Rozdział 7. telnet

Spis treści

7.1. Hasło
7.2. Komendy
7.2.1. help/h/? - pomoc
7.2.2. exit/e/quit/q - zamknięcie połączenia
7.2.3. reboot/r - restart urządzenia
7.2.4. id/i - informacje o urządzeniu
7.2.5. uptime/u - czas pracy
7.2.6. time/t - aktualny czas rzeczywisty
7.2.7. tz - lista zdefiniowanych stref czasowych
7.2.8. net/n - konfiguracja sieciowa
7.2.9. v - bieżące dane z wejść pomiarowych
7.2.10. alarms/a - alarmy
7.2.11. cfg/c - aktualna konfiguracja
7.2.12. set/s - zmiana wartości parametru konfiguracyjnego

Moduł LB-489 obsługuje protokół terminala sieciowego telnet. Za pośrednictwem tego protokołu udostępniany jest zestaw komend służący do przeglądu i zmiany wszystkich parametrów konfiguracyjnych urządzenia.

Uruchamiając terminal telnet należy podać odpowiedni adres modułu LB-489. Jeżeli urządzenie nie ma jeszcze nadanego adresu IP, wymagane jest wcześniejsze skonfigurowanie adresu IP, za pomocą programu konfiguracyjnego lbnetcfg.

Moduł LB-489 zezwala tylko na jedno aktywne połączenie za pomocą terminala sieciowego telnet. W trakcie trwania takiego połączenia wszystkie inne próby połączenia są odrzucane.

Połączenie z modułem LB-489 za pośrednictwem terminala sieciowego telnet skutkuje wyświetleniem znaku zachęty > oznaczającego gotowość do przyjmowania komend lub monitem o podanie hasła.

7.1. Hasło

Dostęp do konfiguracji modułu może boć zabezpieczony hasłem. Pozwala to na ograniczenie możliwości dokonywania zmian w ustawieniach nieuprawnionym do tego użytkownikom.

Jeżeli urządzenie wymaga podania hasła, to po nawiązaniu połączenia za pomocą terminala telnet wyświetlany jest stosowny monit. Podanie prawidłowego hasła skutkuje wyświetleniem znaku zachęty i gotowością do przyjmowania komend.

7.2. Komendy

Podgląd różnych danych i zmiana parametrów konfiguracyjnych polega na podaniu odpowiednich komend. Wpisanie każdej komendy musi być zakończone wciśnięciem przycisku Enter. W odpowiedzi moduł LB-489 wyświetla jedną lub więcej linii tekstu, stosownie do komendy. Jeżeli wykonanie komendy zostało zakończone poprawnie a nie ma szczególnej treści do wyświetlenia, zwracany jest tylko komunikat ok.

Poniżej zostały kolejno omówione wszystkie dostępne komendy. Dla uproszczenia, większość komend ma jednoliterowe skróty.

7.2.1. help/h/? - pomoc

Komenda help wyświetla listę dostępnych komend i skróconą instrukcję ich użycia.

7.2.2. exit/e/quit/q - zamknięcie połączenia

Komenda exit powoduje zamknięcie połączenia i zakończenie działania terminala telnet.

7.2.3. reboot/r - restart urządzenia

Komenda reboot służy do restartu urządzenia. Ma zastosowanie głównie po zmianie adresów sieciowych, które są aktualizowane dopiero po restarcie (w przeciwnym wypadku natychmiastowa zmiana mogłaby zaburzyć istniejące połączenie terminala).

7.2.4. id/i - informacje o urządzeniu

Komenda id pokazuje podstawowe informacje o urządzeniu: typ, numer seryjny, adres MAC, wersje bootloader'a i firmware.

> id
device vendor: LAB-EL
device type:  LB-489
serial number: 1
MAC address:  00:50:c2:56:e1:a2
bootloader:  1.1.5 / 2009-10-31
firmware:   1.2.2 / 2009-11-29

7.2.5. uptime/u - czas pracy

Komenda uptime pokazuje czas jaki minął od włączenia urządzenia (lub restartu).

> uptime
uptime: 4 d 04 h 42 m 50 s

7.2.6. time/t - aktualny czas rzeczywisty

Komenda time pokazuje czas lokalny i strefę czasową, o ile moduł LB-489 jest odpowiednio skonfigurowany do współpracy z serwerem NTP. Jeżeli czas jest nieznany, wyświetlany jest znak zapytania.

> time
2009-12-07 18:29:29 CET

7.2.7. tz - lista zdefiniowanych stref czasowych

Komenda tz pokazuje listę zdefiniowanych stref czasowych, które możliwe są do ustawienia jako wartość parametru tz.

> tz
utc - UTC
we - Western Europe
ce - Central Europe
ee - Eastern Europe

7.2.8. net/n - konfiguracja sieciowa

Komenda net pokazuje aktualną konfigurację sieciową modułu. Jeżeli moduł LB-489 skonfigurowany jest do dynamicznego pozyskiwania adresów (BOOTP/DHCP dla IPv4, SAC dla IPv6), adresy są tymczasowe i nie są zapamiętywane w ustawieniach stałych modułu.

> net
PHY mode:   auto 100M FDX
MAC address: 00:50:c2:56:e1:a3
IPv4 IP:   192.168.1.151
IPv4 netmask: 255.255.255.0
IPv4 gateway: 192.168.1.1
IPv6 local:  fe80::250:c2ff:fe56:e1a3
IPv6 global: fc24:2::250:c2ff:fe56:e1a3
IPv6 router: fe80::223:54ff:fe37:8be6

7.2.9. v - bieżące dane z wejść pomiarowych

Komenda v wyświetla bieżące dane z wejść pomiarowych. Dla wejścia S300 wyświetlany jest tylko typ i numer seryjny dołączonego miernika, bez szczegółowych wyników pomiarów.

> v
input 1: LB-715 #101
input 2: 23.9 deg.C
input 3: -
input 4: LB-710 #1234

7.2.10. alarms/a - alarmy

Komenda alarms wyświetla aktualne ustawienia dla wszystkich zdefiniowanych alarmów. Zmiana alarmów możliwa jest za pomocą komendy set i parametrów a01-a32, odpowiednio dla alarmów nr 1..32.

Każdy alarm wyświetlany jest w następującej postaci:

a<nr>: <status> <input.variable> <cond_thr_on> <cond_thr_off> <min_duration>

nr

numer alarmu (1..32),

status

ON/OFF - alarm aktywny/nieaktywny,

input.variable

numer wejścia (1..4) i numer zmiennej (1..8) do której przypisany jest alarm,

cond_thr_on

warunek i próg włączenia alarmu,

cond_thr_off

warunek i próg wyłączenia alarmu,

min_duration

minimalny czas trwania przekroczenia skutkującego sygnalizacją alarmu.

Przykładowo:

a01: ON 2.2 <=12.0 >13.0 5s
...
a32: OFF 1.1 <=0 >0 0s

7.2.11. cfg/c - aktualna konfiguracja

Komenda cfg wyświetla wszystkie aktualne parametry konfiguracyjne. Przy każdej wartości w nawiasach podana jest nazwa parametru, która służy do zmiany danego ustawienia (patrz komenda set. W przypadku parametrów które mają określony zestaw dopuszczalnych wartości (jak np. tryby pracy wejścia), na końcu linii w nawiasach kwadratowych wymienione są dopuszczalne wartości.

7.2.12. set/s - zmiana wartości parametru konfiguracyjnego

Komenda set służy do zmiany wartości parametru konfiguracyjnego. Wywołanie komendy wymaga podania nazwy parametru i wartości:

set <p> <v>

p określa parametr, którego dotyczy zmiana. Nazwy parametrów możliwych do zmiany wymienione są w liście aktualnej konfiguracji (komenda c), w nawiasach okrągłych.

v określa ustawianą nową wartość parametru. Zależnie od parametru, różny jest charakter wartości. Jeżeli parametr określa wybór z kilku możliwych wartości (jak np. tryb pracy wejść), to dopuszczalne wartości są wymienione w nawiasach kwadratowych na końcu linii w liście aktualnej konfiguracji.

Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. W przypadku adresów sieciowych (zarówno IPv4 jak i IPv6), możliwe jest skrócone ustawienie danego adresu na 0.0.0.0 lub 0:0:0:0:0:0:0:0 podając jako adres samo pojedyncze 0. Adresy IPv6 muszą być podane w postaci pełnej, postać skrócona wykorzystująca notację :: nie jest rozpoznawana.

 • pass - hasło dostępu do konfiguracji urządzenia. Hasło zabezpiecza przed nieautoryzowaną zmianą ustawień, za pośrednictwem dowolnego kanału (www, telnet, lbnetcfg, lbx). W celu usunięcia istniejącego hasła należy ustawić wartość pustą, podając jako wartość "" (dwa cudzysłowy).

  Maksymalna długość hasła - 15 znaków.

 • sn - nazwa urządzenia. Przeznaczenie nazwy jest dowolne - zależne od danej instalacji. Przykładowo nazwa może określać lokalizację instalacji, np. magazyn. Nazwa urządzenia ma największe znaczenie przy podglądzie danych za pomocą przeglądarki WWW - jest wyświetlana w tytule strony i nagłówku tabeli z podglądem danych.

  Maksymalna długość nazwy urządzenia - 31 znaków.

 • in1,in2,in3,in4 - nazwa wejścia 1..4. Przeznaczenie nazwy jest dowolne - zależne od danej instalacji. Przykładowo nazwa może określać funkcję czujnika na danym wejściu, np. temp.wody. Nazwa wejścia ma największe znaczenie przy podglądzie danych za pomocą przeglądarki WWW - jest wyświetlana jako opis danego wejścia.

  Maksymalna długość nazwy wejścia - 15 znaków.

 • im1,im2,im3,im4 - tryb pracy wejścia 1..4. Do wyboru są następujące możliwości:

  • off - wejście wyłączone,

  • s300 - wejście czujnika S300,

  • t - termistorowy czujnik temperatury,

  • 3v - wejście analogowe 0-3V,

  • bin - wejście binarne,

  • sbin - wejście binarne bezpieczne, z kontrolą stanu linii.

 • lang - język dla wyświetlanych stron WWW. Aktualnie obsługiwany jest wyłącznie język angielski (en).

 • tz - wybór strefy czasowej, jako parametr należy podać nazwę strefy lista dostępnych stref dostępna jest za pomocą komendy tz,

 • eth - tryb pracy portu Ethernet. Do wyboru są następujące możliwości:

  • auto - autonegocjacja,

  • 10 - 10 Mbit/s,

  • 100 - 100 Mbit/s.

 • ip4mode - konfiguracja adresu IPv4. Do wyboru są następujące możliwości:

  • static - statyczna (adres, maska i bramka określone przez użytkownika),

  • bootp - parametry pozyskiwane za pomocą protokołu BOOTP,

  • dhcp - parametry pozyskiwane za pomocą protokołu DHCP.

 • ip4 - adres IPv4. Nie używany w przypadku konfiguracji BOOTP/DHCP.

 • mask - maska podsieci. Jeżeli serwer BOOTP/DHCP zapewnia wartość tego parametru, to ustawiona wartość nie ma znaczenia. Jeżeli serwer nie podaje tego parametru, używana jest ustawiona wartość parametru.

 • gw - domyślna bramka. Jeżeli serwer BOOTP/DHCP zapewnia wartość tego parametru, to ustawiona wartość nie ma znaczenia. Jeżeli serwer nie podaje tego parametru, używana jest ustawiona wartość parametru.

 • peer4 - adres, który ma wyłączność na komunikację z urządzeniem. Jeżeli wartość parametru = 0.0.0.0, to nie ma żadnych ograniczeń w komunikacji (wszystkie inne adresy mogą się komunikować z urządzeniem). Jeżeli parametr ma ustawioną wartość różną od 0.0.0.0, to urządzenie ignoruje komunikację ze wszystkimi innymi adresami.

  Opcji tej należy używać z rozwagą, aby nie odciąć sobie możliwości dalszej komunikacji z urządzeniem. W przypadku gdyby tak się stało, możliwy jest ratunek za pomocą programu lbnetcfg, lub za pomocą przywrócenia konfiguracji fabrycznej.

  W przypadku wykorzystania tego parametru, zwykle jest też celowe zabezpieczenie dostępu do konfiguracji urządzenia za pomocą hasła.

 • ip6 - adres globalny IPv6. Jeżeli wartość jest ustawiona na 0, to urządzenie tworzy adres globalny na podstawie prefiksu pozyskanego z router'a i numeru węzła wygenerowanego z adresu MAC (zgodnie z metodą SAA). Jeżeli parametr ma ustawioną dowolną niezerową wartość, to zadany adres jest używany jako adres globalny urządzenia.

 • peer6 - adres, który ma wyłączność na komunikację z urządzeniem. Parametr jest analogiczny do parametru peer4 i dotyczą go wszystkie te same uwagi.

 • hostname - nazwa hosta (DNS). Wymagana głównie do wysyłania email'i.

  Maksymalna długość - 39 znaków.

 • dns - adres serwera DNS (IPv4 lub IPv6).

 • syslog - adres serwera syslog (IPv4/IPv6/DNS).

 • ntp - adres serwera NTP (IPv4/IPv6/DNS).

 • snmpc - nazwa 'społeczności' SNMP, która funkcjonalnie służy jako hasło dostępu do odczytu danych przez SNMP.

  Maksymalna długość - 15 znaków.

 • snmpcon - identyfikacja osoby zarządzającej urządzeniem, np. adres e-mail. Opcjonalnie, jeżeli parametr wymagany jest w danym środowisku.

  Maksymalna długość - 15 znaków.

 • snmploc - określenie fizycznej lokalizacji urządzenia. Opcjonalnie, jeżeli parametr wymagany jest w danym środowisku.

  Maksymalna długość - 15 znaków.

 • snmpt1,snmpt2 - adresy NMS, do których wysyłane są pułapki (TRAP). Wartość 0 oznacza że dany adres nie jest używany.

 • smtp - adres serwera SMTP (IPv4/IPv6/DNS).

 • mfrom - adres email używany dla nadawcy wysyłanych wiadomości z alarmami.

 • mto - docelowy adres email odbiorcy wiadomości z alarmami.