www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Monitoring serwerowni

Monitoring mikroklimatu w serwerowniach komputerowych


A. Łobzowski, W. Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 4/2006
 

Informacja jest jedną z wartości, której ochrona jest ze wszech miar wymagana. Ochrona danych osobowych, intelektualnych, kulturowych, gospodarczych czy strategicznych stanowi ważny element zarządzania i podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Informacje mogą być gromadzone w postaci zapisów papierowych, na nośnikach magnetycznych, optycznych, mechanicznych, itp. Archiwizacja danych powinna zapewnić ich pełne bezpieczeństwo. Stąd też wszelkiego typu zabezpieczenia programowe danych, w tym szyfrowania i kodowania chroniące je przed ingerencją osób niekompetentnych, których nieświadoma lub świadoma działalność mogłaby spowodować niepowetowane straty również w znaczeniu ekonomicznym. Zabezpieczenia dotyczą również sfery sprzętowej, co jest sprawą niebagatelną, jako że zawodność sprzętu mimo postępu technicznego zawsze występuje. monitoring serwerowniBezpieczeństwo danych, a w szerszym znaczeniu informacji jest regulowana prawnie. W Polsce obowiązuje wiele rozporządzeń i ustaw o znaczeniu lokalnym, branżowym, tematycznym, natomiast dwa spośród nich dotyczą bezpieczeństwa informacji w szerokim tego słowa znaczeniu. A oto one:
  • Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
  • Polska norma: PN-ISO/IEC 17799:2003 Tytuł: Technika informatyczna -Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji. Data zatwierdzenia: 2003-03-21; Data publikacji:  2003-05-21
W dobie komputeryzacji, właśnie na te urządzenia spadła główna rola przetwarzania i archiwizowania wszelkiego rodzaju danych. Większość przedsiębiorstw, instytucji, jednostek wojskowych, itp. posiada własne centra komputerowe zwane serwerowniami (ang. Data Center). Są to pomieszczenia klimatyzowane, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych w których znajdują się komputery-serwery. Serwery, urządzenia sieciowe oraz UPS-y umieszczone są w sposób uporządkowany w szafach i na stojakach. W ostatnich latach powstaje wiele tzw. inteligentnych budynków gdzie wszelkie systemy zabezpieczające, zasilające, itp. integrowane są w systemach komputerowych lokalizowanych w serwerowniach np. osiedlowych. Konstrukcja pomieszczenia serwerowni powinna zapewniać ergonomiczne rozmieszczenie szaf i stojaków, oddzielenie pomieszczenia z serwerami od pomieszczeń dla operatorów, podłogi muszą umożliwiać prowadzenie kabli w kanałach.

Monitoring serwerowni

Oprócz klimatyzacji czy wentylacji, które regulowane są przez specjalizowane systemy, istnieje konieczność ciągłego niezależnego monitorowania parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach serwerowni i powiadamianie kompetentnych służb o zaistniałych stanach zagrożenia  (przekroczeniach wartości granicznych temperatury i wilgotności względnej) w celu podjęcia szybkich działań zapobiegających przed awarią systemu informatycznego.

Firma LAB-EL również w tej dziedzinie oferuje termometry do serwerowni, higrometry oraz gotowe systemy monitorujące.

Termometry do serwerowni

Produktem firmy jest 4 kanałowy termometr Ethernetowy LB-488. Posiada on wejścia do bezpośredniego dołączenia: 4 zewnętrznych termistorowych czujników temperatury i jednego termohigrometru LB-710. Wyniki pomiarów są wysyłane z LB-488 przez jego interfejs Ethernet bezpośrednio do sieci systemu informatycznego. Interfejs Ethernet w połączeniu z obsługą odpowiednich protokołu daje to możliwość bardzo prostego zastosowania termometru LB-488 w istniejących systemach zarządzania sieciami czy też systemach wizualizacji danych SCADA.

termometry do serwerowni
monitorowanie serwerowni
termometry w serwerowni

Oprócz termometru LB-488, który z racji swej konstrukcji jest dedykowany do omawianej aplikacji, istnieje szereg innych rozwiązań jakie firma LAB-EL aplikuje u różnych klientów. Zestawienie trzech najpopularniejszych rozwiązań zostało przedstawione na rysunkach:
  1. omawiany termometr do serwerowni: LB-488, szczegółowy opis: termometr do serwerowni LB-488,
  2. zestaw z regulatorem mikroklimatu LB-720C, który może być rozbudowany o dodatkowy panel odczytowy (np. do instalacji w dyżurce ochrony obiektu), opis: http://www.label.pl/po/rek720c.rrh.html,
  3. zestaw z 16-to kanałowym koncentratorem Ethernetowym LB-731A, opis: http://www.label.pl/po/rek731.html.
Do systemów monitoringu serwerowni przedstawionych na rysunkach b) i c) mogą być dołączone niezależne sygnalizatory akustyczno-optyczne uruchamiane po przekroczeniu zadanych wartości granicznych.