Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » O programie » LBX

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LBX - opis podstawowych funkcji

Architektura

Program LBX jest częścią systemu kontrolno-pomiarowego o dowolnej złożoności. Odpowiedzialny jest za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz stanowi interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane są dane oraz udostępniane są różne mechanizmy sterujące.

Sam program podzielony jest na dwie części: serwer i klienta, które zapewniają możliwość działania zdalnego - przy pomocy dostępnych mechanizmów komunikacji sieciowej można z dowolnie odległego miejsca prowadzić podgląd danych i sterowanie urządzeniami. Program ma możliwość działania bez wykorzystania transmisji sieciowej (lokalnie) - w takim wypadku stanowi on jedną całość bezpośrednio obsługującą urządzenia oraz udostępniającą interfejs użytkownika.

Funkcje serwera:

 • komunikacja z dołączonymi urządzeniami
 • zarządzanie archiwum danych
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów

Funkcje klienta:

 • komunikacja z serwerem
 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy

Pojedynczy serwer LBX wraz z pulą dołączonych do niego urządzeń stanowi tzw. serwer. Jeden serwer może obsługiwać dowolną ilość dołączonych urządzeń, na ile pozwalają zasoby sprzętowe. W przypadku systemu działającego zdalnie, serwer umożliwia dostęp dla dowolnej ilości zdalnych klientów, którzy jednocześnie mogą prowadzić swoje działania na jednym serwerze. Każdy z klientów może połączyć się z dowolną ilością serwerów lbx, prowadząc jednocześnie kontrolę i sterowanie w zupełnie niezależnych od siebie serwerach.

Komunikacja klient-serwer

Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem odbywa się za pomocą mechanizmów transportowych sieci komputerowych - typowo jest to protokół TCP/IP.

Kontrola dostępu

Dostęp do serwera (serwera lbx) podlega autoryzacji dla każdego klienta z osobna. Dla każdego użytkownika systemu wymagane jest konto, do autoryzacji używane są nazwy użytkowników oraz hasła. Z każdym użytkownikiem związane są uprawnienia którymi on dysponuje, pozwalające ograniczyć możliwe jego działania (typowe uprawnienia to: podgląd danych, zmiana ustawień, zmiana konfiguracji, administrator). Każdy zdalny dostęp do serwera jest rejestrowany, jest również możliwość podglądu kto na bieżącą chwilę jest połączony z serwerem.

Obsługiwane urządzenia

Program obsługuje szeroką gamę urządzeń produkcji firmy LAB-EL, jak również niektórych innych. Lista obejmuje mierniki, koncentratory/konwertery, regulatory, stacje meteorologiczne, modemy GSM różnego typu, konwertery ethernet/serial różnego typu, wszelkie urządzenia z interfejsem MODBUS, kamerę ethernet'ową oraz inne urządzenia LAB-EL.
Lista urządzeń: obsługiwane urządzenia
Otwarta architektura programu pozwala na bardzo łatwe rozszerzenie funkcjonalności o dowolne inne urządzenia.

Funkcje realizowane dla dołączonych urządzeń

Realizowane przez program funkcje są różne zależnie od typu danego urządzenia, typowy zbiór możliwości jest następujący:

 • monitorowanie poprawności komunikacji,
 • odczyt danych bieżących z urządzenia,
 • synchronizacja czasu w zegarze urządzenia,
 • automatyczny odczyt w tle pamięci rejestracji z urządzenia,
 • okresowa rejestracja danych prowadzona przez program jeśli urządzenie nie ma własnej pamięci rejestracji.

Abstrakcja danych w postaci zmiennych

Program przedstawia wszelkie dostępne wartości (wyniki pomiarów, ustawienia, itp) ze wszystkich urządzeń w postaci zmiennych o unikalnych nazwach. Zmienne w tej postaci podlegają rejestracji do archiwum danych, gdzie następnie są dostępne do prezentacji w postaci wykresów lub raportów w jednolity sposób niezależnie od źródła pochodzenia. Każdą zmienną można niezależnie podglądać, umieścić na ekranie zbiorczym w dowolnej konfiguracji z innymi zmiennymi. Dla każdej zmiennej można też ustawić alarmy.

Prezentacja danych

Program prezentuje dane na różne sposoby. Dla każdego urządzenia typowo jest dostępny indywidualny ekran statusowy, na którym zebrane są wszystkie dane dotyczące tego urządzenia. Dla niektórych urządzeń, gdy jest ich jednocześnie większa ilość, program pozwala pokazać ekrany zbiorcze, grupujące dane z wszystkich urządzeń. Użytkownik ma również możliwość utworzenia ekranów zbiorczych w dowolnej edytowanej przez siebie konfiguracji. Na takim ekranie możliwe jest zamieszczenie każdej zmiennej dostępnej w programie, prezentowanej na różne sposoby: odczyt numeryczny, wykres, miernik, kontrolka wł/wył.

Baza danych i archiwum

Program prowadzi bazę danych, do której trafiają odczyty danych (zmienne) z prowadzonych rejestracji. Baza danych prowadzona jest na serwerze, jednoczesny dostęp do niego ma dowolna ilość klientów. Odczyt danych z bazy danych serwera do klienta jest zoptymalizowany - klient prowadzi swoją kopię roboczą tych danych, doczytując jedynie te dane których mu brakuje. Pozwala to również na dostęp do tych danych po stronie klienta w przypadku braku połączenia z serwerem. Baza danych może zostać skonfigurowana w ten sposób, że przechowywane będą tylko dane nie starsze niż zadany okres czasu, zapobiegając nadmiernemu przyrostowi objętości tych danych. Dane z bazy mogą być też okresowo zapisywane do archiwum, w którym tworzone są pliki do których program więcej się już nie dotyka - do celów archiwizacji na nośnikach trwałych przez użytkownika.
Baza danych i pliki archiwalne mają kontrolę poprawności, pozwalającą wykryć modyfikację plików dokonaną zewnętrznie. Dla zapewnienia poufności danych pliki mogą zostać również przez program zaszyfrowane, wymagając przy odczycie znajomości hasła.

W celu prezentacji danych z bieżącej bazy danych oraz archiwum program pozwala zrobić z nich wykres, raport lub histogram, z szerokimi możliwościami konfiguracji. Dane mogą zostać również wyeksportowane do plików CSV.

Alarmy

Program zapewnia monitorowanie alarmów zarówno generowanych przez dołączone urządzenia, jak również ustawionych w programie - dla dowolnych zmiennych, w postaci progów alarmowych. Każde zdarzenie związane z wystąpieniem lub zanikiem alarmu jest rejestrowane, dodatkowo może wiązać się z dowolną akcją:

 • wysłanie wiadomości e-mail
 • wysłanie SMS
 • odtworzenie dźwięku za pomocą karty dźwiękowej komputera
 • uruchomienie dowolnego programu/skryptu
 • zadzwonienie na dowolnie wybrany numer telefonu i odtworzenie komunikatu
 • wysterowanie wyjścia w obsługiwanym przez serwer urządzeniu.