Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Pirometry medyczne » Termometr bezkontaktowy - bramka pirometryczna LB-669

Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)

Bramka pirometryczna do wykrywania koronawirusa COVID-19
 • Wykrywanie osób potencjalnie zarażonych koronawirusem COVID-19
 • Higieniczny, bezpieczny, bezkontaktowy, bezobsługowy, automatyczny, ekonomiczny
 • Przyrząd stacjonarny do powieszenia na ścianie
 • Szybki pomiar
 • Głosowy (wbudowany głośnik) i optyczny (LCD) odczyt zmierzonej temperatury
 • Komunikaty głosowe
 • Intuicyjna obsługa
 • Wyście przekaźnikowe alarmu (gorączka)
 • Wyjście przekaźnikowe otwarcia drzwi (prawidłowa temperatura)
 • Wyjście cyfrowe pomiarów do PC

Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała ludzkiego

Bezdotykowy termometr medyczny to pirometr, w którym zastosowano specjalny precyzyjny sensor podczerwieni umożliwiający bezkontaktowy pomiar temperatury ciała, o odpowiednio zawężonym przedziale pomiarowym dostosowanym do możliwych temperatur ciała ludzkiego. Termometr pirometryczny działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciało.

Termometr automatycznie wykrywa obecność człowieka (ciepłego obiektu) po zbliżeniu ciała do czujnika i dokonuje pomiaru temperatury. Pomiar należy wykonać z odległości nie większej niż 5 cm od powierzchni termometru, bez kontaktu z ciała z jego powierzchnią. Metoda bezkontaktowa jest całkowicie bezpieczna i dlatego może być do stosowania w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Należy zauważyć, że pirometr przystosowany jest do zawieszenia np. na ścianie i działa całkowicie autonomicznie nie angażując personelu do wykonywania pomiarów co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne wykonywania pomiaru (bramki pirometrycznej nie dotyka personel ani osoba mierząca swoją temperaturę).

Bramka pirometryczna do wykrywania koronawirusa COVID-19Po wykonaniu pomiaru wynik prezentowany jest na wyświetlaczu oraz jego wartość odczytywana jest głosowo przez urządzenie. W zależności od wartości zmierzonej temperatury podejmowane są dodatkowe działania:

 • Temperatura zbyt niska (poniżej 35,0°C) - odczytany zostaje komunikat Temperatura zbyt niska, powtórz pomiar
 • Temperatura poprawna (standardowo: 35,0..36,9°C) - zapalona zostaje sygnalizacja optyczna zieloną dioda LED oraz na kilka sekund włączony zostaje przekaźnik, który można wykorzystać do otwierania drzwi wejściowych wyposażonych w elektrozamek.
 • Temperatura podwyższona (standardowo: 37,0..37,9°C) - zapalona zostaje żółta dioda LED, odczytany zostaje komunikat Masz podwyższoną temperaturę oraz na kilka sekund włączony zostaje przekaźnik (jeśli w konfiguracji urządzenia jest włączone sterowanie przekaźnikiem), który można wykorzystać do otwierania drzwi wejściowych wyposażonych w elektrozamek.
 • Gorączka (standardowo 38,0..42,0°C) - zapalona zostaje czerwona dioda LED, odczytany zostaje komunikat Masz gorączkę oraz na kilka sekund zostaje włączony przekaźnik alarmu (jeśli w konfiguracji urządzenia jest włączone sterowanie przekaźnikiem), który można wykorzystać do uaktywnienia zewnętrznego sygnalizatora alarmującego personel o zaistniałej sytuacji.
 • Temperatura zbyt wysoka (powyżej 42,0°C) - odczytany zostanie komunikat Temperatura zbyt wysoka, powtórz pomiar

Podane przedziały temperatur (podwyższona, gorączka) mają wartości standardowe, istnieje możliwość modyfikowania ich przy pomocy klawiszy konfiguracyjnych, dostępnych po otwarciu urządzenia.

Wynik pomiaru w postaci cyfrowej może być wysyłany do komputera, dzięki czemu personel ma możliwość zdalnie kontrolować wyniki pomiaru (np. w recepcji przyjmującej interesantów).

Komunikaty głosowe

Urządzenie wyposażone jest w głośnik, przez który w określonych sytuacjach nadawane są komunikaty głosowe:

 • Trwa pomiar - komunikat wypowiadany w momencie automatycznego wykrycia obecności człowieka w pobliżu sensora. W trakcie tego komunikatu wykonywana jest seria szybkich pomiarów z których wybierany jest najbardziej reprezentatywny. W trakcie tego komunikatu należy starać się zbliżyć do sensora ciepłą część ciała na odległość nie większą niż 5cm. Najlepiej zbliżyć czoło lub nadgarstek. Należy jednak pamiętać iż w zależności od sytuacji (pory roku, pogody na zewnątrz budynku, rodzaju ubrania, intensywnego pocenia) niektóre fragmenty naszego ciała mogą być wychłodzone co skutkować może zbyt niską wartością odczytanej temperatury. W takim przypadku należy powtórzyć pomiar zbliżając inną część ciała np. tę która była osłonięta ubraniem i nie uległa wychłodzeniu.
 • Temperatura zbyt niska, powtórz pomiar - komunikat wypowiadany po zakończeniu pomiaru w sytuacji gdy wynik pomiaru jest poza prawidłowym zakresem (poniżej 35,0°C)
 • 36,6 stopnia - przykładowy komunikat informujący o wartości zmierzonej temperatury
 • Masz podwyższoną temperaturę - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura mieści się w przedziale 37,0..37,9°C (standardowo).
 • Masz gorączkę - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura jest wyższa lub równa od 38,0°C (standardowo)
 • Temperatura zbyt wysoka, powtórz pomiar - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura jest poza prawidłowym zakresem (wyższa od 42,0°C)
 • Pomiar zakończony, zwolnij miejsce innym użytkownikom - komunikat wypowiadany w sytuacji gdy osoba wykonuje w sposób ciągły wiele pomiarów przez dłuższy cza pozostając zbliżona do sensora.
 • Zapraszamy do pomiaru temperatury ciała - komunikat wypowiadany chwilę po włączeniu urządzenia oraz po upłynięciu 10 minut bezczynności urządzenia. Komunikat wypowiadany jest na tle krótkiego utworu muzycznego. Komunikat ma charakter informujący o obecności urządzenia i zachęcający do wykonania pomiaru.
 • Wystąpił błąd pomiaru, nastąpi reset urządzenia - komunikat wypowiadany po pojawieniu się błędu pomiaru po którym musi nastąpić reset urządzenia.

Kolorowa dioda LED

Kolor diody informuje o stanie w jakim znajduje się urządzenie:

 • Niebieski - trwa pomiar temperatury.
 • Zielony - temperatura ciała poprawna.
 • Żółty/pomarańczowy - wykryta podwyższona temperatura ciała.
 • Czerwony - wykryta gorączka.

Wyświetlanie pomiarów na LCD

W górnej linii wyświetlacza wyświetlany jest opis parametru, a w dolnej linii aktualna wartość tego parametru.

 • bodY - Zmierzona wartość temperatury ciała,
 • Air - Przybliżona wartość temperatury otoczenia; parametr wyświetlany pomiędzy pomiarami temperatury ciała (w trakcie bezczynności urządzenia).

Konfiguracja parametrów

Wewnątrz urządzenia znajdują się dwa przyciski umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji urządzenia (SET i INC). Konfiguracja może być wykonywana wielokrotnie i jest zapamiętywana również po wyłączeniu zasilania. Wejście do konfiguracji następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu obu klawiszy. W trybie konfiguracji w górnej linii wyświetlacza prezentowany jest opis  parametru a w dolnej linii jego wartość. Klawiszem INC można zmieniać treść migającej linii a klawiszem SET można wybierać która linia (dolna lub górna) ma migać.

Zaraz po wejściu do konfiguracji miga komunikat T1 oraz wyświetlana jest wartość tego parametru. Wybranie klawisza INC spowoduje wyświetlenie kolejnego parametru (np. T2) a wybranie klawisza SET spowoduje przełączenie migania na dolną linijkę umożliwiając zmianę wartości parametru T1. Wyjście z konfiguracji, równoznaczne z zapisem nowych ustawień odbywa się przez wybranie i przytrzymanie obu klawiszy. Zapis nowych ustawień spowoduje reset urządzenia. Po resecie urządzenia, przed rozpoczęciem normalnego trybu pracy, wyświetlone zostaną po kolei wszystkie aktualne ustawienia konfiguracyjne.

Opis parametrów górnej linii :

 • T1 - ustawianie górnego poziomu przedziału temperatury poprawnej (standardowa wartość 36,9°C, dostępny przedział: 36,9..37,5°C)
 • T2 - ustawianie dolnego poziomu przedziału temperatury 'Masz gorączkę' (standardowa wartość 38,0°C, dostępny przedział: 37,2..38,5°C)
 • Door - sterowanie/brak sterowania przekaźnikiem otwierania drzwi (standardowo OFF, dostępne ustawienia: On, OFF)
 • AL - sterowanie/brak sterowania przekaźnikiem alarmu (standardowo : OFF, możliwe ustawienia: On, OFF)
 • UoL - poziom głośności komunikatów głosowych (standardowa wartość 25, dostępny przedział: 0..30)
 • TunE - włączenie/wyłączenie pojawiania się komunikatu Zapraszamy do pomiaru temperatury ciała (standardowa wartość On, dostępne ustawienia: On, OFF). Komunikat ten występuje na tle krótkiego utworu muzycznego i rozpoczyna się co 10 minut bezczynnej pracy przyrządu.
 • tCor - korekta pomiaru temperatury ciała w zakresie +/- 2.0 stopnie (zalecane jest pozostawanie wartości tCor równej 0 albo na własną odpowiedzialność dokonanie korekty błędu pomiarowego przeprowadzając równolegle pomiary temperatury ciała człowieka przy pomocy dokładnego termometru lekarskiego),

Użytkowanie termometru bezdotykowego

Typowa procedura wykonania pomiaru pirometrem LB-669 wygląda następująco.

 • Podchodzimy do pirometru wiszącego na ścianie.
 • Zbliżamy czoło, nadgarstek lub inną ciepłą część ciała na odległość nie większą niż 5cm od sensora
 • Termometr wykrywa obecność ciała i rozpoczyna pomiar wygłaszając komunikat Trwa pomiar
 • Po chwili wynik pomiaru ukazuje się na wyświetlaczu oraz zmierzona wartość odczytywana zostaje przez głośnik w urządzeniu
 • W zależności od wartości zmierzonej temperatury oraz od ustawionych parametrów konfiguracji, podejmowana jest odpowiednia reakcja urządzenia polegająca na dodatkowym komunikacie głosowym, zaświeceniu odpowiedniego koloru diody świecącej oraz włączeniu przekaźnika otwarcia drzwi lub włączenia zewnętrznego sygnalizatora alarmu.
 • W przypadku nieodpowiedniej temperatury (najczęściej zbyt niskiej), zostanie odczytany komunikat z prośbą o ponowienie pomiaru. Wówczas powinniśmy zbliżyć do sensora inną, cieplejszą część ciała lub zmniejszyć odległość ciała od sensora.

Należy pamiętać, iż w zależności od sytuacji (pory roku, pogody na zewnątrz budynku, rodzaju ubrania, intensywnego pocenia, historii naszych zachowań z tuż przed rozpoczęciem pomiaru) niektóre fragmenty naszego ciała mogą być wychłodzone, co skutkować może zbyt niską wartością odczytanej temperatury. W takim przypadku należy powtórzyć pomiar zbliżając inną część ciała np. tę która była osłonięta ubraniem i nie uległa wychłodzeniu (np. na czas pomiaru odsłonić spod kołnierzyka szyję gdzie znajdują się ciepłe tętnice).

Instalacja i konserwacja termometru bezdotykowego

Prawidłowa praca termometru jest możliwa jedynie pod warunkiem prawidłowej instalacji i użytkowania urządzenia.

 • Bramka pirometryczna powinna być zainstalowana (powieszona) na ścianie, przezroczystej przegrodzie pomiędzy personelem a interesantami (recepcja) lub innych miejscach.
 • Wyjście cyfrowych danych pomiarowych należy dołączyć do wejścia USB komputera za pośrednictwem konwertera LB-375. Na komputerze należy uruchomić program LB-669-Monitor, który wyświetla ostatni pomiar i rejestruje wyniki do pliku.
 • Przewody połączeniowe mogą być wyprowadzone prze otwór, który instalator wykonuje w spodzie lub w boku dolnej części obudowy urządzania, stosownie do sytuacji w miejscu instalacji.
 • Bramka powinna mieć stabilne zasilanie.
 • Bramka nie powinna być skierowana w stronę silnych źródeł światła (okno) lub źródeł ciepła (grzejnik), gdyż może to powodować nieprawidłowe wskazania.
 • Z wyjątkiem prac instalacyjnych i konserwacyjnych, bramki nie powinno się dotykać. W szczególności nie wolno dotykać samego sensora, nie wolno również umieszczać we wnętrzu sensora żadnych przedmiotów ani płynów.
 • Bramka może być przecierana delikatnie zwilżoną miękką ściereczką, ale przy czyszczeniu należy unikać przecierania okolic sensora,
 • W przypadku dostania się do wnętrza sensora kurzu, insektów lub innych widocznych zanieczyszczeń należy wydmuchać je z wnętrza suchym sprężonym powietrzem. Niedopuszczalne jest wydłubywanie obcych ciał jakimikolwiek narzędziami.

Zastosowania termometru bezkontaktowego

Ze względu na wyjątkową ochronę przed możliwością zarażenia się patogenami, którą oferuje bramka pirometryczna LB-669 (podczas pomiaru nie następuje kontakt z termometrem oraz nie ma konieczności zbliżania się personelu do osoby kontrolowanej, co jest konieczne w przypadku stosowania termometrów 'pistoletowych') oraz ze względu na całkowitą autonomiczną i bezobsługową pracę, przyrząd może być użyteczny w wielu obiektach gdzie występuje ryzyko epidemiczne:

 • Ochrona zdrowia: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, apteki.
 • Edukacja: szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie wyższe.
 • Usługi: salony fryzjerskie, gabinety masażu, restauracje.
 • Kultura: kina, teatry, muzea, galerie, domy kultury.
 • Handel: sklepy, salony sprzedaży, galerie handlowe.
 • Urzędy i instytucje: urzędy samorządowe, urzędy skarbowe, ZUS,  banki.
 • Transport: dworce, kasy dworcowe, punkty informacyjne.
 • Sport: hale sportowe, kasy biletowe.
 • Inne obiekty użyteczności publicznej.

Dane techniczne termometru LB-669

POMIAR TEMPERATURY
 Zakres pomiaru  35,0°C do 42,0°C
 Dokładność pomiaru  ±0,2°C w zakresie 36°C do 39°C
 Czas pomiaru
 około 1 s
 Typowa odległość od obiektu
 5 cm
 Rozdzielczość pomiaru
 0,1°C
 Zakres widmowy pomiaru
 8...14 um
 Czujnik  termopilowy
 Wyjścia przekaźników sterujących
 60V / 2 A / AC/DC
 Wyjście cyfrowe pomiarów
 interfejs prądowy S300 LAB-EL
WARUNKI PRACY TERMOMETRU
 Stopień ochrony obudowy  IP 40 wg IEC 60529
 Zakres temperatur i wilgotności pracy  15...+30 °C, 10...90 % RH (bez kondensacji)
 Zakres temperatur przechowywania  -20...+60 °C
 Gwarancja  2 lata
ZASILANIE
 Napięcie stałe DC
 typowo 12V, dopuszczalny przedział 9..24V
 Napięcie zmienne AC
 typowo 9V, dopuszczalny przedział: 7..18V
 Maksymalny pobór prądu
 100 mA
PARAMETRY MECHANICZNE
 Wymiary zewnętrzne przyrządu  113 x 79 x 50 mm 
 Waga  ok. 150 g


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr bezkontaktowy - bramka pirometryczna LB-669
Automatyczny bezkontaktowy pomiar temperatury osób, komunikaty głosowe, automatyczne otwieranie drzwi, sygnał zagrożenia, odczyt i rejestracja PC
Ocena: 5/5, liczba głosów: 16
 • dodaj swoją ocenę