Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Temperatura » Regulator LB-474A2

LB-474A2 - Regulator temperatury i wilgotności ON-OFF, termometr, psychrometr

Termometr, regulator temperatury wilgotności LB-474A
  • Regulator dwukanałowy on-off
  • Termometr dwukanałowy, psychrometr
  • Duży, czytelny wyświetlacz
  • Interfejs S300 i USB/RS-485
  • Sterowanie 4 urządzeniami wykonawczymi
  • Sygnalizacja alarmowa przekroczeń
  • Możliwość kalibracji na obiekcie
  • Sterownik temperatury i wilgotności

Regulator temperatury i wilgotności - budowa

Regulator LB-474A2 jest zintegrowanym urządzeniem realizującym funkcję pomiaru temperatury w dwóch punktach oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi pozwalającymi utrzymywać określone parametry klimatu. Sterownik może być wykorzystywany jako miernik i regulator temperatury i wilgotności po przyłączeniu psychrometru w miejsce sond temperaturowych. Sterownik umożliwia zdefiniowanie dwóch torów regulacji z dwoma urządzeniami wykonawczymi dla każdego z torów, które są włączane bądź wyłączane przez LB-474A2 w określonych przez użytkownika warunkach.

Urządzenie umożliwia zdefiniowanie wartości progowych mierzonych wielkości i za pośrednictwem wyjścia alarmowego sygnalizuje sytuacje, w których wartość wykracza poza dopuszczalny przedział.

Regulator posiada duży, czytelny wyświetlacz LED (wysokość cyfr 25mm i 10mm) na którym prezentuje zmierzoną wartość temperatury (na dużym wyświetlaczu) i drugiej temperatury bądź wilgotności (na mniejszym wyświetlaczu).

Sterownik przeznaczony jest do wykorzystania w warunkach stacjonarnych, jego obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż na standardowej szynie TS35. Urządzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230V.

LB-474A2 a wersja rozszerzona LB-474A3

Regulator LB-474A2 jest uproszczoną wersją regulatora LB-474A3. Regulator LB-474A3 posiada dodatkowe tryby regulacji (PID, sekwencje czasowe), obsługuje również inne rodzaje sygnałów we/wy. Sterownik LB-474A2 jest za to łatwiejszy do zaprogramowania, posiada znacznie mniejszą liczbę pozycji menu.

Regulator temperatury i wilgotności - czujniki pomiarowe

Czujnik regulatora temperatury wilgotności LB-474A.

Sterownik dokonuje pomiarów 2 temperatur za pomocą zewnętrznych czujników z termorezystorami platynowym Pt-1000 (lub na specjalne zamówienie Pt-100). Zastosowanie termorezystorów platynowych i ich czteroprzewodowego podłączenia zapewnia dużą dokładność pomiaru i stałość charakterystyk termometru. Zewnętrzne czujniki temperatury są wykonywane w obudowach dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań. Różne wersje obudów czujników umożliwiają pomiar różnych mediów w różnych zakresach temperatur. Dwa termometry mogą także tworzyć psychrometr (pracujący na zasadzie termometrów suchego i mokrego), co pozwala na pomiar i regulację niezależnie temperatury i wilgotności powietrza. Czujniki temperatury są dołączane do regulatora za pomocą zacisków.

Termometr, regulator temperatury wilgotności LB-474A - opis złącz.

Tor pomiarowy temperatury jest kalibrowany przez producenta, a dane kalibracyjne są przechowywane w panelu w postaci cyfrowej. Sterownik nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Tory pomiarowe temperatur oraz obliczenia wilgotności mogą być dodatkowo kalibrowane przez użytkownika w trakcie eksploatacji, na obiekcie w którym pracuje przyrząd. Prosta procedura kalibracji przez użytkownika nie wymaga przyłączania komputera, do wpisania współczynników korekcji wykorzystuje się jedynie klawiaturę przyrządu.

Sterownik posiada możliwośc zainstalowania dodatkowych opcji, np. do współpracy z innymi typami czujników pomiarowych.

Psychrometr LB-754PAY

Psychrometr LB-754PAY

Psychrometr LB-754P w połączeniu z panelem LB-474A tworzy urządzenie, które mierzy wilgotność i temperaturę powietrza metodą psychrometryczną. Zasadniczą zaletą elektronicznego psychrometru jest wysoka dokładność pomiaru wilgotności (nie gorsza niż 1%), zwłaszcza w zakresie bardzo dużych wilgotności (bliskich 100%). Psychrometr jest wolny od wad mierników bazujących na cienkowarstwowych pojemnościowych czujnikach wilgotności (histerezy i dryftu dla dużych wilgotności).

Psychrometr składa się z dwóch termometrów pracujących z wykorzystaniem termorezystorów platynowych Pt1000: suchego i mokrego (nawilżanego mokrym knotem). Równomierny przepływ powietrza zapewnia elektryczny wentylator. Termometry są umocowane poziomo wewnątrz metalowej obudowy, nad zbiornikiem na wodę destylowaną.

Regulator temperatury i wilgotności - wyjścia przekaźnikowe, interfejsy

Wyniki pomiarów regulator temperatury i wilgotności LB-474A2 są dostępne poprzez port szeregowy USB albo RS-485 jak również przez port S300. Interfejs S300, tzw. cyfrowa pętla prądowa, umożliwia automatyczne wysyłanie wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wielo-czujnikowego systemu nadzoru klimatu - przykładowo z koncentratorem LB-480). Wyjście S300 posiada izolacją galwaniczną.

Regulator LB-474A2 posiada 4 wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeniami wykonawczymi i jedno wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji sytuacji alarmowych (np. przekroczenia przez pomiary wartości zadanych).

Regulacja temperatury i wilgotności - procedury

Przyrząd realizuje regulację progową w dwóch niezależnych torach. Dla każdego toru można zdefiniować kontrolowany parametr (jedna z dwu temperatur bądź wilgotność) oraz sposób sterowania wyjściami.

Najprostszy tryb sterowania polaga na kontrolowaniu jednego urządzenia wykonawczego, które jest włączane kiedy mierzony parametr spadnie poniżej pewnej wartości progowej i wyłączane jeśli wzrośnie do akceptowalnej wartości. Na rysunku 1. pokazano przykład regulacji temperatury z wykorzystaniem grzałki jako urządzenia wykonawczego: grzanie jest włączane poniżej temperatury SP+h1 i wyłączane powyżej temperatury SP+h0. Możliwe jest odwrócenie logiki sterowania i przyłączenie urządzenia ochładzającego.

Drugi tryb sterowania umożliwia dwustopniową kontrolę nad jednym urządzeniem wykonawczym, bądź dwoma osobnymi urządzeniami o tym samym charakterze. Przykład na rys. 2 ilustruje sytuację sterowania temperaturą obiektu w tym trybie. Poniżej temperatury SP+H1 włączane są oba stopnie mocy i pracują dopóki temperatura nie osiągnie poziomu SP+H0, po czym moc grzania jest redukowana. Całkowite wyłączenie następuje po osiągnięciu SP+h0. Po spadku temperatury do poziomu SP+h1 włączany jest jeden stopień i jeśli temperatura będzie dalej spadać, to włączony zostanie znowu drugi przy SP+H1. Podobnie jak dla poprzedniego trybu można odwrócić logikę sterowania i kontrolować np. dwa agregaty chłodnicze.

Trzeci tryb pozwala na kontrolowanie parametru za pomocą dwu urządzeń wykonawczych, z których jedno zwiększa a drugie zmniejsza wartość mierzonego parametru. Na rys. 3. pokazano przykład sterowania temperaturą z wykorzystaniem urządzeń grzejącego i chłodzącego. Użytkownik definiuje progi włączania i wyłączania osobno dla każdego z urządzeń.

regulator temperatury wilgotności lb-474cRys. 1
regulator temperatury lb-474cRys. 2
regulator temperatury lb-474cRys. 3

Uwagi eksploatacyjne

Sterownik powinien być zainstalowany wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

Wykraczanie poza zalecane warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Świadectwo wzorcowania

Regulator temperatury i wilgotności LB-474A2 z dołączonymi czujnikami temperatury, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury / wilgotności z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
 Zakres pomiaru  -199,9..+550,0°C
 Rozdzielczość pomiaru w zakresie -99,9...+99,9°C  0,1°C
 Rozdzielczość w pozostałym zakresie  1°C
 Niepewność pomiaru dla indywidualnej kalibracji w zakresie -40...+150°C  +/- 0,1°C
 Niepewność pomiaru dla indywidualnej kalibracji w pozostałym zakresie  +/- 0,2°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
 Zakres pomiaru  5...99,9%RH
 Rozdzielczość pomiaru  0,1 %RH
 Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji powyżej 50 %RH  +/- 1 %RH
 Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji powyżej 15...50 %RH +/- 1,5 %RH
 Niepewność pomiaru wilgotności dla indywidualnej kalibracji poniżej 15 %RH +/- 2 %RH
ZASILANIE, WYJŚCIA STERUJĄCE, WYMIARY
Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
Pobór mocy 5 VA
Obciążalność wyjść przekaźnikowych 230V, 1A, obciążenie rezystancyjne
Interfejsy USB albo RS-485
S300 - cyfrowa pętla prądowa
Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) 135 x 90 x 58 mm
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Regulator LB-474A2 0..+50°C
Czujniki temperatury zakres ograniczony przez konstrukcję czujnika temperatury (patrz dane czujników)
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY
Zakres temperatur  10..40°C
Zakres wilgotności  20..80%, bez wykraplania wody
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651  B
Klasa odporności w/g DIN40050   IP40
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator temperatury i wilgotności LB-474A2, termometr, psychrometr
Regulator LB-474A2 pełni funkcję 2-punktowego miernika temperatury, bądź psychrometru (termometry suchy-mokry). Posiada 5 wyjść sterujących.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę