Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Kalkulator wilgotności

Kalkulator Wilgotności LAB-EL

Obliczanie puktu rosy, tablice psychrometryczne
 • Przeliczenia parametrów klimatu:
  • obliczanie temperatury punktu rosy
  • obliczanie wilgotności względnej
  • obliczanie zawartości wilgoci
  • obliczanie ciśnienia cząstkowego pary wodnej
  • obliczanie entalpii
 • Możliwość dołączenia przyrządów pomiarowych
 • Mobilny Kalkulator Wilgotności na smartfomy i tablety

Pobierz

Aktualna wersja: 1.40
Data: 2018.02.13
Rozmiar: 16.6 MB
SHA256: e1361bc3c79baadc736c3337d09ca1bbfaf5754c33250a1f8bce75bdd0fd1b35

Pobierz: Setup_kalkulator_v1.40.exe

[ historia zmian i wersje archiwalne ]

Kalkulator Wilgotności na urządzenia mobilne (z systemem Android lub iOS Apple)

HUMIDITY CALCULATOR / KALKULATOR WILGOTNOŚCI    HUMIDITY CALCULATOR / KALKULATOR WILGOTNOŚCI
 

Opis programu Kalkulator wilgotności

Obliczanie puktu rosy, tablice psychrometryczne

Program Kalkulator wilgotności LAB-EL pozwala na prowadzenie przeliczeń różnych parametrów opisujących klimat. Obliczenia takie wykonuje się np. w meteorologii, przy projektowaniu klimatyzacji pomieszczeń, w procesach technologicznych w przemyśle oraz w laboratoriach metrologicznych (np. podczas prowadzenia wzorcowania przyrządów pomiarowych). Znajomość określonego zestawu danych wejściowych umożliwia obliczenie pozostałych parametrów klimatu. Wzory wykorzystywane do obliczeń został zaczerpnięte z literatury [1, .. , 7]. Poszczególne opcje programu znajdują się na 5-ciu zakładkach. Użyto w nim następujących oznaczeń:

DP - temperatura punktu rosy,
FP - temperatura punktu szronu,
RH - wilgotność względna odniesiona do stanu nasycenia nad wodą (lub lodem),
T - temperatura powietrza,
Tw/Ti - temperatura termometru mokrego pokrytego wodą (lub lodem) w psychrometrze,
P1 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 1, w którym są określone wprowadzane dane wejściowe,
P2 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 2, w którym są obliczane wyniki,
PPMV - zawartość objętościowa pary wodnej w suchym powietrzu (ppm, części milionowych),
PPMW - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (ppm, części milionowych),
x - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (g/kg),
I - entalpia I(1+x) mieszaniny powietrza suchego (1) i pary wodnej (x),
WVP - ciśnienie pary wodnej znajdującej się w wilgotnym powietrzu, ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
SWVP - ciśnienie nasyconej pary wodnej zawartej w wilgotnym powietrzu nad wodą (lub lodem).

Program Kalkulator wilgotności LAB-EL oblicza niepewności wyników, których źródłem są zarówno niepewności danych wejściowych (wprowadzane przez użytkownika w ramce danych wejściowych), jak i niepewności wzorów wykorzystanych do obliczeń [1, 4]. Niepewność wzorów może nie być brana pod uwagę, jeżeli zostanie zablokowana (wybierając okno: Program - Ustawienia - Ogólne i odznaczając tą opcję w ramce Wzory).
Program umożliwia wprowadzanie danych wejściowych i wyświetlanie wyników z rozdzielczością wybraną w oknie:  Program - Ustawienia  - Rozdzielczość.
Wyniki obliczeń są ważne odpowiednio w kolumnie Nad wodą albo Nad lodem w zależności od występowania wody albo szronu (lodu) w higrometrze punktu rosy lub psychrometrze.
Obliczenia wykonywane są każdorazowo po naciśnięciu przycisku Oblicz. Czerwona obwódka wokół tego przycisku informuje, że po zmianie danych wejściowych nie dokonano jeszcze aktualizacji obliczeń.

W zakładce Wilgotność względna należy wprowadzić 2 z 3 danych wejściowych ze zbioru: temperatura punktu rosy/szronu DP/FP, temperatura T i wilgotność względna RH. Należy ponadto podać ciśnienia powietrza P1 i P2. Zastosowanie dwóch ciśnień pozwala na prowadzenie przeliczeń parametrów klimatu w tych przypadkach, w których w układzie pomiarowym istnieją różne ciśnienia: inne w punkcie 1 układu, w którym podano dane wejściowe (przy ciśnieniu P1), a inne w punkcie 2, w którym (przy ciśnieniu P2) należy obliczyć wyniki. W szczególnym przypadku, gdy punkty 1 i 2 pokrywają się, należy wpisać w obu okienkach wartość ciśnienia P = P1 = P2.

Da temperatur punktu rosy/szronu DP/FP poniżej zera wyniki obliczeń wilgotności względnej powietrza są ważne odpowiednio po wybraniu opcji: nad wodą, nad lodem albo WMO, w zależności od występowania wody albo szronu (lodu) w higrometrze z chłodzonym lustrem lub w psychrometrze. Biorąc pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji Meteorologicznej (Word Meteorological Organisation, WMO), dla przypadku występowania szronu w higrometrze z chłodzonym lustrem, po wybraniu opcji WMO, wilgotność względna powietrza jest obliczana zgodnie zaleceniami WMO i z publikacją [7].

W zakładce Zawartość wilgoci możliwe jest wprowadzenie zestawu danych wejściowych, na który składa się jeden parametr ze zbioru: temperatura punktu rosy/szronu DP/FP, zawartości pary wodnej: objętościowa PPMV albo wagowe PPMW, x. Ponadto, zawsze jako dane wejściowe występują tu: temperatura T oraz ciśnienia P1 i P2.

W zakładce Psychrometr możliwe jest obliczenie parametrów klimatu, do których danymi wejściowymi są dwie temperatury: termometru suchego T i mokrego Tw (pokrytego wodą) albo Ti (pokrytego lodem) oraz ciśnienie barometryczne Pb. Można wybrać Defoltowe stałe psychrometryczne Aw i Ai (zgodnie z [2]) albo można zaprogramować stałe Użytkownika, stosownie do ustawień opcji w oknie ustawień psychrometru:  Program - Ustawienia  - Ogólne. W oknie tym, po wybraniu opcji Regulacja, użytkownik może obliczyć własna stałą psychrometryczną, o ile w danym punkcie pomiarowym wprowadzi temperaturę punku rosy DP/FP, temperatury T i Tw/Ti oraz ciśnienie barometryczne Pb.

W zakładce Ciśnienie możliwe jest dokonanie dowolnych przeliczeń pomiędzy najczęściej używanymi jednostkami ciśnienia, a w szczególności pomiędzy jednostkami SI a angielskimi.

W zakładce Laboratorium możliwe jest dołączenie przyrządów pomiarowych, z których wyniki pomiarowe będą automatycznie wykorzystywane do obliczeń. Przed wejściem do tej zakładki należy najpierw poprawnie skonfigurować dołączenie przyrządów do portów COM komputera (w oknie: Program - Ustawienia  - Porty) i ich niepewności pomiarów (w oknie: Program - Ustawienia  - Laboratorium).
W zakładce Laboratorium dodatkowo uwzględnienia jest niepewności serii obserwacji  (wynikającej między innymi z fluktuacji klimatu w kontrolowanym pomieszczeniu), zgodnie z [6]. W oknie: Program - Ustawienia  - Laboratorium należy w tym celu ustawić parametry: Obliczenia uaktualniaj co .. sekund, Czas zebrania wszystkich obserwacji .. sekund i Ilość zbieranych obserwacji .. . Obliczana jest wówczas średnia arytmetyczna z zebranych obserwacji (wynik pomiaru) oraz odchylenie standardowe eksperymentalne średniej (niepewność pomiaru), a następnie wielkości te są uwzględniane przy obliczaniu wyników i ich niepewności.

W wersji standardowej program Kalkulator wilgotności LAB-EL  umożliwia w zakładce Laboratorium współpracę z następującymi przyrządami: higrometrem punktu rosy (np. 473 firmy MBW), termometrem LB-711 LAB-EL, barometrem LB-716 (LB-750B) LAB-EL. Dołączenie innego zestawu przyrządów i zaprogramowanie innej kombinacji obliczeń możliwe jest po wykonaniu modernizacji programu na indywidualne zamówienie.

Kalkulator wilgotności LAB-EL w wersji standardowej, dostępnej w witrynie internetowej www.label.com.pl, jest w pełni funkcjonalną testową wersją DEMO. Wersję licencyjną można otrzymać przesyłając zamówienie faksem lub pocztą.

Warunki Licencji

Poniżej przedstawiono warunki udzielenia licencji na program. Używanie tego programu oznacza, że użytkownik akceptuje poniższe warunki.

Testowanie i Rejestracja

To nie jest oprogramowanie bezpłatne. Zgodnie z warunkami licencji, użytkownik jest upoważniony do nieodpłatnego użytkowania tego oprogramowania tylko do testowania jego przydatności w okresie 30 dni. Jeżeli używa on tego oprogramowania dłużej niż przez 30 dniowy okres testowy, oznacza to, że zobowiązuje się do jego zakupu za kwotę 390 złotych (PLN) + 22% VAT. Opłata musi być przekazana za pośrednictwem banku na konto firmy LAB-EL. Możliwe jest uzyskanie upustu zależnego od wielkości zamówienia. Po otrzymaniu przelewu zamawiający otrzyma fakturę i licencjonowaną wersję programu komputerowego Kalkulator wilgotności LAB-EL.

Ograniczenia gwarancji

To oprogramowanie jest sprzedawane "tak jak jest". Odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do wymiany egzemplarza programu albo zwrotu ceny sprzedaży.

Literatura

 1. "A Guide to the Measurement of Humidity", National Physical Laboratory, The Institute of Measurement and Control, 87 Gower St., London 1996, ISBN 0-904457-24-9.
 2. "Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation", Sixth edition, WMO-No. 8, World Meteorological Organization, Geneva 1996, ISBN 92-63-16008-2.
 3. "Technical Note No. 194. Measurement of Temperature and Humidity. Specification, construction, properties and use of the WMO reference psychrometer", Russell G. Wylie, Theo Lalas, WMO-No. 759, World Meteorological Organization, Geneva 1992, ISBN 92-63-10759-9.
 4. "ITS-90 Formulations for Vapour Pressure, Frostpoint Temperature, Dewpoint Temperature, and Enhancement Factors in the Range -100 TO +100 C", Bob Hardy, Thunder Scientific Corporation, Albuquerque, NM, USA, As published in: The Proceedings of the Third International Symposium on Humidity & Moisture, Teddington, London, England, April 1998.
 5. "Tablice psychrometryczne i higrometryczne", Krystyna Kostyrko, Jerzy Szumowski, Alicja Szerszeń, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, ISBN 83-01-00484-3.
 6. "Wyrażanie Niepewności Pomiaru, Przewodnik", Główny Urząd Miar, Warszawa 1999, ISBN 83-906546-1-x.
 7. "Determination of Relative Humidity in Subzero Temperatures", Bob Hardy, RH Systems, Albuquerque, New Mexico, USA
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Kalkulator wilgotności LAB-EL - obliczanie punktu rosy
Program kalkulator wilgotności LAB-EL - obliczanie punktu rosy online, pary wodnej, wilgotności powietrza, tablice psychrometryczne i higrometryczne
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę