Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uprawa grzybów » Podlewanie grzybów

Sterowanie podlewaniem podpółkowym w pieczarkarniach z regulatorami LB-762 i LB-762A

Sterowanie nawadnianiem podpółkowym w pieczarkarniach z regulatorami LB-762 i LB-762A
 • inicjalizowanie podlewania z programu LBX albo z regulatorów
 • historia wszystkich podlewań zapisana w pamięci programu LBX
 • wygodne programowanie jednocześnie wielu podlewań

Zasada działania centralnego podlewania

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB-762A zostało wzbogacone o funkcję centralnego sterowania podlewaniem półek w halach upraw grzybów poprzez jednoczesnym nawilżaniu całej powierzchni uprawowej poprzez dysze rozpylające. System zapewnia sterowanie nawadnianiem kolejnych sekcji (regałów) w halach upraw grzybów z wykorzystaniem wspólnej zasilającej magistrali wodnej, przy czym w każdej hali uprawowej może być podlewane od jednej do maksymalnie czterech sekcji. Zakłada się, że ze względu na małą wydajność pompy i magistrali doprowadzającej wodę do hal, oraz wymaganą kontrolę tej operacji, podlewanie wykonuje osobno dla każdej sekcji (regału) kolejno w każdej hali, jednocześnie pilnując ilości wody użytej do podlewania (za pomocą przepływomierza) lub pilnując czasu podlewania (jeśli przepływomierz nie jest zainstalowany). W systemie z przepływomierzem dodatkowo kontrolowana jest poprawność działania sytemu (rys. 9).

Możliwe jest zaprogramowanie dowolnego harmonogramu podlewania dla poszczególnych hal i dla sekcji (regałów) w poszczególnych halach, według: czasu startu, ilości i okresu powtórzeń podlewania, ilości wody lub czasu podlewania. Pogram sterujący wraz z regulatorami ustawi wszystkie zaprogramowane zadania podlewania w najlepszej możliwej do zrealizowania  kolejności tak, aby w tym samym momencie w całej pieczarkarni była podlewana tylko jedna półka. Zrealizowane zadania podlewania są rejestrowane w bazie danych programu LBX, co pozwala na późniejsze sprawdzenie faktycznej ilości wody wlanej na każdą z półek.

Program sygnalizuje także awarię podlewania, np zacięty zawór wody lub nie działającą pompę, na podstawie braku poprawnego pomiaru w przepływomierzu.


Schemat instalacji centralnego podlewania na przykładzie dwu hal upraw grzybów.Rys. 1 . Schemat instalacji centralnego podlewania na przykładzie dwu hal upraw grzybów

Układ centralnego podlewania przedstawiony na rys 1 jest podzielony na hale uprawowe. W każdej z hal są wydzielone sekcje, z których każda jest podlewana osobno. Zawory otwierające dopływ wody do każdej sekcji są sterowane indywidualny przez przekaźniki regulatora sterującego daną halą. Pompa uruchamiająca przepływ wody do podlewania jest włączana przez jeden dodatkowy przekaźnik z dowolnie wybranego regulatora. Przepływomierz odmierza ile wody zostało zużyte do podlewania i na tej podstawie program decyduje o zakończeniu podlewania. W przypadku braku przepływomierza możliwe jest podlewanie przez zaprogramowany czas.

Podłaczenie przepływomierza do systemu centralnego podlewania

Podłączenie przepływomierza do pracy w systemie centralnego podlewania
Najczęściej w systemach podlewania w pieczarkarniach są stosowane sprawdzone w działaniu przepływomierze Kobold, turbinowe lub elektromagnetyczne, które w wersji z wyjściem częstotliwościowym „..F3..” mają podobny sposób podłączenia pokazany na rys. 4.

 
Przepływomierz turbinowy Kobold DPE-1200-W8Rys. 2. Przepływomierz turbinowy
Kobold DPE-1200-W8
Przepływomierz elektromagnetyczny Kobold typu MIK-5NA80AF300.Rys. 3. Przepływomierz
elektromagnetyczny
Kobold typu
MIK-5NA80AF300.

Dobierając przepływomierz Kobold do sytemu, oprócz odpowiedniego rozmiaru przyłącza wody, należy wybrać impulsowe wyście sygnału pomiarowego, pokazane przekładowo na tabliczce przepływomierza.

Wyjście częstotliwościowe przepływomierza Kobold.Rys. 4. Wyjście częstotliwościowe
przepływomierza Kobold

Do podłączenia przepływomierza Kobold do regulatorów LB-762 i LB-762A w pieczarkarni niezbędny jest koncentrator LB-480 oraz osobny zasilacz stabilizowany 24V/500mA do przepływomierza.

Podłączenie przepływomierza Kobold do koncentratora LB-480 LAB-EL.Rys. 5. Podłączenie przepływomierza Kobold do koncentratora LB-480 LAB-EL


Przepływomierz należy podłączyć do dowolnego z wejść IN1…IN8 koncentratora. Dla dopasowania napięcia wyjściowego +24V z przepływomierza do zakresu wejścia koncentratora LB-480, oraz dla zabezpieczenia wyjścia przepływomierza przed uszkodzeniem przypadkowym zwarciem w kablu połączeniowym, należy dodać dwa oporniki około 10 kohm: jeden we wtyczce do przepływomierza, drugi na wejściu koncentratora, tak jak to pokazano na rys. 5. Ze względu na eliminacje zakłóceń elektromagnetycznych zalecane jest przy dużej odległości połączenie przepływomierza z koncentratorem LB-480 za pomocą kabla ekranowanego (ekran kabla podłączony do GND).

Wejście koncentratora LB-480, do którego dołączmy przepływomierz, należy skonfigurować sprzętowo zworami (D + E) jako wejście 0-10V (przykładowo IN8 na rys. 5), a następnie skonfigurować w programie LBX to wejście jako "przepływomierz" (rys. 6), podając odpowiednie skalowanie: maksymalny zakres częstotliwości na wyjściu przepływomierza i odpowiadający mu maksymalny przepływ w litrach na minutę (zgodnie z dokumentacją przepływomierza).

Producent podaje czasami współczynnik Cv przepływomierza, czyli informację o ilości impulsów na wyjściu przepływomierza przypadających na jeden litr przepływu wody. Wtedy do okienek skalowania wejścia przepływomierza należy wpisać:

 • Zakres pomiaru (Hz, impulsów na sekundę): Zp = 250,
 • Zakres wyniku (litrów na minutę): Zw = Zp * 60 / Cv = 15000 / Cv.

Przykładowo, dla Cv = 23 impulsów na litr przepływu otrzymamy zakres wyniku:

Zw = 15000 / 23 = 652 litrów na minutę.

UWAGA 1: Maksymalna częstotliwość Zp na wyjściu przepływomierza nie może przekraczać 250 Hz.

UWAGA 2: Powyżej zaprogramowanej maksymalnego zakresu pomiaru Zp przepływomierza wynik pomiaru nie będzie narastał.


Konfiguracja LB-480 do współpracy z przepływomierzem, przykładowo wejścia #8.Rys. 6. Konfiguracja LB-480 do współpracy
z przepływomierzem, przykładowo wejścia #8

Następnie w „Konfiguracji podstawowej” serwera programu LBX należy dodać nowe urządzenie typu "przepływomierz", podając miejsce dołączenia „przez inne urządzenie (tunel)” i wybierając jako urządzenie pośredniczące dodany wcześniej koncentrator LB-480 i jego odpowiednie wejście (rys. 7).

Dodanie przepływomierza w LBX.Rys. 7. Dodanie przepływomierza w LBX

Dedykowane urządzenie typu "przepływomierz" potrzebne jest programowi LBX jako źródło informacji o przepływie wody. Działanie przepływomierza można sprawdzić, obserwując wyniki odczytów w oknie danych przepływomierza (rys. 8).

Okno przepływomierza i włączenie rejestracji przepływu.Rys. 8. Okno przepływomierza i włączenie
rejestracji przepływu

Dodatkowe wspólne parametry pracy systemu podlewania programuje się w „Konfiguracji zaawansowanej” serwera programu LBX w zakładce „Centralne podlewanie LB-762” (rys. 9), gdzie należy:

 • zaznaczyć pozycję „Obsługa centralnego podlewania”,
 • ustawić „Czas napełniania” czyli opóźnienia włączenia zaworu podlewania względem włączenia pompy wody,
 • ustawić „Współczynnik strat” systemu podlewania określający, jaka część wody nie trafia na półki,
 • wybrać, czy wymagane jest „Podtrzymywanie włączenie pompy w czasie wstrzymania podlewania”,
 • ustawić „Czas po jakim uznać że brak jest przepływu”,
 • ustawić „Minimalny przepływ w tym czasie” niezbędny do diagnozy awarii zaworu, przepływomierza lub pompy.
Konfiguracja wspólnych parametrów pracy systemu podlewania.Rys. 9. Konfiguracja wspólnych parametrów
pracy systemu podlewania

Konfiguracja regulatorów do pracy w systemie centralnego podlewania

Aby regulatory LB-762 lub LB-762A mogły brać udział w systemie centralnego podlewania, należy w każdym z nich w „ustawieniach sprzętowych” w zakładce „centralne podlewanie” zaznaczyć obecność odpowiedniej ilości sekcji oraz powierzchnię całkowitą półek każdej z sekcji.  Można także zaprogramować wyłączanie wentylacji na czas podlewania i opóźnienie podlewania po starcie (rys. 10) Dodatkowo można wprowadzić kryterium zakończenia podlewania, które jest wykorzystywanie w przypadku uruchamiania podlewania bezpośrednio z regulatora (a nie z programu LBX).

Konfiguracja sekcji do podlewania.Rys. 10. Konfiguracja sekcji do podlewania

W „ustawieniach sprzętowych” regulatorów w zakładce „Przekaźniki” należy ustawić funkcje poszczególnych przekaźników na „Centralne podlewanie – sekcja 1…4” (rys. 11). Dodatkowo, tylko w jednym regulatorze w systemie, należy zaprogramować funkcje „Centralne podlewanie – pompa wody” dla przekaźnika włączającego główną pompę wody na czas podlewania dowolnej z półek.

Konfiguracja przekaźników niezbędnych do sterowania podlewaniem.Rys. 11. Konfiguracja przekaźników niezbędnych
do sterowania podlewaniem

Dodawanie i edycja podlewania w programie LBX

Za sterowanie centralnym podlewaniem odpowiedzialny jest program LBX, który współpracuje z regulatorami LB-762 i LB-762A. Program LBX pilnuje ilości wody albo czasu podlewania, włączając odpowiednio przekaźnikami regulatorów zawory sekcji i pompę.

Program LBX pozwala na ustalenie dowolnego harmonogramu podlewania. Planując kolejne podlewania, ustawia się następujące dane:

 • hala i sekcja w hali, które mają być podlewane,
 • czas startu podlewania,
 • ilość wody jaka ma być użyta w czasie podlewania,
 • albo czas przez jaki ma trwać podlewanie.
Okno centralne podlewanie.Rys. 12. Okno centralne podlewanie

Do podglądu, programowania i edycji stanu centralnego podlewania służy okno „centralne podlewanie” (rys. 12.) dostępne w menu „Ekran zbiorczy”. Za jego pomocą można dodać nowe lub zmodyfikować istniejące) zadania podlewania. Okno jest podzielone na 4 części:

 1. Przyciski sterowania:
  • Wstrzymaj/Wznów - pozwala na wstrzymanie i wznowienie trwającego aktualnie podlewania. Podczas wstrzymania podlewania wyłączany jest zawór aktywnej sekcji i pompa wody. W przypadku podlewania na czas, odliczanie czasu zostaje zatrzymane. W przypadku podlewania na ilość wody, odliczanie wody przez przepływomierz nie jest wstrzymywane i jeśli pompa się nie wyłączy i nadal leje się woda, to przepływ wody jest zaliczany do aktualnie zadanego podlewania.
  • Dodaj/Edytuj/Usuń - pozwala na dodawanie nowych, modyfikowanie lub usuwanie zleconych już zadań podlewania.
 2. Urządzenie: lista podlewań pogrupowana według urządzeń i godzin podlewania.
 3. Czas rozpoczęcia: chronologiczna lista podlewań według ich kolejności w czasie. W tej części tabeli pokazują się aktualnie trwające zadania podlewania, wraz z informacjami o ich postępie (ile jeszcze wody zostało do wlania, lub ile czasu zostało do końca). wymienione są szczegółowo hale i ich sekcje zaprogramowane do podlewania.
 4. Zakończone w ciągu 48 godzin: lista podlewań zakończonych w ostatnim czasie.

Po wybraniu przycisku „Dodaj" otwiera się okno programowania podlewania (rys. 13), w którym można:

 • przenieść dowolny zestaw hal lub sekcji z okienka „Dostępne sekcje" do okienka „Wybrane sekcje",
 • podać czas rozpoczęcia: dziś lub jutro,
 • podać liczbę powtórzeń podlewań dla wszystkich wybranych sekcji (lub pozostawić to okienko puste),
 • podać okres powtórzeń: co ile godzin należy powtarzać te operacje (lub pozostawić to okienko puste),
 • podać ilość wody lub czas trwania podlewania wspólny dla wszystkich wybranych sekcji.
Okno programowania podlewania.Rys. 13. Programowanie podlewania

Wyświetlanie historii podlewania

Zlecone w programie LBX podlewania realizowane są wg ich kolejności czasu rozpoczęcia.

Jeżeli zlecamy w programie LBX podlewanie dla różnych sekcji z tym samym czasem rozpoczęcia, to te podlewania zostaną wykonane w kolejności ustalonej w okienku edycji zlecenia podlewania. Kolejność można ustalić ręcznie, przenosząc odpowiednie pozycje do dołu lub do góry. Kolejno dodawane sekcje trafiają na koniec listy. Jeśli wybrane są dla danej hali wszystkie sekcje, to podlewane są w kolejności numerycznej.

W menu każdego regulatora dostępne jest okno „Zakończone podlewanie”, w którym po wybraniu okresu (rys. 14), wyświetlane są wykonane podlewania dla tego regulatora (rys. 15).

Wybór okresu do historii podlewania.Rys. 14. Wybór okresu
do historii podlewania
Widok historii podlewania.Rys. 15. Widok historii podlewania

Uruchamianie podlewania bezpośrednio w regulatorach

Uruchomienie podlewania poszczególnych sekcji jest także możliwe bezpośrednio  regulatorach.

UWAGA:

 1. Nie można jednocześnie uruchamiać podlewania z programu LBX i bezpośrednio z regulatorów. Naraz można stosować tylko jedna metodę włączania podlewania: albo z programu LBX, albo z regulatora (pilotem w LB-762 lub klawiaturą w LB-762A).
 2. W tym samym czasie należy uruchamiać podlewanie tylko w jednej sekcji jednego regulatora, a z następną zaczekać do zakończenia poprzedniego podlewania.
 3. Podlewanie "na ilość wody" można uruchamiać tylko w systemach z podłączonym prawidłowo przepływomierzem, w pozostałych przypadkach należy podlewać tylko "na czas".

Dla regulatora LB-762 procedura uruchomienia podlewania pilotem jest następująca:

 1. Klawisz PROGRAM - wejście w tryb programowania regulatora.
 2. Klawiszami numerycznymi wybranie aktualnego numeru regulatora.
 3. Klawisz B – wejście w tryb podlewania, na wyświetlaczu pojawia się napis: CENt PODL. | WYB. SEHC | 1 2 3 4.
 4. Klawisz od 1 do 4 - wybranie sekcji do podlewania, napis: CENt. PODL | CZAS |  XXX (na czas) albo IL. WOdY | XX.XX (na ilość wody) w zależności od tego, co zostało zaznaczone jako kryterium zakończenia podlewania podczas konfiguracja (rys. 9). Ten wybór można zmienić klawiszem A.
 5. Zaprogramowaną w LBX początkowa ilość lub czas podlewania można zmodyfikować - zmniejszać lub zwiększać:
  • Klawiszami strzałek – co jeden,
  • Klawiszami C i E – co dziesięć,
  • Klawiszami B i D – co sto.
 6. Klawiszem DALEJ zatwierdzamy ustawioną wartość i uruchamiamy podlewanie, na wyświetlaczu: CENt. POdL. | S.  X  P.  XX  |  XXX   SEC (na czas, gdzie: X - numer podlewanej sekcji, XX - realizacja podlewania w procentach, XXX - zaprogramowany czas podlewania w sekundach) albo CENt. POdL. | S.  X   P.  XX | XX.XX   L-n (na ilość, gdzie: X - numer podlewanej sekcji, XX - realizacja podlewania w procentach, XX.XX - zaprogramowana ilość wody litrów na metr kwadratowy uprawy).
 7. Klawisz B – pozwala na zatrzymanie podlewania przed upływem kryterium, na wyświetlaczu: CENt. POdL. | St. =  On  | WYL   ? . Klawiszem DALEJ zatrzymujemy podlewanie, klawiszem COFNIJ wracamy do podlewania.
 8. Zakończenie podlewania regulator sygnalizuje sygnałem dźwiękowym, a na wyświetlaczu: CENt. POdL. | St. =  OFF |.
 9. Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawiają się normalne wyniki pomiarów (zgodnie z opisem wyświetlaczy), ale przez kilkanaście sekund regulator pozostaje jeszcze w trybie programowania podlewania (pali się zielona dioda PROGRAMOWANIE). W tym czasie klawiszem B można wrócić do punktu 3 i wybrać następną sekcję do podlewania, albo klawiszem WYJ.PROG. zakończyć podlewanie tym regulatorem.

Dla regulatora LB-762A obsługę należy wykonać z klawiatury regulatora, zgodnie bieżącym opisem widocznym na jego ekranie, lub pilotem, który działa w tym przypadku „numerycznie” a nie „funkcyjnie” (jak w LB-762). I tak:

 • Klawisz F1 – podgląd aktualnych podstawowych pomiarów i nastaw,
 • Klawisz F2 – podgląd pomiarów temperatury termometrów dołączonych do regulatora,
 • Klawisz F3 – podgląd sygnałów wyjściowych regulatora,
 • Klawisz F4 - podgląd pomiarów temperatury termometrów dołączonych do dodatkowego modułu rozszerzeń IO,
 • Klawisz F5 – podgląd stanu podlewania,
 • Klawisz X (czerwony) – przełączanie pomiędzy ekranami podglądów a ekranem programowania nastaw regulatora,
 • Klawisze numeryczne – wybór pozycji do programowania i wpisywanie wartości liczbowej na ekranie programowania.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie regulatorów LB-762 i LB-762A zostało wzbogacone o funkcję centralnego podlewania upraw grzybów w halach. Zastosowanie tej metody nie wymaga wymiany lub rozbudowy układu elektronicznego regulatorów, a jedynie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego regulatorów do wersji „LB762V1_firmware_3.14.0.fw” i do wersji „lb762fd-firmware-1.7.0.fw" dla wyświetlacza LCD regulatorów LB-762A, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego koncentratora LB-480 do wersji „lb480v1-firmware-4.21.2.fw” oraz aktualizacji programu LBX na komputerze PC do wersji  „lbx-3.9-setup.exe” (albo odpowiednio nowszych wersji). Aktualne wersje programów LAB-EL są do pobrania ze strony WWW.

UWAGA 1: Przed instalacją aktualizacji proszę sprawdzić, czy data wydania kluczy w programie LBX nie jest starsza niż 1 rok, co uniemożliwiłoby poprawną pracę programu LBX i będzie wymagało zamówienie aktualizacji kluczy do programu LBX.

UWAGA 2: Jeżeli aktualizowane oprogramowanie wewnętrzne regulatorów LB-762 jest wersją testowa „beta” (z literka „b” na końcu nazwy oprogramowania, co można sprawdzić w oknie „Status”), to najpierw należy zaktualizować oprogramowanie w sterownikach LB-762, a dopiero później zaktualizować program LBX na PC.

Zobacz również
Zobacz również