Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » O programie » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Tryby pracy

Program LBX może pracować w dwóch podstawowych trybach: samodzielnie albo klient-serwer. Aspekty działania i kryteria wyboru właściwego trybu pracy opisane zostały poniżej.

Tryb samodzielny

Program LBX w trybie pracy samodzielniej działa następująco: uruchamiany jest wyłącznie przez użytkownika, w czasie działania ma on swoje okno główne tak jak każdy typowy program dla Windows. Program obsługuje jeden serwer, który stanowią: działający program LBX oraz obsługiwane przez niego urządzenia. Odczyty z urządzeń i sterowanie nimi odbywa się bezpośrednio za pomocą tego programu lbx. Serwer jest obsługiwana dopóki program działa, jego zamknięcie kończy obsługę i sterowanie urządzeniami.

Ten tryb pracy jest właściwy dla zastosowań w których ciągłość działania programu nie jest kluczowa, ze względu na to że do jego działania wymagane jest zalogowanie się użytkownika i uruchomienie programu. Typowe zastosowanie to np. doraźne odczyty danych z urządzeń.

Program działający w trybie samodzielnym i obsługujący lokalny serwer może być jednocześnie też klientem łączącym się ze zdalnymi serwerami, zupełnie niezależnie od bezpośredniej obsługi lokalnego serwera, patrz opis poniżej.

Tryb klient-serwer

Program LBX w trybie klient-serwer podzielony jest na dwie części: serwer i klienta. Obydwie części działają niezależnie od siebie. Każda z nich może działać na innym komputerze, pod warunkiem istnienia połączenia sieciowego pomiędzy nimi. W ten sposób można uzyskać zdalny dostęp do serwera za pomocą np. sieci internet. Zdalny dostęp wymaga systemu kont dla użytkowników, haseł oraz poziomów uprawnień, które to zagadnienia nie istnieją w przypadku programu działającego samodzielnie.

Serwer

Serwer jest w tej konfiguracji programem działającym w sposób ciągły. Po właściwej instalacji w systemie serwer jest procesem rozpoczynającym działanie razem z uruchomieniem systemu operacyjnego, niezależnie od tego czy jakikolwiek użytkownik się zaloguje czy też nie. Serwer działa cały czas, do momentu zamknięcia systemu i wyłączenia komputera. Nie wpływa na niego w żaden sposób logowanie i wylogowywanie się użytkowników. Działanie w ten sposób zrealizowane jest w postaci usługi systemowej dla Windows XP/Server 2003 lub nowszych. Działanie serwera jest niewidoczne dla użytkownika - program nie ma żadnego okna ani żadnej innej widzialnej postaci.

Realizacja serwera w ten sposób zapewnia jego ciągłość działania. W wielu systemach niezbędna jest realizacja pewnych operacji automatycznie, jak np. systematyczne odczyty pamięci rejestracji z urządzeń bez ingerencji operatora, albo np. obsługa systemów multipleksowych pomiarów stężenia CO2/O2 w uprawie pieczarek - działający niezależnie serwer to zapewnia, niezależnie od obecności czy działań operatora. Program działający w trybie samodzielnym również oczywiście potrafi realizować wszystkie te operacje, ale tam wymagane jest zapewnienie działania programu, czyli jego uruchomienie na konto jakiegoś zalogowanego użytkownika. W przypadku np. awarii zasilania i zamknięcia systemu, następnie jego uruchomienia po przywróceniu zasilania, serwer zostanie automatycznie uruchomiony, natomiast program samodzielny wymaga ingerencji użytkownika.

Klient

Drugą częścią programu LBX w trybie klient-serwer jest program kliencki. Jest to zasadniczo ten sam program co LBX działający w trybie samodzielnym, jednak nieco inaczej skonfigurowany - zamiast do obsługi lokalnego serwera bezpośrednio, przeznaczony jest do połączenia się z serwerem i obsługą działającego serwera. W tym trybie program kliencki potrzebny jest tylko użytkownikowi do odczytu danych i ręcznej ingerencji w system, do niczego więcej nie jest wymagany, może w ogóle nie być uruchomiony.
Program kliencki może jednak niezależnie od serwera obsługiwać również serwer lokalny. Odpowiada to działaniu w trybie samodzielnym z dodatkowo zdefiniowanymi zdalnymi połączeniami do innych serwerów.

Program kliencki może połączyć się nie tylko z jednym serwerem, ale z dowolną ilością zdalnych serwerów. W takiej konfiguracji jeden program kliencki służy do obsługi kilku różnych serwerów jednocześnie.

Podobnie serwer pozwala na jednoczesny dostęp dowolnej ilości klientów - tym samym umożliwiając sterowanie i dostęp do danych z różnych miejsc jednocześnie. Ilość jednoczesnych połączeń sieciowych jest ograniczona licencyjnym kluczem autoryzacyjnym. Klucz może blokować zdalne połączenia całkowicie, może dopuszczać ich skończoną ilość, może też określać brak limitu.

Tryb mieszany - samodzielny z serwerem

Istnieje możliwość uruchomienia programu w trybie samodzielnym, włączając mu możliwość odbierania połączeń od zdalnych klientów jako serwer. W taki sposób program działa jako serwer, ale nie osobny, tylko scalony z programem klienckim obsługującym lokalny serwer. Dla zdalnego klienta tak działający program jest widziany identycznie jak osobny serwer. Jedyny niuans jest taki że stałość działania programu w ten sposób może być mniejsza niż osobnego serwera - podlega uruchamianiu i zamykaniu bezpośrednio przez użytkownika.