www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Protokoły komunikacji

Interfejs cyfrowej pętli prądowej w miernictwie przemysłowym
Dążąc do wykorzystania zalet i wyeliminowania wad interfejsu analogowej pętli prądowej 4...20 mA, firma LAB-EL zmodyfikowała go wprowadzając modulację prądu w pętli bezpośrednio przy pomocy informacji cyfrowej. Dowolne cyfrowe wyniki pomiarów można wówczas przesłać przy pomocy asynchronicznej transmisji szeregowej, o zależnościach czasowych analogicznych jak w najpopularniejszym z interfejsów szeregowych: RS-232C. Dla przedstawianego interfejsu firma LAB-EL stosuje w opisach nazwę: S300. Przyjęto mianowicie, że wartość prądu pobieranego przez przyrząd pomiarowy odpowiada jednemu z dwu stanów logicznych: stanowi "0" (aktywnemu) odpowiada większy prąd (około 25 mA), a stanowi "1" (spoczynkowemu) - mniejszy prąd (poniżej 15 mA).
Format ramki interfejsu S300 ver. 1
Komunikacja przyrządami, formaty wyników pomiarów transmitowane w standardzie S300 LAB-EL w wersji 1.
Format ramki interfejsu S300 ver. 1.00 ... 2.27
Komunikacja przyrządami, formaty wyników pomiarów transmitowane w standardzie S300 LAB-EL w wersji 1.00 ... 2.27. Nietypowe formaty interfejsu S300.
Format ramki interfejsu S300 ver. 2.3
Komunikacja przyrządami, formaty wyników pomiarów transmitowane w standardzie S300 LAB-EL w wersji 2.3. Zalecany format do nowych opracowań.
LB-750
Barometr LB-750 - komendy portu szeregowego
Lista rozkazów portu szeregowego rozpoznawanych przez barometr LB-750