Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Dowilżanie

System nawilżania posadzkowego w pieczarkarni z regulatorami LB-762 i LB-762A

System dowilżania posadzkowego w pieczarkarni z regulatorami LB-762 i LB-762A
  • lepsza stabilizacja wilgotności
  • ograniczenie rozwoju chorób pieczarki
  • niższe koszty

Zalety nawilżania posadzkowego

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB0762A zostało wzbogacone o system nawilżania posadzkowego w halach upraw grzybów.

Sterowanie wilgotnością w hali upraw pieczarek przez nawilżanie posadzkowe ma istotne zalety w porównaniu z dotychczas stosowanym nawilżaniem polegającym na rozpylaniu wody w rękawie nawiewowym.

System sterowania nawilżaniem posadzkowym pozwala na zapewnienie utrzymania stabilnej wilgotności powietrza w hali uprawowej poprzez kontrolowane polewanie wodą posadzki w hali upraw pieczarek. Zwilżona posadzka działa jak bufor i stabilizator wilgotności. Woda parująca z posadzki jest wbudowywana bezpośrednio w powietrze w sposób naturalny, pobierając ciepło głównie z posadzki, zamiast z powietrza.

Nawilżanie posadzkowe pozwala na eliminację, lub przynajmniej ograniczenie, dotychczas stosowanego nawilżania powietrza polegające na rozpylaniu pod wysokim ciśnieniem wody w rękawie nawiewowym. Ogranicza to rozwój infekcji chorób pieczarki, ponieważ w suchym rękawie nie dopuszcza się do namnażania bakterii i kiełkowania zarodników chorób rozwijających się w wodzie stojącej w rękawie i rozpylania ich podczas tradycyjnego nawilżania powietrza.

Koszt nawilżania posadzkowego jest także  niższy od tradycyjnego, ponieważ zbędne jest wytworzenie wysokiego ciśnienia wody niezbędnego do skutecznego rozpylania.

Zasada pracy nawilżania posadzkowego

Schemat instalacji dowilżania posadzkowego na przykładzie trzech hal upraw grzybów.Rys. 1. Schemat instalacji nawilżania posadzkowego na przykładzie trzech hal upraw grzybów.

Pompa dostarcza wodę do wspólnej magistrali systemu nawilżania i jest sterowana niezależnym wyłącznikiem ciśnieniowym.  Każda hala ma swój zawór włączający dopływ wody do nawilżania posadzkowego, którym steruje regulator na podstawie pomiaru wilgotności powietrza w hali (rys. 1.).

System centralnego nawilżania posadzkowego zapewnia równomierną dystrybucję dostępnej wody pomiędzy wszystkie hale zgłaszające zapotrzebowanie na nawilżanie. Zakłada się, że wydajność źródła i pompy wody do systemu nawilżania posadzkowego może być niewystarczające, aby włączyć nawilżanie posadzkowe jednocześnie we wszystkich halach.

W systemie centralnego nawilżania posadzkowego poszczególne regulatory zgłaszają swoje zapotrzebowanie na nawilżanie, a program LBX, na podstawie zaprogramowanej konfiguracji decyduje, na których halach włączyć nawilżanie posadzkowe, tak żeby równomiernie zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich hal.

Nawilżanie posadzkowe jest traktowane jako nawilżanie wstępne, dlatego brakująca ilość wilgotności do uzyskania wymaganych warunków w hali musi zostać dostarczona przez układ nawilżania głównego w rękawie nawiewowym. Jeżeli się okazać, że nawilżanie posadzkowe jest niewystarczające, to nawilżanie będzie uzupełnione nawilżaniem głównym.

Konfiguracja systemu nawilżania posadzkowego

Podczas konfiguracji systemu nawilżania posadzkowego w halach upraw pieczarek, dla każdego z regulatorów LB-762 albo LB-762A, w ich „Ustawieniach sprzętowych” w zakładce „Przekaźniki”, należy zaprogramować funkcję „centralne nawilżanie posadzkowe” dla jednego wybranego przekaźnika (przykładowo przekaźnik #6 na rys. 2), dzięki czemu przez ten przekaźnik będzie włączany zawór do nawilżania posadzkowego.


Konfiguracja serwera – Konfiguracja zaawansowana - centralne nawilżanie posadzkowe – wybrany przekaźnik #6.Rys. 2. Konfiguracja serwera – Konfiguracja zaawansowana
- centralne nawilżanie posadzkowe – wybrany przekaźnik #6.

W konfiguracji serwera programu LBX w „Konfiguracja zaawansowana” w zakładce „Centralne nawilżanie posadzkowe LB-762” należy, zgodnie z rys. 3:

  • włączyć obsługę centralnego nawilżania posadzkowego,
  • zależnie od wydajności zasilania wodą, należy ustawić maksymalną ilość jednocześnie włączonych zaworów nawilżania hal, dla których pompa jest w stanie uzyskać odpowiedni łączny wydatek wody,
  • ustawić minimalny czas otwarcia zaworu tak, aby zapobiec zbyt krótkim włączeniom zaworów (system nie będzie przełączał się na nawilżanie innej hali, dopóki nie minie minimalny czas nawilżania na aktualnej hali),
  • ustawić maksymalny czas otwarcia zaworu tak, aby zapobiec zbyt długiemu włączeniu nawilżania w jednej hali (po tym czasie system zawsze przełączy nawilżanie na kolejną halę potrzebującą nawilżania).

Ograniczenie maksymalnego czasu otwarcia zaworu redukuje zjawisko dużego opóźnienia zmiany wilgotności w hali po włączeniu nawilżania podsadzkowego, dlatego czas ten należy dobrać eksperymentalnie.

Konfiguracji serwera LBX: ustawienia zaawansowane - centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.Rys. 3. Konfiguracji serwera LBX: ustawienia zaawansowane
- centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.

Pracę systemu nawilżania posadzkowego można obserwować specjalnym ekranie zbiorczym „Centralne nawilżanie posadzkowe” (rys. 4.).

Ekran informujący o pracy sytemu dowilżania posadzkowego.Rys. 4. Ekran informujący o pracy
systemu nawilżania posadzkowego.

Dodatkowo, na ekranie „Wyjścia” można kontrolować działanie wszystkich wyjść regulatora, w tym także nawilżania (rys. 5.).

Ekran informujący o stanie wszystkich wyjść regulatora.Rys. 5. Ekran informujący o stanie wszystkich
wyjść regulatora.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB0762A zostało wzbogacone o system nawilżania posadzkowego w halach upraw grzybów. Zastosowanie tej metody nie wymaga wymiany lub rozbudowy układu elektronicznego regulatorów, a jedynie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego regulatorów do wersji „LB762V1_firmware_3.12.0.fw” oraz aktualizacji programu LBX na komputerze PC do wersji  „lbx-3.8-setup.exe” (albo odpowiednio nowszych wersji). Aktualne wersje programów LAB-EL są do pobrania ze strony WWW.

UWAGA 1: Przed instalacją aktualizacji proszę sprawdzić, czy data wydania kluczy w programie LBX nie jest starsza niż 1 rok, co uniemożliwiłoby poprawną pracę programu LBX i będzie wymagało zamówienie aktualizacji kluczy do programu LBX.

UWAGA 2: Jeżeli aktualizowane oprogramowanie wewnętrzne regulatorów LB-762 jest wersją testowa „beta” (z literka „b” na końcu nazwy oprogramowania, co można sprawdzić w oknie „Status”), to najpierw należy zaktualizować oprogramowanie w sterownikach LB-762, a dopiero później zaktualizować program LBX na PC.

UWAGA 3: Okienko, jak poniżej, nie służy do sterowania nawilżaniem posadzkowym działającym w/g powyższego opisu. Funkcje sterowane w tym okienku zostały opracowania na indywidualne zamówienie do sterowania nietypowymi zewnętrznymi wykonawczymi urządzeniami nawilżającymi i jej nastawy nie maja znaczenia w aktualnie opisanym na naszej stronie stronie systemie.

Nawilżanie posadzki

Zobacz również
Zobacz również