Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Obszary zastosowań » Przechowalnictwo warzyw

Zachowanie parametrów powietrza przy magazynowaniu warzyw

Przechowalnictwo warzyw

Magazynowanie żywności niesie za sobą ryzyko utraty wartości przechowywanego towaru. Literatura branżowa w dziedzinie przechowalnictwa warzyw podaje właściwe przedziały parametrów, które minimalizują ryzyko pogorszenia walorów i pozwalają na zachowanie towaru w dobrym stanie, nawet podczas długotrwałego magazynowania. Poza utrzymywaniem prawidłowej temperatury dla ograniczenia transpiracji istotne jest również kontrolowanie wilgotności powietrza. Niekiedy konieczne staje się utrzymywanie określonych poziomów stężenia gazów, takich jak CO2 (dwutlenek węgla) czy O2 (tlen). Osprzęt magazynowy powinien zapewnić utrzymanie właściwych warunków, a urządzenia monitorujące umożliwić pomiary, rejestrację, nadzór i alarmowanie.

Monitoring parametrów powietrza

Pomieszczenia magazynowe powinny zostać wyposażone w zestawy czujników rozłożone równomiernie w przestrzeni przechowalniczej. Liczba termometrów i higrometrów musi być dobrana w taki sposób, by zagwarantować niepojawienie się obszarów o nieznanych wartościach. Rozkład temperatur w chłodni jest zależny od miejsca umieszczenia wlotu agregatu chłodniczego, wielkości pomieszczenia oraz jego wypełnienia towarem. Wilgotność względna powietrza jest trudniejsza do kontrolowania, gdyż poza ilością pary wodnej w nim zawartej jest również zależna od temperatury – tj. przy ogrzewaniu pewnej objętości powietrza jego wilgotność będzie spadać, pomimo że para wodna nie będzie z tej objętości odprowadzana.

Czujniki dokonują pomiarów i przekazują wartości do rejestratora systemowego. W rozwiązaniach wielopołączeniowych korzystne jest zainstalowanie stałego serwera z bazą danych oraz specjalizowanym oprogramowaniem do zarządzania i wizualizacji stanu pomieszczeń.

Dokumentacja pomiarów

System monitoringu dla pomieszczeń chłodniczych umożliwia tworzenie dokumentów z historii pomiarowej w postaci raportów, wykresów, histogramów oraz tabel. Raporty mogą być dokumentem potwierdzającym zachowanie zasad dobrych praktyk higienicznych oraz wymogów HACCP.

Alarmowanie przy przekroczeniu progu

Stan parametrów mikroklimatu w chłodniach jest nadzorowany w trybie ciągłym, a wszelkie odstępstwa, które mogą wyniknąć np. z powodu zaniku zasilania lub awarii sprzętu, będą raportowane przez wysłanie wiadomości SMS czy uruchomienie sygnalizatora.

Store-Logger – system dla OS Android

Store-Logger - bezprzewodowy system kontroli mikroklimatu dla pomieszczeń magazynowych, bazujący na czujnikach zasilanych bateryjnie z transmisją radiową WiFi lub Bluetooth. Urządzeniem zbierającym dane jest tablet bądź smartfon pracujący pod kontrolą systemu Android z aplikacją umożliwiająca podgląd bieżących pomiarów, wysyłanie alarmów i generowanie raportów na e-mail lub drukarkę Bluetooth.

System StoreLogger

Store-Logger jest rozwiązaniem łatwym do rozbudowy od małego, nawet jednoczujnikowego zestawu, po system obejmujący wiele pomieszczeń. Instalację można rozbudować o współpracujący z tabletami serwer bazy danych oraz oprogramowanie wizualizujące stan obiektu.

Bezprzewodowy termometr WiFi LB-523T
Bezprzewodowy
termohigrometr
LB-523
Bezprzewodowy termometr i rejestrator czterech temperatur oraz otwarcia drzwi LB-533T
Bezprzewodowy
termometr
LB-533T
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-518 BLE-LOGGER
Czujnik wilgotności
i temperatury
Bluetooth LB-518
Aplikacja TransLogger
Aplikacja
Trans-Logger
dla Androida
Drukarka Bluetooth do TransLoggera
Drukarka
Bluetooth
dla Trans-Loggera

ClimateLogger – system monitorowania

ClimateLogger Industrial – system wykorzystujący czujniki temperatury i wilgotności podłączane przewodowo. Rejestrator przesyła dane z pomiarów do serwera archiwizującego dane przez łącze internetowe. Jest to system elastyczny, który pozwala na tworzenie zarówno małych kilkupunktowych instalacji, jak i sieci obsługujących wiele hal z pomieszczeniami chłodniczymi. System Industrial jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne i może pracować w obecności urządzeń dużej mocy, które zazwyczaj generują wysokie poziomy zakłóceń.

ClimateLogger Wave – system bazujący na miernikach bezprzewodowych temperatury i wilgotności, które komunikują się z rejestratorem w paśmie 433 MHz. Pozostałe parametry identyczne z wersją ClimateLogger Industrial.

ClimateLogger WiFi – bazuje na czujnikach z interfejsem WiFi. Urządzenia pomiarowe komunikują się z serwerem systemowym zbierającym dane za pośrednictwem routera WiFi.

ClimateLogger Mobile – zbudowany w oparciu o czujniki temperatury i wilgotności łączące się z serwerem systemowym za pośrednictwem internetu mobilnego dostarczanego przez telefonię komórkową. Serwer danych może znajdować się w dowolnej lokalizacji.

Psychrometr – pomiar wysokich wilgotności

Wilgotności względne powietrza w przechowalnictwie warzyw to zazwyczaj wysokie wartości powyżej 90%. Psychrometr, ze względu na zasadę działania, jest optymalnym przyrządem do długotrwałych pomiarów tego parametru.

Psychrometr/regulator temperatury i wilgotności LB-474A2 – przyrząd zapewniający precyzyjny pomiar temperatury i wilgotności względnej. Może zostać również wykorzystany do sterowania agregatem chłodniczym metodą ON-OFF.

Sterownik dla przechowalni warzyw, przechowalni ziemniaków LB-766 – umożliwia pomiar wielu parametrów, w tym: temperatury, wilgotności, zawartości CO2; steruje agregatami, zaworami, przepustnicami.