www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Cennik usług wzorcowania i urządzeń pomiarowych LAB-EL


Cennik LAB-EL

Oferta na regulatory klimatu LB-762 do pieczarkarni jest przedstawiana na indywidualne zapytanie.

Szczegółowe warunki sprzedaży przedstawiono w Uwagach Do Oferty zawartych na końcu Cennika oraz w zamieszczonych poniżej Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).

Wszystkie dane zawarte na stronach www.label.pl służą tylko do celów informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych i cen oferty zawartej na stronie www.label.pl bez wcześniejszego powiadamiania.

Składanie zamówień

Prosimy o pisemne składanie zamówień emailem na adres: info@label.pl albo pocztą bądź faksem na adres podany w naszych danych kontaktowych.

Przy składaniu zamówień niezbędne jest podanie:

  • danych Zamawiającego do faktury (nazwa, adres, NIP)
  • danych Osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe i upoważnionej do składania zamówień (imię i nazwisko, email, telefon),
  • danych Odbiorcy (adres wysyłkowy: imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, email, telefon, nazwa firmy, adres dostawy).

W przypadku, gdy zamówienie będzie obejmować usługę wzorcowania w Laboratorium, prosimy o podanie dodatkowo następujących danych niezbędnych do wpisania do świadectwa wzorcowania:

  • danych Zgłaszającego (nazwa, adres),
  • danych Użytkownika (nazwa, adres).

Dodatkowe wymagane dane do zamieszczenia w Zleceniu wzorcowania zostały podanie w osobnym dokumencie (=> tu).

Zalecane wzory zamówień

Ogólne warunki sprzedaży, informacje na temat RODO i COOKIES


Adobe Reader Do odczytania bądź wydrukowania cennika potrzebny jest program czytający pliki w formacie pdf, na przykład Adobe Acrobat Reader.

W przypadku problemów z otwarciem cennika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej - proszę pobrać cennik i zapisać lokalnie na dysk (czyli: kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: "Zapisz element docelowy jako..."), po czym otworzyć zapisany plik cennik_lab-el.pdf programem Acrobat Reader.


enflag.gif LAB-EL price-list

The offer for LB-762 climate regulators to the mushroom farm is presented at the individual request.

In case of any problems connected with opening the price-list using any Internet browser - we suggest saving the file locally on a disk (meaning: to press a right button on a mouse and choose: "Save file as"...), then open the saved file cennik_lab-el.pdf using the program Acrobat Reader.

Adobe Reader

For a price-list it is necessary to install a program for reading in the .pdf format, for example Adobe Acrobat Reader.