www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Artykuły aktualne

Poniżej prezentujemy nasze najnowsze publikacje, które ilustrują prowadzone przez nas bieżące prace, innowacje i nowe aplikacje.
Po co wzorcowanie? Kiedy i dlaczego wzorcować termometry, higrometry?
Co to zatem jest wzorcowanie? Wzorcowanie, stanowi zbiór czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej, wskazanymi przez wzorcowany przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. W najprostszym przypadku polega to na określeniu różnicy pomiędzy wskazaniem wzorca, a wskazaniem przyrządu wzorcowanego z uwzględnieniem niepewności pomiaru.
Charakterystyki, tolerancje i błędy czujników temperatury
Norma PN-EN 60751, oprócz zależności pomiędzy temperaturą a wynikającą z niej rezystancją, podaje także tolerancje pomiaru temperatury w zależności od konstrukcji mechanicznej i precyzji wykonania rezystora termometrycznego, tak zwanej klasy tolerancji. Na dokładność pomiaru temperatury wpływają także: histereza i efekt starzenia rezystorów termometrycznych.
Czujnik wilgotności - przeznaczenie, konstrukcja, właściwości
Czujniki wilgotności, to element decydujący o pracy każdego higrometru, jest wrażliwy na warunki pracy i na zanieczyszczenie środowiska.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
Koncentracja danych pomiarowych z 8 różnych czujników wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy, a więc z interfejsem S300, prądowym 0/4...20mA, napięciowym 0/2...10V, termistorowym, czujniki binarne (zestyk zwierny/rozwierny. Koncenrator LB-480 posiada pamięć danych o pojemności ok. 1 MB, a liczba zapisanych w niej rekordów danych zależy od rodzaju podłączonych czujników. Możliwe jest tworzenie wykresów, raportów i/lub histogramów, istnieje możliwość ustawiania progów alarmowych od wartości granicznych jak i od zdarzeń binarnych. Przyrząd może pracować autonomicznie, a konfiguracja może być realizowana poprzez przeglądarkę internetową.
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
W pierwszej części artykułu przedstawiony został nowy przyrząd, jakim jest koncentrator danych LB-480, który dzięki zastosowaniu modułów rozszerzeń, umożliwia obsługę nawet do 17 termohigrometrów, np. LB-710A, a zastosowanie równoległego zapisu na karcie SD daje duże możliwości pamięciowe. Właściwością wyróżniającą przyrządu jest konfigurowalność sprzętowa w zależności od aktualnych potrzeb. Przyrząd, oprócz standardowych ośmiu wejść pomiarowych, ma możliwość „obsadzenia” trzech portów specjalizowanymi modułami funkcjonalnymi, dzięki czemu można wykorzystywać go w wielu różnych zastosowaniach.
Ale wieje!
W ostatnich dniach faktycznie wieje. W historii pomiarów zarejestrowanych w naszej stacji meteorologicznej http://www.meteo.com.pl/ za okres ostatniego tygodnia, prędkość wiatru dochodziła w podmuchach do 27 m/s, to jest blisko 100 km/godz. Prędkość wiatru, to przepływ powietrza spowodowany różnicą ciśnień. Pomiarów prędkości przepływu powietrza i innych gazów dokonuje się za pomocą anemometrów. Pomiary przepływu powietrza wykonuje się nie tylko dla potrzeb meteorologicznych, ale i w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Kominiarze używają elektronicznych anemometrów podczas przeprowadzania obowiązkowych kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach.
Analiza ryzyka
Ryzyko, bez względu na jego charakter, może mieć konsekwencje pozytywne lub negatywne. Starty i zyski powstałe na skutek „działania” ryzyka mogą mieć nie tylko charakter finansowy, ale również jakościowy, społeczny, polityczny, itp. Działalność każdej organizacji, gdzie podejmowane są działania dotyczące opracowywania i wdrażania strategii operacyjnych, systemów zarządzania, planowane są działania dotyczące procesów, funkcji, projektów nowych wyrobów i usług, podlega skutkom ryzyka. Każde ryzyko ma charakter losowy, jednakże zasadnym jest nadzorowanie jego działania, zwane zarządzaniem ryzykiem.
Warunki środowiskowe pomieszczeń, miejsca pracy - cz. 1
Laboratorium LAB-EL w ramach swej działalności badawczej zgodnie z akredytacją AB-679, wykonuje badania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Spośród rodzajów pomieszczeń badanych należy wymienić pomieszczenia biurowe, mieszkalne, przemysłowe, pomieszczenia czystości w zakładach farmaceutycznych, magazyny leków i artykułów spożywczych laboratoria wzorcujące i badawcze. Badane są warunki środowiskowe w miejscach pracy, na stanowiskach pracy, w muzeach i obiektach zabytkowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przyrządy stosowane do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach.
Badania pomieszczeń, rozkład temperatury i wilgotności - cz. 2
Druga część artykułu poświęcona jest kwestiom jakości mikroklimatu pomieszczeń na zgodność z wymaganiami HACCP, GMP, GHP, GDP. Omówiono problemy walidacji systemów monitoringu parametrów mikroklimatu pomieszczeń, realizacje tzw. mappingów czyli rejestrowania w funkcji czasu zmienności parametrów mikroklimatu. Omówiono również przyrządy do realizacji mappingów czyli termohigrometry rejestrujące LB-520, rozkładane w przestrzeni badanego pomieszczenia na okres ok. 1 tygodnia. na podstawie odczytanych danych z okresu rejestracji dokonywana jest ich analiza i sporządzane jest sprawozdanie z badań.
Kontrola temperatury dojrzewania betonu
LAB-EL BETON rejestracja temperatury dojrzewającego betonu wewnątrz dużych konstrukcji i dojrzewanie próbek w kontrolowanych warunkach w Laboratorium
Bezprzewodowy monitoring temperatury stacjonarny i w transporcie
Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w transporcie produktów spożywczych i farmaceutycznych, których dostawa jest objęta rygorystycznymi przepisami tak zwanego "zimnego łańcucha dostaw".
Błędy pomiarowe natężenia promieniowania słońca
Nie określamy niepewności danych pomiarowych, gdyż stacja ma charakter demonstracyjny, a cena za pobierane dane jest symboliczna przy porównaniu z ofertą instytutów naukowych. Każdy przed zakupem może przejrzeć nieodpłatnie wykresy z pomiarami i ocenić przydatność danych numerycznych do swoich celów.
Czy na Marsie jest woda?
Woda jest jedną z najpospolitszych substancji we Wszechświecie. Polarna budowa cząsteczki wody sprawia, że woda ma względnie dużą stałą dielektryczną - 80,4 (dla temperatury 20,0ºC). Stałe dielektryczne materiałów typu piasek, żwir są co najmniej o rząd wielkości mniejsze - daje to podstawę do stosowania pomiaru wilgotności tych materiałów poprzez pomiar stałej dielektrycznej.
Dobry (mikro)klimat sprzyja
Przyjmuje się, że dla danego człowieka istnieją dwa warunki komfortu cieplnego. Pierwszy zakłada, że kombinacja wartości temperatury skóry θsk i głębokiej ciepłoty tj. temperatury θcr ciała (ang. core temperature) zapewni odczuwanie środowiska termicznego jako neutralnego. Drugim warunkiem jest spełnienie cieplnego bilansu ciała człowieka co oznacza, że ciepło wytworzone przez metabolizm HM, powinno być równe ilości ciepła oddawanej przez człowieka w różnych strumieniach.
Fotowoltaik w praktyce
Określono eksperymentalnie warunki eksploatacji systemu fotowoltaicznego jako źródła bezprzerwowego zasilania dla różnych obciążeń. W tabelach podano minimalne wartości powierzchni panelu słonecznego oraz pojemności akumulatora.
Jadą leki do apteki
Prawo Farmaceutyczne (ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r . - Tekst ujednolicony) w art. 2 pkt. 4, podaje definicję jednego z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących dystrybucji leków, a jest nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna ( DPD lub ang. GDP) – Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.12.2014). Definicja owa brzmi: „Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych”.
Mikroklimat w komórce
Jednym z najważniejszych ogniw łańcucha dostaw artykułów farmaceutycznych jest transport, a dokładniej monitoring parametrów mikroklimatu w jakim transportowane są artykuły farmaceutyczne, a szczególnie leki. Mobilność owego mikroklimatu stwarza pewne ograniczenia (np. zasilanie, łączność bezprzewodowa), ale i pewne możliwości rozwoju technicznego systemów monitorowania. Taki właśnie system chcemy Państwu przedstawić w tym krótkim artykule.
Mobilny LAB-EL
Człowiek, w obecnym czasie stał się niewolnikiem Internetu. Już nawet małe dzieci, radzą sobie w wirtualnej przestrzeni, chociaż jeszcze słabo poruszają się w tzw. realu. Języki narodowe pozostają w sferach porozumiewania się bezpośredniego pomiędzy ludźmi, w przestrzeni Internetowej zaś jesteśmy skazani na slangi facebookowo-twiterowe. I nie dość że siedzimy przed ekranami naszych monitorów ponad miarę zdrowego rozsądku, to jeszcze musimy tego „bożka” dzisiejszych czasów, Internet mieć przy sobie, musimy go mieć mobilnym. Zakupy – z komórki, przelewy i transakcje bankowe – leżąc na plaży, posłuchać muzyki, itp.
Otwórz okno, trzeba przewietrzyć
Otwórz okno trzeba przewietrzyć – to trywialne na pozór zdanie, przestaje takim być we współczesnych budynkach biurowych, gdzie okna nie mają klamek J i taka prosta czynność jest w ogóle niemożliwa. ‘Siedzi człowiek przy oknie z pięknym widokiem na sąsiednie biurowce, ptaki latają, drzewa się zielenią, a tu duszno, głowa boli i nic nie możesz zrobić tylko z nadzieją patrzysz na kratkę wentylacyjną zastanawiając się, czy ktoś w ogóle panuje nad tą wentylacją ?’. To zdanie wypowiedziane przez jednego z pracowników korporacji do swojego kolegi podsłuchane wieczorem w jednym z pubów w centrum daje wyobrażenie, że zdrowie znacznej części ludności spoczywa w rękach administratorów budynków, którzy często nie zdają sobie sprawy odpowiedzialności i obowiązku, jaki na nich spoczywa – bujają w obłokach a ludzie cierpią.
Powinien znaczy musi
Wydawać by się mogło że to co w sensie językowym, gramatycznie jest oczywiste, w praktyce może być już nieoczywiste. Dwa słowa użyte w tytule „powinien” i „musi” nie są synonimami, w życiu jednakże jest nieco inaczej. Laboratorium LAB-EL, akredytowane przez PCA na zgodność z zapisami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005, doświadczyło wielokrotnie podczas audytów i ocen „synonimowości” owych słów, bo zapis w normie np. „Laboratorium wzorcujące powinno zapewnić” – oznacza bezwzględne „musi”.
Prawo farmaceutyczne zmiany w 2015 roku
Część zmian prawa mówi o wzmożonej kontroli warunków przechowywania i transportu farmaceutyków. Firma LAB-EL spełnia wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Przechowywanie produktów leczniczych
W aptece powinna znajdować co najmniej jedna lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury i ew. wilgotności względnej, tj. termometr i termohigrometr. Pomiary parametrów mikroklimatu w aptece powinny być dokonywane we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne.
Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 1
Co pewien czas powracamy do tematu kwalifikacji systemów skomputeryzowanych, których najistotniejszym elementem jest umieszczona w tytule „ walidacja”. Znaczenie tego słowa nawiązuje do średniowieczno-łacińskiego validatus, a dokładniej validare – zatwierdzać oraz validus – skuteczny, ważny. Tak więc, owa „ walidacja”, to potwierdzenie prawidłowości działania urządzenia, programu, systemu z założeniami, jakie zostały przyjęte podczas projektowania i nadawania funkcjonalności. Walidacji dokonuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań badawczych (np. testów) oraz porównanie ich z oczekiwanymi wynikami.
Walidacja systemów skomputeryzowanych - cz. 2
Wydaje się nam, że po wyjaśnieniach pewnych pojęć dotyczących walidacji, jakie przedstawiliśmy w cz. I artykułu, występujący w tytule „diabeł”, nie jest taki „straszny jak go malują”. Ale ponieważ „diabeł tkwi w szczegółach”, wyjaśniamy dalej. W pewnym, znanym Zakładzie Farmaceutycznym, gdzie dwa lata temu przeprowadzana była pełna kwalifikacja systemu skomputeryzowanego wg. GAMP 5, w tym walidacja systemów pomiarowych, w roku bieżącym zlecono prze,prowadzenie rewalidacji z uwzględnieniem dwusezonowego monitoringu temperatury i wilgotności. Rewalidacja miała odpowiedzieć na dręczące klienta pytanie czy czujniki (termohigrometry) stanowiące jego system monitoringu są rozmieszczone (w sensie ich lokalizacji) w sposób właściwy.
Współpraca z uczelniami, prace dyplomowe
Ciekawą aplikacją realizowaną na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jest wizualizacja parametrów przepływowych mediów energetycznych, realizowaną na wielko formatowym telewizorze (52"), przy wykorzystaniu transmisji sygnału wizyjnego HDMI. Nadzór nad pracą systemu będzie sprawował program LBX, a dane z czujników przepływów zostaną przetworzone przez koncentratory LB-487 pracujące w sieci LAN. Firma LAB-EL ma zapalone zielone światło dla współpracy z Wyższymi uczelniami, oczekując również odwzajemnienia w postaci inspiracji nowymi pomysłami, których wspólna realizacja może przynieść, a nawet można stwierdzić, przyniesie obustronne korzyści.
Czy trzeba mierzyć temperaturę i wilgotność powietrza (aktualizacja)?
Istnieje wiele dokumentów mówiących o konieczności nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza w przemyśle podczas produkcji, transportu i przechowywania. Stawiane wymagania mogą być zaspokojone przez oferowane przez nas systemy do nadzoru klimatu.
Za przewody dziękujemy!
Monitoring parametrów mikroklimatu, coraz częściej odbywa się poprzez bezprzewodową transmisję sygnałów pomiarowych Bezprzewodowość czyni systemy pomiarowe mobilnymi. Są to cechy nie tylko nowoczesności, a przede wszystkim prostoty rozmieszczenia i swobodnego przenoszenia przyrządów w monitorowanej przestrzeni, ograniczonej jednak stosunkowo niewielkim zasięgiem fal radiowych nadajników o małej mocy. Jakiś czas temu opisywaliśmy nasz system radiowy nazwany E-Wave, który działa i sprawdza się w przestrzeni radiowej dużych hal magazynowych firm logistycznych. Działa on w paśmie 433 MHz. Systemy te są nadal oferowane i cieszą się dużym zainteresowaniem wielu klientów. W niniejszym artykule przedstawiamy nową rodzinę termohigrometrów radiowych, działających w standardzie WiFi.
Sterownik CO2, czujniki CO2, stężenie dwutlenku (ditlenku) węgla cz. 1
W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.
Czujniki CO2, sterowniki CO2 - jak wybrać odpowiednie mierniki? cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.