www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

TRANS-LOGGER-B – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu i spedycji


 • Rejestrator z systemem ANDROID
 • Bezprzewodowa łączność z  czujnikami
 • Do 30 czujników temperatury i wilgotności powietrza
 • Raporty warunków dostawy na drukarkę
 • Raporty CSV i PDF wysyłane e-mejlem z rejestratora,
 • Transmisja GSM do centralnej bazy danych LBX


TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Monitoring klimatu w transporcie i spedycji

System monitorowania warunków transportu TRANS-LOGGER-B jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system ANDROID służącym do dokumentowania warunków transportu przesyłek. System mierzy i rejestruje temperaturę i wilgotność względną powietrza w przestrzeni ładunkowej lub w opakowaniach transportowych. Jest niezbędny wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch dostaw produktów wrażliwych na warunki klimatyczne - temperaturę i wilgotność względną.

Na system monitorowania warunków transportu TRANS-LOGGER-B składa się zestaw urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:


TRANS-LOGGER-B – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Punkt kontrolny

Punkt kontrolny (np. smartfon z systemem Android 5.0 lub nowszym, na którym zainstalowano aplikację TRANS-LOGGER-B) posiada radiowe połączenie Bluetooth z czujnikami temperatury i wilgotności wzglednej powietrza. Punkt kontrolny z aplikacją TRANS-LOGGER-B obsługuje jednocześnie do 30 punktów pomiarowych.

Wyświetlacz punktu kontolnego umożliwia podgląd: aktualnych temperatur i wilgotności względnej w poszczególnych miejscach, informuje o przekroczeniach progów alarmowych oraz umożliwia lokalny przegląd historii pomiarów w postaci wykresów.

W przypadku braku łaczności z czujnikami (np. czujniki są przesyłane w paczkach innym transportem, poza zasiegiem punktu kontrolnego) możliwe jest przepisanie z czujników zarejestrowanej w nich historii pomiarów po ponownym nawiązaniu połaczenia przez punkt kontrolny.

Rejestrator zapisuje pomiary z czujników w pamięci aplikacji TRANS-LOGGER-B w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych. W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, pozwala na życzenie odzyskać brakujące pomiary z pamięci czujników.

Rejestrator umożliwia ustawienie progów alarmowych (próg dolny, próg górny dla temperatury i wilgotności względnej), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu, dźwiękowo, komunikatem głosowym, SMS-em lub e-majlem, oraz będzie wykazane w raporcie. Raport z zarejestrowanych warunków transportu może być drukowany na drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF, które mogą być wysyłane emailem na adres poczty elektronicznej.

Rejestrator umożliwia także na bieżaco przesyłanie zarejestrowanych pomiarów przez sieć komórkową GSM do programu LBX SERWER, zainstalowanego w centrali nadzorującej transport na komputerze z systemem Windows.

Jeżeli rejestratorem jest terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu CILICO CM550, PDA-3505-A lub GC068), to podobnie jak każdy tablet lub smartfon, umożliwia jest instalowanie na nim dodatkowych aplikacji klienta, związanych przykładowo z logistyką transportu. Jeśli rejestratorem jest specjalistyczny terminal (np. Symbol TC55 Zebra) lub dowolny inny tablet lub smartfon, to zewnętrzna drukarka (np. RPP-02N) jest podłączona do niego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth i może być wykorzystywana także do wydruku innych dokumentów klienta.

Czujniki rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza

ezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGERCzujniki pomiarowe temperatury i wilgotności wzglednej powietrza, którymi są  bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGER są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem. Zasilanie czujników przy odstępie rejestracji co 1 minutę wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej pracy. Możliwa jest wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym jest typowa baterie 3V (typu CR2450).

Czujniki temperatury i wilgotności LB-518 przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą bezprzewodową. Czujniki są także rejestratorami i posiadają własną nieulotną pamięć, w której są przechowywane dane na wypadek braku połączenia z rejestratorem lub jego awarii.

Pomiar wykonywany jest  z rozdzielczością 0,1°C dla temperatury i 0,1% dla wilgotności. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 15 tysięcy zapisów pomiaru temperatury i wilgotności. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i wilgotności posiadają otwory mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu lub opakowania transportowego

Czujniki temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGER na zamówienie mogą posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania dla wymaganych punktów pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

Oprogramowanie rejestratora

Rejestrator w kabinie kierowcy to dowolny smartfon lub tablet z systemem ANDROID 5.0 lub nowszym, na którym zainstalowana jest specjalistyczna aplikacja TRANS-LOGGER-B. Aplikacja umożliwia realizacje wszystkich omówionych powyżej funkcji systemu TRANS-LOGGER-B.

Aplikacja TRANS-LOGGER-B na system Android:

 • wyświetla na ekranie bieżące wyniki pomiarów i informacje o współpracujących czujnikach,
 • pobiera nażyczenie zarejestrowane w pamieci czujników wyniki pomiarów temperatury i wilgotności,
 • po przekroczeniu zaprogramowanych progów alarmowych sygnalizuje stany alarmu z czujników:
  • optycznie na ekranie urządzenia (kolorem czerwonym),
  • sygnałami dźwiękowymi,
  • komunikatami głosowymi
  • wysyłanymi emailami i SMS-ami,
 • prowadzi rejestracje w postaci raportów z pomiarami dla kolejnych dostaw,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu raportu,
 • umożliwia eksport raportu z historią pomiarów z zadanego okresu czasu do plików w formatach CSV oraz PDF,
 • umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF,
 • umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program LBX SERWER pracującego pod kontrolą systemu Windows,

Program komputerowy LBX SERWER w wersji bazowej służy do:

 • centralnego zbierania danych pomiarowych z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • prowadzenia centralnej bazy danych,
 • prowadzenia centralnej sygnalizacji stanów alarmowych,
 • sygnalizowania zaprogramowanych stanów alarmowych,
 • wizualizacji w postaci wykresów, tabel, raportów.

DOBRY KLIMAT SPRZYJA W TRANSPORCIE
See also
Zobacz również
STORE-LOGGER STORE-LOGGER
Aplikacja STORE-LOGGER na system ANDROID jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne.
TRANS-LOGGER TRANS-LOGGER
System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain. Bezprzewodowa łączność z czujnikami, 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi, raporty warunków dostawy na drukarkę, raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy, lokalizacja GPS, transmisja GSM do centralnej bazy danych
Drukarka RPP-02N Drukarka RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna Bluetooth Android RPP-02N cechuje się niewielkimi wymiarami i sprawnie działającym interfejsem Bluetooth, co podkreśla jest szczególna przydatność we wszelkich przenośnych systemach pomiarowo-rejestrujących. W szczególności jest stosowana w bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER. Korzystna cena!
Ocena produktu
TRANS-LOGGER zestaw do dokumentowania warunków transportu i spedycji rejestrując temperaturę i wilgotność względną.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •