Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Bezprzewodowy rejestrator cz. 3

Bezprzewodowy system monitoringu temperatury i wilgotności

Mikroklimat przez radio cz. 3


D. Grobel, A. Łobzowski, W. Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 1/2009
 

W pierwszej części artykułu zaprezentowany został nowy produkt firmy LAB-EL, jakim jest rejestrator temperatury i wilgotności LB-525 oraz komunikator LB-526, który to zestaw urządzeń umożliwia bezprzewodowy przesył danych z termohigrometru do serwera. W części drugiej opisano zastosowany w systemie radiowym standard E-WAVE oraz system radiowej transmisji danych mikroklimatycznych, w trzeciej - przedstawiamy oprogramowanie LOGGER oraz program LBX wzbogacone o funkcje obsługi systemu radiowego. 

 

Radiowy system monitoringu temperatury i wilgotności opisany w drugiej części artykułu, przewidziany jest do zastosowań
w przypadkach, kiedy pomieszczenia są duże gabarytowo i prowadzenie instalacji przewodowych np. na dużych wysokościach jest niebezpieczne i kosztowne. Do obsługi komputerowej systemu radiowego opracowane zostały dwa programy: program Logger (rys. 1), przeznaczony do współpracy z interfejsem LB-526 oraz program LBX (rys. 2) wzbogacony
o procedurę obsługi LB-526 oraz LB-487 wyposażonego w moduł transmisji radiowej.

Monitoring temperatury i wilgotności - oprogramowanie

Program Logger umożliwia cykliczny odczyt danych z pamięci termohigrometrów LB-525 oraz

Bezprzewodowy monitoring temperatury i wilgotności
Rys. 1 Okno programu Logger

automatyczny zapis do bazy danych na dysku komputera. Główne funkcje programu to: komunikacja z urządzeniami, prezentacja pomiarów bieżących, zmiana ustawień konfiguracyjnych i progów alarmowych urządzeń, prezentacja danych historycznych w postaci raportów, wykresów czy histogramów. Program może obsługiwać dowolną liczbę urządzeń. Program Logger, oprócz obsługi radiowych rejestratorów temperatury i wilgotności LB-525/526, może współpracować z innymi rejestratorami temperatury i wilgotności produkcji firmy LAB-EL z zasilaniem bateryjnym, takimi jak LB-520, LB-515, LB-516, LB-530, LB-755A oraz tzw. pastylkami LB-515P. Podczas instalacji programu Logger automatycznie dołączane są niezbędne sterowniki umożliwiające pracę z wykorzystaniem portu USB. Program Logger do prawidłowej pracy wymaga zainstalowania płatnych kluczy autoryzacyjnych związanych z dołączonymi przyrządami. Podczas wyświetlania danych historycznych i bieżących podświetlane są kolorem czerwonym te war-tości pomiarów, które przekroczyły wartości progów alarmowych ustawianych z poziomu programu Logger.
Szersze możliwości bezprzewodowego monitoringu temperatury i wilgotności daje wykorzystanie programu LBX, opisywanego już na łamach magazynu pomiar. Program ten jest uniwersalnym narzędziem przeznaczonym do obsługi prawie wszystkich przyrządów oferowanych przez firmę LAB-EL. W omawianym przypadku przyrządów LB-525 i LB-526, program LBX oprócz, funkcji realizowanych przez program Logger, umożliwia obróbkę zmiennych (bieżących danych pomiarowych) poprzez tworzenie tzw. zmiennych użytkownika z wykorzystaniem funkcji matematycznych i logicznych,

System monitoringu temperatury i wilgotności
Rys. 2 Okno programu LBX

ustawianie nieograniczonej liczby progów alarmowych, komunikowanie stanów alarmowych na zewnątrz poprzez SMS-y, e-maile, uruchamianie sygnalizatorów optyczno-akustyczny lub uruchamianie zewnętrznych programów realizujących działania zapobiegawcze w przypadkach wystąpienia alarmów o szczególnym znaczeniu. Ponieważ program LBX pełni rolę nadzorczą w systemach monitoringu parametrów mikroklimatu, dlatego dokonuje automatycznej rejestracji zdarzeń typu „co, kto i kiedy” w systemie czyli wiadomo, co się zdarzyło, kto był zalogowany, kiedy zdarzenie miało miejsce, do kogo zostało wysłane powiadomienie o wystąpieniu zdarzenia np. przekroczenia progu alarmowego. Oprogramowanie LBX może obsługiwać wiele urządzeń podłączonych do portów RS-232, USB lub poprzez sieć Ethernet, co daje możliwość zbierania do wspólnej bazy danych zmiennych pomiarowych pochodzących z systemów stacjonarnych, podłączonych drogą kablową bezpośrednio lub przez koncentratory LB-731A, LB-476 lub LB-487. Stacjonarne systemy monitoringu parametrów mikroklimatycznych w pomieszczeniach wykorzystujące koncentratory LB-487 wyposażone w moduły transmisji radiowej, tworzą systemy mieszane. Przyrządy LB-525 wykorzystywane w takich systemach mogą być umieszczone w miejscach, gdzie występują trudności instalacyjne np. duże wysokości, a poprzez wbudowany w LB-487 moduł radiowy uzyskuje się pomiary traktowane tak samo jak pomiary z przyrządów stacjonarnych. Jedynym ograniczeniem stosowania w takich systemach przyrządów radiowych mogą być: zakłócające silne pola elektromagnetyczne, ekranowania (zamknięte pomieszczenia obudowane metalem), odległości większe niż maksymalne wynikające z parametrów technicznych i propagacyjnych łącza. System mieszany wykorzystujący podłączony do sieci LAN koncentrator LB-487 może udostępniać dane miedzy innymi z czujników radiowych w lokalnej sieci jak i w Internecie.
Zasilanie bateryjne bezprzewodowych rejestratorów temperatury i wilgotności LB-525 umożliwia pracę tych urządzeń, a przede wszystkim zapisywanie danych do pamięci, nawet w przypadku zaniku zasilania sieciowego, a więc wtedy, kiedy istnieje największe ryzyko niedotrzymania założonych warunków środowiskowych w nadzorowanych pomieszczeniach. Bateria zasilającą przyrządy wymieniana jest w warunkach serwisowych średnio co dwa lata.

reklama