Rozdział 3. Instalacja

Spis treści

3.1. Zasilanie
3.1.1. Wbudowany zasilacz sieciowy
3.1.2. Zewnętrzne zasilanie 12 V DC
3.1.3. POE
3.2. Ethernet
3.2.1. Podłączenie
3.2.2. Tryb pracy
3.3. USB
3.3.1. Podłączenie
3.3.2. Zasilanie
3.3.3. Sterownik dla systemu Windows
3.4. Wejścia pomiarowe
3.4.1. Miernik z interfejsem S300
3.4.2. Pomiar temperatury
3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V
3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA
3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe
3.4.6. Wejście przełącznika

W typowej instalacji niezbędne jest zapewnienie zasilania modułu oraz połączenie z komputerem PC (lub innym urządzeniem) odczytującym dane. Do zasilania należy wykorzystać wbudowany zasilacz sieciowy, dowolne zewnętrzne źródło zasilania 12 V DC lub w specjalnej wersji POE można skorzystać z zasilania przez Ethernet (POE - Power Over Ethernet).

Do połączenia z komputerem PC przeznaczony jest port sieci Ethernet i USB.

3.1. Zasilanie

3.1.1. Wbudowany zasilacz sieciowy

Najbardziej typowy sposób zasilania to wbudowany zasilacz sieciowy - do złącza MAINS na płytce głównej doprowadzamy bezpośrednio zasilanie sieciowe.

3.1.2. Zewnętrzne zasilanie 12 V DC

Urządzenie można zasilać z dowolnego zewnętrznego źródła 12 V DC - np. akumulator, bateria słoneczna, itd.

3.1.3. POE

Power Over Ethernet – zasilanie przez kabel Ethernet pozwalające wyeliminować dodatkowy zasilacz sieciowy i znacząco uprościć instalację. Do zasilania przez POE wymagana jest specjalna wersja LB-490-POE, jak również wymagane są odpowiednie urządzenia sieciowe (switch z zasilaczem POE lub dodatkowy zasilacz typu midspan). W wersji POE można również używać dowolnego innego źródła zasilania, w razie braku zasilania POE.

3.2. Ethernet

3.2.1. Podłączenie

Moduł LB-490 należy przyłączyć do hub'a lub switch'a sieciowego za pomocą standardowego kabla Ethernet (skrętka RJ45, kabel prosty bez przeplotu).

Jeżeli moduł będzie podłączony bezpośrednio do karty sieciowej w komputerze, do połączenia wykorzystać należy odpowiedni kabel sieciowy z przeplotem.

3.2.2. Tryb pracy

Interfejs sieci Ethernet wbudowany w moduł LB-490 domyślnie pracuje w trybie autonegocjacji. Jeżeli wymagane są jakieś szczególne parametry transmisji, możliwe jest ręczne ustawienie dowolnej konfiguracji portu.

3.3. USB

3.3.1. Podłączenie

Moduł LB-490 należy podłączyć do portu USB komputera za pomocą standardowego kabla typu A/B:

3.3.2. Zasilanie

Moduł LB-490 ze względu na potencjalnie zbyt duży wymagany prąd zasilania nie może być zasilany z portu USB i wymaga własnego źródła zasilania.

Moduł LB-490 z izolacją galwaniczną portu USB wykorzystuje zasilanie z portu USB do zapewnienia działania samej izolacji galwanicznej od strony PC. Pobór prądu jest mały - max. 10 mA.

3.3.3. Sterownik dla systemu Windows

Moduł LB-490 wymaga instalacji dedykowanego sterownika dla prawidłowego działania w systemie Windows.

Systemy Windows 7 SP2, 8, 8.1, 10

W tych wersjach systemu, sterownik jest instalowany automatycznie, pod warunkiem że w ustawieniach systemu jest zezwolenie na automatyczne instalowanie sterowników.

Jeżeli sterownik nie zostanie zainstalowany automatycznie i system powiadomi o niepowodzeniu instalacji sterownika, należy włączyć automatyczne instalowanie sterowników:

Menu Start -> Panel Sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Sprzęt -> Ustawienia instalacji urządzeń -> Tak, automatycznie lub Zawsze instaluj najlepsze oprogramowanie sterownika z Windows Update.

System Windows 7 (SP1)

W systemie Windows 7, nawet jeśli sterownik zostanie zainstalowany automatycznie, w Menedżerze Urządzeń będzie wyświetlana nieprawidłowa nazwa urządzenia (WinUsb zamiast LB-490). Mimo to urządzenie działa w pełni poprawnie i można na tym poprzestać. Jeśli chcemy mieć prawidłową nazwę urządzenia w Menedżerze Urządzeń, należy zainstalować sterownik wg opisu poniżej, dla starszych systemów.

Starsze systemy Windows

Dla starszych systemów Windows niezbędne jest zainstalowanie ręczne odpowiedniego sterownika.

Kolejność operacji:

  • pobrać sterownik,

  • rozpakować go w dowolnym tymczasowym miejscu na dysku w komputerze,

  • odnaleźć urządzenie w Menedżerze Urządzeń, lub jeśli system sam zapyta o sterownik, nie trzeba go szukać,

  • wybrać operację Zaktualizuj Sterownik,

  • wybrać opcję Przeszukaj komputer / Wskaż lokalizację,

  • wskazać wcześniej rozpakowany katalog ze sterownikiem,

  • jeżeli system poinformuje że nie może zweryfikować wydawcy, należy zatwierdzić instalację tego sterownika,

  • system powiniem poinformować o sukcesie instalacji.

3.4. Wejścia pomiarowe

Sposób podłączenia źródła sygnału zależny jest od typu tego źródła. Każde z wejść może pracować w dowolnym trybie niezależnie od pozostałych wejść, pozwalając dołączyć do każdego wejścia inny wariant źródła sygnału. Możliwe są następujące warianty:

3.4.1. Miernik z interfejsem S300

Sposób podłączenia miernika z interfejsem S300 jest następujący:

Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300

Rysunek 3.1. Schemat podłączenia miernika z interfejsem S300


Zasilanie miernika S300 pochodzi z modułu LB-490. Polaryzacja linii nie ma znaczenia - każdy miernik z interfejsem S300 pracuje poprawnie przy dowolnym podłączeniu. Moduł jest zabezpieczony przed zwarciem linii S300 z ograniczeniem prądu do wartości ok. 50mA.

3.4.2. Pomiar temperatury

Pomiar temperatury odbywa się za pomocą sondy termistorowej lub Pt1000. Sposób podłączenia sondy temperatury jest następujący:

Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor

Rysunek 3.2. Schemat podłączenia czujnika temperatury - termistor


Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000

Rysunek 3.3. Schemat podłączenia czujnika temperatury - Pt1000


Sonda temperatury wyposażona jest w dedykowany termistor lub czujnik Pt1000, zapewniający optymalną dokładność i zakres pomiaru. Ze względu na rezystancyjny charakter czujnika, polaryzacja linii nie ma znaczenia.

Rozwarcie linii (brak czujnika) oraz zwarcie linii jest odpowiednio sygnalizowane przez moduł LB-490 - gaśnie dioda odpowiadająca danemu wejściu, stosowna informacja jest również dostępna przy odczycie danych, w formacie zależnym od protokołu komunikacyjnego.

3.4.3. Pomiar napięcia 0-10V

Ten tryb pracy wejścia pozwala na dołączenie dodatkowych czujników z wyjściem analogowym 0-10V. Sposób podłączenia źródła sygnału jest następujący:

Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V

Rysunek 3.4. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V


Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to masa, styk 2 to mierzone napięcie. Moduł LB-490 zabezpieczony jest przed skutkami odwrotnego podłączenia źródła sygnału, jak również przed przekroczeniem napięcia wejściowego nominalnego zakresu pomiaru.

3.4.4. Pomiar prądu 0-20mA

Ten tryb pracy wejścia pozwala na dołączenie czujników pomiarowych z wyjściem pętli prądowej 0-20mA. Sposób podłączenia źródła sygnału jest następujący:

Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V

Rysunek 3.5. Schemat podłączenia źródła napięcia 0-10V


Polaryzacja linii ma tutaj znaczenie. Styk 1 to masa, styk 2 ma polaryzację od strony źródła zasilania.

3.4.5. Wejście zwierne/impulsowe

Wejście zwierne pozwala na wykrycie stanu zwarcia linii (lub jej niskiej rezystancji, w pewnym zakresie). Wejście impulsowe pozwala na zliczanie impulsów zwiernych na wejściu. Polaryzacja linii nie ma znaczenia. Sposób podłączenia styku zwiernego jest następujący:

Schemat podłączenia styku zwiernego

Rysunek 3.6. Schemat podłączenia styku zwiernego


3.4.6. Wejście przełącznika

Wejście przełącznika z detekcją stanu linii pozwala na dołączenie styku zwiernego, z detekcją stanu zwarcia i przerwania linii. Pozwala to na bardziej niezawodną obsługę przełącznika niż wejście zwierne opisane powyżej - pozwala bowiem na wykrycie stanu awarii linii lub jej sabotażu. Polaryzacja linii nie ma tutaj znaczenia. Podłączenia należy dokonać wg następującego schematu:

Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii

Rysunek 3.7. Schemat podłączenia przełącznika z detekcją stanu linii