Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » O programie » Baza danych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Archiwizacja danych

Przepływ danych

Program LBX zapewnia przechowywanie i archiwizację danych. Dane na których program operuje oraz różne informacje wynikające ze zdarzeń w czasie działania programu podlegają rejestracji w bieżącej bazie danych prowadzonej przez program lbx. Dane z tej bazy podlegają archiwizacji - mogą zostać zapisane do osobnego archiwum. Przepływ danych jest następujący:

dane pomiarowe i informacje o zdarzeniach -> baza danych -> archiwum

Baza danych

Do bieżącego przechowywania danych w programie przeznaczona jest wewnętrzna baza danych. Baza ta jest prowadzona przez program lbx, trafiają do niej następujące dane:

  • dane rejestrowane okresowo przez program,
  • dane odczytywane z pamięci rejestracji w urządzeniach,
  • różne informacje związane z działaniem programu, jak między innymi przykładowo:
    • historia alarmów,
    • raporty o wysłanych e-mail'ach czy SMS'ach,
    • rejestracja zdalnych połączeń sieciowych.

Bieżąca baza danych jest utrzymywana przez program i aktualizowana w miarę działania programu i pojawiania się nowych danych kwalifikujących się do zapisu do bazy. Dane znajdujące się aktualnie w bazie są w pełnym zakresie dostępne bezpośrednio w programie - można je w każdej chwili przejrzeć, zrobić z nich raport albo wykres.

Program LBX zapewnia dwa mechanizmy kontrolujące automatycznie zawartość bazy danych. Pierwszy z nich to archiwizacja - dane przechowywane w bazie mogą zapisane do archiwum. Drugi mechanizm to automatyczne usuwanie z bazy danych starszych niż zadany próg czasowy. W ten sposób bieżąca baza danych może zachowywać skończony rozmiar, zapewniając wygodę i szybkość dostępu do względnie najnowszych danych, natomiast dla starszych danych zapewniona jest trwałość poprzez archiwizację.

Patrz także Baza danych

Archiwum

Do archiwum danych trafiają okresowo dane rejestrowane przez program w bieżącej bazie danych. Dane do archiwum zapisywane są w postaci osobnych plików, jeden plik na zadany okres czasu. Program LBX po zapisaniu danych w pliku archiwalnym już więcej się do tych plików "nie dotyka" - pozostają one całkowicie w gestii użytkownika. Mogą być przechowywane na dysku i dostępne w każdej chwili do przejrzenia, mogą też zostać zapisane na zewnętrznych nośnikach archiwalnych tak by je bezpiecznie przechowywać do przyszłego wglądu.

Pliki archiwalne mogą być otwarte w każdej chwili bezpośrednio przy pomocy programu lbx, dając pełny dostęp do zawartych w nich danych.

Źródła rejestracji danych

Dane rejestrowane na bieżąco w bazie danych mogą pochodzić z dwóch podstawowych źródeł: rejestracji wartości chwilowych prowadzonej przez program oraz odczytu pamięci rejestracji z urządzeń.

Okresowa rejestracja danych przez program lbx

Część urządzeń obsługiwanych przez program LBX nie ma własnej pamięci rejestracji w której gromadzone byłyby dane. Dla takich urządzeń program LBX zapewnia możliwość włączenia rejestracji danych bezpośrednio na komputerze na którym działa program. Okresowo, zgodnie z zadanym interwałem czasu w konfiguracji, dana wartość czy też wynik pomiaru rejestrowana jest przez program do bazy danych. Taki tryb rejestracji wymaga oczywiście tego aby program LBX cały czas działał, gdyż przerwy w działaniu programu oznaczają również przerwy w rejestracji danych. Do takiej rejestracji danych wskazane jest uruchomienie programu w konfiguracji z osobnym serwerem, gdyż to zapewnia możliwie największą ciągłość działania programu.

Odczyt z pamięci rejestracji w urządzeniach

Wiele urządzeń obsługiwanych przez program LBX ma własną pamięć rejestracji danych, w której okresowo samodzielnie rejestruje dane mierzone przez dołączone czujniki. Pamięć taka zwykle jest podtrzymywana bateryjnie i zachowuje zawartość pomiędzy wyłączeniami urządzenia, niezależnie również od tego czy program LBX działa czy nie. Odczyty danych z takich pamięci mogą trafiać do bazy danych w programie, która to baza w ten sposób staje się "przedłużeniem" takiej pamięci.

Jest możliwość włączenia automatycznego odczytu tych pamięci rejestracji - tym samym program LBX sam utrzymuje stan swojej bazy danych zgodny z zawartością pamięci rejestracji w urządzeniu (dodatkowo pamiętane są starsze dane które z racji stosunkowo niewielkich wielkości pamięci w urządzeniach już zostały tam usunięte) - okresowo program sam sprawdza zawartość pamięci rejestracji i odczytuje brakujące mu dane. W takim wypadku użytkownik ma natychmiastowy dostęp do wszystkich danych, bez potrzeby ich odczytu z urządzeń w chwili próby dostępu do danych.

Bezpośredni dostęp do pamięci rejestracji w urządzeniach

Program LBX zapewnia również możliwość bezpośredniego dostępu do pamięci rejestracji która jest prowadzona w urządzeniach, bez pośrednictwa bazy danych w programie (lub niezależnie od niej). W takim wypadku na życzenie użytkownika dane są czytane bezpośrednio z pamięci. Mogą one również zostać zapisane do bazy danych, ale nie muszą - zależnie od ustawionych opcji, mogą zostać również zapisane bezpośrednio do osobnych plików danych.