Rozdział 5. Konfiguracja

Spis treści

5.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa
5.1.1. Ustawienia fabryczne
5.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg
5.2. Tryb pracy wejść
5.2.1. Konfiguracja sprzętowa - zwory
5.2.2. Konfiguracja programowa

Moduł LB-490 do właściwej pracy wymaga konfiguracji. Jako minimum niezbędna do ustawienia jest konfiguracja sieciowa i tryb pracy wejść.

5.1. Podstawowa konfiguracja sieciowa

Moduł LB-490 do pracy w sieci wymaga odpowiedniej konfiguracji. Ustawienia fabryczne umożliwiają pracę modułu, o ile spełnione będą pewne założenia. Jeżeli taka konfiguracja nie jest właściwa, należy przeprowadzić proces indywidualnej konfiguracji.

5.1.1. Ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne modułu LB-490 są następujące:

  • tryb pracy portu Ethernet: autonegocjacja,

  • adres IPv4: pozyskiwany dynamicznie za pomocą protokołu BOOTP/DHCP,

  • adres IPv6: stały adres lokalny dla łącza (link-local) oraz adres globalny (wygenerowany za pomocą mechanizmu SAC i prefiksu pozyskanego z domyślnego routera).

Automatyczne pozyskanie adresu IPv4 za pomocą protokołu BOOTP/DHCP pozwala na ustalenie adresu dla urządzenia, o ile w danej sieci działa odpowiedni serwer. Nie jest to zawsze dogodna metoda, gdyż serwer może być skonfigurowany do przydzielania zmiennych adresów - zwykle jest to akceptowalne dla stacji roboczych które nie świadczą usług publicznych, ale w przypadku urządzenia które wymaga znanego adresu może być kłopotliwe. Serwer BOOTP/DHCP może zostać skonfigurowany do przydzielania zawsze tego samego adresu IP dla zadanego adresu MAC urządzenia, jednak wymaga to stosownej konfiguracji tego serwera.

Jeżeli w danej sieci działa protokół IPv6, możliwa jest komunikacja z urządzeniem za pomocą adresu lokalnego łącza lub adresu globalnego, który jest generowany automatycznie na podstawie prefiksu sieci pozyskanego z domyślnego router'a w danej sieci oraz adresu MAC urządzenia. W obydwu przypadkach dla ustalenia właściwego adresu należy wyznaczyć numer hosta za prefiksem sieci na podstawie adresu MAC urządzenia. Właściwa metoda jest opisana w dokumentacji protokołu IPv6.

5.1.2. Zmiana konfiguracji - lbnetcfg

Zmiana konfiguracji sieciowej urządzenia które zostało włączone do sieci ale nie zostało jeszcze prawidłowo skonfigurowane wymaga specjalnych środków. Do tego celu służy dedykowany program konfiguracyjny lbnetcfg, który pozwala na komunikację z urządzeniem niezależnie od jego aktualnych ustawień sieciowych. Program do właściwego działania wymaga podłączenia urządzenia w tym samym lokalnym segmencie sieci Ethernet, co komputer na którym działa program konfiguracyjny. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą rozgłoszeń sieciowych, które pozwalają na pominięcie mechanizmów adresowania protokołu IP.

Wymagana jest wersja programu minimum 2.8.1.

Program jest dostępny na stronie WWW firmy LAB-EL: http://www.label.pl/po/get-lb490.html.

Po uruchomieniu programu należy wydać polecenie Szukaj, w efekcie czego program wyświetli w postaci listy wszystkie znalezione urządzenia w lokalnym segmencie sieci, obsługujące odpowiedni protokół konfiguracyjny:

Okno główne programu lbnetcfg

Rysunek 5.1. Okno główne programu lbnetcfg


Następnie należy wybrać z listy odpowiednie urządzenie (zaznaczyć) i wydać polecenie Konfiguracja. W efekcie ukaże się okno z ustawieniami urządzenia. Na zakładce sieć dostępne są ustawienia adresu IP:

Okno konfiguracji sieciowej

Rysunek 5.2. Okno konfiguracji sieciowej


W oknie konfiguracyjnym należy podać właściwe dane i zatwierdzić zmianę konfiguracji przyciskiem OK. Od tej chwili można już nawiązać komunikację z urządzeniem na ustalonym adresie IP (o ile jest on właściwy dla danej sieci).

5.2. Tryb pracy wejść

Każde wejście pomiarowe podlega indywidualnej konfiguracji i może być ustawione w dowolny tryb pracy, niezależnie od pozostałych wejść. Konfiguracja wymaga dwóch czynności: odpowiedniej instalacji zwór konfiguracyjnych i ustawienia konfiguracji na drodze programowej.

Niezgodność konfiguracji sprzętowej (zwory) i programowej nie grozi żadną awarią, jedynym objawem będą niewłaściwe odczyty danych. W szczególnym przypadku konfiguracji wejścia jako wyłączonego sposób założenia zwór nie ma żadnego znaczenia, mogą być wtedy zamontowane w dowolnej konfiguracji.

5.2.1. Konfiguracja sprzętowa - zwory

Ustawienie trybu pracy wejścia wymaga odpowiedniej instalacji zwór konfiguracyjnych. Zwory znajdują się na płytce drukowanej urządzenia. Dostęp do nich wymaga otwarcia obudowy urządzenia.

Dla każdego wejścia jest osobna grupa czterech zwór. Grupy zwór opisane są jako JP1-JP16, natomiast indywidualne zwory w każdej grupie to A–H. Ustawienie trybu pracy wejścia polega na założeniu zwór w następujący sposób:

(poniższy rysunek przedstawia układ zwór dla LB-480, dla LB-490 jest on analogiczny, tylko obrócony o 90°)

Konfiguracja wejść

Rysunek 5.3. Konfiguracja wejść


Tryb pracy wejścia Zwory JPx
S300 A + F + G
termistor, impulsowe, zwierne, przełącznik B + D + G
Pt1000 C + D + G
0-10 V D + E
0-20 mA D + G + H

UWAGA: nie należy ustawiać żadnej innej konfiguracji zwór. W szczególności należy uważać aby nie założyć jednocześnie zwór A i D, gdyż spowoduje to zadziałanie bezpiecznika termicznego znajdującego się poniżej bloku zwór, co z kolei może spowodować oparzenie w przypadku dotknięcia go palcem przy operowaniu zworami.

5.2.2. Konfiguracja programowa

Po właściwym założeniu zwór wymagane jest ustawienie właściwej konfiguracji na drodze programowej, zgodnie z konfiguracją sprzętową.

Zmiana odpowiednich ustawień możliwa jest za pomocą przeglądarki WWW, terminala sieciowego telnet (patrz opis komendy set i parametrów im1-16) lub programu lbx.