www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Monitoring i rejestracja temperatury i wilgotności w transporcie TRANS-LOGGER-B


 • Bezprzewodowe czujniki temperatury i wilgotności
 • Raporty warunków dostawy na drukarkę
 • Raporty CSV i PDF
 • Transmisja GSM do centralnej bazy danych SERWER LBX
 • System ANDROID


TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności

Monitoring i rejestracja temperatury i wilgotności w transporcie TRANS-LOGGER-B jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system ANDROID służącym do bezprzewodowego dokumentowania warunków w obszarach kontrolowanych. System mierzy i rejestruje temperaturę i wilgotność względną powietrza w przestrzeni ładunkowej lub w opakowaniach transportowych. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch dostaw produktów wrażliwych na warunki klimatyczne - temperaturę i wilgotność względną.

Na system monitorowania warunków transportu TRANS-LOGGER-B składa się zestaw urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:


TRANS-LOGGER-B – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Panel kontrolny systemu monitorowania temperatury i wilgotności

Panel kontrolny (np. smartfon z systemem Android 5.0 lub nowszym, na którym zainstalowano aplikację TRANS-LOGGER-B) posiada radiowe połączenie Bluetooth z czujnikami temperatury i wilgotności względnej powietrza. Panel kontrolny z aplikacją TRANS-LOGGER-B obsługuje jednocześnie do 30 punktów pomiarowych.

Wyświetlacz panelu kontrolnego umożliwia podgląd: aktualnych temperatur i wilgotności względnej w poszczególnych miejscach, informuje o przekroczeniach progów alarmowych oraz umożliwia lokalny przegląd historii pomiarów w postaci wykresów.

Panel kontrolny zapisuje pomiary z czujników w pamięci aplikacji TRANS-LOGGER-B w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych. W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, pozwala na życzenie odzyskać brakujące pomiary z pamięci czujników. W przypadku braku łączności z czujnikami (np. czujniki są przesyłane w paczkach innym transportem, poza zasięgiem punktu kontrolnego) możliwe jest więc przepisanie z czujników zarejestrowanej w nich historii pomiarów po ponownym nawiązaniu połączenia przez punkt kontrolny.

Panel kontrolny umożliwia ustawienie progów alarmowych w czujnikach (próg dolny, próg górny dla temperatury i wilgotności względnej), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu, dźwiękowo, komunikatem głosowym, SMS-em lub e-majlem, oraz będzie wykazane w raporcie. Raport z zarejestrowanych warunków transportu może być drukowany na drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF, które mogą być wysyłane emailem na adres poczty elektronicznej.

Panel kontrolny umożliwia także na bieżąco przesyłanie zarejestrowanych pomiarów przez sieć komórkową GSM do programu SERWER LBX zainstalowanego na komputerze z systemem Windows w centrali nadzorującej transport przesyłek.

Jeżeli rejestratorem jest terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu CILICO CM550, PDA-3505-A lub GC068), to podobnie jak każdy tablet lub smartfon, umożliwia jest instalowanie na nim dodatkowych aplikacji klienta, związanych przykładowo z logistyką transportu. Jeśli rejestratorem jest specjalistyczny terminal (np. Symbol TC55 Zebra) lub dowolny inny tablet lub smartfon, to zewnętrzna drukarka (np. RPP-02N) jest podłączona do niego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth i może być wykorzystywana także do wydruku innych dokumentów klienta.

Czujniki rejestratory temperatury i wilgotności powietrza

ezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGERCzujniki pomiarowe temperatury i wilgotności względnej powietrza, którymi są  bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGER są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem. Zasilanie czujników przy odstępie rejestracji co 1 minutę wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej pracy. Możliwa jest wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym jest typowa baterie 3V (typu CR2450).

Czujniki temperatury i wilgotności LB-518 przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą bezprzewodową. Czujniki są także rejestratorami i posiadają własną nieulotną pamięć, w której są przechowywane dane na wypadek braku połączenia z panelem kontrolnym.

Pomiar wykonywany jest  z rozdzielczością 0,1°C dla temperatury i 0,1% dla wilgotności. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 15 tysięcy zapisów pomiaru temperatury i wilgotności. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i wilgotności posiadają otwory mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu lub opakowania transportowego

Czujniki temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGER na zamówienie mogą posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania dla wymaganych punktów pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

Oprogramowanie panelu kontrolnego systemu monitorowania temperatury i wilgotności

Panel kontrolny w kabinie kierowcy to dowolny smartfon lub tablet z systemem ANDROID 5.0 lub nowszym, na którym zainstalowana jest specjalistyczna aplikacja TRANS-LOGGER-B. Aplikacja umożliwia realizacje wszystkich omówionych powyżej funkcji systemu TRANS-LOGGER-B.

Aplikacja TRANS-LOGGER-B na system Android:

 • wyświetla na ekranie bieżące wyniki pomiarów i informacje o współpracujących czujnikach,
 • pobiera na życzenie zarejestrowane w pamięci czujników wyniki pomiarów temperatury i wilgotności,
 • po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych sygnalizuje stany alarmu z czujników:
  • optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym),
  • sygnałami dźwiękowymi,
  • komunikatami głosowymi
  • wysyłanymi emailami i SMS-ami,
 • prowadzi rejestracje w postaci raportów z pomiarami dla kolejnych dostaw,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu raportu,
 • umożliwia eksport raportu z historią pomiarów z zadanego okresu czasu do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF,
 • umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program LBX SERWER pracującego pod kontrolą systemu Windows,

Program komputerowy SERWER LBX w wersji bazowej służy do:

 • centralnego zbierania danych pomiarowych z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • prowadzenia centralnej bazy danych,
 • prowadzenia centralnej sygnalizacji stanów alarmowych,
 • sygnalizowania zaprogramowanych stanów alarmowych,
 • wizualizacji w postaci wykresów, tabel, raportów.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W TRANSPORCIE
See also
Zobacz również
Drukarka RPP-02N Drukarka RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna Bluetooth Android RPP-02N cechuje się niewielkimi wymiarami i sprawnie działającym interfejsem Bluetooth, co podkreśla jest szczególna przydatność we wszelkich przenośnych systemach pomiarowo-rejestrujących. W szczególności jest stosowana w bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER. Korzystna cena!
Ocena produktu
TRANS-LOGGER-B
Bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności, drukarka Bluetooth, aplikacja Android do monitorowania temperatury i wilgotności w transporcie
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •