Rozdział 18. Moduł LB-499-REL2: 2 przekaźniki

Spis treści

18.1. Funkcje
18.2. Płytka modułu
18.3. Instalacja
18.3.1. Płytka
18.3.2. Styki
18.4. Konfiguracja
18.4.1. Typ modułu
18.4.2. Parametry modułu
18.4.3. Tryb pracy przekaźników
18.5. Sygnalizacja
18.6. Specyfikacja techniczna

18.1. Funkcje

Moduł ma 2 przekaźniki, które mogą sterować dowolnymi urządzeniami wykonawczymi (w ramach określonej obciążalności prądowej styków).

Tryby sterowania przekaźnikami są identyczne jak dla wbudowanych wyjść cyfrowych.

18.2. Płytka modułu

Moduł przekaźników

Rysunek 18.1. Moduł przekaźników


18.3. Instalacja

18.3.1. Płytka

Płytkę modułu należy podłączyć do dowolnie wybranego portu w module LB-490, zgodnie z wcześniejszym opisem.

18.3.2. Styki

Styki przekaźnika nr 1 są na złączu OUT1, przekaźnika nr 2 - na złączu OUT2. Na złączach dostępne są styki zwierne i rozwierne: NO (Normally Open) jest parą styków zwiernych, NC (Normally Closed) jest parą styków rozwiernych. Styk środkowy jest wspólny dla par NO i NC.

Przekaźniki są od siebie izolowane galwanicznie. Każdy styk jest zabezpieczony przed przepięciami za pomocą warystora na napięcie sieciowe 230 V.

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń wykonawczych

Rysunek 18.2. Przykładowy schemat podłączenia urządzeń wykonawczych


Na przykładowym schemacie żarówka podłączona jest za pomocą styku zwiernego, a brzęczyk - za pomocą styku rozwiernego (sygnalizacja alarmowa w razie zaniku zasilania).

18.4. Konfiguracja

18.4.1. Typ modułu

W konfiguracji modułów należy wybrać odpowiedni typ zainstalownego modułu - LB-499-REL2.

18.4.2. Parametry modułu

Brak parametrów do ustawienia.

18.4.3. Tryb pracy przekaźników

W ustawieniach wyjść cyfrowych moduły LB-490 należy wybrać źródło sygnału sterującego przekaźnikami:

zawsze wyłączony

Przekaźnik jest zawsze wyłączony. Ustawienie odpowiednie w sytuacji, gdy nie jest on używany.

zawsze włączony

Przekaźnik jest zawsze włączony. Można wykorzystać np. za pomocą wyjścia rozwiernego do sygnalizacji alarmu, gdy urządzenie straci zasilanie - w czasie gdy zasilanie jest obecne wyjście rozwierne jest rozwarte, po utracie zasilania zostaje ono zwarte co może skutkować sgnalizacją alarmu.

ręczne przez WWW

Sterowanie ręczne przez WWW. Przekaźnik można włączyć/wyłączyć za pomocą mechanizmu dostępnego przez stronę WWW modułu LB-490.

alarmy

Sterowanie w wyniku wystąpienia alarmu zdefiniowanego w module LB-490.

program zewnętrzny (lbx)

Sterowanie za pomocą zewnętrznego programu, który pozwala na dowolne użycie przekaźnika - np, do sygnalizacji alarmów obsługiwanych w programie lbx, lub typowego wyjścia binarnego.

suma wszystkich źródeł

Włączenie przekaźnika następuje gdy którykolwiek ze źródeł (strona WWW, alarmy, program zewnętrzny) przejdzie w stan włączenia. Wyłączenie następuje gdy wszystkie źródła przejdą w stan wyłączenia.

18.5. Sygnalizacja

Stan modułu sygnalizowany jest za pomocą LED na panelu czołowym:

LINK

Świeci na stałe, sygnalizując obecność modułu.

TX

Stan przekaźnika nr 1 - świeci gdy przekaźnik jest włączony.

RX

Stan przekaźnika nr 2 - świeci gdy przekaźnik jest włączony.

18.6. Specyfikacja techniczna

  • typ: przekaźnik elektromagnetyczny

  • ilość wyjść: 2

  • typ wyjść: zwierne i rozwierne ze wspólnym stykiem przełącznym

  • maksymalne napięcie: 250 V

  • maksymalny prąd obciążenia: 8 A

  • maksymalna rezystancja styków: 25 mΩ