Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Program SCADA LBX

Program SCADA LBX: informacje dla klientów

Program SCADA LBX - monitoring temperatury i wilgotności

Pobierz

Aktualna wersja: 4.16
Data: 2024-06-24
Rozmiar: 86.1 MB
SHA256: 1861ea2c14bdc854671a358deca3ea0dabcb37ced9e7fe3d8e020172e398fb90

Pobierz: lbx-4.16-setup.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

Typy licencji

W programie LBX są dostępne trzy typy licencji: STANDARD, AGRO oraz PRO.
Każdy typ licencji umożliwia dostęp do wybranej funkcjonalności:


STANDARD AGRO PRO
Moduł alarmowania X X X
Wyjścia alarmowe (email, przekaźniki, SMS, inne) X X X
Automatyczny zapis pomiarów do bazy danych X X X
Wykresy z bazy danych X X X
Raporty z bazy danych X X X
Histogramy z bazy danych X X X
Automatyczne archiwum bazy danych X X X
Konta użytkowników X X X
Raporty PDF generowane na życzenie X X X
Serwer dostępny z zewnątrz (dołączanie zdalnych klientów) * * *
Odczyt rejestrów MODBUS z obcych urządzeń do 2 rejestrów do 2 rejestrów do 2 rejestrów *
Zmienne użytkownika do 2 sztuk do 2 sztuk X
Zmienne modyfikowalne do 2 sztuk do 2 sztuk X
PDF w raporcie okresowym 1 sztuka 1 sztuka X
Ekrany użytkownika 1 sztuka 1 sztuka X
Obsługa sterowników rolniczych z serii LB-76x
X X
Dodatkowa baza danych przez ODBC

X
Dodatkowa baza danych przez postgreSQL

X
Dynamiczna wymiana danych DDE

X
Serwer MODBUS/TCP

X
Obliczanie średniej temperatury kinetycznej (MKT)

X
Serwer WWW
* *
Ekrany użytkownika WWW
* *
Wymiana danych JSON przez protokół HTTP
* *
Wymiana danych XML przez protokół HTTP
* *

X - bez ograniczeń
* - wymagana dodatkowa licencja

Architektura SCADA LBX

Program LBX jest częścią systemu kontrolno-pomiarowego o dowolnej złożoności. Odpowiedzialny jest za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz stanowi interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane są dane oraz udostępniane są różne mechanizmy sterujące. Realizuje większość zadań oferowanych przez inne systemy SCADA. Sam program podzielony jest na dwie części: serwer i klienta, które zapewniają możliwość działania zdalnego - przy pomocy dostępnych mechanizmów komunikacji sieciowej można z dowolnie odległego miejsca prowadzić podgląd danych i sterowanie urządzeniami. Program ma możliwość działania bez wykorzystania transmisji sieciowej (lokalnie) - w takim wypadku stanowi on jedną całość bezpośrednio obsługującą urządzenia oraz udostępniającą interfejs użytkownika.

Funkcje serwera:

 • komunikacja z dołączonymi urządzeniami
 • zarządzanie archiwum danych
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów

Funkcje klienta:

 • komunikacja z serwerem
 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy

Pojedyńczy serwer LBX wraz z pulą dołączonych do niego urządzeń stanowi tzw. domenę. Jeden serwer może obsługiwać dowolną ilość dołączonych urządzeń, na ile pozwalają zasoby sprzętowe. W przypadku systemu działającego zdalnie, serwer umożliwia dostęp dla dowolnej ilości zdalnych klientów, którzy jednocześnie mogą prowadzić swoje działania na jednej domenie. Każdy z klientów może połączyć się z dowolną ilością domen (serwerów lbx), prowadząc jednocześnie kontrolę i sterowanie w zupełnie niezależnych od siebie domenach.

Komunikacja klient-serwer w SCADA LBX

Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem odbywa się za pomocą mechanizmów transportowych sieci komputerowych - typowo jest to protokół TCP/IP.

Kontrola dostępu w SCADA LBX

Dostęp do domeny (serwera LBX) podlega autoryzacji dla każdego klienta z osobna. Dla każdego użytkownika systemu wymagane jest konto, do autoryzacji używane są nazwy użytkowników oraz hasła. Z każdym użytkownikiem związane są uprawnienia którymi on dysponuje, pozwalające ograniczyć możliwe jego działania (typowe uprawnienia to: podgląd danych, zmiana ustawień, zmiana konfiguracji, administrator). Każdy zdalny dostęp do serwera jest rejestrowany, jest również możliwość podglądu kto na bieżącą chwilę jest połączony z serwerem.

Obsługiwane urządzenia - monitoring temperatury, wilgotności i innych parametrów

Program obsługuje szeroką gamę urządzeń produkcji firmy LAB-EL, jak również niektórych innych. Lista obejmuje większość urządzeń z naszej oferty orazwszelkie inne urządzenia innych producentów z interfejsem MODBUS:

Otwarta architektura programu pozwala na bardzo łatwe rozszerzenie funkcjonalności o dowolne inne urządzenia.

Funkcje realizowane dla dołączonych urządzeń

Funkcje realizowane przez program SCADA LBX są różne zależnie od typu danego urządzenia, typowy zbiór możliwości jest następujący:

 • monitorowanie poprawności komunikacji,
 • odczyt danych bieżących z urządzenia,
 • synchronizacja czasu w zegarze urządzenia,
 • automatyczny odczyt w tle pamięci rejestracji z urządzenia,
 • okresowa rejestracja danych prowadzona przez program jeśli urządzenie nie ma własnej pamięci rejestracji,
 • inne oferowane typowo przez programy SCADA.

Abstrakcja danych w postaci zmiennych w SCADA LBX

Program przedstawia wszelkie dostępne wartości (wyniki pomiarów, ustawienia, itp) ze wszystkich urządzeń w postaci zmiennych o unikalnych nazwach. Zmienne w tej postaci podlegają rejestracji do archiwum danych, gdzie następnie są dostępne do prezentacji w postaci wykresów lub raportów w jednolity sposób niezależnie od źródła pochodzenia. Każdą zmienną można niezależnie podglądać, umieścić na ekranie zbiorczym w dowolnej konfiguracji z innymi zmiennymi. Dla każdej zmiennej można też ustawić alarmy.

Prezentacja danych w SCADA LBX

Program prezentuje dane na różne sposoby. Dla każdego urządzenia typowo jest dostępny indywidualny ekran statusowy, na którym zebrane są wszystkie dane dotyczące tego urządzenia. Dla niektórych urządzeń, gdy jest ich jednocześnie większa liczba, program pozwala pokazać ekrany zbiorcze, grupujące dane z wszystkich urządzeń. Użytkownik ma również możliwość utworzenia ekranów zbiorczych w dowolnej edytowanej przez siebie konfiguracji. Na takim ekranie możliwe jest zamieszczenie każdej zmiennej dostępnej w programie, prezentowanej na różne sposoby: odczyt numeryczny, wykres, miernik, kontrolka wł/wył, na wykresach.

Program posiada wbudowany serwer WWW, pozwalający na dostęp do danych przy pomocy przeglądarki internetowej, co rozszerza zakres użytkowników na wszystkie systemy komputerowe (w tym dowolne tablety i smartfony). Prezentacja danych może być dodatkowo dostosowana do indywidualnych potrzeb poprzez zaprojektowanie ekranów użytkownika, na których mogą być zaprezentowane wybrane pomiary, wykresy z historii pomiarów i stany alarmowe.

Archiwum danych w SCADA LBX

Program SCADA LBX prowadzi archiwum danych, do którego trafiają odczyty danych (zmienne) z prowadzonych rejestracji. Archiwum prowadzone jest na serwerze, jednoczesny dostęp do niego ma dowolna ilość klientów. Odczyt danych z archiwum serwera do klienta jest zoptymalizowany - klient prowadzi swoją kopię roboczą tych danych, doczytując jedynie te dane których mu brakuje. Pozwala to również na dostęp do tych danych po stronie klienta w przypadku braku połączenia z serwerem. Archiwum danych może zostać skonfigurowane w ten sposób, że przechowywane będą tylko dane nie starsze niż zadany okres czasu, zapobiegając nadmiernemu przyrostowi objętości tych danych. Dane z archiwum mogą być też okresowo zapisywane do osobnych kopii, do których program więcej się już nie dotyka - do celów archiwizacji na nośnikach trwałych przez użytkownika.
Pliki archiwum danych mają kontrolę poprawności, pozwalającą wykryć modyfikację pliku dokonaną zewnętrznie. Dla zapewnienia poufności danych pliki mogą zostać również przez program zaszyfrowane, wymagając przy odczycie znajomości hasła.

W celu prezentacji danych z archiwum program pozwala zrobić z nich wykres, raport lub histogram, z szerokimi możliwościami konfiguracji. Dane mogą zostać również wyeksportowane do plików CSV. Na wykresach i histogramach wyświetlana jest informacja o wartości minimalnej, maksymalnej i średniej z wybranego przedziału czasu wyników zgromadzonych w bazie danych, oraz dodatkowo, dla temperatury liczona jest wartość średniej temperatury kinetycznej MKT.

Alarmy w SCADA LBX

Program zapewnia monitorowanie alarmów zarówno generowanych przez dołączone urządzenia, jak również ustawionych w programie - dla dowolnych zmiennych, w postaci progów alarmowych. Każde zdarzenie związane z wystąpieniem lub zanikiem alarmu jest rejestrowane, dodatkowo może wiązać się z dowolną akcją:

 • wysłanie wiadomości e-mail,
 • wysłanie SMS,
 • odtworzenie dźwięku za pomocą karty dźwiękowej komputera,
 • uruchomienie dowolnego programu/skryptu,
 • zadzwonienie na dowolnie wybrany numer telefonu i odtworzenie komunikatu,
 • wysterowanie wyjścia w obsługiwanym przez serwer urządzeniu.

Współpraca z chmurą pomiarową okcloud.pl

Usługa okcloud.pl to rozwinięcie funkcjonalności programu LBX. Pozwala na obserwację danych pomiarowych za pośrednictwem przeglądarki www na komputerze lub smartfonie. Dzięki integracji obu rozwiązań klienci otrzymują kompleksowe narzędzie do monitorowania i analizowania procesów pomiarowych z dowolnego miejsca. Dostęp do danych zgromadzonych przez LBX następuje poprzez załadowanie aplikacji web, która umożliwia wyświetlanie bieżących danych, wykresów, raportów oraz pozwala na przegląd i reagowanie w sytuacjach alarmowych.

Usługa "LBX w chmurze"

Niezależnie od chmury pomiarowej okcloud.pl, oferowana jest usługa utrzymania serwera LBX w chmurze. Usługa "LBX w chmurze" odciąża użytkownika programu z konieczności zapewnienia sprzętu i administrowania komputerem. Użytkownik nadal ma możliwość pracy z programem LBX za pośrednictwem sieci Internet, natomiast jego część rezydentna, pracująca stale, jest uruchomiona na serwerze w chmurze, w profesjonalnej serwerowni, z zabezpieczonym rezerwowym zasilaniem oraz backupem danych.

Przykładowe realizacje w SCADA LBX

Przykładowe wizualizacje systemów działajacych na omawianej zasadzie sa przedstawione na stronach:

Do pobrania: wersja DEMO programu LBX.

Program pracuje poprawnie na każdym współczesnym komputerze PC, na którym zainstalowany jest system Windows XP, Windows 7 Windows 8 albo Windows 10. Minimalne wymagania na komputer są takie same, jak poprawnej pracy danego systemu operacyjnego. Zalecane jest minimum 512 MB RAM.

Promocja SCADA LBX !

Dla każdego Klienta, który zakupił dowolne nowe urządzenie produkcji firmy LAB-EL, udostępniamy nieodpłatnie program LBX na okres trzech miesięcy. Aby uzyskać program, należy przesłać w dowolnej formie (np. e-mailem) zamówienie z danymi o zakupionych urządzeniach (numer faktury, typy i numery zakupionych urządzeń), które maja być obsługiwane przez program LBX w instalacji Klienta, oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, e-mail) osoby odpowiedzialnej za tą instalację. Na podany e-mail zostanie przesłana licencja na program LBX wraz z kluczami autoryzacyjnymi ważnymi 3 miesiące.

Zgłaszanie uwag o programie SCADA LBX

Wszelkie uwagi o działaniu programu SCADA LBX, sugestie co do dalszego rozwoju programu i wnioski użytkowników, wynikające z ich doświadczeń i wzrastających wymagań, prosimy o zgłaszanie na adres  email al

Walidacja oprogramowania LBX

Program LBX jest walidowany przed wydaniem każdej kolejnej wersji. Opis procedury walidacyjnej
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Program SCADA LBX - monitoring klimatu
SCADA LBX - system monitoringu klimatu. Rejestracja temperatury, wilgotności i innych. Wykresy, raporty, alarmowanie SMS, GSM, obsługa czujników
Ocena: 4/5, liczba głosów: 29
 • dodaj swoją ocenę