Rozdział 8. Alarmy

Spis treści

8.1. Parametry alarmu
8.1.1. Status
8.1.2. Powiązanie ze zmienną
8.1.3. Próg włączenia
8.1.4. Próg wyłączenia
8.1.5. Minimalny czas trwania
8.2. Sygnalizacja alarmów
8.2.1. SNMP TRAP
8.2.2. email
8.2.3. syslog
8.2.4. brzęczyk
8.2.5. wyjście cyfrowe zwierne
8.2.6. przekaźniki

Moduł LB-490 pozwala na zdefiniowanie 32 niezależnych od siebie alarmów. Każdy alarm może być przypisany do dowolnej zmiennej, co w skrajnych przypadkach pozwala na zdefiniowanie po 1 alarmie dla każdej z 32 zmiennych lub 32 alarmów dla 1 zmiennej.

8.1. Parametry alarmu

Każdy alarm ma zestaw parametrów określający sposób działania.

8.1.1. Status

Każdy alarm ma swój status, który określa czy alarm jest włączony czy nie. Alarm wyłączony oznacza że nie jest badany stan alarmu i nie może być on sygnalizowany. Wszystkie dalsze parametry alarmu nie mają żadnego znaczenia. Alarm włączony oznacza aktywne sprawdzanie warunku wystąpienia alarmu i sygnalizację w przypadku jego wystąpienia.

8.1.2. Powiązanie ze zmienną

Powiązanie z mierzoną zmienną następuje przez wybór odpowiedniego wejścia i numeru zmiennej dla tego wejścia. Numery zmiennych określone są w tabeli zmiennych, zależnie od trybu pracy wejścia i typu dołączonego czujnika.

8.1.3. Próg włączenia

Na próg włączenia składają się dwie składowe: warunek i wartość liczbowa. Warunek określa kierunek zmiany nadzorowanej zmiennej: >= lub <=. Wartość liczbowa określa próg którego osiągnięcie przez nadzorowaną zmienną skutkuje sygnalizacją alarmu.

8.1.4. Próg wyłączenia

Osobny próg wyłączenia pozwala określić kiedy można uznać że obserwowana zmienna wróciła do wartości bezpiecznej. Możliwość ustawienia progu wyłączenia niezależnego od progu włączenia pozwala na zapewnienie odpowiedniej histerezy i eliminację sygnalizacji alarmowej w przypadku gdy obserwowana zmienna waha się na pograniczu progu włączenia alarmu. Możliwe jest oczywiście ustawienie progu wyłączenia równego progowi włączenia, jednakże należy się wtedy liczyć ze wzmożoną sygnalizacją wystąpienia i zaniku sytuacji alarmowej na granicy progu włączenia alarmu. W realnych warunkach wskazane jest zastosowanie odpowiedniej histerezy. Nie dotyczy to oczywiście zmiennych binarnych ON/OFF, gdzie stany włączenia i wyłączenia są jawnie odróżnialne.

Kierunek zadziałania progu wyłączenia jest przeciwny do kierunku działania progu włączenia alarmu. Wartość liczbowa określa próg który musi zostać przekroczony, aby moduł uznał zanik sytuacji alarmowej - w przeciwieństwie do progu włączenia, który musi zostać osiągnięty a nie przekroczony. Taka różnica w interpretacji progu włączenia i wyłączenia zapewnia prawidłowe działanie w przypadku ustawienia tych progów na taką samą wartość.

8.1.5. Minimalny czas trwania

Minimalny czas trwania alarmu pozwala określić czas przez jaki musi występować przekroczenie progu włączenia, aby zasygnalizować wystąpienie sytuacji alarmowej. Standardowa wartość 0 tego parametru oznacza że alarm jest sygnalizowany natychmiast w momencie wystąpienia przekroczenia. Ustawienie tej wartości na większy czas pozwala odfiltrować krótkotrwałe wystąpienia przekroczenia, które są w danej sytuacji dopuszczalne i możliwe do zignorowania - co zależy od indywidualnej interpretacji dla mierzonego parametru.

Zanik alarmu po przekroczeniu progu wyłączenia następuje natychmiast bez żadnego opóźnienia.

8.2. Sygnalizacja alarmów

Sygnalizacja alarmów odbywa się na kilka różnych możliwych sposobów: pułapki SNMP, email, syslog, brzęczyk, wyjścia cyfrowe zwierne / przekaźniki. Dla każdego alarmu można jednocześnie ustawić kilka różnych sposobów sygnalizacji.

8.2.1. SNMP TRAP

Pułapka SNMP wysyłana jest na zadany adres NMS, który odbiera wysłane pułapki i sygnalizuje je w odpowiedni sposób obsłudze. Warunkiem wysłania pułapek SNMP jest zaprogramowanie odpowiednich parametrów SNMP: community i adresów odbiorcy pułapek. Możliwe jest zaprogramowanie dwóch adresów na które pułapki są wysyłane równolegle.

8.2.2. email

Wysyłanie wiadomości email wymaga odpowiedniego skonfigurowania parametrów dla protokołu SNMP. Implementacja SNMP w module LB-490 nie obsługuje autoryzacji, co oznacza że należy stosownie dobrać wymiennik poczty (serwer SMTP) który będzie odbierał pocztę z modułu LB-490.

8.2.3. syslog

Zapis do logu syslog wymaha skonfigurowania adresu zdalnego hosta, do którego będą wysyłane informacje.

8.2.4. brzęczyk

Urządzenie posiada wbudowany brzęczyk do sygnalizacji akustycznej. W przypadku sygnalizacji alarmu, wydaje on dźwięk jednostajnie przerywany.

8.2.5. wyjście cyfrowe zwierne

Urządzenie posiada wbudowane 2 wyjścia cyfrowe zwierne, które w przypadku wystąpienia alarmu mogą być załączane (zwierane).

8.2.6. przekaźniki

Urządzenie ma możliwość podłączenia modułu z przekaźnikami (maksymalnie można podłączyć 6 modułów zawierające po 2 przekaźniki). W przypadku wystąpienia alarmu może być załączany dowolny przekaźnik, skutkując zwarciem/rozwarciem odpowiednich styków.