Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Nadciśnienie

Kontrola nadciśnienia w halach upraw grzybów

Wentylator wyciągowy w pieczarkarni
  • pomiar i stabilizacja nadciśnienia w hali
  • eliminacja zanieczyszczeń

Dlaczego potrzebne jest nadciśnienie w pieczarkarni

Pieczarkę od wielu lat uprawia się w halach z nadciśnieniem. Powodem stosowania nadciśnienia jest ochrona upraw przed nalotem muchówek i obawy o zasysanie z otoczenia poprzez nieszczelności w konstrukcji hali zarodników chorób pieczarki.

Rozwinięciem tego rozwiązania jest idea kontrolowania na stałym i założonym poziomie nadciśnienia. Cel ten możemy osiągnąć przez wykorzystanie nowych funkcji regulatora mikroklimatu LAB-EL w hali uprawowej.

Regulatory LB-762 i LB-762A zostały wyposażone w funkcję stabilizacji nadciśnienia, która na podstawie pomiaru różnicy ciśnienia pomiędzy halą a atmosferą zewnętrzną steruje urządzeniami wykonawczymi zainstalowanymi na wylocie powietrza wyrzucanego z hali: żaluzji z siłownikiem lub wentylatora o obrotach kontrolowanych falownikiem.

Jakie dodatkowe korzyści zapewnia nam uprawa pieczarki w warunkach kontrolowanego nadciśnienia powietrza w hali uprawowej:

  • Zapobiega niekontrolowanemu blokowania wylotów powietrza ze względu na napór wiatru i lub zacinanie się lamel.
  • Zapewnia wyrównany ruchu powietrza w każdym miejscu półki, co pomaga w wyeliminowaniu strat powodowanych przez nierówny ruch powietrza w hali uprawowej.
  • Ułatwia kontrolę wzrostu zawiązków i owocników. Wprowadzenie stałego kontrolowanego parametru jakim jest nadciśnienie zmniejsz ilość zmiennych wpływających na proces transpiracji ze skórki i parowania z okrywy. Zaobserwowano, że poziom nadciśnienia wpływa proces wzrostu zawiązków i owocników według zasady: im większe nadciśnienie, tym proces ten przebiega wolniej. W uprawie obserwujemy zbyt intensywny wzrost wynikający z dużej aktywności podłoża co powoduje, że owocniki stają się coraz lżejsze. Wpływając na poziom nadciśnienia możemy więc łatwiej sterować zachowaniem się zawiązków i owocników.
Uruchomienie tej funkcji jest łatwe, nie pociąga sa sobą zbyt wysokich kosztów i zostało opisane poniżej.

Instalacja wyposażenia

Kontrola nadciśnienie w hali wymaga instalacji dodatkowego różnicowego czujnika ciśnienia o odpowiednim zakresie pomiarowym, typowo około 0..100 Pa. Można tu zastosować dowolny czujnik z analogowym wyjściem wyniku pomiaru 0..10V albo czujnik z wyjściem cyfrowym w standardzie S300 LAB-EL, na przykład ciśnieniomierz LB-713.

Czujnik z wyjściem 0..10V dołącza się do wejścia „INPUT 0-10V” regulatora, a czujnik z wyjściem  cyfrowym do wejścia „S300 #1” albo „S300 #2” regulatora.

W systemach z odzyskiem energii z wykorzystaniem rekuperacji odprowadzanie powietrza z hali wymaga zastosowania dodatkowego wentylatora wyciagowego, a to ze względu na znaczne opory przepływu powietrza przez lamele rekuperatora. Falownik wentylatora wyciągowego należy wówczas dołączyć do wyjścia analogowego z izolacją galwaniczną „OUTPUT 0-10V #1” albo „OUTPUT 0-10V #2”.

W systemach tradycyjnych z żaluzjami należy wyposażyc je w siłownik, do sterowania którego można wykorzystać dowolne z wyjść „ACTUATOR #..”.

Rysunek wyprowadzeń złącz płytki głównej regulatora LB-762

Rys. 1 Rysunek złącz LB-762.

Konfiguracja kontroli nadciśnienia

W programie LBX w oknie „Ustawienia sprzętowe” w zakładce „Wejścia pomiarowe” (rys. 2) należy skonfigurować rodzaj różnicowego czujnika ciśnienia, gdzie odpowiednio zaznacza się pozycję „Barometr różnicowy hala-zewnątrz” w okienku „Wejście analogowe 0-10V” (wpisując odpowiedni „Zakres pomiaru barometru”) albo w okienku „S300” dla ciśnieniomierza LB-713.

 Konfiguracja rodzaju różnicowego czujnika ciśnienia.
Rys. 2. Konfiguracja rodzaju różnicowego czujnika ciśnienia.

Konfiguracji wyjścia sterującego falownikiem lub siłownikiem dokonuje się w oknie „Ustawienia sprzętowe” w zakładce „Wyjścia analogowe”, wybierając dla tego wyjścia funkcję „wentylacja wyciągowa” (rys. 3).

Konfiguracja wyjścia sterującego wentylacja wyciągową.
Rys. 3. Konfiguracja wyjścia sterującego wentylacja wyciągową.

Wyboru sposobu pracy tej regulacji dokonuje się w oknie „Ustawienia zaawansowane” w zakładce „Regulacja ciśnienia” (rys. 4), gdzie można wybrać tryb regulacji progowej albo regulacji PID.

Regulacja progowa ma 2 programowane wartości ciśnienia:

  • „Dolne ciśnienie wyłączenia wyciągu”, którem odpowiada całkowite zamknięcie wypływu powietrza,
  • „Górne ciśniecie włączenia wyciągu”,  któremu odpowiada pełne otwarcie wypływu powietrza.

Pomiędzy tymi dwoma progami ciśnienia następuje proporcjonalna zmiana wydajności wypływu powietrza.

Regulacja PID wymaga eksperymentalnego dobrana parametrów regulacji:

  • Kp – wzmocnienia toru regulacji,
  • Ti – czasu zdwojenia (całkowania),
  • Td – czasu wyprzedzenia (różniczkowania).

W oknie programuje się także wartość nadciśnienia, które ma być utrzymywane w hali.

Regulacja PID jest nieco czasochłonna w ustawieniu, ale zapewnia stabilną regulację nadciśnienia w hali. Doboru parametrów PID można dokonać obserwując reakcję sygnału wyjściowego z regulatora sterującego wentylatorem (na rys. 4 - zielony) i zmierzonego nadciśnienia (czerwony) w odpowiedzi na skokową zmianę zadanego ciśnienia (w przykładzie pomiędzy 10 Pa a 20 Pa). Przykładowy prawidłowy kształt sygnałów pokazano na rys. 4. Na czas regulacji należy skrócić okres rejestracji danych w oknie „Ustawienia sprzętowe”. Dla przykładowego wentylatora wyciągowego w systemie z rekuperacją, ze względu na szybka reakcję ciśnienia na zmianę obrotów wentylatora, optymalne parametry PID wymagały małych wartości, jak na rys. 5. 

Testowanie doboru PID w wentylacji

Rys. 4. Przykład: sygnał sterujący z regulatora (zielony) i pomiar nadciśnienia (czerwony).

Konfiguracja trybu pracy wentylacji wyciągowej.
Rys. 5. Konfiguracja trybu pracy wentylacji wyciągowej.

Wynik pomiaru nadciśnienia jest widoczny w oknie „Dane” bieżących pomiarów regulatora (lewy dolny róg okna) i można go dodać do wykresu.

Sprawdzanie stanu wyjścia sterującego wypływem powietrza można dokonać w oknie "Wyjścia" (rys. 6).

Stan wyjść regulatora.
Rys. 6. Stan wyjść regulatora.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB-762A zostało wzbogacone o funkcję kontroli nadciśnienie w halach upraw grzybów. Zastosowanie tej metody nie wymaga wymiany lub rozbudowy układu elektronicznego regulatorów, a jedynie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego regulatorów do wersji „LB762V1_firmware_3.14.0.fw” i do wersji „lb762fd-firmware-1.7.0.fw" dla wyświetlacza LCD regulatorów LB-762A, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego koncentratora LB-480 do wersji „lb480v1-firmware-4.21.2.fw” oraz aktualizacji programu LBX na komputerze PC do wersji  „lbx-3.9-setup.exe” (albo odpowiednio nowszych wersji). Aktualne wersje programów LAB-EL są do pobrania ze strony WWW.

UWAGA 1: Przed instalacją aktualizacji proszę sprawdzić, czy data wydania kluczy w programie LBX nie jest starsza niż 1 rok, co uniemożliwiłoby poprawną pracę programu LBX i będzie wymagało zamówienie aktualizacji kluczy do programu LBX.

UWAGA 2: Jeżeli aktualizowane oprogramowanie wewnętrzne regulatorów LB-762 jest wersją testowa „beta” (z literka „b” na końcu nazwy oprogramowania, co można sprawdzić w oknie „Status”), to najpierw należy zaktualizować oprogramowanie w sterownikach LB-762, a dopiero później zaktualizować program LBX na PC.


Zobacz również
Zobacz również