Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Oznaczenie CE (1)

Oznaczenie CE cz. 1

Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr3/2004

Przystąpienie RP do Unii Europejskiej oprócz oczekiwanych korzyści, niesie ze sobą zaostrzenie wielu przepisów prawnych, które dotyczą również producentów artykułów wprowadzanych na rynek Unii (UE). Od 1 maja 2004 rynek krajowy staje się właśnie rynkiem UE. Wprowadzenie produktu do obrotu na rynku UE, zachodzi w przypadkach gdy:

 • produkt opuszcza siedzibę producenta z przeznaczeniem do sprzedaży lub użytkowania na terenie Unii,
 • produkt jest transferowany od producenta lub jego przedstawiciela na terenie Unii do importera lub dystrybutora na terenie Unii,
 • produkt jest dostarczany klientowi końcowemu lub użytkownikowi.

Każdy z producentów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa określonych w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia: dotyczy to wszystkich producentów, a także importerów i dystrybutorów wprowadzających wyroby na rynek UE.

Kto jest producentem?

 • każdy podmiot odpowiedzialny za konstrukcję i produkcję wyrobów w związku z ich wprowadzeniem do obrotu pod własną firmą,
 • każdy  podmiot zajmujący się montażem, pakowaniem, przetwarzaniem czy oznaczaniem gotowych wyrobów i wprowadzający do obrotu pod własną firmą,
 • każdy podmiot, który modyfikuje nabyty produkt, zmieniając jego pierwotne właściwości i przeznaczenie i wprowadza go do obrotu pod własną firmą

W świetle przepisów prawa, producent odpowiada za:

 • ocenę, którym (jednej lub więcej)  dyrektywom  podlega każdy z jego produktów,
 • spełnienie przez proces konstrukcji i produkcji wymagań wszystkich dyrektyw dotyczących danego produktu,
 • przeprowadzenie procedur oceny zgodności,
 • sporządzenie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności,
 • oznaczenie produktu znakiem CE. 

Generalnie rzecz biorąc wszystkie wyroby wprowadzane na rynek UE muszą być zgodne z odpowiednimi dyrektywami:

 • dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego - tzw. dyrektywa "niskonapięciowa",
 • dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania - tzw. dyrektywa "kompatybilnościowa",
 • dyrektywą 87/404/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych,
 • dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek,
 • dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
 • dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
 • dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych,
 • dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych,
 • dyrektywą 94/25/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających,
 • dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa,
 • dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
 • dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa - tzw. dyrektywa "maszynowa",
 • dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych,
 • dyrektywą 99/5/WE wdrożoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania
 • dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - tzw. dyrektywa "ATEX".

Typowa elektroniczna aparatura pomiarowa do zastosowań w przemyśle podlega zwykle pod dwie spośród wymienionych wyżej dyrektyw, a mianowicie: 73/23/EWG  - dyrektywę "niskonapięciową" oraz  89/336/EWG - dyrektywę "kompatybilnościową".

W części drugiej artykułu będzie mowa o normach zharmonizowanych i niezbędnych badaniach jakim muszą być poddane wyroby (na przykładzie elektronicznej aparatury pomiarowej), aby mogły otrzymać deklarację zgodności oraz oznaczenie CE. W części trzeciej omówione zostaną metodyki badań, oprzyrządowanie oraz oferta firmy LAB-EL dotycząca wybranych badań kompatybilnościowych.

Kompletną ofertę techniczną i handlową przedstawiono w Internecie na stronie: http://www.label.com.pl. Przykładowe rozwiązania systemów do pomiaru mikroklimatu przedstawiono w zamieszczonym tam opisie, a wybór właściwego rozwiazania ułatwia tebelaryczne zestawienie.