Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Regulator LB-762

Sterowniki do uprawy grzybów - regulatory do pieczarkarni LB-762 i LB-762A

Sterowniki do pieczarkarni LB-762 i LB-762A
Instrukcje (HTML i PDF):


Przeznaczenie sterowników

Regulator LB-762 lub LB-762A służy do sterowania jedną halą uprawy pieczarek. Zapewnia on wszystkie niezbędne pomiary oraz sterowanie odpowiednimi urządzeniami wykonawczymi w celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych do uprawy grzybów.

Regulator LB-762A jest zmodernizowaną wersją regulatora LB-762, w którym panel czołowy z wyświetlaczami LED zastąpiono nowym panelem z wyświetlaczem LCD i klawiaturą. Regulator LB-762A w stosunku do LB-762 posiada następujące dodatkowe cechy użytkowe: dotykowy kolorowy wyświetlacz graficzny pozwalający na programowanie regulatora oraz klawiaturę pozwalająca na wygodne wprowadzanie danych i uruchamianie dodatkowych funkcji jak np. sterowanie podlewaniem.

W przypadku dużego obiektu, składającego się z większej ilości hal uprawowych, każda hala uprawy pieczarek musi być wyposażona w osobny regulator. W takim przypadku możliwe jest połączenie wszystkich regulatorów we wspólny system pomiarowo-regulacyjny. W takim systemie każdy sterownik do pieczarkarni działa autonomicznie, ale możliwe jest wspólne sterowanie wszystkimi regulatorami z jednego komputera typu PC i oprogramowania LBX. Dodatkowo możliwa jest realizacja pewnych funkcji wspólnych dla całego systemu w pieczarkarniach, jak pomiar parametrów powietrza zewnętrznego czy tez pomiar stężenia CO2.

Regulator klimatu serii LB-762 jest następcą regulatora LB-760A, który przez ponad 10 lat sprawdził się w działaniu w kilkuset pieczarkarniach w kraju i za granicą. Regulator serii LB-762, oprócz wszystkich funkcji swojego poprzednika, ma wiele dodatkowych możliwości, jak np: większa ilość wejść do sond pomiarowych, większa ilość wyjść do siłowników analogowych (tradycyjnych) i siłowników cyfrowych Belimo MP-Bus, większa ilość wyjść przekaźnikowych, interfejs Ethernet do transmisji danych.

Konstrukcja

Rysunek 1 przedstawia schemat typowych połączeń zewnętrznych pojedynczego regulatora pieczarkarni serii LB-762. Do regulatora należy dołączyć zestaw odpowiednich sond pomiarowych i urządzeń wykonawczych, aby mógł on realizować swoje funkcje.

Sondy pomiarowe

 • Psychrometry LB-767Cx (2 sztuki) - służą do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Regulator może współpracować z jednym lub dwoma psychrometrami (przynajmniej jeden jest wymagany do właściwej pracy regulatora). Dołączenie jednego psychrometru zapewnia jednopunktowy pomiar temperatury i wilgotności powietrza w hali uprawowej. Drugi psychrometr może być opcjonalnie użyty do pomiaru temperatury i wilgotności w innym miejscu hali uprawowej, dla lepszego uśrednienia warunków panujących w pomieszczeniu. Inna funkcja drugiego psychrometru może być pomiar parametrów powietrza w kanale nawiewowym, w celu regulacji wilgotności i temperatury powietrza wpadającego do hali.
 • Termometr LB-767Bx do chłodnicy - pojedynczy termometr informujący regulator o pracy chłodnicy.
 • Termometr LB-767Bx do nagrzewnicy - pojedynczy termometr informujący regulator o pracy nagrzewnicy.
 • Termometr LB-767Bx do dopływu powietrza - opcjonalne dwa termometry informujące regulator o temperaturze powietrza dopływającego do tunelu klimatyzacyjnego (przed chłodnicą). Zastosowanie tych termometrów jest opcjonalne.
 • Termometr LB-767Ax do podłoża - 6 sztuk termometrów służących do pomiaru temperatury podłoża w różnych miejscach hali. Nie jest wymagane dołączenie wszystkich 6 termometrów - regulator prawidłowo współpracuje z dowolna ilością dołączonych termometrów - od 1 do 6, zależnie od wymagań danej instalacji.
 • Stężenie CO2 - do pomiaru CO2 wymagane jest dołączenie osobnego dedykowanego miernika stężenia CO2. Możliwe jest dołączenie do każdego regulatora dedykowanego miernika CO2 (osobny miernik dla każdej hali), lub zastosowanie jednego miernika CO2 dla większej ilości hal (co pozwala na zmniejszenie kosztu instalacji).
 • Zewnętrzny termohigrometr LB-710R w klatce klimatycznej LB-719 - w celu zapewnienia lepszego działania mechanizmów sterujących klimatem w hali uprawowej, regulator może korzystać z informacji o parametrach zewnętrznego powietrza trafiającego do tunelu klimatyzacyjnego. Pozwala to bezpośrednio wykorzystać właściwości tego powietrza (entalpia  i masa wilgoci) do sterowania klimatem w hali, bez użycia urządzeń wykonawczych tunelu klimatyzacyjnego, co pozwala zmniejszyć zużycie energii. Możliwe jest dołączenie do każdego regulatora osobnego termohigrometru, lub zastosowanie jednego termohigrometru dla całego systemu (co pozwala na zmniejszenie kosztu instalacji, gdyż parametry zewnętrznego powietrza są z reguły wspólne dla wszystkich hal i indywidualny pomiar dla każdej hali nie jest uzasadniony).
 • Dodatkowy termometr LB-767Ax - jako opcjonalna uniwersalna sonda temperatury, np. do kontrolowania temperatury mediów.
Oznaczenie sond LB-767Ax, LB-767Bx, LB-767Cx jest zależne od charakterystyki użytego sensora pomiarowego i może kończyć się literą T (LB-767AT, LB-767BT, LB-767CT) albo N (LB-767AN, LB-767BN, LB-767CN). Rodzaj sond należy ustawić konfiguracji regulatora.

Urządzenia wykonawcze

 • Zawory sterowane siłownikami proporcjonalnymi (np. Belimo): grzania, chłodzenia, nawilżania, nagrzewnicy wstępnej, chłodnicy wstępnej, pary - sterowane są siłownikami (niektóre wyjścia są opcjonalne i w danej instalacji mogą nie występować).
 • Systemy spryskiwaczy do nawilżania posadzkowego i do podlewania pólek z grzybami sterowane sygnałami z wyjść przekaźnikowych regulatora LB-762.
 • Wentylacja - do zapewnienia obiegu powietrza służy wentylator, którego silnik sterowany jest odpowiednim przemiennikiem częstotliwości (falownikiem). Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem zewnętrznym, którym regulator odpowiednio steruje.
 • Oświetlenie hali - regulator ma możliwość sterowania oświetleniem hali, co jest używane np. przy operacji gazowania.
 • Sygnalizator alarmowy - regulator ma możliwość sygnalizowania sytuacji alarmowych (np. niewłaściwe parametry klimatu w hali, różne awarie, itp). Do sygnalizacji alarmu każdy regulator ma odpowiednie wyjście przekaźnikowe, które może sterować np. sygnalizatorem akustycznym. Możliwe jest podłączenie sygnalizacji alarmowej do każdego regulatora osobno, lub wspólne połączenie wyjść alarmowych wszystkich regulatorów w danej instalacji i wspólne sterowanie jednym sygnalizatorem. Zastosowanie sygnalizatora alarmowego jest opcjonalne. Możliwa jest również sygnalizacja alarmowa za pośrednictwem oprogramowania kontrolnego LBX na komputerze PC.
Czujniki pomiarowe i urządzenia wykonawcze klimatyzacji hali do uprawy grzybów Rysunek 1. Schemat połączeń zewnętrznych regulatora serii LB-762

Rozmieszczenie elementów systemu

Rysunek 2 przedstawia przykładowe rozmieszczenie sond pomiarowych i urządzeń wykonawczych w hali uprawowej pieczarek i w klimatyzatorze dla systemu pełnej klimatyzacji z wykorzystaniem sterownika serii LB-762.

Czujniki pomiarowe i urządzenia wykonawcze klimatyzacji hali do uprawy grzybów
Rysunek 2. Schemat przykładowego rozmieszczenia czujników pomiarowych i urządzeń wykonawczych dla pełnej klimatyzacji hali do uprawy grzybów HU z wykorzystaniem centrali klimatyzacyjnej KL i regulatora serii LB-762.

Opis symboli z rysunku 2: T1...T6 - sondy pomiarowe temperatury podłoża LB-767Ax, TD – sonda pomiarowa temperatury LB-767Bx przed chłodnicą wstępną CW, TW - sonda pomiarowa temperatury LB-767Bx za chłodnicą wstępną CW, TH – sonda pomiarowa temperatury LB-767Bx za chłodnicą  główną CH, TN – sonda pomiarowa temperatury LB-767Bx za nagrzewnicą NA, TG - sonda pomiarowa temperatury LB-767Bx za nagrzewnicą wstępną NW, P1, P2 – psychrometry LB-767Cx, 1...15 – wyjścia  sterujące z regulatora serii LB-762 (funkcje wyjść: 1 – powietrze, 2 – grzanie, 3 – chłodzenie, 4 – nawilżanie, 5 – wentylacja, 6 – grzanie/chłodzenie wstępne w klimatyzatorze KL, 7 – grzanie/chłodzenie wstępne na wlocie CP, 8 – pomiar CO2, 9 – nawilżanie posadzkowe, 10 - para, 11 - klapy wylotowe z siłownikiem do regulacji nadciśnienia, 12, 13, 14 i 15 – podlewanie kolejno półek PU), PU – 4 rzędy półek, CO - przewody poboru powietrza do układu systemowego pomiaru stężenia CO2, ZP - zawór poboru powietrza LB-769M, PP - przepustnica powietrza, PC - powietrze cyrkulujące, PS - świeże powietrze, CP - wlot świeżego powietrza, KM - komora mieszania, CW - chłodnica wstępna, CH - chłodnica główna albo freonowa, WW - woda lodowa chłodzenia wstępnego (np. ze studni), WL - woda lodowa  - cziler albo freon, ZW - zawór wody, SP - siłownik o działaniu proporcjonalnym, WW - wykraplacze wody, SO - syfon odpływu wykroplonej wody OW, WG - woda gorąca, PA – para, NA – nagrzewnica główna, NW – nagrzewnica wstępna, WN - wentylator, FA - falownik do regulacji obrotów silnika SW wentylatora, DW - dopływ wody nawilżającej, RW - rozpylacze wody, RN - rękaw nawiewowy, DN - dysze nawiewowe,  ZZ - zawór zwrotny powietrza WP wyrzucanego z hali, CN - czujnik nadciśnienia w hali względem otoczenia.

Sieć transmisji danych

W instalacji, w której występuje większa ilość sterowników, możliwe jest połączenie ich w sieć transmisji danych. Taka sieć zapewnia współpracę z komputerem PC i odpowiednim oprogramowaniem sterującym. Za pomocą sieci transmisji danych system może również realizować dodatkowe funkcje:

 • pomiar parametrów zewnętrznego powietrza (przy wykorzystaniu pojedynczego termohigrometru),
 • wspólny pomiar stężenia CO2 (gdy jeden miernik CO2 obsługuje większą liczbę hal uprawowych).

Regulator serii LB-762 wyposażony jest w dwa interfejsy sieci transmisji danych: Ethernet i RS-485. Zastosowanie odpowiedniej sieci jest zależne od warunków i wymogów w danej instalacji:

 • Ethernet - siec ta zapewnia bardzo dużą prędkość transmisji danych (10 lub 100 Mbit/s). Ze względu na bardzo dużą popularność tego typu sieci we wszelkich innych zastosowaniach, łatwa jest integracja z istniejącymi już innymi systemami teleinformatycznymi. Ograniczeniem sieci Ethernet jest odległość - jeden odcinek kabla (pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi, np. pomiędzy regulatorem a switch’em) nie może być większa niż 100 metrów. Nie oznacza to ze cała siec nie może mieć większego zasięgu - rek854.htmlprzy zastosowaniu odpowiednich urządzeń sieciowych (switch’e, repeater’y czy nawet router’y) można sieć rozciągnąć na dowolny obszar. Ilość urządzeń w sieci Ethernet jest względnie nieograniczona.
 • RS-485 - siec ta zapewnia stosunkowo powolną transmisję danych w porównaniu do sieci Ethernet (19.2 kbit/s), jednak jej zaleta jest prostota okablowania i większy zasięg bez stosowania dodatkowych urządzeń sieciowych (do 1200 metrów). W efekcie okablowanie sieci jest prostsze i trochę tańsze. Pojedyncza sieć RS-485 ma limit ilości dołączonych urządzeń - do 32.

Zbiorczy pomiar stężenia CO2

W systemie pomiarowym złożonym z większej ilości regulatorów do pieczarkarni serii LB-762, możliwe jest zapewnienie pomiaru stężenia CO2 na dwa sposoby:

 • pomiar lokalny - każdy regulator dysponuje indywidualny miernikiem CO2,
 • pomiar zbiorczy - jeden miernik CO2 obsługuje większa ilość hal uprawowych.

Podłączanie indywidualnych mierników CO2 jest stosunkowo kosztowne, zastosowanie zbiorczego pomiaru pozwala na zmniejszenie kosztów instalacji. Rysunek 3 przedstawia schemat typowej instalacji zbiorczego pomiaru CO2 z wykorzystaniem połączenia regulatorów serii LB-762 za pomocą interfejsów RS-485 z komputerem sterującym. System składa się z następujących elementów:

 • miernik LB-852 stężenia CO2 z zasilaczem LB-830 - służący do pomiaru stężenia CO2 w powietrzu doprowadzanym z poszczególnych hal,
 • pompa - zapewnia zasysanie powietrza z poszczególnych hal,
 • zawory - zapewniają otwarcie dopływu powietrza z poszczególnych hal.

Pomiar zbiorczy system cyklicznie otwiera zawory dla poszczególnych hal, dopuszczając w danej chwili powietrze tylko z jednej hali. Dodatkowo możliwe jest włączenie do systemu pomiaru stężenia CO2 powietrza zewnętrznego. Ma to na celu kontrolę poprawności pracy miernika CO2 za pomocą świeżego powietrza. Do działania zbiorczego pomiaru stężenia CO2 niezbędne jest ciągłe działanie oprogramowania kontrolnego LBX na komputerze PC.

Schemat układu połączeniem za pośrednictwem interfejsu RS-485Rysunek 3. Schemat układu zbiorczego pomiaru stężenia CO2
z połączeniem za pośrednictwem interfejsu RS-485

Opis symboli z rysunku 3: CO - przewody poboru powietrza, 8...9 – wyjścia sterujące z regulatora serii LB-762  (funkcje wyjść: 8 – pomiar CO2, 9 – pomiar CO2 zewnętrznego), ZP - zawory powietrza, PS - świeże powietrze (pomiar CO2 powietrza zewnętrznego), KO - konwerter LB-480, LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza, SP - skrzynka pomiarowa do CO2 (zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia CO2), PC-S - komputer sterujący pracą systemu (serwer), ETH - lokalna sieć Eternetowa, MD - modem/router, INT - sieć Internet, PC-K1 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer w sieci wewnętrznej), PC-K2 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer z dostępem z zewnątrz przez Internet).

Alternatywnym, zapewniającym znacznie szybsze działanie systemu, jest połączenie regulatorów serii LB-762 z komputerem sterującym PC-S z wykorzystanie interfejsu Ethernet. Schemat takiego połączenia pokazano na Rysunku 4. Zewnętrzny termohigrometr LB-710 można dołączyć do systemu za pośrednictwem różnych konwerterów: konwertera LB-480 (wtedy możliwe jest wykorzystanie innych funkcji tego rozbudowanego koncentratora) albo za pośrednictwem prostego konwertera LB-375 dołaczonego do interfejsu USB komputera serwera PC-S.

Schemat układu połączeniem za pośrednictwem interfejsu Ethernet Rysunek 4. Schemat układu zbiorczego pomiaru stężenia CO2 z połączeniem
za pośrednictwem interfejsu Ethernet

Opis symboli z rysunku 4: CO - przewody poboru powietrza, 8...9 – wyjścia sterujące z regulatora serii LB-762 (funkcje wyjść: 8 – pomiar CO2, 9 – pomiar CO2 zewnętrznego), ZP - zawory powietrza, PS - świeże powietrze (pomiar CO2 powietrza zewnętrznego), KO - konwerter LB-480 albokonwertera LB-375, LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza, SP - skrzynka pomiarowa do CO2 (zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia CO2), PC-S - komputer sterujący pracą systemu (serwer), ETH - lokalna sieć Eternetowa, MD - modem/router, INT - sieć Internet, PC-K1 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer w sieci wewnętrznej), PC-K2 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer z dostępem z zewnątrz przez Internet).

Działanie

Wyjściowe sygnały regulacyjne są wynikami obliczeń dokonanymi w procedurach regulacyjnych PID na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości zmierzonych: temperatur, wilgotności i stężenia CO2. W celach testowo-uruchomieniowych możliwe jest ręczne programowanie wartości sygnałów wyjściowych. Sterowanie przez regulatory urządzeniami wykonawczymi odbywa się w sposób płynny (siłownikami o działaniu proporcjonalnym) lub w sposób symulujący regulację płynną na zasadzie włącz/wyłącz ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia, poprzez doprowadzenie do nich napięcia 230V / max.1A (grzanie, chłodzenie, nawilżanie).

Oprogramowanie urządzeń realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.:

 • realizacja sterowania w sposób odpowiedni dla różnych faz uprawy grzybów, np. inkubacja, szok, plonowanie, parowanie, wyłączenie,
 • osuszanie uprawy po podlewaniu,
 • umożliwienie przeprowadzenia chemicznej dezynfekcji hali.

Konstrukcja urządzeń oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z wieloma ekspertami pieczarkarstwa i w sposób ciągły podlega rozwojowi dzięki korzystaniu z doświadczeń zbieranych w pieczarkarniach, w których od wielu lat pracują regulatory LAB-EL.

Użytkownik regulatorów LAB-EL może dokonać aktualizacji oprogramowania regulatorów i komputera sterującego PC. Dzięki nowoczesnej konstrukcji regulatorów istnieje możliwość wielokrotnego, samodzielnego wpisania programu działania do regulatorów. W tym celu użytkownik pobiera najnowsze oprogramowanie poprzez Internet (albo otrzymuje je na płycie CD), które po uruchomieniu, ładuje nowy program działania z komputera sterującego PC kolejno do wszystkich regulatorów.

Zaawansowane funkcje systemu są nadzorowane poprzez program LBX do PC, pracujący w systemie Windows, który został opracowany jako odpowiedź na nieustannie wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji HACCP oraz by sprostać nieustannemu postępowi techniki komputerowej. Zaawansowane funkcje przedstawiono w opisie program LBX.

Instrukcje instalacji i użytkowania sterowników do pieczarkarni i oprogramowania są zamieszczone na naszej stronie.

Rysunek wyprowadzeń złącz płytki głównej regulatora LB-762 Rysunek 5.

Aktualna konstrukcja sond pomiarowych zapewnia dużą stabilność wyników  pomiarów. Dla odróżnienia nowe sondy psychrometryczne oraz sondy do temperatury podłoża i klimatyzacji mają inna kolorystykę wyprowadzeń, w związku z czym do płytek regulatora należy je podłączyć w sposób przedstawiony na rysunku 6. W szczególności nie należy zamieniać miejscami końcówek sond temperaturowych (zacisków T i GND).

Urządzenia współpracujące ze sterownikami

Centrale klimatyzacyjne

Agregat pieczarkarski - centrala klimatyzacyjnaDo współpracy z regulatorami do grzybów LAB-EL można stosować wszystkie istniejące rozwiązania kanałów klimatyzacyjnych (central klimatyzacyjnych). Przykład zaawansowanej centrali pozwalającej na uzyskanie pełnej klimatyzacji, wraz z typowym rozmieszczeniem sond i urządzeń wykonawczych, przedstawiono w górnej części rys. 2. Powietrze cyrkulacyjne z hali jest mieszane w odpowiedniej proporcji z powietrzem świeżym w komorze mieszania, tak by uzyskać odpowiednie stężenie CO2 Powietrze zmieszane przechodzi przez wymiennik ciepła (chłodnicę), przez którą przepływa woda lodowa. W wyniku obniżenia temperatury powietrza poniżej temperatury punktu rosy, na wykraplaczach następuje wykroplenie nadmiaru wilgoci z powietrza. Przed chłodnicą dokonywany jest pomiar powietrza w celu zabezpieczenia chłodnicy przed zamarznięciem w okresie zimowym. Następnie powietrze przechodzi przez drugi wymiennik ciepła (nagrzewnicę), przez którą przepływa woda gorąca, gdzie zostaje ogrzane do takiej wartości, aby doprowadzić temperaturę w hali do wymaganej wartości. Wydajności chłodnicy i nagrzewnicy są regulowane przy pomocy zaworów z siłownikami o proporcjonalnym działaniu, sterowanymi z regulatora klimatu serii LB-762. Dla chłodnicy wystarcza zastosowanie zaworu odcinającego, natomiast dla nagrzewnicy powinien być to zawór trójdrożny z dodatkową lokalną pompą obiegową, utrzymującą stały, wymuszony obieg wody w nagrzewnicy. Za nagrzewnicą znajduje się wentylator, który zapewnia ruch powietrza z zadaną prędkością, przy pomocy silnika zasilanego poprzez falownik (przemiennik częstotliwości) sterowany z regulatora klimatu.

Siłowniki i zawory

Do współpracy ze sterownikiem do grzybów serii LB-762 można stosować wszystkie te siłowniki, które są zasilane napięciem stałym 24V / DC lub przemiennym 24V / 50 Hz oraz posiadają wejście sygnału sterującego Y = 0...10 V / DC (albo Y = 2...10V / DC). Typ siłownika (do regulacji przepustnic powietrza) o odpowiednim momencie obrotowym, powinien zaproponować producent kanałów wentylacyjnych. Można stosować zarówno tradycyjne siłowniki analogowe jak i siłowniki cyfrowe z serii Belimo MP-Bus.

Do regulacji dopływu wody lodowej i gorącej zalecamy stosowanie zaworów z siłownikami produkcji BELIMO. Typ zaworów musi być dostosowany do rozmiarów centrali klimatyzacyjnej i średnicy rur doprowadzających wodę. Typ zaworów powinien zaproponować uprawniony projektant (wykonawca) hydraulicznej instalacji grzewczej i chłodniczej albo dystrybutor zaworów. Siłowniki poruszające zawory powinny być zasilane napięciem 24 V / 50 Hz oraz muszą posiadać wejście analogowego sygnału sterującego Y = 0...10 V / DC (albo Y = 2...10V / DC) albo cyfrowego (seria Belimo MP-Bus).

Siłowniki i zawory można nabyć bezpośrednio u krajowych przedstawicielstwach producentów. Do zasilania siłowników stosowany jest dodatkowy transformator TS-230V (zamieniający napięcie 230V na 24V).

SiłownikZawory

Instalacja urządzeń

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: regulatory serii LB-762, sondy pomiarowe temperatury i wilgotności oraz oprogramowanie LBX sterujące do komputera. Jako wyposażenie dodatkowe dostarczany jest czujnik nadciśnienia, konwerter LB-480, termohigrometr LB-710R z osłoną LB-719, miernik CO2 z wyposażeniem do systemowego pomiaru CO2 (fot. obok) i ekranowane kable komputerowe (do połączenia regulatorów z komputerem). Zakupu komputera sterującego (koniecznie wyposażonego w zasilacz awaryjny UPS !), drukarki i modemu do Internetu (np. do Neostrady lub telefonii komórkowej GSM/GPRS) najlepiej jest dokonać, ze względu na bliskość serwisu gwarancyjnego,  w firmie komputerowej w pobliżu miejsca zamieszkania. Zapewniamy dodatkową usługę w postaci pomocy w instalacji elektrycznej niskonapięciowej i konfiguracji systemu (podłączenie sond, kalibracja sond, dołączenie i konfiguracja komputera, programowanie parametrów) i szkolenia. Relatywnie niski koszt instalacji zakłada aktywny udział inwestora w instalacji (montaż mechaniczny urządzeń i okablowania) i wykorzystanie własnych urządzeń wykonawczych inwestora.

Uwaga: Nie można dopuścić do wykraplania wody wewnątrz miernika CO2. W przypadku wykorzystania miernika do pomiaru powietrza pobieranego z ciepłych i wilgotnych pomieszczeń (np. z pieczarkarni) należy przed miernikiem zastosować zewnętrzny filtr osuszający. Miernik CO2 powinien znajdować się w temperaturze o 5..10°C wyższej niż temperatura pomieszczenia, z którego pobierane jest do pomiaru wilgotne powietrze.

Skrzynka instalacyjna LB-769W do systemowego pomiaru CO2Skrzynka instalacyjna LB-769W do systemowego pomiaru CO2.

Ze względów bezpieczeństwa regulatory serii LB-762 należy zainstalować w dodatkowych obudowach SR1A, w których jest miejsce na rozprowadzenie przewodów od sond pomiarowych oraz miejsce na wykonanie instalacji elektrycznej wraz z bezpiecznikami zasilania sieciowego. Na zdjęciu poniżej pokazano widok obudowy LB-769W zespołu do pomiaru CO2 (z lewej strony) oraz widok regulatora serii LB-762 w obudowie SR1A (z prawej strony).

LB-769W zespołu do pomiaru CO2 (z lewej strony) oraz widok regulatora LB-762 w obudowie SR1A

Instalacje "pod klucz"

Instalację elektryczną urządzeń i instalację "pod klucz" wykonują firmy zamieszczone w na stronie: Dystrybucja i instalacja regulatorów klimatu dla pieczarkarni.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację. Kosztorys instalacji regulatorów serii LB-762 przedstawia firma LAB-EL lub firma instalacyjna na indywidualne zapytanie.

Miernik CO2 LB-852 z wyposażeniem

Największe pieczarkarnie w Polsce, w których wykorzystywane są regulatory serii LB-762 produkcji LAB-EL, można zobaczyć w ulotce Mushroom Commander.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Sterownik do uprawy grzybów - regulator LB-762
Sterownik do pieczarkarni LB-762 jest przeznaczony do regulacji dla hal uprawy pieczarek, boczniaków. Oferujemy inne sterowniki oraz fachową pomoc.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę