanowiliśmy zatem po raz kolejny poruszyć temat nadzoru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach poświęcając temu zagadnieniu kolejne cztery artykuły. W kolejnych numerach magazynu Pomiar przedstawimy systemy jedno i wielopunktowej rejestracji temperatury, wilgotności oraz innych parametrów klimatu, systemy stacjonarne i mobilne, oprogramowanie nadzorujące i powiadamiające oraz inne elementy monitoringu temperatury i wilgotności stanowiące to, czym zajmuje się firma LAB-EL.
Monitoring zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu
Człowiek w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydziela dwutlenek węgla. W spoczynku zdrowy człowiek oddycha około 16 razy na minutę. W czasie jednego oddechu, wdycha i wydycha ok. 500 cm3 powietrza, co nazywane jest objętością oddechową TV (ang. tidal volume). Wynika z tego, że wentylacja minutowa płuc równa jest 8 dm3/min. Zatem w ciągu minuty, 250 cm3 O2 przechodzi do organizmu, a wydalane jest 200 cm3 CO2. Powietrze wydychane przez człowieka zawiera od 2 do 3% dwutlenku węgla. Stężenie O2 w powietrzu mniejsze od 18% jest uważane za szkodliwe dla zdrowia człowieka. Zaleca się, aby udział CO2 w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, nie przekraczał 0,15%. Niektóre standardy, w tym amerykańskie i unijne określają koncentrację CO2 w powietrzu wewnątrz budynku wynosząca 800 - 1500 ppm, co odpowiada ilości powietrza wentylacyjnego 20 - 30 m3/h na osobę.
My, nie tworzymy mikroklimatu, my go sprawdzamy
Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie o mikroklimat, ponieważ słyszeli, że firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem. Jest to prawda. Firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem i klimatem lecz w zakresie monitoringu ich parametrów. Tytuł artykułu jest zatem adekwatny do zakresu działania firmy w stosunku do klimatu (to co na zewnątrz) i mikroklimatu (to co wewnątrz). Monitoring parametrów mikroklimatu wytworzonego w pomieszczeniach magazynowych, przechowalniczych, uprawowo-hodowlanych jest związany z bezpieczeństwem produktów magazynowanych, przechowywanych czy uprawianych. Nie jest to element wyboru, lecz konieczność, a nawet obowiązek.
Nowe przyrządy - wilgotnościomierz i regulator PID do suszarni
Firma LAB-EL Sp. J. już od wielu lat specjalizuje się między innymi w pomiarach wilgotności. Wilgotność jest jedną z podstawowych wielkości w zestawie pomiarów meteorologicznych i w tej dziedzinie firma przedstawia bogatą ofertę przyrządów do jej pomiarów i rejestracji. Obowiązujące przepisy dostosowane do dyrektyw unijnych wymuszają na producentach i dystrybutorach produktów spożywczych, farmaceutycznych, w laboratoriach badawczych, muzeach, itp. prowadzenie pomiarów i rejestrację również wilgotności względnej (HACCP, GMP, GDP i inne).
Ocena działania systemu wentylacyjnego w mieszkaniach
Celem prowadzonych badań była ocena działania systemu wentylacyjnego oraz termoizolacyjności ścian zewnętrznych. Ocena została wykonana w oparciu o pomiary ciągłe długookresowe wielkości fizycznych charakteryzujących wymianę powietrza w pomieszczeniach i proces wymiany ciepła w ścianach zewnętrznych budynku wielorodzinnego w Gdańsku. Badania prowadzone były w oparciu o obowiązujące akty prawne [1-5]. Podczas badań pomierzono temperatury, stężenia dwutlenku węgla i prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz wilgotności, ciśnienia, prędkości i kierunek wiatru w otoczeniu otworów wlotowych systemu wentylacyjnego.
Oprogramowanie - rejestracja temperatury i wilgotności - cz. 1
W artykułach jakie dotychczas zamieściliśmy w numerach pisma POMIAR jak i na prezentacjach w ramach konferencji organizowanych przez redakcję pisma, przedstawiona została kompleksowa oferta firmy LAB-EL począwszy od aparatury kontrolno-pomiarowej, poprzez złożone systemy monitorujące, po usługi wzorcowania w akredytowanym laboratorium wzorcującym LAB-EL. W niniejszym, kilku częściowym artykule, przedstawione zostanie oprogramowanie, jakie zostało opracowane w firmie, do komputerowej obsługi jej przyrządów i systemów pomiarowych.
Oprogramowanie - rejestracja temperatury i wilgotności - cz. 2
Oprogramowanie jest ściśle związane z konkretnym przyrządem pomiarowym, oznacza to że program nie zostanie uru-chomiony bez podłączonego do komputera przyrządu. Każdy przyrząd posiada wypisany na tabliczce oraz zapisany w pamięci wewnętrznej numer fabryczny stanowiący pewnego rodzaju identyfikator. Ten numer wraz z typem przyrządu stanowią dane wejściowe dla programu generatora kluczy softwarowych, przypisanych do konkretnych urządzeń. Klucz jest ciągiem znaków (litery i cyfry) kodujących wprowadzone dane przyrządu oraz dane oprogramowania, użyt-kownika i okres ważności klucza. Dla wersji "demo" generowane są klucze okresowe np. na okres 1 miesiąca czyli program udostępni wszystkie funkcje na okres ważności klucza, a po zakończeniu tego okresu, nastąpi powrót do trybu "demo".
Pieczarkarnia - podłoże, temperatura, wilgotność. - cz. 3
Firma LAB-EL nie skąpi pieniędzy na rozwój, a nie są to małe pieniądze. Niektóre poniesione koszty zwracają się wraz z zyskiem, który właśnie finansuje podejmowane przedsięwzięcia rozwojowe, większa jednak część poniesionych kosztów tworzy kapitał intelektualny firmy. Dyrekcja firmy, posiadając taki kapitał, może pozwolić sobie na realizację przedsięwzięć nowatorskich, w tym oprogramowania. W poprzednich dwóch częściach artykułu, przedstawione zostały jedynie w zarysie elementy oprogramowania, jakie użytkownik przyrządów LAB-Elowskich może otrzymać bądź w formie bezpłatnego wyposażenia, bądź też w formie płatnych praw licencyjnych, na użytkowanie oprogramowania na jednym lub wielu komputerach.
Regulator PID - oprogramowanie - cz. 4
Regulator LB-600 wyposażony jest w odpowiednie przyłącze, które umożliwia podłączenie go do systemu komputerowego oraz do podłączenia do niego 4 kanałów cyfrowej pętli prądowej S300. S300 jest systemem interfejsu szeregowego opracowanym dla potrzeb aparatury kontrolno-pomiarowej produkowanej w firmie LAB-EL. Dzięki zastosowaniu w regulatorze PID LB-600 kanałów interfejsu S300, możliwa jest bezpośrednia współpraca np. termohigrometrów LB-710, pyranometrów LB-900, wiatromierzy LB-746 i 747, 8-kanałowych termometrów LB-711, itd., z regulatorem LB-600 oraz wykorzystanie jego ogromnych możliwości, do sterowania różnego rodzaju procesami. Podłączenie regulatora do systemów komputerowych umożliwiają dwa interfejsy, a więc:
Monitoring temperatury, wilgotności - oprogramowanie - cz. 5
Program LBX jest odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz stanowi interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane (wizualizowane) są dane oraz udostępniane są różne mechanizmy sterujące. Program może pracować w dwóch trybach: lokalnym (bez sieci) i zdalnym (przez sieć). Pracując lokalnie, program LBX obsługuje urządzenia bezpośrednio dołączone do komputera - w takim wypadku stanowi on jedną całość bezpośrednio obsługującą urządzenia oraz udostępniającą interfejs użytkownika. Przy pracy zdalnej program podzielony jest na dwie części: serwera i klienta, które zapewniają łączność przez sieć - przy pomocy dostępnych mechanizmów komunikacji sieciowej (można z dowolnie odległego miejsca prowadzić podgląd danych i sterować urządzeniami).
Ostrzeganie przed zaleniem
Skutki zaniedbania takiego zdarzenia mogą dość dużo kosztować, bo nawet najbardziej czysta, wyciekającą skądś woda niszczy nieodwracalnie wszystko co napotka na swej drodze, a szczególnie papier oraz wiążące się z nią produkty farmaceutyczne, spożywcze, budowlane. Zalanie pomieszczeń może być spowodowane wszelkiego rodzaju awariami kanalizacji, instalacji wodno-ciepłowniczych, podciekami wód gruntowych, roztopami wiosennymi, powodziami, skraplaniem pary wodnej, itp. Ochrona przed zalaniem jest dość kosztowna i nie każdego stać na takie zabezpieczenia.
Otwórz okno, trzeba przewietrzyć
Otwórz okno trzeba przewietrzyć – to trywialne na pozór zdanie, przestaje takim być we współczesnych budynkach biurowych, gdzie okna nie mają klamek J i taka prosta czynność jest w ogóle niemożliwa. ‘Siedzi człowiek przy oknie z pięknym widokiem na sąsiednie biurowce, ptaki latają, drzewa się zielenią, a tu duszno, głowa boli i nic nie możesz zrobić tylko z nadzieją patrzysz na kratkę wentylacyjną zastanawiając się, czy ktoś w ogóle panuje nad tą wentylacją ?’. To zdanie wypowiedziane przez jednego z pracowników korporacji do swojego kolegi podsłuchane wieczorem w jednym z pubów w centrum daje wyobrażenie, że zdrowie znacznej części ludności spoczywa w rękach administratorów budynków, którzy często nie zdają sobie sprawy odpowiedzialności i obowiązku, jaki na nich spoczywa – bujają w obłokach a ludzie cierpią.
Oznaczenie CE cz.1
Przystąpienie RP do Unii Europejskiej oprócz oczekiwanych korzyści, niesie ze sobą zaostrzenie wielu przepisów prawnych, które dotyczą również producentów artykułów wprowadzanych na rynek Unii (UE). Od 1 maja 2004 rynek krajowy staje się właśnie rynkiem UE.Każdy z producentów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa określonych w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia: dotyczy to wszystkich producentów, a także importerów i dystrybutorów wprowadzających wyroby na rynek UE.
Oznaczenie CE cz.2
Każdy producent powinien przeprowadzić ocenę zgodności swoich wyrobów z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach, a co się z tym wiąże - odpowiednimi dyrektywami. System oceny zgodności w Polsce reguluje Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) z późniejszymi zmianami (Nowelizacja - Ustawa z 29 sierpnia 2003 Dz. U. Nr 170, poz. 1652).Każda z wymienionych w pierwszej części artykułu dyrektyw UE zawiera tylko podstawowe wymagania jakie musi wypełniać produkt wprowadzany do obrotu, aby mógł być oferowany w dowolnym kraju członkowskim UE. Specyfikacje techniczne, określające sposób spełniania przez wyrób podstawowych wymagań określonych w dyrektywach, podane są w normach zharmonizowanych.
Oznaczenie CE cz.3
Dyrektywy oraz zharmonizowane normy tworzą tzw. prawo zharmonizowane, które zobowiązuje producentów do oznaczania swoich wyrobów znakiem "CE". Producent chcąc nadać taki znak, powinien stwierdzić i udokumentować zgodność wyrobów z odpowiednimi dyrektywami oraz ze zharmonizowanymi normami. Wyroby elektroniczne, pomijając zastosowania specjalne, (wysokie ciśnienia - dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EWG czy też praca w strefach zagrożonych wybuchem - dyrektywa 94/9/EWG tzw. "atex") podlegają pod dwie z dyrektyw, są to: dyrektywa 73/23/EWG zwana niskonapięciową oraz 89/336/EWG zwana kompatybilnościową.
Pechowa trzynastka
We wrześniu 2001r., kiedy podjąłem (W. Sz.), pracę w firmie LAB-EL szef firmy Pan Andrzej Łobzowski poprosił mnie o nawiązanie kontaktu z wydzwaniającym dość natarczywie redaktorem naczelnym nowopowstającego pisma „Pomiar”, mgr Ryszardem Hahnem (dzisiaj dr) ,w kwestii rozpoznania „kto to taki” oraz co ma nam do zaoferowania. Widocznie oferta była korzystna, skoro do dzisiaj jesteśmy z pismem i wydawnictwem Wagtech dość silnie związani.
Pirometry stacjonarne, pirometry bateryjne, pirometry bezprzewodowe
Systemy monitoringu parametrów środowiskowych, zwane w branży pomiarami mikroklimatu pomieszczeń stanowią dosyć ważny element działalności firmy LAB-EL. Szczególnie w ostatnim okresie nasila się wielkie zapotrzebowanie na monitoring bieżących parametrów mikroklimatu, a głównie rejestracji danych pomiarowych oraz ich analizy. Oprócz szeroko stosowanych systemów stacjonarnych charakteryzujących się instalacjami przewodowymi, w których czujniki, głównie termohigrometry połączone są dwuprzewodowo z urządzeniami zbierającymi dane tzw. koncentratorami danych, firma LAB-EL oferuje i aplikuje systemy z radiową transmisja danych.
Pirometryczne pomiary temperatury cz. 1
Od pewnego czasu w ofercie firmy LAB-EL pojawiły się również urządzenia do bezkontaktowego pomiaru temperatury – pirometry. W związku z odmienną specyfiką pomiarów wykonywanych pirometrami, w stosunku do klasycznego kontaktowego pomiaru temperatury, nasi klienci stawiają wiele pytań dotyczących możliwości stosowania tej metody w kontrolowanych obiektach. Na najczęściej stawiane pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
Pirometryczne pomiary temperatury cz. 2
Jeżeli zachodzi problem w określeniu rzeczywistej emisyjności ciała, możemy posłużyć się pirometryczną taśmą izolacyjną. Na badaną powierzchnię obiektu o nieznanej emisyjności należy nakleić taśmę izolacyjną o znanej i podanej przez producenta emisyjności i skierować pirometr na tak przygotowany obszar. Należy dopilnować, aby pirometr „widział” tylko powierzchnię naklejonej taśmy, tak by w jego polu widzenia nie znalazła się nie osłonięta taśmą powierzchnia. Taśma izolacyjna (czarna porowata) przejmie ciepło od kontrolowanego obiektu i wyemituje promieniowanie ze znanym współczynnikiem e.
Po co wzorcowanie? Kiedy i dlaczego wzorcować termometry, higrometry?
Co to zatem jest wzorcowanie? Wzorcowanie, zwane również kalibracją, stanowi zbiór czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez wzorcowany przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. W najprostszym przypadku polega to na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem wzorca, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru. Celem wzorcowania jest określenie właściwości metrologicznych wzorcowanego przyrządu.
Pomiar rozkładu temperatur w lodówce - leki i szczepionki
Sezon grypowy w pełni, więc nasza apteka na kryzys się nie uskarża, kaszlący i kichający klienci czyszczą zapasy farmaceutyków w tempie ekspresowym. Przydałby się większy ich zapas, więc dla lekarstw wymagających przechowywania w temperaturze 2 - 8°C kupiliśmy nową szafę chłodniczą, renomowanej firmy, a co! Do tego chiński termometr sprężynowy, który powiesiliśmy w środku i który po kilku próbach z pokrętłem termostatu stanął na 5-ciu stopniach Celsjusza i ani drgnie. Świetnie, możemy zamówić więcej lekarstw, już mamy gdzie je przechowywać w odpowiednich warunkach! Niestety, nasz dobry nastrój trwa do momentu wizyty Nadzoru Farmaceutycznego w osobie Groźnej Pani Z Termometrem.
Pomiary mikroklimatu w Ethernecie
W chwili obecnej praktycznie w każdej firmie mamy do czynienia z wewnętrzną siecią komputerową - LAN (ang. Local Area Network), zbudowaną na bazie standardu Ethernet. Obecnie spotykane prędkości transmisji danych w sieci Ethernet to 10Mb/s, 100Mb/s (najpopularniejszy) oraz 1Gb/s. Podstawowy standard okablowania sieci Ethernet w postaci nie ekranowanego kabla - skrętki (UTP) umożliwia zbudowanie sieci w topologii gwiazdy, z połączeniami o maksymalnej długości 100 metrów pomiędzy poszczególnymi elementami sieciowymi.
Powinien znaczy musi
Wydawać by się mogło że to co w sensie językowym, gramatycznie jest oczywiste, w praktyce może być już nieoczywiste. Dwa słowa użyte w tytule „powinien” i „musi” nie są synonimami, w życiu jednakże jest nieco inaczej. Laboratorium LAB-EL, akredytowane przez PCA na zgodność z zapisami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005, doświadczyło wielokrotnie podczas audytów i ocen „synonimowości” owych słów, bo zapis w normie np. „Laboratorium wzorcujące powinno zapewnić” – oznacza bezwzględne „musi”.
Precyzyjne termometry, termohigrometry, elektroniczne mierniki CO2
Użytkownicy dotychczasowych systemów monitoringu warunków środowiskowych mają coraz bardziej wyrafinowane potrzeby. Dla ich zaspokojenia firma LAB-EL stale rozwija swoje produkty wyposażając je w nowe możliwości. Przykłady nowych produktów pokazano w niniejszym artykule.
Przegląd oferty firmy LAB-EL 2007
Przedstawiamy Państwu ofertę firmy LAB-EL, która z roku na rok wzbogacana jest o nowe propozycje aparaturowe i usługowe. Firma LAB-EL jest znanym w kraju producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych loggerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji.
Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności powietrza: „loggery”
Na łamach magazynu Pomiar prezentowaliśmy już poszczególne przyrządy oraz kompletne systemy służące do rejestracji i bieżącego monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów mikroklimatu we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, począwszy od lodówek, zamrażarek, przez pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, magazyny, hurtownie, muzea, zabytki, do środków transportu. Systemy zarządzania jakością wymagają monitorowania warunków środowiskowych wszędzie tam, gdzie są produkowane, magazynowane i transportowane głównie artykuły spożywcze i/lub farmaceutyczne i w takich miejscach instalowane są stacjonarne systemy rejestrująco-monitorujące.
Regulator PID - uniwersalny sterownik przemysłowy PID: LB-600
Regulator mikroprocesorowy LB-600 powstał w oparciu o doświadczenia własne oraz zebrane przez lata eksploatacji i aplikacji obiektowych, regulatorów PID oferowanych przez różnych producentów. W stosunku jednak do innych sterowników, regulator PID LB-600 oferowany przez firmę LAB-EL, posiada wiele nowych, ciekawych i często przydatnych funkcji, jakie nie występują w innych tej klasy przyrządach. Konstrukcja regulatora oparta została na elementach elektronicznych nowszych generacji, które umożliwiają większą elastyczność eksploatacyjną. Elastyczność ta to możliwość konfiguracji sterownika poprzez odpowiednią kombinację pakietów wejściowo-wyjściowych oraz załadowanie z zewnątrz (bez konieczności rozbierania przyrządu w celu wymiany oprogramowania w pamięci EPROM) odpowiedniego do realizowanych funkcji oprogramowania.
Regulator PID LB-600: Funkcje specjalne
Regulator PID LB-600 produkowany w firmie LAB-EL, znalazł już miejsce w wielu aplikacjach przemysłowych, gdzie świetnie sobie radzi z trudnymi problemami sterowania. Mając na uwadze potrzeby w zakresie nowoczesnego sterowania i regulacji, regulator LB- 600 został wyposażony w szereg nowych, specjalnych funkcji, jakich nie posiadają przyrządy tej klasy oferowane na rynku. Funkcje specjalne realizowane przez LB-600, można podzielić na trzy grupy: funkcje hardwarowe (konfiguracja pakietów wejściowo/wyjściowych), funkcje obsługi standardu S300, specyficznego dla przyrządów produkowanych w firmie LAB-EL oraz specjalne funkcje sterowania.
Rejestracja temperatury i wilgotności - termohigrometr z rejestracją
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pomiarów i rejestracji temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie tam, gdzie przechowywane są produkty spożywcze, farmaceutyczne oraz takie które muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne, nakazują stosowanie do tego celu legalizowanych przyrządów pomiarowych. Kontrola i rejestracja parametrów klimatu wymagana jest również we wszelkiego rodzaju archiwach, antykwariatach, muzeach, zabytkach jak i w laboratoriach badawczych, gdzie wykonywane badania muszą być prowadzone w kontrolowanych warunkach klimatycznych.
Rejestracja temperatury w pomieszczeniach
Można zatem pokusić się o stwierdzenia, iż klimat, to warunki otaczającego świata, zaś mikroklimat dotyczy przestrzeni ograniczonych, np. pomieszczeń. Firma LAB-EL od wielu lat specjalizuje się w produkcji przyrządów i całych systemów do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach i hurtowniach, pomieszczeniach uprawowych i hodowlanych, w środkach transportu, komorach klimatycznych, itp. Rejestracja temperatury wykonywana jest we wszelkiego typu pomieszczeniach przez termograf LB-530, ze szczególnym wskazaniem na środki transportu.
Scada LBX - urządzenia MODBUS cz. 1
Jednym, a właściwie głównym przedstawicielem grupy programów, jest wspomniany w tytule program LBX. W pierwotnym założeniu, program miał realizować funkcje akwizycji danych pomiarowych pobieranych z przyrządów produkcji firmy LAB-EL oraz funkcje alarmowania w przypadkach wystąpienia przekroczenia wartości granicznych wielkości mierzonych. W okresie paru lat program był intensywnie doskonalony i wzbogacany o nowe możliwości, np. tworzenie tzw. „ekranów użytkownika”, znanych w automatyce jako obrazy synoptyczne procesów, obsługa urządzeń produkcji innych firm, np. konwertery ethernetowe Moxa, modemy GSM/GPRS, rozbudowanie modułu alarmowego, zapis pomiarów do dowolnej bazy danych SQL, itp
Scada LBX - urządzenia MODBUS cz. 2
W pierwszej części artykułu opisaliśmy podstawowe elementy protokołu Modbus używanego przez całą gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w prostych lub bardzo rozbudowanych systemach sterowania, regulacji i/lub akwizycji danych pomiarowych. Program SCADA LBX firmy LAB-EL umożliwia komunikację z takimi urządzeniami poprzez protokoły Modbus RTU (przy wykorzystaniu interfejsu RS 485) i MODBUS TCP/IP (przy wykorzystaniu interfejsu Eternet). Co ważne, program SCADA LBX dostępny jest na stronie www.label.pl w dziale „Oprogramowanie”. Zanim opiszemy jak w szybki i prosty sposób można dodać urządzenia do obsługi w programie LBX, przedstawimy jego główne funkcje i korzyści wynikające z używania tego narzędzia.
Stacja meteorologiczna z radiową transmisją i dostępem przez Internet
W grudniu 2007 r. dokonaliśmy uruchomienia automatycznej internetowej stacji meteorologicznej, której inwestorem był Zakład Gospodarki Energetycznej WIP SGGW. Stacja została ustawiona na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Elementem konstrukcyjnym stacji jest 12 metrowy maszt kratownicowy, posadowiony na fundamencie złożonym z czterech bloków betonowych, rozmieszczonych na wierzchołkach trójkąta równobocznego o długości boku 10,5 m oraz na przecięciu przekątnych (6m od wierzchołków) stanowiący podstawą masztu. Maszt jest utrzymywany w pozycji pionowej za pomocą 6 odciągów zamocowanych na wysokości 5 i 10 m. Na wysięgnikach zainstalowano wiatromierze LB-747, przy czym górny mierzy prędkość i kierunek wiatru, niższy tylko prędkość.
Stacje meteorologiczne - budowa, wymagania dla stacji meteo
Od wieków wiedza o nadchodzących zjawiskach pogodowych była ważnym elementem planowania działań, powodzenia w wojnach, uprawach i hodowli a także była elementem władczej przewagi. Szamani, czarownicy, kapłani wykorzystywali swoją wiedzę dla uzyskania władzy lub pozyskania dóbr materialnych. Ich tajemna wiedza przechodziła z pokolenia na pokolenie i powstawała w oparciu o zjawiska zachodzące w przyrodzie, zależności czasowe i związki odczuć własnych w powiązaniu z nadchodzącymi zmianami pogody. Prognozy pogody były obarczone dużym błędem, stąd opowieści o dwóch braciach, którzy doskonale prognozowali pogodę. Jeden mówił będzie padać, drugi nie będzie i w ten sposób mieli 100% sprawdzalności.
Sterowanie parametrami mikroklimatu z wykorzystaniem sterownika LB-600
Struktura wewnętrzna regulatora pokazana poniżej realizuje następujące funkcje: Regulacja wilgotności realizowana jest przez funktor 71 w komorze 1 oraz przez funktor 73 w komorze 2 poprzez wyjścia binarne-przekaźnikowe załączające nawilżacz oraz osuszacz, odpowiednio z wyjścia A1 i A2 na pakiecie 3, w komorze 1 oraz A1 i A2 na pakiecie 2, w komorze 2. W układzie wykorzystano regulację trójstawną 3P (dla układów grzania i chłodzenia). Specyficzną cechą regulacji jest wykorzystanie funktorów 39, 3A i 51 oraz 3D, 3E i 53 jako wybieraków wartości zadanej przełączanej stanem logicznym funktorów odpowiednio 31 i 32. Przełączanie wartości zadanych jest zsynchronizowane z uruchamianiem timerów włączających oświetlenie.
Suszenie drewna, urządzenia do suszarni drewna, wilgotność drewna
Proces suszenia drewna tylko z pozoru wydaje się sprawą dość prostą. Zawartość wilgoci w drewnie odgrywa znacząca rolę podczas jego obróbki oraz dalszej eksploatacji wykowanych z niego wyrobów. Zbyt wilgotne lub zbyt suche drewno może mieć wpływ na jakość i funkcję elementów z niego wykonanych. Również sama technologia procesu suszenia ma niebagatelny wpływ na jakość drewna. Drewno zbyt szybko wysuszone, w niekontrolowanych warunkach mikroklimatycznych, itp., co z ekonomicznego punktu widzenia ma uzasadnienie, nie będzie dobrym materiałem dla dalszej obróbki. W praktyce chodzi o to, aby stosować drewno o "właściwej" wilgotności.
System monitorowania temperatury - czujniki i oprogramowanie
W skład systemu monitorowania temperatury powinny wchodzić termometry z możliwością rejestracji danych oraz specjalizowane oprogramowanie. Dodatkowo taką instalację można rozszerzyć o urządzenia do alarmowania, na przykład syreny alarmowe lub modemy GSM do wysyłania wiadomości SMS. System monitorowania temperatury i innych parametrów klimatu powinien działać w pełni automatycznie i spełniać wszystkie wymogi prawne. Oferujemy kompleksowy system monitorowania temperatury oparty na czujnikach pomiarowych posiadających świadectwa wzorcowania, uzupełnionego o specjalistyczne oprogramowanie LBX służące do nadzoru pracy całego systemu.
System sterowania nawadnianiem upraw z regulatorem LB-600
System sterowania nawadnianiem służy do utrzymywania zadanego poziomu wilgoci w glebie na polach uprawowych warzyw lub innych upraw. Sterownik może załączać urządzenia nawadniające (pompy, zawory sekcji nawadniających tryskaczy itp.) stosownie od pory dnia i zmierzonego poziomu wilgotności gleby, oraz dodatkowo w funkcji np. temperatury i wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych i innych pomiarów meteorologicznych. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania w pomieszczeniach chronionych lub na terenie otwartym z wykorzystaniem skrzynek ochronnych.
Termometr - historia pomiaru temperatury
Problem temperatury występuje powszechnie w naszym życiu a także we wszystkich dziedzinach nauki, produkcji przemysłowej. Można powiedzieć, że jest wszechobecny. Niniejszy opis nie wyczerpuje tematu termometrów i pomiaru temperatury a jedynie ma na celu zasygnalizowanie kilku jej aspektów. Wiele problemów związanych z temperaturą (a także innymi parametrami mikroklimatu) w aspekcie produkcji, dystrybucji i przechowywania (np. farmaceutyków, produktów spożywczych, zasobów archiwalnych itd.) rozwiązuje szeroka gama przyrządów produkowanych w firmie LAB-EL. Istotne informacje o tych wyrobach a także ich zastosowaniach pod kątem wymogów prawa farmaceutycznego i przepisów HACCP można znaleźć na stronie www.label.pl
Termometr z sondą, rejestrator temperatury LB-560x
Od zarania dziejów ludzie określali stan cieplny otaczającego ich powietrza i przedmiotów. Początkowo skala temperatury ograniczała się do stwierdzeń: zimno, ciepło, gorąco. Określanie temperatury na podstawie odczucia zmysłów jest względne i niejednoznaczne. Te, mało precyzyjne, można by rzec rozmyte doświadczenia doprowadziły do rozwoju pomiarów temperatury. Spośród wszystkich wielkości fizycznych, temperatura plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości dokonywanych pomiarów. Sporą liczbę do bilansu ilościowego dostarczają medyczne pomiary temperatury ciała. W przemyśle, pomiary temperatury stanowią ok. 30% wszystkich realizowanych pomiarów. Spektrum dziedzin, gdzie temperatura musi być mierzona jest bardzo szerokie, od hodowli, upraw, przechowalnictwa, po przemysł (ciężki, chemiczny i petrochemiczny, spożywczy i farmaceutyczny), motoryzację czy wyprawy kosmiczne.
Termometry do lodówek aptecznych i zamrażarek
W artykule, w którym opisane zostały problemy z temperaturami w lodówkach nie podano jakie rozwiązania są stosowane przy realizacji pomiarów w standardowych aptekach. Poniższy tekst pozwoli na wybór rozwiązania odpowiadającego zarówno wymaganiom nadzoru farmaceutycznego, zasobności wykonującego inwestycję jak i możliwości perspektywicznego podejścia do dalszego rozwoju apteki i przepisów. Standardowa konfiguracja apteki obejmuje 3 do 4 lodówek w 4 pomieszczeniach.
Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 1
Co pewien czas powracamy do tematu kwalifikacji systemów skomputeryzowanych, których najistotniejszym elementem jest umieszczona w tytule „ walidacja”. Znaczenie tego słowa nawiązuje do średniowieczno-łacińskiego validatus, a dokładniej validare – zatwierdzać oraz validus – skuteczny, ważny. Tak więc, owa „ walidacja”, to potwierdzenie prawidłowości działania urządzenia, programu, systemu z założeniami, jakie zostały przyjęte podczas projektowania i nadawania funkcjonalności. Walidacji dokonuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych (np. testów) oraz porównanie ich z oczekiwanymi wynikami.
Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 2
Wydaje się nam, że po wyjaśnieniach pewnych pojęć dotyczących walidacji, jakie przedstawiliśmy w cz. I artykułu, występujący w tytule „diabeł”, nie jest taki „straszny jak go malują”. Ale ponieważ „diabeł tkwi w szczegółach”, wyjaśniamy dalej. W pewnym, znanym Zakładzie Farmaceutycznym, gdzie dwa lata temu przeprowadzana była pełna kwalifikacja systemu skomputeryzowanego wg. GAMP 5, w tym walidacja systemów pomiarowych, w roku bieżącym zlecono prze,prowadzenie rewalidacji z uwzględnieniem dwusezonowego monitoringu temperatury i wilgotności. Rewalidacja miała odpowiedzieć na dręczące klienta pytanie czy czujniki (termohigrometry) stanowiące jego system monitoringu są rozmieszczone (w sensie ich lokalizacji) w sposób właściwy.
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP
HACCP został opracowany we wczesnym okresie amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. System został opracowany przez Pillsbury Company współpracującą z NASA i Laboratorium Badawczym armii USA w Natic. Następnie firma Pillsbury zastosowała HACCP do własnych produktów żywnościowych i wprowadził ten system do przemysłu spożywczego. Dążenie Polski do integracji z Unią Europejską wymaga wielu działań dostosowawczych, w tym również upowszechniania zasad GMP i wdrażania systemu HACCP w przetwórstwie spożywczym.
Wilgotność materiałów stałych i gleby - pomiary
W poprzednim numerze magazynu Pomiar przedstawiliśmy problem sterowania i regulacji mikroklimatu w suszarniach drewna, przy wykorzystaniu regulatora LB-474 produkcji firmy LAB-EL. Drewno jest jednym z wielu materiałów stałych, których wilgotność ma istotne znaczenie techniczno-ekonomiczne. O ile pomiar wilgotności powietrza nie przysparza specjalnych kłopotów, o tyle realizacja pomiarów wilgotności materiałów stałych ze względu na ich niejednorodność jest zagadnieniem dość trudnym. Znajomość wilgotności materiału jest ważnym kryterium jakościowym w wielu procesach naturalnych i przemysłowych.
Wskazanie a wynik temperatury, wilgotności - cz. 1
Bardzo często musimy rozstrzygać problemy wynikające z różnicy wskazań przyrządów. Problem polega w niezrozumieniu pojęcia pomiar i wskazanie przyrządu. W związku z tym postanowiliśmy napisać czteroczęściowy cykl artykułów, w których postaramy się wyjaśnić różnice zasygnalizowane w tytule, przedstawić zasady rozmieszczania czujników w pomieszczeniach, w których przeprowadzany jest monitoring warunków środowiskowych, opiszemy współzależności pomiędzy temperaturą i wilgotnością, a na koniec omówimy program kalkulacyjny opracowany w firmie LAB-EL, służący do przeliczania jednostek oraz wyliczania wartości wielkości pośrednich.
Wskazanie a wynik - pomiary temperatury, wilgotności - cz. 2
W pierwszej części cyklu przedstawiliśmy problem, przed jakim staje człowiek obserwujący pomiary tej samej wielkości fizycznej, realizowane w tych samych warunkach, różniące się jednak wskazaniem. Różnice wskazań są mało dostrzegalne dla ludzkiego oka w przypadku pomiarów dokonywanych przyrządami o małej rozdzielczości np. linijka, suwmiarka, termometr rtęciowy, itp. W przypadku wskazań przyrządów elektronicznych, z rozdzielczością dwóch lub więcej miejsc po przecinku, sprawa jest bardziej problematyczna, a tłumaczenie zjawiska osobom „upartym” stanowi poważmy problem.
Wskazanie a wynik pomiaru temperatury, wilgorności - cz. 3
W dwóch poprzednich częściach cyklu przedstawiliśmy podstawowe problemy metrologiczne w celu zwrócenia uwagi użytkownikom systemów pomiarowych na występujące błędy przyrządów czy tez metod pomiarowych oraz na pojęcia niepewności wzorcowania przyrządów, z którymi porównywane są wskazania w miejscach przeznaczenia. Okresowe wzorcowanie przyrządów w akredytowanych laboratoriach ma na celu uwiarygodnienie wskazań oraz określenie nowych błędów i niepewności.
Wskazanie przyrządu, a wynik pomiaru (temperatury) - cz. 4
W trzech poprzednich częściach cyklu przedstawiliśmy podstawowe problemy metrologiczne, czego celem było zwrócenie uwagi użytkownikom systemów pomiarowych na występujące błędy przyrządów czy też metod pomiarowych, na pojęcia niepewności wzorcowania przyrządów, z którymi porównywane są wskazania przyrządów miejscowych oraz zagadnienia związane z pomiarami temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Ostatni rozdział cyklu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, poświęcony będzie specjalistycznemu programowi „KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL”.
Wywiad
Firma LAB-EL towarzyszy pismu Pomiar od początków jego istnienia, umieszczając w każdym numerze artykuł o tematyce nawiązującej do jej działalności i uczestnicząc w każdej organizowanej przez wydawnictwo WAGTECH, Konferencji Naukowo-Technicznej. Właściciel i Dyrektor firmy LAB-EL mgr inż. Andrzej Łobzowski jest ponadto przewodniczącym Rady Programowej pisma. W związku z przeprowadzką firmy do nowej siedziby nadarza się okazja do jej przybliżenia licznej rzeszy czytelników naszego periodyku. Rozmowę prowadzi redaktor naczelny magazynu Pomiar dr Ryszard Hahn
Za przewody dziękujemy!
Monitoring parametrów mikroklimatu, coraz częściej odbywa się poprzez bezprzewodową transmisję sygnałów pomiarowych Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi. Są to cechy nie tylko nowoczesności, a przede wszystkim prostoty rozmieszczenia i swobodnego przenoszenia przyrządów w monitorowanej przestrzeni, ograniczonej jednak stosunkowo niewielkim zasięgiem fal radiowych nadajników o małej mocy. Jakiś czas temu opisywaliśmy nasz system radiowy nazwany E-Wave, który działa i sprawdza się w przestrzeni radiowej dużych hal magazynowych firm logistycznych. Działa on w paśmie 433 MHz. Systemy te są nadal oferowane i cieszą się dużym zainteresowaniem wielu klientów. W niniejszym artykule przedstawiamy nową rodzinę termohigrometrów radiowych, działających w standardzie WiFi.
Sterownik CO2, czujniki CO2, stężenie dwutlenku (ditlenku) węgla cz. 1
W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.
Czujniki CO2, sterowniki CO2 - jak wybrać odpowiednie mierniki? cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.
Zestawy do uprawy grzybów
Od kilkudziesięciu lat "KONWEKTOR" jest dostawcą urządzeń dla rolnictwa. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zestawy do uprawy pieczarek. W ofercie znajdują się różne zestawy: od bardzo prostych (rys. 1 i 2), co za tym idzie tanich, po urządzenia sterowane komputerowo, wysoce zaawansowane technologicznie (rys. 3). Dzięki tak dużemu asortymentowi produktów jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta. Zaufało nam już bardzo dużo klientów uprawiających pieczarki.