Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Termometry medyczne » Bezkontaktowa bramka termometryczna LB-669

Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)

Bramka pirometryczna do wykrywania koronawirusa COVID-19
 • Wykrywanie osób potencjalnie zarażonych koronawirusem COVID-19
 • Higieniczny, bezpieczny, bezkontaktowy, bezobsługowy, automatyczny
 • Przyrząd do powieszenia na ścianie
 • Szybki pomiar
 • Odczyt głosowy zmierzonej temperatury
 • Intuicyjna obsługa
 • Przekaźnik alarmu - gorączka
 • Przekaźnik otwierania drzwi - prawidłowa temperatura
 • Wyjście pomiarów do komputera PC
 • Możliwa personalizacja wypowiadanych komunikatów głosowych np. : 'Witamy w Centrum Medycznym, zapraszamy do pomiaru temperatury ciała'
 • Na zamówienie (opcjonalnie) do bramki pirometrycznej można zamówić zasilacz sieciowy

Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała ludzkiego

Bezdotykowy termometr medyczny to pirometr, w którym zastosowano specjalny precyzyjny sensor podczerwieni umożliwiający bezkontaktowy pomiar temperatury ciała, o odpowiednio zawężonym przedziale pomiarowym dostosowanym do możliwych temperatur ciała ludzkiego. Termometr pirometryczny działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciało.

Termometr automatycznie wykrywa obecność człowieka (ciepłego obiektu) po zbliżeniu ciała do czujnika i dokonuje pomiaru temperatury. Pomiar należy wykonać z odległości nie większej niż 5 cm od powierzchni termometru, bez kontaktu ciała z jego powierzchnią. Zalecamy dokonywanie pomiarów zbliżając do czujnika czoło a w przypadku wychłodzenia czoła (na skutek np. wcześniejszego przebywania na chłodzie lub intensywnego pocenia) inną ciepłą część ciała, która nie uległa wychłodzeniu (np. szyi spod odsłoniętego kołnierzyka). Metoda bezkontaktowa jest całkowicie bezpieczna i dlatego może być stosowania w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Należy zauważyć, że pirometr przystosowany jest do zawieszenia np. na ścianie i działa całkowicie autonomicznie nie angażując personelu do wykonywania pomiarów co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo epidemiczne wykonywania pomiaru (bramki pirometrycznej nie dotyka personel ani osoba mierząca swoją temperaturę).

Bramka pirometryczna do wykrywania koronawirusa COVID-19Po wykonaniu pomiaru wynik prezentowany jest na wyświetlaczu oraz jego wartość odczytywana jest głosowo przez urządzenie. W zależności od wartości zmierzonej temperatury podejmowane są dodatkowe działania:

 • Temperatura zbyt niska (poniżej 34,0°C) - odczytany zostaje komunikat Temperatura zbyt niska, powtórz pomiar
 • Temperatura poprawna (standardowo: 34,0..36,9°C) - zapalona zostaje sygnalizacja optyczna zieloną dioda LED, odczytany zostaje komunikat Temperatura poprawna, możesz wejść oraz na kilka sekund włączony zostaje przekaźnik (jeśli w konfiguracji urządzenia jest włączone sterowanie tym przekaźnikiem), który można wykorzystać do otwierania drzwi wejściowych wyposażonych w elektrozamek.
 • Temperatura podwyższona (standardowo: 37,0..37,9°C) - zapalona zostaje żółta dioda LED, odczytany zostaje komunikat Masz podwyższoną temperaturę, możesz wejść oraz na kilka sekund włączony zostaje przekaźnik (jeśli w konfiguracji urządzenia jest włączone sterowanie tym przekaźnikiem), który można wykorzystać do otwierania drzwi wejściowych wyposażonych w elektrozamek.
 • Gorączka (standardowo 38,0..42,0°C) - zapalona zostaje czerwona dioda LED, odczytany zostaje komunikat Masz gorączkę, zakaz wejścia oraz na kilka sekund zostaje włączony przekaźnik alarmu (jeśli w konfiguracji urządzenia jest włączone sterowanie tym przekaźnikiem), który można wykorzystać do uaktywnienia zewnętrznego sygnalizatora alarmującego personel o zaistniałej sytuacji.
 • Temperatura zbyt wysoka (powyżej 42,0°C) - odczytany zostanie komunikat Temperatura zbyt wysoka, powtórz pomiar

Podane przedziały temperatur (podwyższona, gorączka) mają wartości standardowe, istnieje możliwość modyfikowania ich przy pomocy klawiszy konfiguracyjnych, dostępnych po otwarciu urządzenia.

Wynik pomiaru w postaci cyfrowej może być wysyłany do komputera, dzięki czemu personel ma możliwość zdalnie kontrolować wyniki pomiaru (np. w recepcji przyjmującej interesantów).

Komunikaty głosowe

Urządzenie wyposażone jest w głośnik, przez który w określonych sytuacjach nadawane są komunikaty głosowe:

 • Trwa pomiar - komunikat wypowiadany w momencie automatycznego wykrycia obecności człowieka (ciepłęgo obiektu) w pobliżu sensora. W trakcie tego komunikatu wykonywana jest seria szybkich pomiarów z których wybierany jest najbardziej reprezentatywny. W trakcie tego komunikatu należy starać się zbliżyć do sensora ciepłą część ciała na odległość nie większą niż 5cm. Najlepiej zbliżyć czoło. Należy jednak pamiętać iż w zależności od sytuacji (pory roku, pogody na zewnątrz budynku, rodzaju ubrania, intensywnego pocenia) niektóre fragmenty naszego ciała mogą być wychłodzone co skutkować może zbyt niską wartością odczytanej temperatury. W takim przypadku należy powtórzyć pomiar zbliżając inną część ciała np. tę która była osłonięta ubraniem i nie uległa wychłodzeniu. Uwaga : przy znaccznym wychłodzeniu powierzchni skóry pomiar może nie zostać przeprowadzony w ogóle.
 • Temperatura zbyt niska, powtórz pomiar - komunikat wypowiadany po zakończeniu pomiaru w sytuacji gdy wynik pomiaru jest poza prawidłowym zakresem (poniżej 34,0°C)
 • 36,6 stopnia, temperatura poprawna, możesz wejść  - przykładowy komunikat informujący o wartości zmierzonej temperatury
 • Masz podwyższoną temperaturę, możesz wejść - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura mieści się w przedziale 37,0..37,9°C (standardowo).
 • Masz gorączkę, zakaz wejścia - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura jest wyższa lub równa od 38,0°C (standardowo)
 • Temperatura zbyt wysoka, powtórz pomiar - komunikat wypowiadany gdy zmierzona temperatura jest poza prawidłowym zakresem (wyższa od 42,0°C)
 • Pomiar zakończony, zwolnij miejsce innym użytkownikom - komunikat wypowiadany w sytuacji gdy osoba wykonuje w sposób ciągły wiele pomiarów przez dłuższy cza pozostając zbliżona do sensora lub w sytuacji gdy temperatura otoczenia przekracza dozwolony zakres.
 • Zapraszamy do pomiaru temperatury ciała - komunikat wypowiadany chwilę po włączeniu urządzenia oraz po upłynięciu 10 minut bezczynności urządzenia. Komunikat wypowiadany jest na tle krótkiego utworu muzycznego. Komunikat ma charakter informujący o obecności urządzenia i zachęcający do wykonania pomiaru. Pojawienie sie tego komunikatu można zablokować w ustawieniach przyrządu. Komunikat ten może zostać spersonalizowany zgodnie z wymaganiami zamawiającego np. może zawierać nazwę firmy, lub inny dowolny krótki tekst.
 • Zapraszam do pomiaru temperatury ciała, zbliż czoło do czujnika- komunikat wypowiadany po wykryciu przemieszczania się człowieka w pobliżu miernika. Pojawienie sie tego komunikatu można zablokować w ustawieniach przyrządu. Komunikat ten może zostać spersonalizowany zgodnie z wymaganiami zamawiającego np. może zawierać nazwę firmy, lub inny dowolny krótki tekst, np. : Witamy w Centrum Medycznym XYZ, zapraszamy do pomiaru temperatury ciała, zbliż czoło do czujnika.
 • Wystąpił błąd pomiaru, nastąpi reset urządzenia - komunikat wypowiadany po pojawieniu się błędu pomiaru po którym musi nastąpić reset urządzenia.

Kolorowa dioda LED

Kolor diody informuje o stanie w jakim znajduje się urządzenie:

 • Niebieski - trwa pomiar temperatury.
 • Zielony - temperatura ciała poprawna.
 • Żółty/pomarańczowy - wykryta podwyższona temperatura ciała.
 • Czerwony - wykryta gorączka.

Wyświetlanie pomiarów na LCD

W górnej linii wyświetlacza wyświetlany jest opis parametru, a w dolnej linii aktualna wartość tego parametru.

 • bodY - Zmierzona wartość temperatury ciała,
 • Air - Przybliżona wartość temperatury otoczenia; parametr wyświetlany pomiędzy pomiarami temperatury ciała (w trakcie bezczynności urządzenia).
 • Hot - dalszy pomiar wstrzymany z powodu zablokowania bramki przez osobę stojącą przez dłuższy czas przed czujnikiem lub z powodu zbyt wysokiej temperatury otoczenia -przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy bramki pirometrycznej.

Konfiguracja parametrów

Wewnątrz urządzenia znajdują się dwa przyciski umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji urządzenia (SEL i INC). Konfiguracja może być wykonywana wielokrotnie i jest zapamiętywana również po wyłączeniu zasilania. Wejście do konfiguracji następuje po jednoczesnym naciśnięciu i przytrzymaniu obu klawiszy. W trybie konfiguracji w górnej linii wyświetlacza prezentowany jest opis  parametru a w dolnej linii jego wartość. Klawiszem INC można zmieniać treść migającej linii a klawiszem SEL można wybierać która linia (dolna lub górna) ma migać.

Zaraz po wejściu do konfiguracji miga komunikat T1 oraz wyświetlana jest wartość tego parametru. Wybranie klawisza INC spowoduje wyświetlenie kolejnego parametru (np. T2) a wybranie klawisza SEL spowoduje przełączenie migania na dolną linijkę umożliwiając zmianę wartości parametru T1. Wyjście z konfiguracji, równoznaczne z zapisem nowych ustawień odbywa się po wybraniu opcji YES w pozycji menu SET. Natomiast wyjście z konfiguracji bez zapisu danych przez wybranie i przytrzymanie obu klawiszy. Zapis nowych ustawień spowoduje reset urządzenia. Po resecie urządzenia, przed rozpoczęciem normalnego trybu pracy, wyświetlone zostaną po kolei wszystkie aktualne ustawienia konfiguracyjne.

Opis parametrów górnej linii :

 • T1 - ustawianie dolnego poziomu przedziału podwyższonej temperatury (standardowa wartość 37,0°C, dostępny przedział: 37,0..37,5°C)
 • T2 - ustawianie dolnego poziomu przedziału temperatury 'Masz gorączkę' (standardowa wartość 38,0°C, dostępny przedział: 37,2..38,5°C)
 • Door - sterowanie/brak sterowania przekaźnikiem otwierania drzwi (standardowo OFF, dostępne ustawienia: On, OFF)
 • AL - sterowanie/brak sterowania przekaźnikiem alarmu (standardowo : OFF, możliwe ustawienia: On, OFF)
 • t d – dodatkowy czas zatrzymania gotowego wyniku na LCD i włączenia przekaźnika DOOR liczony od momentu zakończenia wypowiadania ostatniego komunikatu głosowego(możliwe ustawienia: 1 ... 10 sekund) - ustawienie dostępne od wersji 1.04
 • t A – dodatkowy czas zatrzymania gotowego wyniku na LCD i włączenia przekaźnika ALARM liczony od momentu zakończenia wypowiadania ostatniego komunikatu głosowego(możliwe ustawienia: 1 ... 20 sekund) - ustawienie dostępne od wersji 1.04
 • TunE - włączenie/wyłączenie pojawiania się komunikatu Zapraszamy do pomiaru temperatury ciała (standardowa wartość On, dostępne ustawienia: On, OFF). Komunikat ten występuje na tle krótkiego utworu muzycznego i rozpoczyna się co 10 minut bezczynnej pracy przyrządu.
 • HELO - włączenie/wyłączenie pojawiania się komunikatu Zapraszam do pomiaru temperatury ciała, zbliż czoło do czujnika (standardowa wartość On, dostępne ustawienia: On, OFF), który odczytywany jest po wykryciu obecności człowieka w pobliżu urządzenia.
 • rUAL - włączenie/wyłączenie głosowego odczytu wartości temperatury (Standardowo ON, dostępne ustawienia ON, OFF). Wyłączenie odczytu wyniku temperatury może być wskazane z powodu poufności wyniku a także żeby zwiększyć częstotliwość wykonywania pomiarów - ustawienie dostępne od wersji 1.04.
 • tCor - korekta pomiaru temperatury ciała w zakresie +/- 2.0 stopnie (zalecane jest pozostawanie wartości tCor równej 0 albo na własną odpowiedzialność dokonanie korekty błędu pomiarowego przeprowadzając równolegle pomiary temperatury ciała człowieka przy pomocy dokładnego termometru lekarskiego).
 • SEnS - czułość sensora (poziom wyzwalania pomiaru). Możliwe ustawienia 1,2,3,Auto (dla wersji firmware 1.04). Ustawienie wyższej wartości sensora jest zalecane w chłodnym okresie gdy spodziewamy się osób przychodzących z zimnej przestrzeni. Ustawienie Auto powoduje że urządzenie samo zmienia ustawienia czułości w zależności od temperatury otoczenia starając się utrzymać jak największą wartość czułości dla aktualnych warunków. Dla wcześniejszej wersji firmware (1.02, 1.03) możliwe było ustawienie dwóch wartości czułości  standardowej Std i podwyższonej Hi.
 • UoL - poziom głośności komunikatów głosowych (standardowa wartość 24, dostępny przedział: 0..25)

Użytkowanie termometru bezdotykowego

Typowa procedura wykonania pomiaru pirometrem LB-669 wygląda następująco:

 • Przygotowujemy się do pomiaru : odsłaniamy czoło, odgarniamy z czoła włosy, jeśli potrzeba to wycieramy czoło z potu lub kremu, w razie przyjścia z zimnej przestrzeni odczekujemy kilka minut na ogrzanie wychłodzonego ciała.
 • Podchodzimy do pirometru wiszącego na ścianie.
 • Zbliżamy czoło lub w przypadku wychłodzonego czoła inną ciepłą część ciała (np. szyję spod odsłoniętego kołnierzyka) na odległość nie większą niż 5cm od sensora
 • Termometr wykrywa obecność ciała i rozpoczyna pomiar wygłaszając komunikat Trwa pomiar.Jeśli pomimo zbliżenia czoła do czujnika pomiar się nie rozpoczyna oznacza to że temperatura skóry jest zbyt niska na przeprowadzenie pomiaru. W takiej sytuacji należy zbliżyć inną niewychłodzoną część ciała lub poczekać kilka minut na ustabilizowanie temperatury ciała.
 • Po chwili wynik pomiaru ukazuje się na wyświetlaczu oraz zmierzona wartość odczytywana zostaje przez głośnik w urządzeniu
 • W zależności od wartości zmierzonej temperatury oraz od ustawionych parametrów konfiguracji, podejmowana jest odpowiednia reakcja urządzenia polegająca na dodatkowym komunikacie głosowym, zaświeceniu odpowiedniego koloru diody świecącej oraz włączeniu przekaźnika otwarcia drzwi lub włączenia zewnętrznego sygnalizatora alarmu.
 • W przypadku nieodpowiedniej temperatury (najczęściej zbyt niskiej), zostanie odczytany komunikat z prośbą o ponowienie pomiaru. Wówczas powinniśmy zbliżyć do sensora inną, cieplejszą część ciała lub zmniejszyć odległość ciała od sensora.
 • W przypadku zbyt niskiej temperatury ciała termometr LB-669 może nie rozpocząć pomiaru w ogóle.
 • W odróżnieniu od ręcznego (pistoletowego) pirometru obsługiwanego przez wykwalifikowany personel, w przypadku bramki LB-669 odpowiedzialność za prawidłowy pomiar ponosi  użytkownik (gdyż brak jest przy pomiarze przeszkolonego personelu), decydując o miejscu wykonania pomiaru i podejmując decyzję o powtórzeniu pomiaru na innej części ciała lub o odczekaniu na ustabilizowanie się temperatury ciała stosownie do aktualnej sytuacji.
 • Wskazania termometru nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji o rozpoczęciu terapii ani do podejmowania decyzji o sposobie prowadzenia terapii osób chorych.

Należy pamiętać, iż w zależności od sytuacji (pory roku, pogody na zewnątrz budynku, rodzaju ubrania, intensywnego pocenia, historii naszych zachowań z tuż przed rozpoczęciem pomiaru oraz indywidualnych cech naszego organizmu) niektóre fragmenty naszego ciała mogą być wychłodzone, co skutkować może zbyt niską wartością odczytanej temperatury. W takim przypadku należy powtórzyć pomiar zbliżając inną część ciała np. tę która była osłonięta ubraniem i nie uległa wychłodzeniu (np. na czas pomiaru odsłonić spod kołnierzyka szyję gdzie znajdują się ciepłe tętnice) lub odczekać przed pomiarem kilka minut na ustabilizowanie się temperatury ciała. W takim przypadku można też zmienić w konfiguracji urządzenia wyższą czułość sensora (poziom wyzwalania pomiaru).

Uwaga: Bramka pirometryczna powinna być użytkowana w dopuszczalnym zakresie pracy temperatur otoczenia. Umieszczenie bramki w przestrzeni w której temperatura może wzrosnąć powyżej dopuszczalnej wartości może powodować przejściowe zakłócenia pracy urządzenia objawiające się nieprawidłowym rozpoznawaniem obecności człowieka w pobliżu sensora.

Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)Bramka pirometryczna - LB-669 (bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała)

Instalacja i konserwacja termometru bezdotykowego

Prawidłowa praca termometru jest możliwa jedynie pod warunkiem prawidłowej instalacji i użytkowania urządzenia.

 • Bramka pirometryczna powinna być zainstalowana (powieszona) na ścianie, przezroczystej przegrodzie pomiędzy personelem a interesantami (recepcja) lub innych miejscach.
 • Bramka może być używana jedynie wewnątrz pomieszczeń. Niedozwolone jest korzystanie z bramki na zewnątrz budynków.
 • Bramka pirometryczna powinna być zainstalowana w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie pomiarów różnych partii ciała (czoło, szyja, nadgarstek), gdyż niektóre części ciała mogą być wychłodzone na tyle iż pomiar ich temperatury będzie niemożliwy. W przypadku braku poprawnego pomiaru należy powtorzyć pomiar na innej cieplejszej partii ciała lub odczekać kilka minut do ustabilizowania się temperatury ciała. W takim przypadku można też zmienić w konfiguracji urządzenia wyższą czułość sensora (poziom wyzwalania pomiaru)
 • Wyjście cyfrowych danych pomiarowych należy dołączyć do :
 • Wejścia USB komputera za pośrednictwem konwertera LB-375. Na komputerze należy uruchomić darmowy program LB-669-Monitor, który wyświetla ostatni pomiar i rejestruje wyniki do pliku.
 • Wejścia konwertera Ethernetowego LB-489 , który obsługiwany jest przez licencjonowany program LBX.
 • Przewody połączeniowe mogą być wyprowadzone przez otwór, który instalator wykonuje samodzielnie w spodzie (wariant A) lub w boku dolnej części obudowy urządzania (wariant B), stosownie do sytuacji w miejscu instalacji. Wykonanie otworu w dwóch możliwych wariantach (A lub B - patrz instrukcja) może zostać zlecone do wykonania przez firmę LAB-EL.
 • Bramka powinna mieć stabilne zasilanie.
 • Na zamówienie (opcjonalnie) do bramki dodajemy zasilacz sieciowy wtykany do gniazdka sieciowego 230V z przewodem o długości 1,5m + szybkozłączkę umożliwiającą przedłużenie kabla lub zasilacz LEDowy do zacisków którego dołączany jest przewód sieciowy (230V) i dowolnej długości przewód dołączany do bramki.
 • Bramka nie powinna być skierowana w stronę silnych źródeł światła (okno) lub źródeł ciepła (grzejnik, wentylacja), gdyż może to powodować nieprawidłowe wskazania.
 • Z wyjątkiem prac instalacyjnych i konserwacyjnych, bramki nie powinno się dotykać. W szczególności nie wolno dotykać samego sensora, nie wolno również umieszczać we wnętrzu sensora żadnych przedmiotów ani płynów.
 • Bramka może być przecierana delikatnie zwilżoną miękką ściereczką, ale przy czyszczeniu należy unikać przecierania okolic sensora,
 • W przypadku dostania się do wnętrza sensora kurzu, insektów lub innych widocznych zanieczyszczeń należy wydmuchać je z wnętrza suchym sprężonym powietrzem. Niedopuszczalne jest wydłubywanie obcych ciał jakimikolwiek narzędziami.

Współpraca z komputerem

LB-669 wyposażony jest w interfejs S300 służący do transmitowania wyników pomiaru do urządzenia odbiorczego na duże odległości.

Korzystając z konwertera LB-375 bramkę LB-669 można dołączyć do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem LB-669-Monitor. Ten bezpłatny program wyświetla oraz rejestruje zmierzone wartości temperatur.

Odległość pomiędzy bramką LB-669 a konwerterem LB-375 może być praktycznie dowolna, a połączenie odbywa się dwużyłowym przewodem o dowolnej polaryzacji.

Program LB-669-Monitor może służyć do przekazywania informacji o wynikach dokonywanych pomiarów do recepcji lub innych oddalonych stanowisk obsługiwanych przez personel.

Bramka LB-669 może być także dołączona do programu LBX, który obsługuje wiele innych przyrządów LAB-EL oraz posiada znacznie większą funkcjonalność w porównaniu z bezpłatnym programem LB-669-Monitor. Bramkę LB-669 można dołączyć do programu LBX na różne sposoby. Między innymi można wykorzystać konwerter LB-375 (USB) lub konwerter LB-489 (Ethernet).


Czułość sensora (próg wyzwalania pomiaru)

LB-669 automatycznie rozpoznaje obecność człowieka (ciepłego obiektu) w pobliżu sensora rozpoczynając pomiar temperatury ciała. Użytkownik ma możliwość ustawienia jednej z trzech czułości sensora 1,2,3 (ustawienie dostępne od wersj firmware 1.04). Od ustawionej czułości zależy minimalna wartość temperatury ciała dla której pomiar jest rozpoczynany. Wyższa wartość czułości umożliwia pomiar bardziej wyziębionego ciała co ma szczególne znaczenie w okresie jesiennozimowym gdy bramka zlokalizowana jest niedaleko wejścia do budynku. Wyższa wartość czułości ogranicza jednak maksymalną temperaturę otoczenia w której może poprawnie pracować urządzenie. Użytkownik ma możliwość ustawienia automatycznego trybu regulacji czułości (Auto). W tym trybie urządzenie stara się zachować maksymalną czułość zmniejszając jej wartość dla wyższych temperatur otoczenia.

Należy pamiętać że wysoka wartość czułości może powodować rozpoznanie obecności człowieka z większej odległości, w szczególności gdy ciało człowieka nie jest wyziębione. Mając to na względzie należy, bez względu na ustawiony poziom czułości sensora, wykonywać pomiary zbliżając ciało (najlepiej czoło) do sensora na odległość nie większą niż 5 cm.

Zastosowania termometru bezkontaktowego

Ze względu na wyjątkową ochronę przed możliwością zarażenia się patogenami, którą oferuje bramka pirometryczna LB-669 (podczas pomiaru nie następuje kontakt z termometrem oraz nie ma konieczności zbliżania się personelu do osoby kontrolowanej, co jest konieczne w przypadku stosowania termometrów 'pistoletowych') oraz ze względu na całkowitą autonomiczną i bezobsługową pracę, przyrząd może być użyteczny w wielu obiektach gdzie występuje ryzyko epidemiczne:

 • Ochrona zdrowia: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, apteki.
 • Edukacja: szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie wyższe.
 • Usługi: salony fryzjerskie, gabinety masażu, restauracje.
 • Kultura: kina, teatry, muzea, galerie, domy kultury.
 • Handel: sklepy, salony sprzedaży, galerie handlowe.
 • Urzędy i instytucje: urzędy samorządowe, urzędy skarbowe, ZUS,  banki.
 • Transport: dworce, kasy dworcowe, punkty informacyjne.
 • Sport: hale sportowe, kasy biletowe.
 • Przemysł : recepcje, stróżówki, wartownie, bramki wejściowe.
 • Inne obiekty użyteczności publicznej.

Dane techniczne termometru LB-669

POMIAR TEMPERATURY
 Zakres pomiaru  34,0°C do 42,0°C
 Czas pomiaru
 wynik pomiaru dostępny po około 1 s / najkrótszy czas pomiędzy kolejnymi pomiarami to około 7s (dla wyłączonego odczytu głosowego wartości zmierzonej temperatury rUAL = OFF i ustwieniu czasu t d na najmniejszą wartość : 1sek)
 Typowa odległość od obiektu
 5 cm
 Rozdzielczość pomiaru
 0,1°C
 Zakres widmowy pomiaru
 5,5...14 um
 Czujnik  termopilowy
 Wyjścia przekaźników sterujących
 60V / 2 A / AC/DC
 Wyjście cyfrowe pomiarów
 interfejs prądowy S300 LAB-EL
WARUNKI PRACY TERMOMETRU
 Stopień ochrony obudowy  IP 40 wg IEC 60529
 Zakres temperatur i wilgotności pracy  15...+26/28/29°C (w zależności od ustawionej czułości sensora), 10...90 % RH (bez kondensacji)
 Zakres temperatur przechowywania  -20...+60 °C
 Gwarancja  2 lata
ZASILANIE
 Napięcie stałe DC
 typowo 12V, dopuszczalny przedział 9..24 V
 Napięcie zmienne AC
 typowo 9V, dopuszczalny przedział: 7..17 V
 Maksymalny pobór prądu
 100 mA
PARAMETRY MECHANICZNE
 Wymiary zewnętrzne przyrządu  98 x 64 x 34 mm 
 Waga  ok. 150 g


Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termometr bezkontaktowy - bramka termometryczna LB-669
Automatyczny bezkontaktowy pomiar temperatury osób, komunikaty głosowe, automatyczne otwieranie drzwi, sygnał zagrożenia, odczyt i rejestracja PC
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
 • dodaj swoją ocenę