Rozdział 3. Instalacja

Spis treści

3.1. Zasilanie
3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy
3.1.2. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. Sygnały pomiarowe
3.3.1. Miernik z interfejsem S300
3.3.2. Pomiar temperatury
3.3.3. Pomiar napięcia 0-3V
3.3.4. Wejście zwierne
3.3.5. Wejście zwierne z detekcją stanu linii

W typowej instalacji niezbędne jest zapewnienie zasilania modułu oraz połączenie z komputerem PC (lub innym urządzeniem) odczytującym dane. Do zasilania należy wykorzystać dodatkowy zewnętrzny zasilacz sieciowy, lub w specjalnej wersji POE można skorzystać z zasilania przez Ethernet (POE - Power Over Ethernet). Do połączenia z komputerem PC przeznaczony jest port sieci Ethernet.

3.1. Zasilanie

3.1.1. Zewnętrzny zasilacz sieciowy

Najbardziej typowy sposób zasilania to zasilacz sieciowy 12V o wydajności min. 400mA (w przypadku wykorzystania wszystkich wejść typu S300 i ewentualnych zwarć na tych wejściach).

3.1.2. POE

Power Over Ethernet – zasilanie przez kabel Ethernet pozwalające wyeliminować dodatkowy zasilacz sieciowy i znacząco uprościć instalację. Do zasilania przez POE wymagana jest specjalna wersja modułu LB-489-POE, jak również wymagane są odpowiednie urządzenia sieciowe (switch z zasilaczem POE lub dodatkowy zasilacz typu midspan). W wersji POE można również używać zewnętrznego zasilacza sieciowego, w razie braku zasilania POE.

3.2. Ethernet

3.2.1. Podłączenie

Moduł LB-489 należy przyłączyć do hub'a lub switch'a sieciowego za pomocą standardowego kabla Ethernet (skrętka RJ45, kabel prosty bez przeplotu).

Jeżeli moduł będzie podłączony bezpośrednio do karty sieciowej w komputerze, do połączenia wykorzystać należy odpowiedni kabel sieciowy z przeplotem.

3.2.2. Tryb pracy

Interfejs sieci Ethernet wbudowany w moduł LB-489 jest niestety dość kapryśny jeśli chodzi o autonegocjację trybu pracy łącza. Można napotkać urządzenie sieciowe (typowo switch), które nie będzie w stanie nawiązać poprawnego połączenia Ethernet z modułem LB-489. Objawiać się to będzie brakiem świecenia diody ETH LINK (zarówno w module LB-489 jak i w urządzeniu sieciowym na drugim końcu kabla), albo niepewnym nawiązywaniem połączenia (zaświecenie diody ETH LINK raz na jakiś czas, co któreś włączenie zasilania czy też podłączenie kabla sieciowego). W takim wypadku należy ręcznie ustawić tryb pracy interfejsu sieci Ethernet. W tym celu najprościej posłużyć się odpowiednią funkcją awaryjną do ustawienia trybu pracy interfejsu Ethernet. Można również skorzystać z innych metod konfiguracji (terminal sieciowy telnet lub program lbx), ale te metody wymagają poprawnego połączenia modułu LB-489 z siecią Ethernet (w przypadku gdy są kłopoty z połączeniem można doraźnie podłączyć moduł do innego urządzenia sieciowego lub bezpośrednio do PC).

Ze względu na możliwe powyższe problemy, począwszy od firmware 1.2.2 domyślny tryb pracy portu Ethernet został zmieniony na 100 Mbit/s. Zmiana dotyczy fabrycznie nowych urządzeń, aktualizacja firmware nie powoduje żadnej zmiany trybu pracy portu Ethernet.

3.3. Sygnały pomiarowe

Sposób podłączenia źródła sygnału zależny jest od typu tego źródła. Każde z wejść może pracować w dowolnym trybie niezależnie od pozostałych wejść, pozwalając dołączyć do każdego wejścia inny wariant źródła sygnału. Możliwe są następujące warianty:

3.3.1. Miernik z interfejsem S300

Sposób podłączenia miernika z interfejsem S300 jest następujący (przykładowo dla wejścia IN4):

Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300

Rysunek 3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300


Zasilanie miernika S300 pochodzi z modułu LB-489. Polaryzacja linii nie ma znaczenia - każdy miernik z interfejsem S300 pracuje poprawnie przy dowolnym podłączeniu. Moduł jest zabezpieczony przed zwarciem linii S300 z ograniczeniem prądu do wartości ok. 50mA.

3.3.2. Pomiar temperatury

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą sondy termistorowej. Sposób podłączenia sondy temperatury jest następujący (przykładowo na wejściu IN3):

Schemat podłączenia czujnika temperatury

Rysunek 3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury


Sonda temperatury wyposażona jest w dedykowany termistor, zapewniający optymalną dokładność i zakres pomiaru. Ze względu na rezystancyjny charakter czujnika, polaryzacja linii nie ma znaczenia.

Rozwarcie linii (brak czujnika) oraz zwarcie linii jest odpowiednio sygnalizowane przez moduł LB-489 - gaśnie dioda odpowiadająca danemu wejściu, stosowna informacja jest również dostępna przy odczycie danych, w formacie zależnym od protokołu komunikacyjnego.

3.3.3. Pomiar napięcia 0-3V

Ten tryb pracy wejścia pozwala na dołączenie dodatkowych interfejsów pomiarowych, jak np. miernik napięcia zasilania sieciowego, czujnik zalania, etc. Sposób podłączenia źródła sygnału jest następujący (przykładowo na wejściu IN4):

Schemat podłączenia źródła napięcia 0-3V

Rysunek 3.3. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-3V


Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to masa, styk 2 to mierzone napięcie. Moduł LB-489 zabezpieczony jest przed skutkami odwrotnego podłączenia źródła sygnału, jak również przed przekroczeniem napięcia wejściowego nominalnego zakresu pomiaru.

3.3.4. Wejście zwierne

Wejście zwierne pozwala na wykrycie stanu zwarcia linii (lub jej niskiej rezystancji, w pewnym zakresie). Polaryzacja linii nie ma oczywiście znaczenia. Sposób podłączenia styku zwiernego jest następujący:

Schemat podłączenia styku zwiernego

Rysunek 3.4. Schemat podłączenia styku zwiernego


3.3.5. Wejście zwierne z detekcją stanu linii

Wejście zwierne z detekcją stanu linii pozwala na dołączenie styku zwiernego, z detekcją stanu zwarcia i przerwania linii. Pozwala to na bardziej niezawodną obsługę styku zwiernego niż wejście zwierne opisane powyżej - pozwala bowiem na wykrycie stanu awarii linii lub jej sabotażu. Polaryzacja linii nie ma tutaj znaczenia. Podłączenia należy dokonać wg następującego schematu:

Schemat podłączenia styku zwiernego z detekcją stanu linii

Rysunek 3.5. Schemat podłączenia styku zwiernego z detekcją stanu linii