Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » TRANS-LOGGER

TRANS-LOGGER – Bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu
 • Aplikacja rejestrująca dla urządzenia z Androidem
 • Bezprzewodowa łączność z  czujnikami
 • 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi
 • Raporty warunków dostawy na drukarkę
 • Raporty CSV i PDF wysyłane e-mailem z rejestratora kierowcy
 • Lokalizacja GPS
 • Mapa trasy przejazdu
 • Transmisja komórkowa do centralnej bazy danych LBX

Monitoring klimatu w transporcie

System monitorowania warunków transportu TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system Android służącym do dokumentowania warunków transportu mierzącym i rejestrującym: temperaturę, otwarcie drzwi pojazdu i jego lokalizacje GPS. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain.

Na system monitorowania warunków transportu TRANS-LOGGER składa się zestaw urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem:

 • Rejestrator danych w kabinie kierowcy, którym może być:
  • terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu AP02 , PDA-3505-A),
  • dowolny tablet lub smartfon  z systemem Android z zewnętrzną drukarką z bezprzewodową komunikacją Bluetooth (np. RPP-02N).
 • Czujniki temperatury i otwarcia drzwi z pamięcią rejestracji pomiarów, którymi mogą być:
  • jeden termometr rejestrator LB-533T, który może posiadać do 4 zewnętrznych czujników temperatury i 2 czujników drzwi, połączonych kablem i umieszczonych w strefach kontrolowanych.
TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Jeżeli w miejscu instalacji systemu TRANS-LOGGER występuje nadmierny wpływ ekranowania i tłumienie sygnałów radiowych przez metalową obudowę naczepy lub metalową kabinę kierowcy, to w szczególnych przypadkach można ten problem wyeliminować stosując dodatkowe urządzenie pośredniczące pomiędzy czujnikami, a rejestratorem kierowcy, tzw. router z dwoma antenami: jedną wewnętrzną - promieniującą wewnątrz przestrzeni ładunkowej i drugą zewnętrzną – promieniującą w kierunku kabiny kierowcy (rysunek poniżej). Typowo stosowanie dodatkowego routera nie jest konieczne.

TRANS-LOGGER – bezprzewodowy system kontroli warunków transportu

Rejestrator danych w kabinie kierowcy

Rejestrator danych (np. smartfon z systemem Android 4.4 lub nowszym, na którym zainstalowano aplikację TRANS-LOGGER) posiada radiowe połączenie WiFi z czujnikami temperatury i otwarcia drzwi, które jest zdolne do przesyłania danych pomiędzy przestrzenią ładunkową samochodu ciężarowego a kabiną kierowcy. Rejestrator obsługuje do 4 pomiarów temperatury i do 2/4 czujników otwarcia drzwi.

Wyświetlacz rejestratora umożliwia podgląd: aktualnych temperatur w poszczególnych kontrolowanych strefach, stanów czujników drzwi, informuje o przekroczeniach progów alarmowych oraz umożliwia lokalny przegląd historii pomiarów w postaci wykresów oraz mapy z zarejestrowaną trasą przejazdu.

Rejestrator zapisuje pomiary w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych. Dane z czujników są zapisywane w pamięci aplikacji TRANS-LOGGER. W wypadku utraty połączenia radiowego pomiędzy rejestratorem i czujnikami, rejestrator po ponownym połączeniu z czujnikami, samodzielnie odzyskuje brakujące pomiary z pamięci czujników.

Rejestrator umożliwia ustawienie progów alarmowych (próg dolny temperatury, próg górny temperatury, alarm otwarcia drzwi), których przekroczenie będzie sygnalizowane na wyświetlaczu i dźwiękowo oraz wykazane w raporcie. Raport z zarejestrowanych warunków transportu może być drukowany na drukarce przy dostawie oraz jest zapisywany do pamięci w formatach CSV i PDF, które mogą być wysłane emailem na adres poczty elektronicznej.

Rejestrator umożliwia przesyłanie zarejestrowanych pomiarów do zewnętrznych systemów i baz danych w formie umożliwiającej ich dalsze przetwarzanie za pośrednictwem: transmisji danych przez siec komórkową GSM lub opcjonalnie przez port USB, zapis na zainstalowanej karcie pamięci albo łącze Bluetooth. W przypadku połączenia GSM dane pomiarowe mogą być zbierane za pomocą programu Serwer LBX, zainstalowanego w centrali nadzorującej transport na komputerze z systemem Windows z publicznym adresem IP.

Jeżeli rejestratorem jest terminal z systemem ANDROID zintegrowany z drukarką (np typu AP02, PDA-3505-A), to podobnie jak każdy tablet lub smartfon, umożliwia jest instalowanie na nim dodatkowych aplikacji klienta, związanych przykładowo z logistyką transportu. Jeśli rejestratorem jest specjalistyczny terminal lub dowolny inny tablet lub smartfon, to zewnętrzna drukarka (np. RPP-02N) jest podłączona do niego za pośrednictwem interfejsu Bluetooth i może być wykorzystywana także do wydruku innych dokumentów klienta.

TRANS-LOGGER – system kontroli warunków transportu Terminal rejestrator z systemem Android Rejestrator TRANS-LOGGER w TIR w wersji z tabletem

Czujniki rejestratory do pomiaru temperatury i otwarcia drzwi

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi, którymi mogą być bezprzewodowe rejestratory temperatury LB-523TD lub czterokanałowe termometry LB-533T są niezależnymi urządzeniami z własnym bateryjnym zasilaniem. Zasilanie czujników przy odstępie rejestracji co 15 minut wystarcza na około 12 miesięcy ich nieprzerwanej. Możliwa jest łatwa wymiana źródła zasilania w czujnikach, którym są dwie typowe baterie 1,5V (rozmiaru AA).

Czujniki temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD lub czterokanałowe termometry LB-533T przekazują dane pomiarowe do rejestratora drogą radiową z wykorzystaniem interfejsu radiowego WiFi pracując w paśmie 2,4 GHz. Czujniki są także rejestratorami i posiadają własną nieulotną pamięć, w której są przechowywane dane na wypadek braku połączenia z rejestratorem. Po odzyskaniu połączenia z rejestratorem czujniki dostarczają brakujące pomiary do rejestratora.

Pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C charakteryzuje dokładność jest nie gorsza niż 0,3°C. Minimalna ilość zapisów przechowywanych w pamięci każdego z czujników to 30 tysięcy pojedynczych zapisów pomiaru temperatury lub czasu otwarcia drzwi. Po zapełnieniu pamięci najstarsze pomiary w czujnikach są nadpisywane przez najnowsze.

Czujniki pomiarowe temperatury i otwarcia drzwi posiadają elementy mocujące pozwalające na łatwy montaż i demontaż wewnątrz przestrzeni ładunkowej samochodu.

Czujniki pomiarowe temperatury na zamówienie, mogą posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania dla wymaganych punktów pomiarowych wystawione przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące LAB-EL. Okresowo czujniki można poddać powtórnemu wzorcowaniu Laboratorium w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

Oprogramowanie rejestratora

Rejestrator w kabinie kierowcy to dowolny telefon lub tablet z systemem ANDROID 4.4 lub nowszym, na którym zainstalowana jest specjalistyczna aplikacja TRANS-LOGGER. Aplikacja umożliwia realizacje wszystkich omówionych powyżej funkcji systemu TRANS-LOGGER.

Aplikacja TRANS-LOGGER na system Android:

 • wyświetla na ekranie bieżące wyniki pomiarów i informacje o współpracujących czujnikach,
 • wyświetla na ekranie informacje o zaistniałych sytuacjach alarmowych,
 • prowadzi rejestracje w postaci raportów z pomiarami dla kolejnych dostaw,
 • umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu raportu,
 • umożliwia eksport raportu z historią pomiarów z zadanego okresu czasu do plików w formatach CSV oraz PDF - przykład,
 • umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF - przykład,
 • umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych wraz z aktualną lokalizacja GPS samochodu do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program Serwer LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows
 • umożliwia prezentację mapy z zaznaczona trasa przejazdu.

Program komputerowy Serwer LBX w wersji bazowej służy do:

 • centralnego zbierania danych pomiarowych z wielu rejestratorów za pomocą transmisji Internetowej (Ethernet, GSM),
 • prowadzenia centralnej bazy danych,
 • prowadzenia centralnej sygnalizacji stanów alarmowych,
 • monitorowania lokalizacji wszystkich tras przejazdu i wyświetlenie ich na mapie,
 • sygnalizowania zaprogramowanych stanów alarmowych,
 • wizualizacji w postaci wykresów, tabel, raportów i map - przykład.

Program komputerowy Klient LBX w wersji jednostanowiskowej służy do:

 • konfigurowania czujników rejestratorów LB-523TD i LB-533T (ustawianie parametrów łącza WiFi),
 • awaryjnego pobierania i przetwarzania danych zarejestrowanych w czujnikach za pośrednictwem ich interfejsu USB.
TRANS-LOGGER - ekran bieżących pomiarów
TRANS-LOGGER - wykresy temperatury
TRANS-LOGGER - raport bieżący
TRANS-LOGGER - mapa trasy
TRANS-LOGGER - punkt pomiarowy na mapie
See also
Zobacz również