Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Konwertery ethernet/serial » Moxa DE-211 i DE-311

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konwerter ethernet/serial typu Moxa DE-211 i DE-311

Podłączenie

Konwerter Moxa DE-311 ma następujące złącza:

 • DC-IN - złącze zasilania, do którego należy podłączyć dostarczony razem z konwerterem zasilacz sieciowy.
 • 10/100M Ethernet - złącze sieci ethernet, za pomocą którego należy podłączyć konwerter do sieci ethernet. Konwerter ten potrafi pracować zarówno w sieciach 10Mbit jak i 100Mbit, dokonując samodzielnie negocjacji parametrów łącza. Połączenia należy dokonać albo z odpowiednim switch'em lub hub'em za pomocą kabla tzw. prostego, lub bezpośrednio z komputerem, tutaj wymagany jest wtedy kabel ethernet z przeplotem.
 • SERIAL - złącze portu szeregowego, tutaj dołączyć należy urządzenie zewnętrzne z portem szeregowym, wykorzystując przejściówkę NULL MODEM MINI ADAPTER dostarczoną razem z konwerterem. Port ten potrafi pracować jako RS232, RS422 lub RS485, zależnie od konfiguracji mikroprzełącznikiem SW. W typowej konfiguracji dla portu szeregowego RS232 wsystkie trzy mikroprzełączniki muszą być w pozycji OFF.

Diody LED

Konwerter wyposażony jest w 3 diody świecące, które sygnalizują:

 • PWR - podłączenie zasilania
 • Link - brak świecenia oznacza brak połączenia ethernet, pomarańczowy - połączenie 10 MBit/s, zielony - połączenie 100 MBit/s. Mruganie diody oznacza transmisję danych.
 • Ready - brak świecenia oznacza błąd w działaniu konwertera, świecenie na stałe (kolor zielony) - gotowość do działania i transmisji danych, mruganie - konfiguracja adresu IP z serwera DHCP/BOOTP, jak również reset.

Sposoby pracy

Po wykonaniu wszystkich podłączeń należy odpowiednio skonfigurować wszystkie elementy systemu. Konwerter Moxa DE-311 może zostać wykorzystany w systemie z programem lbx na dwa sposoby:

 • bezpośrednia obsługa konwertera przez program lbx - w tej konfiguracji program lbx komunikuje się bezpośrednio z konwerterem Moxa, za pośrednictwem którego wymienia dane z urządzeniem podłączonym przez port szeregowy. Konwerter Moxa występuje jako urządzenie zadeklarowane w serwerze w programie lbx, nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych sterowników. Taka konfiguracja jest zalecana, gdyż zapewnia lepsze obrazowanie stanu połączenia i diagnostykę ewentualnych problemów,
 • wirtualny port COM - w tej konfiguracji zainstalowane muszą być odpowiednie sterowniki portu wirtualnego COM dostarczone razem z konwerterem Moxa przez producenta. Po ich zainstalowaniu w systemie operacyjnym tworzony jest wirtualny port COM, który służy programowi lbx jako miejsce wymiany danych z zewnętrznym urządzeniem, analogicznie do tego jakby to urządzenie było podłączone bezpośrednio do komputera. W takiej konfiguracji obecność konwertera Moxa nie jest jawnie widoczna w systemie.

Obydwa sposoby wymagają odmiennej konfiguracji konwertera.

Dostęp do konfiguracji konwertera Moxa DE-311

Konfiguracja konwertera Moxa DE-311 może zostać przeprowadzona na kilka sposobów, zależnie od kilku czynników. Sposób zawsze działający to bezpośrednie podłączenie konwertera do portu szeregowego w komputerze. Na konwerterze wymagane jest włączenie odpowiedniego trybu ptacy, zaś na komputerze wymagane jest uruchomienie dowolnego programu terminala. Drugi sposób to połączenie przez sieć za pomocą usługi telnet. Wymaga to jednak wcześniejszej odpowiednio poprawnej konfiguracji ustawień sieciowych w konwerterze, lub drobna manipulacja adresami IP/MAC, ale to nie zawsze jest możliwe i wymaga podłączenia konwertera do tego samego segmentu sieci ethernet. Trzeci sposób to wykorzystanie specjalnego programu konfiguracyjnego Moxy, ale to również wymaga poprawnej konfiguracji parametrów sieciowych w konwerterze żeby można było się z nim połączyć, lub jego obecności w tym samym segmencie sieci ethernet. Jeżeli konfiguracja przez sieć nie jest możliwa, pozostaje zawsze podłączenie przez port szeregowy.

Patrz także: Konfiguracja sieciowa urządzeń z interfejsem Ethernet

Konfiguracja przez port szeregowy

W celu dokonania konfiguracji przez port szeregowy, należy podłączyć konwerter bezpośrednio do komputera PC, za pomocą portu szeregowego (złącze SERIAL na konwerterze), bez przejściówki NULL MODEM MINI ADAPTER. Mikroprzełącznik SW należy ustawić w pozycji: 1-ON, 2-OFF, 3-OFF. Na komputerze należy uruchomić program terminala, konfigurując go do działania na odpowiednim porcie szeregowym, parametry transmisji to 19200 bps, 8 bitów danych, 1 bit stopu, brak kontroli parzystości. Włączyć zasilanie konwertera. Po włączeniu, po krótkiej chwili ukaże się menu konfiguracyjne. Pierwsze pytanie dotyczy typu terminala, ANSI/VT100/VT52. Typowo dla programów terminala właściwy wybór to ANSI/VT100 (klawisz 1, Enter). Po tym wyborze mamy już do dyspozycji pełne menu konfiguracyjne, obsługiwane klawiszami kursora, Enter i Esc do poruszania się po menu.

Konfiguracja przez telnet

Telnet to usługa zdalnego terminala sieciowego, trochę analogiczna do połączenia przez port szeregowy, jedynie tutaj połączenie odbywa się przez sieć TCP/IP. Wymagana jest tutaj znajomość adresu IP konwertera, który dodatkowo musi być włączony do podsieci w której ten adres jest prawidłowy. Domyślny adres IP ustawiony fabrycznie to 192.168.127.254, do tego adresu można zawsze powrócić przytrzymując przycisk RESET przez ponad 10 sekund.

Podłączenie przez telnet wymaga ustawienia mikroprzełącznika do normalnej pracy, zgodnie z konfiguracją odpowiedniego typu portu szeregowego. Mikroprzełącznik SW-1 musi być w pozycji OFF.

Jeżeli adres IP konwertera jest znany i jest on poprawny dla danej podsieci, to można się połączyć z konwerterem bezpośrednio przez telnet. Poniższa dalsza część opisu nie ma wtedy zastosowania.Po połączeniu menu jest takie same jak przy połączeniu przez port szeregowy, patrz opis dalej.

Jeżeli adres IP jest nieznany lub nieprawidłowy dla danej sieci, ale konwerter jest włączony w tym samym segmencie podsieci, to można tymczasowo dokonać połączenia z konwerterem przez telnet dokonując powiązania adresu IP z MAC w tablicy ARP systemu operacyjnego, dla Windows należy z linii poleceń wpisać:

arp -s <adres IP> <adres MAC>

przykładowo (adres IP należy ustalić właściwy dla danej sieci, musi on być oczywiście wolny - tutaj dla przykładu jest to 192.168.1.123, adres MAC należy odczytać z naklejki na konwerterze na jego tyle, podać go należy z myślnikami w środku zamiast dwukropków):

arp -s 192.168.1.123 00-90-E8-12-34-56
Następnie należy połączyć się przez telnet na port 6000:
telnet 192.168.1.123 6000
Połączenie się nie powiedzie, ale to spowoduje ustawienie adresu w konwerterze na podany adres IP. Teraz można ponowić połączenie przez telnet na ten sam adres, bez podawania portu 6000, łącząc się z domyślnym portem 23 właścwym dla usługi telnet:
telnet 192.168.1.123

Konfiguracja programem NPort Management Suite

Program ten można zainstalować z płyty CD dostarczonej razem z konwerterem. Po jego uruchomieniu potrafi on wykryć konwertery znajdujące się w lokalnej podsieci, oraz dokonać ich konfiguracji - instrukcja do programu znajduje się płycie CD od konwertera, po uruchomieniu programu instalacyjnego: Documents / NPort Software Installation Guide. Sam program instaluje się przyciskiem "Installation". Podczas instalacji należy wybrać co zainstalować: do wyboru jest sam program konfiguracyjny - "Configuration and Management Tools" oraz "COM Port Mapping Tools", do obsługi wirtualnego portu COM. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu konfiguracyjnego należy nawiązać połączenie z zainstalowanym konwerterem: menu "Locate Server", pozycja "Broadcast Search" - automatyczne wyszukanie, ale ograniczone wyłącznie do lokalnego segmentu sieci ethernet, "Specify by IP address" - konwerter na zadanym adresie IP. Po odnalezieniu konwertera znajduje się on na liście w oknie głównym programu. Do zmiany konfiguracji służy pozycja menu "Configuration" - "Modify Configuration" Dostępne ustawienia są opisane poniżej, są one analogiczne do ustawień dostępnych przy pomocy wcześniej opisanych metod.

Konfiguracja konwertera DE-311

Konwerter ethernet - RS232

Sposób konfiguracji jest zależy od wymaganego sposobu działania konwertera. Część ustawień jest wspólna, odpowiednio należy zawsze ustawić:

 • serverConfig - konfiguracja połączenia sieciowego
  • Server Name - można podać dowolną nazwę identyfikującą konwerter
  • IP Configuration - wybór sposobu przydzielenia adresu IP, albo statycznie na stałe (Static IP), lub za pomocą protokołów dynamicznego przydziału adresów IP (DHCP/BOOTP). Zalecane jest użycie stałego, znanego adresu.
  • IP Address - adres IP konwertera
  • Netmask - maska podsieci
  • Gateway - adres bramy właściwej dla lokalnej podsieci
 • OP_mode - te ustawienia zależne są od sposobu pracy, patrz dalej
 • Serialport - konfiguracja portu szeregowego, właściwa dla dołączonego urządzenia
  • Baud Rate - szybkość transmisji w bps
  • Parity - kontrola parzystości (None - brak, Even - parzystość, Odd - nieparzystość)
  • Data Bit - ilość bitów danych
  • Stop Bit - ilość bitów stopu
  • Flow Control - kontrola przepływu (None - brak)

Ustawienia w menu OP_mode są różne zależnie od sposobu pracy.

Bezpośrednia obsługa w programie lbx - tryb serwera konwertera Moxa

W tym trybie serwer LBX będzie nawiązywał połączenie z konwerterem Moxa, serwer LBX musi znać adres kowertera.
Należy ustawić w OP_mode:

Konwerter ethernet - konfiguracja

 • Application: TCP Server
 • More Settings
  • TCP Port - 4001

UWAGA: po każdej zmianie konfiguracji należy dokonać restartu konwertera - pozycja [Restart] z menu konwertera. Jeżeli konfiguracja była za pomocą połączenia przez port szeregowy i program terminala, to należy przełączyć mikroprzełącznik SW-1 w pozycję OFF.

Bezpośrednia obsługa w programie lbx - tryb klienta konwertera Moxa

W tym trybie konwerter Moxa będzie nawiązywał połączenie z serwerem LBX, kowerter musi znać adres serwera LBX.
Należy ustawić w OP_mode odpowiedni dla danej sieci adres serwera LBX:

Konwerter ethernet - client

 • Application: TCP Client
 • More Settings
  • Destination IP addr - adres serwera LBX
  • TCP connect on - Startup
  • TCP Port - numer portu z konfiguracji urządzenia Moxa w programie LBX

Obsługa przez sterownik wirtualnego portu COM

Dla działania sterownika wirtualnego portu COM wymagane jest ustawienie w OP_mode:

 • Application: Host Based / Driver Mode
 • More Settings
  • TCP data port - 950
  • TCP command port - 966

Konfiguracja w programie lbx

Jeżeli konwerter działa z własnym sterownikiem portu wirtualnego COM, program lbx nie ma żadnej świadomości jego istnienia - deklaruje się jedynie obecność odpowiedniego urządzenia (podłączonego przez konwerter) na odpowiednim porcie COM utworzonym przez sterownik. W celu takiego działania należy zainstalować odpowiedni sterownik, który instaluje się razem z programem konfiguracyjnym NPort Management Suite. Patrz opis instalacji NPort Management Suite, powyżej przy opisie konfiguracji.

Jeżeli program lbx ma obsługiwać konwerter bezpośrednio, to należy konwerter jako osobne urządzenie zadeklarować w serwerze. W konfiguracji serwera na zakładce "urządzenia" należy dodać:

 • konwerter
  • typ: konwerter eth/serial
  • nazwa: dowolna
  • miejsce podłączenia:
   dla serwera Moxa należy wybrać sieć TCP/IP, podać właściwy adres IP, opcjonalnego numeru portu nie podawać
   dla klienta Moxa należy wybrać połączenie przychodzące TCP/IP oraz wskazać wolny port TCP który będzie otwarty w celu nawiązania połączenia z konwerterem (ten sam, co w konfiguracji trybu klienta Moxa)
  • przycisk Dalej
  • typ konwertera: wybrać typ Moxa DE-211/DE-311
  • port 1..8: przy standardowej konfiguracji konwertera - bez zmian
 • urządzenie dołączone przez konwerter
  • typ: odpowiednio do urządzenia
  • nazwa: dowolna
  • miejsce podłączenia: urządzenie z serwera, wybrać z listy wcześniej dodany konwerter, oraz odpowiednie jego wejście

Konwerter jako urządzenie w programie lbx

Konwerter jako osobne urządzenie ma swoje okno z danymi, dostępne z menu urządzenia jako "Status":

Konwerter ethernet - widok w programie

Wyświetlane w tym oknie są niektóre dane konfiguracyjne z konwertera. Okno to pozwala na kontrolę stanu połączenia z konwerterem. Stan połączenia sygnalizowany jest odpowiednim komunikatem na pasku statusu.