Rozdział 22. Moduł LB-499-GSM: modem GSM/GPRS

Spis treści

22.1. Funkcje modułu
22.2. Płytka modułu
22.3. Instalacja
22.3.1. Płytka
22.3.2. Antena
22.3.3. Karta SIM
22.4. Konfiguacja
22.4.1. Typ modułu
22.4.2. Parametry modułu
22.5. Sygnalizacja
22.5.1. Na płytce modułu
22.5.2. Na panelu czołowym LB-490

22.1. Funkcje modułu

  • Wysyłanie SMS: informowanie o alarmach i innuch zdarzeniach.

  • Transmisja danych: połączenie z programem lbx i zdalny dostęp do wszystkich funkcji LB-490, tak jak przy połączeniu lokalnym: odczyt wszystkich danych bieżących, zmiany ustawień, odczyt pamięci rejestracji.

22.2. Płytka modułu

Moduł modemu GSM

Rysunek 22.1. Moduł modemu GSM


Elementy płytki:

ANT

Złącze zewnętrznej anteny.

RDY

Gotowość modułu do pracy.

ACT

Transmisja danych.

SIM CARD

Gniazdo karty SIM.

22.3. Instalacja

22.3.1. Płytka

Płytkę modułu należy podłączyć do dowolnie wybranego portu w module LB-490, zgodnie z wcześniejszym opisem.

22.3.2. Antena

Do prawidłowej pracy, moduł wymaga dołączenia zewnętrznej anteny. Typ anteny powinien być właściwy do pracy w sieciach komórkowych EGSM 900 MHz / DCS 1800 MHz.

22.3.3. Karta SIM

Wymagana jest karta rozmiaru mini-SIM, przeznaczona do pracy przy napięciu 3V lub 1.8V.

Kartę SIM należy zainstalować w dedykowanym gnieździe na płytce modułu. Kierunek instalacji wynika z oientacji gniazda: stykami karty do dołu, ścięciem karty do zewnętrznej krawędzi płytki (zgodnie z rysunkiem na płytce).

22.4. Konfiguacja

22.4.1. Typ modułu

W konfiguracji modułów należy wybrać odpowiedni typ zainstalownego modułu - LB-499-GSM.

22.4.2. Parametry modułu

Moduł GSM wymaga indywidualnych ustawień, dostępnych w konfiguracji modułów rozszereń. Wskazane jest ustawienie konfiguracji modułu przed instalacją modułu z kartą SIM, tak aby zapobiec przypadkowej sytuacji użycia wcześniejszej nieprawidłowej konfguracji (w szczególności nieprawidłowego kodu PIN).

Dostępne parametry:

Używaj modemu

Wymagane do działania modemu. Ta opcja daje możliwość tymczasowego wyłączenia modułu, bez usuwania go z urządzenia i konfiguracji, tym samym mie tracąc całej wpisanej konfiguracji.

Wyłącz LED

Normalnie, diody sygnalizacyjne na płytce modułu działają i sygnalizują stan modułu. Możliwe jest wyłączenie tych diod, jeśli ich świecenie nie ma praktycznego znaczenia lub chcemy zaoszczędzić nieco prądu pobieranego przez moduł.

PIN karty SIM

Kod PIN karty SIM - należy podać właściwy dla karty kod. Jeżeli karcie nie grozi kradzież itp, wskazane jest użycie karty z wyłączoną kontrolą kodu PIN (wtedy wpisany kod nie jest używany, może być podany pusty lub jakikolwiek). W ten sposób następuje zabezpieczenie przed zablokowaniem karty w wypadku 3-krotnego nieprawidłowego podania kodu PIN (moduł może zablokować kartę nieprawidłowo ustawionym kodem PIN, gdyż podaje PIN bez udziału użytkownika przy każdej incjalizacji modułu). W przypadku zablokowania karty, należy ją wyjąć z modułu, włożyć do zwykłego telefonu komórkowego i odblokować kodem PUK.

SMSC

Numer centrum SMS właściwy dla danego operatora komórkowego. Numer powinien być w pełnej międzynarodowej postaci +<CC><NDC><SN>.

Odbiorca SMS

Nr odbiorcy do którego będą wysyłane wszelkie SMS z modułu LB-490. Numer powinien być w pełnej międzynarodowej postaci +<CC><NDC><SN>.

Połącz z GPRS

Opcja ta powoduje połączenie z siecią GPRS. Połączenie takie pozwala na transmisję danych. Bez połączenia z siecią GPRS moduł ma funkcjonalność ograniczoną wyłącznie do wysyłania SMS.

Jeśli transmisja danych nie jest potrzebna, nie należy jej włączać, gdyż wiąże się ona często z dodatkowymi kosztami i limitami - zależnie od planu taryfowego użytej karty SIM.

APN, nazwa użytkownika i hasło

APN - nazwa punktu dostępowego, w komplecie z nazwą użytkownika i hasłem wymagane są do połączenia z siecią GPRS i transmisji danych. Parametry te są udpostępniane przez operatora sieci komórkowej.

Połącz z proxy/lbx

Funkcja połączenia z proxy/lbx pozwala na nawiązanie połączenia do transmisji danych z programem lbx, w sytuacji gdy LB-490 z modułem GSM korzysta z typowego publicznego APN do transmisji danych. W takiej sytuacji adres IP modułu jest zwykle przydzielany z puli adresów dla sieci prywatnych i tym samym nie jest możliwe połączenie się z modułem ze strony programu lbx (nieznany adres modułu). Korzystając z tej opcji, następuje odwrócenie ról - moduł łączy się pierwszy ze znanym adresem (proxy lub lbx) i pozwala tym samym na transmisję danych.

Adres, nr portu i hasło proxy/lbx

Adres IP, nr portu i hasło dostępu do proxy lub programu lbx, z którym ma nastąpić połączenie.

22.5. Sygnalizacja

22.5.1. Na płytce modułu

Diody sygnalizacyjne RDY i ACT można wyłączyć w konfiguracji modułu.

RDY

Gotowość modułu do pracy: dioda świeci w sposób ciągły. Nie oznacza to połączenia z siecią, tylko stan włączenia modułu i gotowość do pracy.

ACT

Aktywność modułu: dioda mruga w czasie aktywności modułu (wysyłania danych do sieci).

22.5.2. Na panelu czołowym LB-490

Diody LINK/RX/TX dla odpowiedniego portu:

LINK

Sygnalizacja stanu modułu:

  • zgaszona: brak modułu lub jego nieprawidłowe działanie (awaria),

  • szybkie mruganie (≅ 4 razy na sekundę): moduł działa, brak połączenia, poszukiwanie sygnału,

  • powolne mruganie (≅ raz na sekundę): moduł działa, połączenie z siecią GSM, brak połączenia z siecią GPRS do transmisji danych,

  • stałe świecenie: moduł działa, połączenie z siecią GSM i GPRS.

TX

Mruganie w trakcie wysyłania danych do modułu.

RX

Mruganie w trakcie odbierania danych z modułu.