Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Wilgotność kruszyw budowlanych

Pomiar wilgotności kruszyw budowlanych

Pomiar wilgotności kruszyw

Potrzeba pomiaru wilgotności kruszyw

Kruszywa budowlane typu piasek, żwir są składnikami, z których wytwarza się beton. Oprócz tych składników do produkcji betonu potrzebna jest jeszcze woda i cement (oraz ewentualne dodatki mineralne i domieszki chemiczne). Zaczyn cementowy pełni funkcję kleju, którego jakość zależy od stosunku wody  do  cementu (w/c). Wartość tego wskaźnika powinna być możliwie niska. Nadmiar wody (wysoka wartość w/c) znacznie pogarsza wszystkie parametry betonu. Aby właściwie określić proporcje składników betonu (w tym wody) należy zmierzyć wilgotność początkową kruszywa użytego do produkcji betonu.

Rozporządzeniem [1] w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  spowodowało uzyskanie przez beton statusu wyrobu budowlanego podlegającego znakowaniu znakiem budowlanym. W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia zestawiono grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Z zapisu  wynika, że  prawie zawsze (zastosowania nie-konstrukcyjne betonu są marginalne) obowiązkowy do zastosowania jest krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zakładowej kontroli produkcji betonu i poddaniu się certyfikacji przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (z akredytacją PCA) .

Przyrządy do pomiaru wilgotności kruszyw

Do oceny wilgotności kruszyw przed rozpoczęciem dozowania wody można zastosować metodę suszarkowo-wagową ale jest to metoda długotrwała. Firma LAB-EL produkuje dwa rodzaje pojemnościowych przenośnych sond do pomiaru kruszyw budowlanych:
  • LB-797A - dla piasku
  • LB-798 - dla piasku i kruszyw o granulacji maksymalnie do 16mm.

Z sondami współpracuje panel odczytowy LB-796P. Zaletą wilgotnościomierzy LB-798/LB-797A jest szybki odczyt wilgotności kruszywa. Do produkcji betonu stosowane są kruszywa o różnej granulacji. W LB-798  przed wykonaniem pomiaru należy wybrać przy pomocy przycisków materiał+ lub materiał- na klawiaturze  panelu LB-796P odpowiedni typ kruszywa.

Literatura

[1] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.