www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Mikroklimat - artykuły i inne opracowania

Akwizycja danych pomiarowych cz. 1
koncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Akwizycja danych pomiarowych cz. 2
oncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych
Warunki środowiskowe pomieszczeń, miejsca pracy - cz. 1
Laboratorium LAB-EL w ramach swej działalności badawczej zgodnie z akredytacją AB-679, wykonuje badania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Spośród rodzajów pomieszczeń badanych należy wymienić pomieszczenia biurowe, mieszkalne, przemysłowe, pomieszczenia czystości w zakładach farmaceutycznych, magazyny leków i artykułów spożywczych laboratoria wzorcujące i badawcze. Badane są warunki środowiskowe w miejscach pracy, na stanowiskach pracy, w muzeach i obiektach zabytkowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przyrządy stosowane do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach.
Badania pomieszczeń, rozkład temperatury i wilgotności - cz. 2
Druga część artykułu poświęcona jest kwestiom jakości mikroklimatu pomieszczeń na zgodność z wymaganiami HACCP, GMP, GHP, GDP. Omówiono problemy walidacji systemów monitoringu parametrów mikroklimatu pomieszczeń, realizacje tzw. mappingów czyli rejestrowania w funkcji czasu zmienności parametrów mikroklimatu. Omówiono również przyrządy do realizacji mappingów czyli termohigrometry rejestrujące LB-520, rozkładane w przestrzeni badanego pomieszczenia na okres ok. 1 tygodnia. na podstawie odczytanych danych z okresu rejestracji dokonywana jest ich analiza i sporządzane jest sprawozdanie z badań.
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-525 - cz. 1
Systemy bezprzewodowej transmisji danych są bardzo popularne mimo pewnych mankamentów samego procesu transferu danych. Zaletami systemu są: mobilność w sensie braku przywiązania do konkretnego miejsca oraz autonomiczność przyrządu tzn. zasilanie bateryjne i własna pamięć danych, wadami zaś są: zasilanie bateryjne (wymaga ciągłego nadzoru) oraz niestabilność przestrzeni radiowej (zmiany konfiguracji w magazynie powoduję zmianę rozkładu pola elektromagnetycznego. w pierwszej części artykułu omówiono termohigrometr rejestrujący LB-525.
Bezprzewodowy termometr z higrometrem LB-525 - cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono standard E-WAVE, istotę transmisji danych w systemie MASTER-SLAVE oraz przedstawiono przykładową aplikację systemu wielopunktowego z przekaźnikami danych. Standard E-WAVE stworzony został z myślą o prostych systemach z łącznością radiową, krótkiego zasięgu pracujących w paśmie częstotliwości nie wymagających zezwoleń. Ukierunkowany jest głównie na proste przyrządy zasilane przeważnie z własnego źródła np. baterii, dla których praca w systemie radiowym nie powinna być obciążeniem dla zasobów zastosowanych w nich prostych procesorów.
Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności - cz. 3
W części trzeciej omówiono oprogramowanie LOGGER oraz Scada LBX. Oprogramowanie LOGGER służy do indywidualnego odczytu danych z termohigrometru rodziny LB-525, a również do ich konfiguracji. Praca systemowa wymaga oprogramowania umożliwiającego działanie systemu w trybie "on line" z możliwością konfigurowania i parametryzacji poszczególnych elementów systemu (termohigrometrów rodziny LB-525), wizualizacji bieżących pomiarów z reakcją na przekroczenia ustawionych progów alarmowych oraz powiadamianiem użytkownika ssyetmu a zaistniałych anomaliach tj. zdarzenia systemowe i/lub przekroczenia wartości granicznych.
Higrometr - historia pomiaru wilgotności względnej powietrza
Higrometry - mierniki do pomiaru wilgotności powietrza. Historia pomiaru wilgotności względnej powietrza.
Przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza noszą nazwę higrometrów (z greckiego hygros - wilgotny, mokry). Wyjątkiem jest psychrometr (psychros - zimny, chłodny) czyli przyrząd oparty na termometrze suchym i wilgotnym. Zmieniającą się zawartość pary wodnej w powietrzu próbowano określać na przełomie XV i XVI wieku. W 1500 roku Leonardo da Vinci zbudował pierwszy higrometr. Była to kula bawełniana lub wełniana, która zmieniała swoją masę absorbując wilgoć z atmosfery. Kule tę powieszono na wadze, której wychylenia wskazywały wilgotność otoczenia. Były to pomiary mało dokładne, ale przyczyniły się do rozwoju dalszych badań z tej dziedziny. Zaczęto poszukiwać innych materiałów higroskopijnych, zmieniających swoje właściwości pod wpływem wilgotnego powietrza.
Kilka ważnych pytań
Od bez mała 25 lat firma LAB-EL zajmuje się zagadnieniami związanymi z pomiarami parametrów klimatu i mikroklimatu. Co rozumiemy pod określeniem „klimat”? Klimatem jest zbiór przestrzenny parametrów głównie powietrza, takich jak: temperatura, wilgotność względna i bezwzględna, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, czasem skład powietrza (np. zawartość CO2), stany wód na powierzchni ziemi i pod powierzchnią, temperatura i wilgotność ziemi, itp. Mikroklimatem nazywamy, zbiór parametrów powietrza w przestrzeni ograniczonej np. pomieszczenia, urządzenia (np. komory klimatyczne, szafy chłodnicze), itp.
Książka „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia"
Książka pt. „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia" jest siódmą pozycją z serii książek popularno-naukowych wydanych przez AGENDĘ Wydawniczą PAK, obejmujących obszar tematyczny automatyki i pomiarów. Nowa książka autorstwa Zdzisława Kabzy, Krystyny Kostyrko, Sławomira Zatora, Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego stanowi nowe opracowanie w stosunku do wydanej w 2002 roku książki „Klimat Pomiary Regulacja". Jest to trzecia książka sponsorowana przez firmę LAB-EL. W książce przedstawione zostały zagadnienia dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach rozumianych w sposób szeroki.
Mierniki wilgotności i temperatury, termohigrometry, barometry
Konieczność ciągłego zwiększania ekonomicznej opłacalności przedsiębiorstwa, a także coraz ostrzejsze normy techniczne (w szczególności wprowadzane aktualnie w Polsce międzynarodowe normy ISO) sprawiają, że niezbędne stają się ciągłe pomiary i rejestracja warunków klimatycznych panujących na stanowiskach produkcyjnych oraz w miejscach przechowywania materiałów. Najczęściej kontrolowane parametry to temperatura i wilgotność powietrza. Przykładowo, podczas długotrwałego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w magazynach, dla zapobieżenia procesom korozji metali i dla zachowania sprawności technicznej osprzętu, należy zapewnić atmosferę o wilgotności względnej zawartej w granicach od 40% do 50%.
Monitoring temperatury i wilgotności, nadzór hal i magazynów
No i stało się. Egzekucja przepisów dotyczących zachowania warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach szczególnie magazynach i przechowalniach stała się faktem. Postanowiliśmy zatem po raz kolejny poruszyć temat nadzoru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach poświęcając temu zagadnieniu kolejne cztery artykuły. W kolejnych numerach magazynu Pomiar przedstawimy systemy jedno i wielopunktowej rejestracji temperatury, wilgotności oraz innych parametrów klimatu, systemy stacjonarne i mobilne, oprogramowanie nadzorujące i powiadamiające oraz inne elementy monitoringu temperatury i wilgotności stanowiące to, czym zajmuje się firma LAB-EL.
Monitoring zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu
Człowiek w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydziela dwutlenek węgla. W spoczynku zdrowy człowiek oddycha około 16 razy na minutę. W czasie jednego oddechu, wdycha i wydycha ok. 500 cm3 powietrza, co nazywane jest objętością oddechową TV (ang. tidal volume). Wynika z tego, że wentylacja minutowa płuc równa jest 8 dm3/min. Zatem w ciągu minuty, 250 cm3 O2 przechodzi do organizmu, a wydalane jest 200 cm3 CO2. Powietrze wydychane przez człowieka zawiera od 2 do 3% dwutlenku węgla. Stężenie O2 w powietrzu mniejsze od 18% jest uważane za szkodliwe dla zdrowia człowieka. Zaleca się, aby udział CO2 w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie, nie przekraczał 0,15%. Niektóre standardy, w tym amerykańskie i unijne określają koncentrację CO2 w powietrzu wewnątrz budynku wynosząca 800 - 1500 ppm, co odpowiada ilości powietrza wentylacyjnego 20 - 30 m3/h na osobę.
My, nie tworzymy mikroklimatu, my go sprawdzamy
Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie o mikroklimat, ponieważ słyszeli, że firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem. Jest to prawda. Firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem i klimatem lecz w zakresie monitoringu ich parametrów. Tytuł artykułu jest zatem adekwatny do zakresu działania firmy w stosunku do klimatu (to co na zewnątrz) i mikroklimatu (to co wewnątrz). Monitoring parametrów mikroklimatu wytworzonego w pomieszczeniach magazynowych, przechowalniczych, uprawowo-hodowlanych jest związany z bezpieczeństwem produktów magazynowanych, przechowywanych czy uprawianych. Nie jest to element wyboru, lecz konieczność, a nawet obowiązek.
Ocena działania systemu wentylacyjnego w mieszkaniach
Celem prowadzonych badań była ocena działania systemu wentylacyjnego oraz termoizolacyjności ścian zewnętrznych. Ocena została wykonana w oparciu o pomiary ciągłe długookresowe wielkości fizycznych charakteryzujących wymianę powietrza w pomieszczeniach i proces wymiany ciepła w ścianach zewnętrznych budynku wielorodzinnego w Gdańsku. Badania prowadzone były w oparciu o obowiązujące akty prawne [1-5]. Podczas badań pomierzono temperatury, stężenia dwutlenku węgla i prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz wilgotności, ciśnienia, prędkości i kierunek wiatru w otoczeniu otworów wlotowych systemu wentylacyjnego.
Ostrzeganie przed zaleniem
Skutki zaniedbania takiego zdarzenia mogą dość dużo kosztować, bo nawet najbardziej czysta, wyciekającą skądś woda niszczy nieodwracalnie wszystko co napotka na swej drodze, a szczególnie papier oraz wiążące się z nią produkty farmaceutyczne, spożywcze, budowlane. Zalanie pomieszczeń może być spowodowane wszelkiego rodzaju awariami kanalizacji, instalacji wodno-ciepłowniczych, podciekami wód gruntowych, roztopami wiosennymi, powodziami, skraplaniem pary wodnej, itp. Ochrona przed zalaniem jest dość kosztowna i nie każdego stać na takie zabezpieczenia.
Otwórz okno, trzeba przewietrzyć
Otwórz okno trzeba przewietrzyć – to trywialne na pozór zdanie, przestaje takim być we współczesnych budynkach biurowych, gdzie okna nie mają klamek J i taka prosta czynność jest w ogóle niemożliwa. ‘Siedzi człowiek przy oknie z pięknym widokiem na sąsiednie biurowce, ptaki latają, drzewa się zielenią, a tu duszno, głowa boli i nic nie możesz zrobić tylko z nadzieją patrzysz na kratkę wentylacyjną zastanawiając się, czy ktoś w ogóle panuje nad tą wentylacją ?’. To zdanie wypowiedziane przez jednego z pracowników korporacji do swojego kolegi podsłuchane wieczorem w jednym z pubów w centrum daje wyobrażenie, że zdrowie znacznej części ludności spoczywa w rękach administratorów budynków, którzy często nie zdają sobie sprawy odpowiedzialności i obowiązku, jaki na nich spoczywa – bujają w obłokach a ludzie cierpią.
Pomiary mikroklimatu w Ethernecie
W chwili obecnej praktycznie w każdej firmie mamy do czynienia z wewnętrzną siecią komputerową - LAN (ang. Local Area Network), zbudowaną na bazie standardu Ethernet. Obecnie spotykane prędkości transmisji danych w sieci Ethernet to 10Mb/s, 100Mb/s (najpopularniejszy) oraz 1Gb/s. Podstawowy standard okablowania sieci Ethernet w postaci nie ekranowanego kabla - skrętki (UTP) umożliwia zbudowanie sieci w topologii gwiazdy, z połączeniami o maksymalnej długości 100 metrów pomiędzy poszczególnymi elementami sieciowymi.
Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności powietrza: „loggery”
Na łamach magazynu Pomiar prezentowaliśmy już poszczególne przyrządy oraz kompletne systemy służące do rejestracji i bieżącego monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów mikroklimatu we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, począwszy od lodówek, zamrażarek, przez pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, magazyny, hurtownie, muzea, zabytki, do środków transportu. Systemy zarządzania jakością wymagają monitorowania warunków środowiskowych wszędzie tam, gdzie są produkowane, magazynowane i transportowane głównie artykuły spożywcze i/lub farmaceutyczne i w takich miejscach instalowane są stacjonarne systemy rejestrująco-monitorujące.
Rejestracja temperatury i wilgotności - termohigrometr z rejestracją
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pomiarów i rejestracji temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach zamkniętych, szczególnie tam, gdzie przechowywane są produkty spożywcze, farmaceutyczne oraz takie które muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki klimatyczne, nakazują stosowanie do tego celu legalizowanych przyrządów pomiarowych. Kontrola i rejestracja parametrów klimatu wymagana jest również we wszelkiego rodzaju archiwach, antykwariatach, muzeach, zabytkach jak i w laboratoriach badawczych, gdzie wykonywane badania muszą być prowadzone w kontrolowanych warunkach klimatycznych.
Rejestracja temperatury w pomieszczeniach
Można zatem pokusić się o stwierdzenia, iż klimat, to warunki otaczającego świata, zaś mikroklimat dotyczy przestrzeni ograniczonych, np. pomieszczeń. Firma LAB-EL od wielu lat specjalizuje się w produkcji przyrządów i całych systemów do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach i hurtowniach, pomieszczeniach uprawowych i hodowlanych, w środkach transportu, komorach klimatycznych, itp. Rejestracja temperatury wykonywana jest we wszelkiego typu pomieszczeniach przez termograf LB-530, ze szczególnym wskazaniem na środki transportu.
Suszenie drewna, urządzenia do suszarni drewna, wilgotność drewna
Proces suszenia drewna tylko z pozoru wydaje się sprawą dość prostą. Zawartość wilgoci w drewnie odgrywa znacząca rolę podczas jego obróbki oraz dalszej eksploatacji wykowanych z niego wyrobów. Zbyt wilgotne lub zbyt suche drewno może mieć wpływ na jakość i funkcję elementów z niego wykonanych. Również sama technologia procesu suszenia ma niebagatelny wpływ na jakość drewna. Drewno zbyt szybko wysuszone, w niekontrolowanych warunkach mikroklimatycznych, itp., co z ekonomicznego punktu widzenia ma uzasadnienie, nie będzie dobrym materiałem dla dalszej obróbki. W praktyce chodzi o to, aby stosować drewno o "właściwej" wilgotności.
System monitorowania temperatury - czujniki i oprogramowanie
W skład systemu monitorowania temperatury powinny wchodzić termometry z możliwością rejestracji danych oraz specjalizowane oprogramowanie. Dodatkowo taką instalację można rozszerzyć o urządzenia do alarmowania, na przykład syreny alarmowe lub modemy GSM do wysyłania wiadomości SMS. System monitorowania temperatury i innych parametrów klimatu powinien działać w pełni automatycznie i spełniać wszystkie wymogi prawne. Oferujemy kompleksowy system monitorowania temperatury oparty na czujnikach pomiarowych posiadających świadectwa wzorcowania, uzupełnionego o specjalistyczne oprogramowanie LBX służące do nadzoru pracy całego systemu.
Sterownik CO2, czujniki CO2, stężenie dwutlenku (ditlenku) węgla cz. 1
W artykule omówiono istotę i wpływ dwutlenku (ditlenku) węgla zawartego w powietrzu na życie i zdrowie człowieka oraz na procesy przechowalnicze (owoce) i uprawowe (grzyby). Omówiono również sposoby sterowania zawartością dwutlenku (ditlenku) węgla, poprzez wentylację grawitacyjna i/lub wymuszoną. Przywołano obowiązujące przepisy dotyczące dopuszczalnych wartości stężeń CO2 ciągłych (NDS) jak i chwilowych (NDSCH). Na zakończenie omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowej wentylacji i maksymalnych dopuszczalnych stężeń CO2 w budynkach mieszkalnych.
Czujniki CO2, sterowniki CO2 - jak wybrać odpowiednie mierniki? cz. 2
W drugiej części artykułu omówiono istotę pomiaru zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu, a również sterowanie wielkością tego stężenia poprzez włączanie wentylacji w obiegu wymuszonym. LAB-EL oferuje kilka rodzajów przyrządów do pomiaru stężenia CO2 spośród których wymienione w artykule LB-853, LB-852 oraz LB850A posiadają wyjścia analogowe 0-10V do sterowania ciągłego np. siłownikiem przepustnicy oraz wyjścia przekaźnikowe do sterowania wentylacja w trybie ON/OFF. Przyrząd LB-856 przeznaczony jest do pracy w sieci Ethernet.