Rozdział 14. Funkcje awaryjne

Spis treści

14.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu
14.2. Wywołanie funkcji awaryjnych
14.2.1. Wycofanie się z funkcji awaryjnych
14.2.2. Przykład
14.3. Dostępne funkcje awaryjne
14.3.1. Zablokowanie firmware
14.3.2. Zmiana trybu pracy portu Ethernet
14.3.3. Przywrócenie ustawień fabrycznych
14.3.4. Niewykorzystane funkcje

Funkcje awaryjne pozwalają na detekcję i ewentualne rozwiązanie pewnych problemów które mogą się pojawić w trakcie pracy urządzenia.

14.1. Sygnalizacja wykrytych błędów w działaniu

Moduł LB-489 ma wbudowane pewne funkcje diagnostyczne, które w wyniku wykrycia problemu sygnalizują go za pomocą diod świecących na panelu czołowym.

Sygnalizacja odbywa się w postaci migania wybranej grupy diod. Diody nadają alfabetem Morse'a świetlny sygnał SOS. Grupa diod określa awarię wg poniższego klucza:

Mrugające diody Typ awarii
IN1 błąd wykonania wewnętrznego programu
IN2 błąd sprawdzenia sumy kontrolnej bootloader'a
IN1 + IN2 błąd dostępu do pamięci EEPROM
IN3 błąd dostępu do pamięci FLASH
IN1 + IN2 + IN3 przepełnienie stosu
IN1 + IN2 + IN3 + IN4 brak firmware

14.2. Wywołanie funkcji awaryjnych

Sposób wywołania funkcji awaryjnych jest następujący:

 • wyłączyć zasilanie modułu,

 • wcisnąć przycisk znajdujący się na tylnej ściance modułu i trzymać go cały czas wciśnięty,

 • włączyć zasilanie modułu,

 • trzymając cały czas wciśnięty przycisk poczekać aż zaświecą się wszystkie diody na przednim panelu,

 • puścić przycisk, w wyniku czego diody powinny zgasnąć.

W tym momencie uruchomienie firmware urządzenia zostało zablokowane. W tym stanie interfejs Ethernet jest obsługiwany, diody ETH LINK i ETH ACT sygnalizują połączenie z siecią Ethernet i transmisje danych. Moduł LB-489 pozwala wyłącznie na załadowanie nowego firmware za pomocą protokołu TFTP, za pomocą specjalnej procedury.

Następne wciśnięcie przycisku na tylnej ściance modułu powoduje wywołanie funkcji awaryjnych. Metoda postępowania jest następująca:

 • wcisnąć przycisk i przytrzymać go wciśnięty (diody ETH LINK i ETH ACT zgasną, jeżeli wcześniej się zaświeciły w wyniku podłączenia do sieci Ethernet),

 • jeżeli w ciągu 2 sekund przycisk zostanie puszczony, firmware zostanie uruchomiony w normalnym trybie, bez żadnej dodatkowej akcji, analogicznie do uruchomienia po włączeniu zasilania,

 • dalsze przytrzymanie przycisku spowoduje po 2 sekundach zaświecenie się diody READY; dalsze przytrzymanie przycisku spowoduje cykliczne zaświecanie się kolejnych diod (ETH LINK, ETH ACT, INPUT1 .. INPUT 4),

 • uruchomienie funkcji specjalnej polega na puszczeniu przycisku po zaświeceniu się odpowiedniej diody,

 • cały cykl zaświecania kolejnych diod się powtarza, w trakcie tego cyklu jest też wygaszenie wszystkich diod, - puszczenie przycisku w tym momencie powoduje normalne uruchomienie firmware bez wywołania żadnej funkcji awaryjnej.

Dostępne funkcje awaryjne opisane są poniżej.

14.2.1. Wycofanie się z funkcji awaryjnych

Jeżeli po wywołaniu menu funkcji awaryjnych użytkownik zrezygnuje z wywoływania którejkolwiek z funkcji, moduł można uruchomić normalnie na dwa sposoby:

 • w cyklu zaświecania kolejnych diod poczekać na zgaszenie wszystkich diod i wtedy puścić przycisk,

 • wyłączyć zasilanie modułu, poczekać kilka sekund przed puszczeniem przycisku, puścić przycisk i włączyć ponownie zasilanie modułu.

14.2.2. Przykład

Przykład uruchomienia funkcji specjalnej przywrócenia ustawień fabrycznych:

 • wyłączyć zasilanie,

 • wcisnąć przycisk,

 • włączyć zasilanie,

 • poczekać na zaświecenie się wszystkich diod,

 • puścić przycisk,

 • po zgaszeniu diod wcisnąć przycisk ponownie i przytrzymać go wciśnięty,

 • poczekać na zaświecenie się diody INPUT4,

 • puścić przycisk.

Po tej sekwencji czynności przywrócone zostaną ustawienia fabryczne modułu, po czym moduł wznowi normalną pracę.

14.3. Dostępne funkcje awaryjne

14.3.1. Zablokowanie firmware

Zablokowanie firmware ma sens w przypadku gdy w oprogramowaniu modułu objawi się jakiś błąd, który uniemożliwi poprawne działanie w takim zakresie, że załadowanie nowego firmware nie będzie możliwe za pomocą programu konfiguracyjnego lbnetcfg lub lbx. W takiej sytuacji należy zablokować działanie błędnego firmware i załadować do modułu nowy, zaktualizowany firmware.

Zablokowanie firmware następuje w momencie puszczenia przycisku po zaświeceniu się wszystkich diod, zgodnie z wcześniej opisaną procedurą. W tym momencie działa interfejs sieci Ethernet, diody ETH LINK i ETH ACT sygnalizują stan połączenia z siecią Ethernet i aktywną transmisję danych. Obsługiwany jest wyłącznie protokół TFTP, który dodatkowo wymaga specjalnej procedury w celu załadowania nowego firmware. procedura omówiona jest w opisie awaryjnej aktualizacji firmware.

14.3.2. Zmiana trybu pracy portu Ethernet

Moduł LB-489 wyposażony jest w interfejs Ethernet, który niestety jest dość kapryśny jeśli chodzi o procedurę autonegocjacji parametrów łącza. Można spotkać takie urządzenia sieciowe (np. switch'e), z którymi moduł ma kłopoty z nawiązaniem połączenia. Problemy takie objawiają się niezaświeceniem się diody ETH LINK, lub jej zaświeceniem co którąś próbę włączania zasilania czy też podłączania kabla Ethernet. W takim wypadku należy ustawić ręcznie odpowiednią szybkość transmisji danych dla portu Ethernet: 10 lub 100 Mbit/s.

Ustawienie odpowiedniego trybu pracy portu Ethernet wymaga odpowiedniego wyboru funkcji awaryjnych za pomocą wcześniej opisanej procedury. Po wciśnięciu przycisku należy go puścić po zaświeceniu się następującej diody:

 • READY - włączenie autonegocjacji,

 • ETH LINK - ustawienie szybkości 10 Mbit/s,

 • ETH ACT - ustawienie szybkości 100 Mbit/s.

14.3.3. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Funkcja przywrócenia ustawień fabrycznych pozwala w prosty sposób skasować wszystkie ustawienia modułu i nadać im wartości fabryczne.

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany ustawionego trybu pracy wejść pomiarowych.

Wybór funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych wymaga puszczenia przycisku po zaświeceniu się diody INPUT 4.

14.3.4. Niewykorzystane funkcje

Część funkcji wynikająca z dostępnych diod nie jest wykorzystana (aktualnie diody INPUT1 .. INPUT3). Wywołanie tych funkcji skutkuje normalnym uruchomieniem modułu bez podejmowania żadnych specjalnych działań.