Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Wilgotność kruszyw budowlanych

Pomiary wilgotności kruszyw budowlanych

Pomiar wilgotności kruszyw

Potrzeba pomiaru wilgotności kruszyw

Kruszywa budowlane takie jak piasek czy żwir są kluczowymi składnikami używanymi do produkcji betonu. Oprócz nich do produkcji betonu potrzebna jest jeszcze woda i cement (oraz ewentualne dodatki mineralne i domieszki chemiczne). Zaczyn cementowy pełni funkcję kleju, którego jakość zależy od stosunku wody  do  cementu (w/c). Wartość tego wskaźnika powinna być możliwie niska. Nadmiar wody (wysoka wartość w/c) znacznie pogarsza wszystkie parametry betonu. Aby właściwie określić proporcje składników betonu (w tym wody), należy zmierzyć wilgotność początkową kruszywa użytego do produkcji betonu.

Wydanie rozporządzenia [1] w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych spowodowało uzyskanie przez beton statusu wyrobu budowlanego podlegającego znakowaniu znakiem budowlanym. W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia zestawiono grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Z zapisu  wynika, że prawie zawsze (zastosowania nie-konstrukcyjne betonu są marginalne) obowiązkowy do zastosowania jest krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia zakładowej kontroli produkcji betonu i poddaniu się certyfikacji przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (z akredytacją PCA).

Przyrządy do pomiaru wilgotności kruszyw

Do oceny wilgotności kruszyw przed rozpoczęciem dozowania wody można zastosować metodę suszarkowo-wagową. Jest to metoda długotrwała. Firma LAB-EL produkuje dwa rodzaje pojemnościowych przenośnych sond do pomiaru kruszyw budowlanych:
  • LB-797A - dla piasku
  • LB-798 - dla piasku i kruszyw o granulacji maksymalnie do 16 mm.

Z sondami współpracuje panel odczytowy LB-796P. Zaletą wilgotnościomierzy LB-798/LB-797A jest szybki odczyt wilgotności kruszywa. Do produkcji betonu stosowane są kruszywa o różnej granulacji. W LB-798  przed wykonaniem pomiaru należy wybrać przy pomocy przycisków materiał+ lub materiał- na klawiaturze  panelu LB-796P odpowiedni typ kruszywa.

Literatura

[1] – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.