Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Nawilżanie

System nawilżania posadzkowego w pieczarkarni z regulatorami LB-762 i LB-762A

System dowilżania posadzkowego w pieczarkarni z regulatorami LB-762 i LB-762A
  • lepsza stabilizacja wilgotności
  • ograniczenie rozwoju chorób pieczarki
  • niższe koszty

Zalety nawilżania posadzkowego

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB0762A zostało wzbogacone o system nawilżania posadzkowego w halach upraw grzybów.

Sterowanie wilgotnością w hali upraw pieczarek przez nawilżanie posadzkowe ma istotne zalety w porównaniu z dotychczas stosowanym nawilżaniem polegającym na rozpylaniu wody w rękawie nawiewowym.

System sterowania nawilżaniem posadzkowym pozwala na zapewnienie utrzymania stabilnej wilgotności powietrza w hali uprawowej poprzez kontrolowane polewanie wodą posadzki w hali upraw pieczarek. Zwilżona posadzka działa jak bufor i stabilizator wilgotności. Woda parująca z posadzki jest wbudowywana bezpośrednio w powietrze w sposób naturalny, pobierając ciepło głównie z posadzki, zamiast z powietrza.

Nawilżanie posadzkowe pozwala na eliminację, lub przynajmniej ograniczenie, dotychczas stosowanego nawilżania powietrza polegające na rozpylaniu pod wysokim ciśnieniem wody w rękawie nawiewowym. Ogranicza to rozwój infekcji chorób pieczarki, ponieważ w suchym rękawie nie dopuszcza się do namnażania bakterii i kiełkowania zarodników chorób rozwijających się w wodzie stojącej w rękawie i rozpylania ich podczas tradycyjnego nawilżania powietrza.

Koszt nawilżania posadzkowego jest także  niższy od tradycyjnego, ponieważ zbędne jest wytworzenie wysokiego ciśnienia wody niezbędnego do skutecznego rozpylania.

Zasada pracy nawilżania posadzkowego

Schemat instalacji dowilżania posadzkowego na przykładzie trzech hal upraw grzybów.Rys. 1. Schemat instalacji nawilżania posadzkowego na przykładzie trzech hal upraw grzybów.

Pompa dostarcza wodę do wspólnej magistrali systemu nawilżania i jest sterowana niezależnym wyłącznikiem ciśnieniowym.  Każda hala ma swój zawór włączający dopływ wody do nawilżania posadzkowego, którym steruje regulator na podstawie pomiaru wilgotności powietrza w hali (rys. 1.).

System centralnego nawilżania posadzkowego zapewnia równomierną dystrybucję dostępnej wody pomiędzy wszystkie hale zgłaszające zapotrzebowanie na nawilżanie. Zakłada się, że wydajność źródła i pompy wody do systemu nawilżania posadzkowego może być niewystarczające, aby włączyć nawilżanie posadzkowe jednocześnie we wszystkich halach.

W systemie centralnego nawilżania posadzkowego poszczególne regulatory zgłaszają swoje zapotrzebowanie na nawilżanie, a program LBX, na podstawie zaprogramowanej konfiguracji decyduje, na których halach włączyć nawilżanie posadzkowe, tak żeby równomiernie zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich hal.

Nawilżanie posadzkowe jest traktowane jako nawilżanie wstępne, dlatego brakująca ilość wilgotności do uzyskania wymaganych warunków w hali musi zostać dostarczona przez układ nawilżania głównego w rękawie nawiewowym. Jeżeli się okazać, że nawilżanie posadzkowe jest niewystarczające, to nawilżanie będzie uzupełnione nawilżaniem głównym.

Konfiguracja systemu nawilżania posadzkowego

Nawilżanie realizowane jest traktowane jako nawilżanie wstępne - najpierw do pewnego poziomu wyjścia nawilżania włączane jest tylko nawilżanie posadzkowe, jeśli zapotrzebowanie na nawilżanie przekracza poziom ustawiony dla nawilżania posadzkowego, to włącza się nawilżanie główne.

Ilość potrzebnego nawilżania posadzkowego zawsze wylicza regulator, a sterowanie urządzeniem wykonawczym może być albo lokalne w regulatorze (bez użycia sterowania centralnego), albo poprzez sterowanie centralne (nadal potrzebny jest sygnał z regulatora, ile tego nawilżania potrzeba).

Żeby nawilżanie posadzkowe w ogóle działało (niezależnie od sposobu sterowania urządzeniem wykonawczym), trzeba najpierw włączyć sterowanie lokalne w każdym regulatorze: Ustawienia sprzętowe -> Klimatyzacja -> Sterowanie nawilżaniem posadzkowym (rys. 2) i ustawić podział mocy w procentach pomiędzy nawilżaniem posadzkowym, a głównym (czyli poziom nawilżania, do którego włączane jest tylko nawilżanie posadzkowe).

Konfiguracji serwera LBX: ustawienia zaawansowane - centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.Rys. 2. Ustawienia sprzętowe -> Klimatyzacja -> Sterowanie nawilżaniem posadzkowym

Po włączeniu nawilżania posadzkowego, regulator rozdziela sobie moc nawilżania na posadzkowe i główne - na ekranie danych są to osobne wyjścia. Nawilżanie posadzkowe wyliczane jest w procentach, jak wszystkie wyjścia.

Do sterowania lokalnego nawilżania posadzkowego użyć należy wyjścia analogowego - ustawić jako sygnał nawilżania posadzkowego. Do tego sterowania nie jest potrzebny program LBX, odbywa się to lokalnie w regulatorze.

Do sterowania centralnego nawilżaniem posadzkowym należy je włączyć w serwerze LBX (Serwer -> Konfiguracja zaawansowana -> Centralne nawilżanie posadzkowe LB-762 i tam ustawić ilość jednocześnie włączonych zaworów (zależnie od wydajności instalacji), oraz czasy min-max włączenia zaworów - żeby zapobiec zbyt szybkiemu przełączaniu i jednocześnie zbyt długiemu zdominowaniu systemu prze jeden regulator. W konfiguracji serwera programu LBX należy, zgodnie z rys. 3:

  • włączyć obsługę centralnego nawilżania posadzkowego,
  • zależnie od wydajności zasilania wodą, należy ustawić maksymalną ilość jednocześnie włączonych zaworów nawilżania hal, dla których pompa jest w stanie uzyskać odpowiedni łączny wydatek wody,
  • ustawić minimalny czas otwarcia zaworu tak, aby zapobiec zbyt krótkim włączeniom zaworów (system nie będzie przełączał się na nawilżanie innej hali, dopóki nie minie minimalny czas nawilżania na aktualnej hali),
  • ustawić maksymalny czas otwarcia zaworu tak, aby zapobiec zbyt długiemu włączeniu nawilżania w jednej hali (po tym czasie system zawsze przełączy nawilżanie na kolejną halę potrzebującą nawilżania).

Ograniczenie maksymalnego czasu otwarcia zaworu redukuje zjawisko dużego opóźnienia zmiany wilgotności w hali po włączeniu nawilżania podsadzkowego, dlatego czas ten należy dobrać eksperymentalnie.

Konfiguracji serwera LBX: ustawienia zaawansowane - centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.Rys. 3. Serwer -> Konfiguracja zaawansowana -> Centralne nawilżanie posadzkowe LB-762.

Dodatkowo, aby każdy regulator brał udział w sterowaniu centralnym, musi mieć włączony przekaźnik w tryb centralne nawilżanie posadzkowe. Niezależnie od ustawienia funkcji przekaźnika, jeśli nadal mamy ustawione wyjście analogowe na nawilżanie posadzkowe, to jest ono ciągle sterowane - jako sygnał lokalny. Ale raczej równolegle te dwie metody nie mają praktycznego sensu. Niemniej sygnał lokalny jest zawsze dostępny.

Podczas konfiguracji systemu nawilżania posadzkowego w halach upraw pieczarek, dla każdego z regulatorów LB-762 albo LB-762A, w ich Ustawieniach sprzętowych w zakładce Przekaźniki, należy zaprogramować funkcję centralne nawilżanie posadzkowe tylko dla jednego wybranego przekaźnika (przykładowo przekaźnik #6 na rys. 4), dzięki czemu przez ten przekaźnik będzie włączany zawór do nawilżania posadzkowego.

Konfiguracja serwera – Konfiguracja zaawansowana - centralne nawilżanie posadzkowe – wybrany przekaźnik #6.Rys. 4. Ustawieniach sprzętowe -> Przekaźniki -> centralne nawilżanie posadzkowe.

Po włączeniu centralnego nawilżania posadzkowego w serwerze LBX sprawdzane są regulatory i brane są pod uwagę tylko te, które mają przekaźnik sterujący centralnym nawilżaniem posadzkowym. Jeśli nie ma zaprogramowanego przekaźnika, regulator jest ignorowany w sterowaniu centralnym.

Następnie serwer LBX sprawdza poziom nawilżania posadzkowego oczekiwanego przez każdy regulator (wyliczony lokalnie w regulatorze, na podstawie podziału mocy wyjścia nawilżania) i dla każdego regulatora oblicza stopień zaspokojenia nawilżania posadzkowego w regulatorze na podstawie ilości czasu, na jaką zostało włączone nawilżanie posadzkowe w danym regulatorze w proporcji do całkowitego czasu działania. Po wyliczeniu dla każdego regulatora jaki jest procent zaspokojenia nawilżania posadzkowego, serwer LBX wybiera do włączenia ten regulator, który jest zaspokojony najmniej. W ten sposób serwer LBX dąży do równego rozdziału dostępnej ilości wody pomiędzy wszystkie regulatory które oczekują tego nawilżania.

Może się przydarzyć że dostępnej wody jest za mało - wtedy wszystkie regulatory będą miały proporcjonalnie ten sam niedosyt, zamiast sytuacji takiej że jeden regulator dostał tyle wody co chciał, a drugi dostał dużo za mało. W tym przypadku niedosyt nawilżania posadzkowego i tak się skończy prędzej czy później włączeniem nawilżania głównego.

Przy sterowaniu centralnym serwer LBX włącza w regulatorze przekaźnik centralnego nawilżania posadzkowego, regulator nie steruje tym przekaźnikiem samodzielnie. Jedyne sterowanie to zabezpieczenie przed zbyt długim włączeniem przekaźnika bez kontroli LBX - po 60 sekund bez łączności z serwerem LBX przekaźnik jest awaryjnie wyłączany, jeśli pozostał włączony.

Tak więc w skrócie:
- zawsze trzeba włączyć w regulatorze funkcję nawilżania posadzkowego i ustawić podział mocy,
- do sterowania lokalnego mamy zawsze dostępne wyjście analogowe, do sterowania centralnego go nie używamy,
- do sterowania centralnego trzeba włączyć sterowanie centralne w serwerze LBX, ustawić parametry i dla każdego regulatora który ma brać w tym udział, ustawić przekaźnik na centralne nawilżanie posadzkowe.

Obserwacja systemu nawilżania posadzkowego

Pracę systemu nawilżania posadzkowego można obserwować specjalnym ekranie zbiorczym „Centralne nawilżanie posadzkowe” (rys. 5.).

Ekran informujący o pracy sytemu dowilżania posadzkowego.Rys. 5. Ekran informujący o pracy
systemu nawilżania posadzkowego.

Dodatkowo, na ekranie „Wyjścia” można kontrolować działanie wszystkich wyjść regulatora, w tym także nawilżania (rys. 6.).

Ekran informujący o stanie wszystkich wyjść regulatora.Rys. 6. Ekran informujący o stanie wszystkich
wyjść regulatora.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB0762A zostało wzbogacone o system nawilżania posadzkowego w halach upraw grzybów. Zastosowanie tej metody nie wymaga wymiany lub rozbudowy układu elektronicznego regulatorów, a jedynie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego regulatorów do wersji „LB762V1_firmware_3.12.0.fw” oraz aktualizacji programu LBX na komputerze PC do wersji  „lbx-3.8-setup.exe” (albo odpowiednio nowszych wersji). Aktualne wersje programów LAB-EL są do pobrania ze strony WWW.

UWAGA 1: Przed instalacją aktualizacji proszę sprawdzić, czy data wydania kluczy w programie LBX nie jest starsza niż 1 rok, co uniemożliwiłoby poprawną pracę programu LBX i będzie wymagało zamówienie aktualizacji kluczy do programu LBX.

UWAGA 2: Jeżeli aktualizowane oprogramowanie wewnętrzne regulatorów LB-762 jest wersją testowa „beta” (z literka „b” na końcu nazwy oprogramowania, co można sprawdzić w oknie „Status”), to najpierw należy zaktualizować oprogramowanie w sterownikach LB-762, a dopiero później zaktualizować program LBX na PC.

UWAGA 3: Okienko, jak poniżej (wybierane z menu regulatora), nie służy do sterowania nawilżaniem posadzkowym działającym w/g powyższego opisu. Funkcje sterowane w tym okienku zostały opracowania na indywidualne zamówienie do sterowania nietypowymi zewnętrznymi wykonawczymi urządzeniami nawilżającymi i jej nastawy nie maja znaczenia w aktualnie opisanym na naszej stronie systemie.

Nawilżanie posadzki

Zobacz również
Zobacz również