Rozdział 2. Obsługa regulatora

Spis treści

2.1. Panel czołowy
2.1.1. Wyświetlacze
2.1.2. Kontrolki LED
2.2. Pilot zdalnego sterowania
2.2.1. Tryb programowania
2.2.2. Funkcje przycisków
2.2.3. Czas nieaktywności
2.2.4. Menu

2.1. Panel czołowy

Panel czołowy regulatora LB-762

Rysunek 2.1. Panel czołowy regulatora LB-762


2.1.1. Wyświetlacze

Przy nieaktywnym sterowaniu z pilota na wyświetlaczach wyświetlane są następujące wielkości:

wilgotność powietrza temperatura powietrza
stężenie CO2 temperatura podłoża
wentylacja numer regulatora

Mruganie wyświetlanej wartości oznacza sygnalizację alarmu. Alarm może wynikać z przekroczenia zadanego progu alarmowego, jak również uszkodzenia sondy lub jej odłączenia.

Aktywne zdalne sterowanie wykorzystuje wyświetlacze do różnych funkcji - podglądu i ustawiania parametrów (Sekcja 2.2, „Pilot zdalnego sterowania”).

2.1.2. Kontrolki LED

Funkcje kontrolek w postaci diod świecących są następujące:

POMIAR CO2 (świecenie ciągłe)

aktualnie trwa pomiar stężenia CO2 dla tej hali

POMIAR CO2 (miganie)

aktualnie trwa pomiar stężenia CO2 w powietrzu zewnętrznym (sygnalizowane w regulatorze który steruje odpowiednim zaworem)

PROGRAMOWANIE

aktywne zdalne sterowanie (Sekcja 2.2, „Pilot zdalnego sterowania”)

ALARM

aktywny jest jakikolwiek alarm w regulatorze

PRACA (świecenie ciągłe)

normalna praca regulatora

PRACA (świecenie przerywane lub brak świecenia)

brak gotowości regulatora do pracy lub awaria

GRZANIE

aktualnie trwa proces grzania w hali

CHŁODZENIE

aktualnie trwa proces chłodzenia w hali

NAWILŻANIE

aktualnie trwa proces nawilżania w hali

OSUSZANIE

aktualnie trwa proces osuszania w hali

2.2. Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

Rysunek 2.2. Pilot zdalnego sterowania


2.2.1. Tryb programowania

Zdalne sterowanie regulatora pracuje w dwóch trybach: nieaktywnym i aktywnym. Aktywne zdalne sterowanie sygnalizowane jest świeceniem diody PROGRAMOWANIE. Gdy programowanie jest nieaktywne, regulator wyświetla parametry opisane w Sekcja 2.1, „Panel czołowy”.

Włączenie aktywnego trybu programowania wymaga wciśnięcia przycisku PROGRAM. na pilocie zdalnego sterowania i podania dwucyfrowego numeru regulatora (regulator nr 5 ma numer 05). Regulator w tym czasie wyświetla swój bieżący numer jako podpowiedź. Podanie niezgodnego numeru pozostawia zdalne sterowanie jako nieaktywne. W ten sposób podając odpowiedni numer regulatora możliwe jest włączenie zdalnego sterowania tylko w jednym regulatorze - zabezpiecza to przed sytuacją w której regulatory znajdujące się blisko siebie mogłyby równocześnie reagować na zdalne sterowanie, co powodowałoby kłopot przy próbie zmiany parametrów tylko w jednym z nich.

Wyłączenie aktywnego trybu programowania wymaga wciśnięcia przycisku WYJ.PROG. Regulator reaguje na ten przycisk w każdym momencie gdy programowanie jest aktywne.

2.2.2. Funkcje przycisków

PROGRAM.

włączenie programowania

WYJ.PROG.

wyłączenie programowania

1..0

wywołanie różnych funkcji (wg dalszego opisu menu)

KURSOR GÓRA-DÓŁ

zmiana wartości parametrów

C-E

zmiana wartości parametrów w szybszym tempie

D

wywołanie menu

COFNIJ

wycofanie się do menu

DALEJ

zatwierdzenie, przejście dalej

2.2.3. Czas nieaktywności

Jeżeli regulator pozostanie w stanie programowania, a użytkownik nie przyciśnie żadnego przycisku na pilocie w ciągu 1 minuty, to regulator samoczynnie wyłączy aktywny tryb programowania i powróci do wyświetlania aktualnych wyników na wyświetlaczach.

Wyjątkiem jest menu ustawień zaawansowanych, gdzie czas nieaktywności nie działa. Powodem jest to, że niektóre czynności jak np. kalibracje są czasochłonne i samoczynne wyłączanie tych funkcji byłoby utrudnieniem w procesie kalibracji.

2.2.4. Menu

Po włączeniu programowania regulatora, nadal wyświetlane są podstawowe parametry przedstawione wcześniej. Regulator reaguje na wywołania różnych funkcji z pilota, przy czym przycisk COFNIJ zawsze powoduje powrót do stanu wyświetlania podstawowych parametrów, zaś przycisk DALEJ powoduje przejście do dalszych nastaw (jeżeli są dalsze nastawy), lub powrót do menu w przypadku ostatniej nastawy. Zarówno przycisk COFNIJ jak i DALEJ powodują zachowanie zmienionych parametrów.

Wywołanie funkcji z menu możliwe jest na dwa sposoby. Pierwsza metoda to bezpośrednie wciśnięcie przycisku 0..9 odpowiadającego wybranej funkcji. Druga metoda to wybór funkcji z listy: za pomocą przycisku D następuje wejście do listy pozycji menu, następnie za pomocą przycisków kursora można wybrać daną funkcję i wywołać ją za pomocą przycisku DALEJ. Metoda ta jest o tyle dogodniejsza, że na wyświetlaczach pokazuje się podgląd odpowiedniego numeru pozycji w menu i symboliczna nazwa tej pozycji, co pozwala wywołać funkcję bez pamiętania odpowiadającego jej przycisku.

Główne menu

1 - UST. WILG. - Ustawienia wilgotności

W pierwszym rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest nazwa grupy - ustawienia wilgotności. W drugim rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest NAZWA PARAMETRU, który aktualnie podlega zmianie (ilość dostępnych parametrów zależna jest od fazy). Aktualna wartość XX.X wruga i podlega zmianie przyciskami zmiany wartości. Przejście do następnego parametru (lub zakończenie zmian jeśli dany parametr jest ostatni) - przyciskiem DALEJ. Zakończenie zmian na aktualnym parametrze - przyciskiem COFNIJ.

UST. WILG.
NAZWA PARAMETRU
  XX.X

Zestaw dostępnych parametrów zależny jest od fazy:

Faza 0 - wyłączenie

Brak parametrów.

Faza 1 - przerost grzybni
 • WILG.ZAD. - wilgotność zadana

Faza 2 - szok
 • WILG.ZAD. - wilgotność zadana

 • ZM.NA DOBE - zmiana wilgotności na dobę

 • WILG.KONC. - wilgotność końcowa

Faza 3 - plonowanie
 • WILG.ZAD. - wilgotność zadana

Faza 4 - gotowanie

Brak parametrów.

Faza 5 - rozmrażanie

Brak parametrów.

2 - UST. TEMP. - Ustawienia temperatury

W pierwszym rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest nazwa grupy - ustawienia temperatury. W drugim rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest NAZWA PARAMETRU, który aktualnie podlega zmianie (ilość dostępnych parametrów zależna jest od fazy). Aktualna wartość XX.X wruga i podlega zmianie przyciskami zmiany wartości. Przejście do następnego parametru (lub zakończenie zmian jeśli dany parametr jest ostatni) - przyciskiem DALEJ. Zakończenie zmian na aktualnym parametrze - przyciskiem COFNIJ.

UST. TEMP.
NAZWA PARAMETRU
  XX.X

Zestaw dostępnych parametrów zależny jest od fazy:

Faza 0 - wyłączenie

Brak parametrów.

Faza 1 - przerost grzybni
 • T.POW.ZAD. - temperatura powietrza zadana

 • T.POD.ZAD. - temperatura podłoża zadana

Faza 2 - szok
 • TEMP.ZAD. - temperatura zadana

 • ZM.NA DOBE - zmiana temperatury na dobę

 • TEMP.KONC. - temperatura końcowa

Faza 3 - plonowanie
 • TEMP.ZAD. - temperatura zadana

Faza 4 - gotowanie
 • PDG-WTNG - podgrzewanie - wzrost temperatury na godzinę

 • PDG-T.KON. - podgrzewanie - temperatura końcowa

 • GOT-MTP - gotowanie - minimalna temperatura podłoża

 • PDG-CZ.G. - gotowanie - czas gotowania

 • CHL-STNG - chłodzenie - spadek temperatury na godzinę

 • CHL-T.KON. - chłodzenie - temperatura końcowa

Faza 5 - rozmrażanie
 • TEMP.ZAD. - temperatura zadana

3 - UST. WENT. - Ustawienia wentylacji

W pierwszym rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest nazwa grupy - ustawienia wentylacji. W drugim rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest NAZWA PARAMETRU, który aktualnie podlega zmianie (ilość dostępnych parametrów zależna jest od fazy). Aktualna wartość XX.X wruga i podlega zmianie przyciskami zmiany wartości. Przejście do następnego parametru (lub zakończenie zmian jeśli dany parametr jest ostatni) - przyciskiem DALEJ. Zakończenie zmian na aktualnym parametrze - przyciskiem COFNIJ.

UST. WENT.
NAZWA PARAMETRU
  XX.X

Zestaw dostępnych parametrów zależny jest od fazy:

Faza 0 - wyłączenie
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

Faza 1 - przerost grzybni
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

Faza 2 - szok
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

 • ZM.NA DOBE - zmiana wentylacji na dobę

 • WENT.KONC. - wentylacja końcowa

Faza 3 - plonowanie
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

Faza 4 - gotowanie
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

Faza 5 - rozmrażanie
 • WENT.ZAD. - wentylacja zadana

4 - UST. CO2 - Ustawienia CO2

W pierwszym rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest nazwa grupy - ustawienia CO2. W drugim rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest NAZWA PARAMETRU, który aktualnie podlega zmianie (ilość dostępnych parametrów zależna jest od fazy). Aktualna wartość XX.X wruga i podlega zmianie przyciskami zmiany wartości. Przejście do następnego parametru (lub zakończenie zmian jeśli dany parametr jest ostatni) - przyciskiem DALEJ. Zakończenie zmian na aktualnym parametrze - przyciskiem COFNIJ.

UST. CO2
NAZWA PARAMETRU
  XX.X

Zestaw dostępnych parametrów zależny jest od fazy:

Faza 0 - wyłączenie

Brak parametrów.

Faza 1 - przerost grzybni
 • POM.CO2 - włączenie/wyłączenie pomiaru CO2

 • CO2 ZAD. - CO2 zadane

 • DOP.ODCH. - dopuszczalna odchyłka CO2

Faza 2 - szok
 • POM.CO2 - włączenie/wyłączenie pomiaru CO2

 • CO2 ZAD. - CO2 zadane

 • ZM.NA DOBE - zmiana CO2 na dobę

 • CO2 KONC. - CO2 końcowe

 • DOP.ODCH. - dopuszczalna odchyłka CO2

Faza 3 - plonowanie
 • POM.CO2 - włączenie/wyłączenie pomiaru CO2

 • CO2 ZAD. - CO2 zadane

 • DOP.ODCH. - dopuszczalna odchyłka CO2

Faza 4 - gotowanie

Brak parametrów.

Faza 5 - rozmrażanie

Brak parametrów.

5 - PODG.PS.12 - Podgląd wilgotności i temperatury psychrometru 1 i 2

Wartości wyświetlane na wyświetlaczach:

RH (psychrometr 1) RH (psychrometr 2)
T suchy (psychrometr 1) T suchy (psychrometr 2)
T mokry (psychrometr 1) T mokry (psychrometr 2)

6 - PODG.T.POD. - Podgląd temperatur podłoża

Wartości wyświetlane na wyświetlaczach:

T podłoża 1 / COMP #1 T podłoża 2 / COMP #2
T podłoża 3 / COMP #3 T podłoża 4 / COMP #4
T podłoża 5 / COMP #5 T podłoża 6 / COMP #6

7 - PODG.T.AC - Podgląd temperatur klimatyzacji

Wartości wyświetlane na wyświetlaczach:

T nagrzewnicy T chłodnicy
T dodatkowego wymiennika ciepła T nagrzewnicy wstępnej
   

8 - PODG.P.ZEW. - Podgląd parametrów powietrza zewnętrznego

Wartości wyświetlane na wyświetlaczach:

RH powietrza zewnętrznego T powietrza zewnętrznego
   
   

9 - UST. POW. - Ustawienia dopływu powietrza

W pierwszym rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest nazwa grupy - ustawienia wentylacji. W drugim rzędzie wyświetlaczy wyświetlana jest NAZWA PARAMETRU, który aktualnie podlega zmianie (ilość dostępnych parametrów zależna jest od fazy). Aktualna wartość XX.X wruga i podlega zmianie przyciskami zmiany wartości. Przejście do następnego parametru (lub zakończenie zmian jeśli dany parametr jest ostatni) - przyciskiem DALEJ. Zakończenie zmian na aktualnym parametrze - przyciskiem COFNIJ.

UST. POW.
NAZWA PARAMETRU
  XX.X

Zestaw dostępnych parametrów zależny jest od fazy:

Faza 0 - wyłączenie
 • POW.ZAD. - zadany dopływ powietrza

Faza 1 - przerost grzybni

Brak parametrów.

Faza 2 - szok

Brak parametrów.

Faza 3 - plonowanie

Brak parametrów.

Faza 4 - gotowanie

Brak parametrów.

Faza 5 - rozmrażanie
 • POW.ZAD. - zadany dopływ powietrza

0 - UST. FAZY - Ustawienie fazy

Na dolnym wyświetlaczu wyświetlana jest nazwa aktualnej fazy, którą można zmienić przyciskami góra-dół.

UST. FAZY
   
  FAZA

Dostępne są następujące fazy:

 • WYL. - faza 0 - wyłączenie

 • PRZ.G. - faza 1 - przerost grzybni

 • SZOK - faza 2 - szok

 • PLON. - faza 3 - plonowanie

 • GOT. - faza 4 - gotowanie

 • ROZM. - faza 5 - rozmrażanie

A - UST. ZAAW. - Ustawienie zaawansowane

Po wybraniu tej pozycji, następuje przejście do menu ustawień zaawansowancyh.

Menu ustawień zaawansowanych

1 - CAL.WILG. - Kalibracja stałej psychrometrycznej

UWAGA: ta funkcja służy do kalibracji stałej psychrometrycznej, która jest związana z konstrukcją sondy. Nie należy jej zmieniać bez istotnej potrzeby. W typowym przypadku należy dokonać kalibracji pomiaru temperatur termometru suchego i mokrego danej sondy, bez zmiany stałej psychrometrycznej!

Współczynnik kalibracyjny wilgotności wyraża stałą psychrometryczną przeskalowaną do liczby całkowitej (przemnożenie przez 1000000). Domyślna wartość to 767.

W pierwszej kolejności należy wybrać który psychrometr będzie kalibrowany, za pomocą przycisków kursora. Numer psychrometru jest wyświetlany na górnym wyświetlaczu, a na dolnym - aktualny współczynnik kalibracyjny. Przejście do właściwej kalibracji następuje po wybraniu psychrometru i wciśnięciu przycisku DALEJ.

PSYCH. 1/2
   
CAL= XXX

W trakcie kalibracji aktualna wartość współczynnika kalibracyjnego wyświetlana jest na dolnym wyświetlaczu. Na górnych wyświetlaczach wyświetlane są temperatury termometru suchego i mokrego danego psychrometru, zaś na środkowym wyświetlaczu - aktualna wilgotność. Przyciskami kursora należy doprowadzić odczyt wilgotności do oczekiwanej wartości. Przycisk 0 służy do ustawienia domyślnej wartości współczynnika kalibracji. Zakończenie kalibracji - przyciskiem COFNIJ lub DALEJ.

T.SUCHY T.MOKRY
RH = WILGOTNOŚĆ
CAL= XXX

2 - CAL.TEMP. - Kalibracja pomiaru temperatury

Współczynnik kalibracyjny temperatury wyraża zmianę w procentach wyniku pomiaru, zmiana może być dodatnia lub ujemna. Domyślna wartość to 0,00 %.

W pierwszej kolejności należy wybrać który termometr będzie kalibrowany, za pomocą przycisków kursora. Nazwa termometru jest wyświetlana na prawym górnym wyświetlaczu, a na dolnym - aktualny współczynnik kalibracyjny. Przejście do właściwej kalibracji następuje po wybraniu termometru i wciśnięciu przycisku DALEJ.

Nazwy termometrów:

 • tP1d czujnik temperatury (termometr suchy) psychrometru PSYCH #1,

 • tP1W czujnik temperatury (termometr mokry) psychrometru PSYCH #1,

 • tP2d czujnik temperatury (termometr suchy) psychrometru PSYCH #2,

 • tP2W czujnik temperatury (termometr mokry) psychrometru PSYCH #2,

 • tAC1 czujnik temperatury klimatyzacji AC #1 (nagrzewnica),

 • tAC2 czujnik temperatury klimatyzacji AC #2 (chłodnica),

 • tAC3 czujnik temperatury klimatyzacji AC #3 (dodatkowy wymiennik ciepła),

 • tAC4 czujnik temperatury klimatyzacji AC #4 (nagrzewnica wstępna),

 • tC1 czujnik temperatury podłoża nr COMP #1,

 • tC2 czujnik temperatury podłoża nr COMP #2,

 • tC3 czujnik temperatury podłoża nr COMP #3,

 • tC4 czujnik temperatury podłoża nr COMP #4,

 • tC5 czujnik temperatury podłoża nr COMP #5,

 • tC6 czujnik temperatury podłoża nr COMP #6,

 • tAUX czujnik temperatury dodatkowy AUX #1

 • tP3d czujnik temperatury (termometr suchy) psychrometru PSYCH #3,

 • tP3W czujnik temperatury (termometr mokry) psychrometru PSYCH #3,

 • tP4d czujnik temperatury (termometr suchy) psychrometru PSYCH #4,

 • tP4W czujnik temperatury (termometr mokry) psychrometru PSYCH #4,

 • tAN1 czujnik temperatury anemometru ANEM #1,

 • tAN2 czujnik temperatury anemometru ANEM #2,

 • tAN3 czujnik temperatury anemometru ANEM #3,

 • tAN4 czujnik temperatury anemometru ANEM #4,

 • tH1 dodatkowy czujnik temperatury TX #1,

 • tH2 dodatkowy czujnik temperatury TX #2,

 • tH3 dodatkowy czujnik temperatury TX #3,

 • tH4 dodatkowy czujnik temperatury TX #4,

 • tH5 dodatkowy czujnik temperatury TX #5,

 • tH6 dodatkowy czujnik temperatury TX #6,

 • tH7 dodatkowy czujnik temperatury TX #7,

 • tH8 dodatkowy czujnik temperatury TX #8.

CAL.T. NAZWA T.
   
CAL= XXX

W trakcie kalibracji aktualna wartość współczynnika kalibracyjnego wyświetlana jest na dolnym wyświetlaczu. Na środkowym wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie zmierzona temperatura. Przyciskami kursora należy doprowadzić odczyt temperatury do oczekiwanej wartości. Przycisk 0 służy do ustawienia domyślnej wartości współczynnika kalibracji. Zakończenie kalibracji - przyciskiem COFNIJ lub DALEJ.

CAL.T. NAZWA T.
T = TEMPERATURA
CAL= XXX

3 - CAL.ANEM. - Kalibracja anemometru (tylko gdy jest zainstalowany moduł LB-762-IO)

Współczynnik kalibracyjny anemometru wyraża odchyłkę skoku temperatury pomiędzy podgrzaniem a ostygnięciem od wartości nominalnej tego skoku. Wartość 0 oznacza nominalną kalibrację, wartości różne od zera określają odchyłkę wyrażoną w °C.

W pierwszej kolejności należy wybrać który anemometr będzie kalibrowany, za pomocą przycisków kursora. Numer anemometru jest wyświetlany na górnym wyświetlaczu, a na dolnym - aktualny współczynnik kalibracyjny. Przejście do właściwej kalibracji następuje po wybraniu anemometru i wciśnięciu przycisku DALEJ.

ANEM. 1/2/3/4
   
CAL= XXX

W trakcie kalibracji aktualna wartość współczynnika kalibracyjnego wyświetlana jest na dolnym wyświetlaczu. Na środkowym wyświetlaczu wyświetlana jest aktualnie zmierzona odchyłka od wartości nominalnej. Kalibracja polega na ustawieniu bieżącego współczynnika kalibracji na wartość zmierzoną, ze środkowego wyświetlacza. Bezpośrednio można tego dokonać przyciskiem A, można też zmieniać wartość stopniowo przyciskami zmiany wartości. Przycisk 0 służy do ustawienia domyślnej wartości współczynnika kalibracji. Zakończenie kalibracji - przyciskiem COFNIJ lub DALEJ.

ANEM. 1/2/3/4
dt = ODCHYŁKA
CAL= XXX

5 - NR.REG. - Ustawienie numeru regulatora

Na prawym górnym wyświetlaczu wyświetlany jest aktualny numer regulatora, zmiana możliwa jest za pomocą przycisków kursora. Zatwierdzenie numeru - przyciskiem COFNIJ lub DALEJ.

Nr = XX
   
   

6 - Adr. IP - Ustawienie adresu IP regulatora

Na ustawienie adresu składają się 3 parametry:

 • Ad.IP adres IP

 • M.Pod. maska podsieci

 • Ad.br. adresy bramy (router'a)

Te 3 parametry ustawia się kolejno, a w ramach każdego parametru do ustawienia są 4 składowe liczbowe adresu: AAA.BBB.CCC.DDD. Zmiana wartości następuje za pomocą klawiszy kursora. Przejście do następnej liczby lub parametru następuje po wciśnięciu klawisza DALEJ.

Ad.IP / M.Pod. / Ad.br. =
AAA. BBB.
CCC. DDD

7 - Adr.BMP - Ustawienie adresów cyfrowych siłowników BELIMO

Szczegóły odnośnie ustawienia adresów siłowników znajdują się w instrukcji instalacji.

W pierwszym etapie należy podać adres siłownika, który chcemy aktualnie ustawić> Adres podaje się za pomocą przycisków 1-8.

MP- BUS
Adr.= 1-8
   

Po wciśnięciu przycisku DALEJ następuje oczekiwanie na skonfigurowanie siłownika - na dolnym wyświetlaczu mruga SET ACT.

MP- BUS
Adr.= 1-8
SET ACT

Po przypisaniu adresu wyświetlony zostanie komunikat ACT SET, lub Err w przypadku wystąpienia błędu.

MP- BUS
Adr.= 1-8
ACT SET

9 - JASN.WYSW. - Ustawienie jasności wyświetlacza

Ustawienie jasności wyświetlacza

Na górnym wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna jasność. AUTO oznacza automatyczną regulację jasności w funkcji natężenia zewnętrznego oświetlenia. Przyciskami kursora można wyłączyć regulację automatyczną i ustawić dowolny stopień jasności świecenia (wyrażony procentowo). Przełączenie na regulację automatyczną możliwe jest za pomocą przycisku A. Zatwierdzenie zmian - przyciskiem COFNIJ lub DALEJ.

J.W. = AUTO / 0-100
   
   

0 - UST. SERW. - Ustawienia serwisowe

Dostęp do ustawień serwisowych zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik końcowy nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach serwisowych, gdyż może to skończyć się nieprawidłowym działaniem regulatora.