Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne
Kategoria Publikacje archiwalne

Publikacje archiwalne

Poniżej prezentujemy nasze publikacje, które są ilustrują prowadzone przez nas prace w poprzednich latach. Szybki rozwój techniki, nieustanne innowacje w naszych urządzeniach i nowe aplikacje sprawiają, że niektóre z przedstawionych tu informacji się nieco zdezaktualizowały.

Rejestracja danych pomiarowych

Akwizycja danych pomiarowych cz. 1

koncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych

akwizycja-danych-pomiarowych-2

Akwizycja danych pomiarowych cz. 2

oncentracja danych pomiarowych, rejestracja pomiarów, rejestracja temperatury, rejestracja wilgotności,sygnalizacja alarmowa, transfer danych, sieć internetowa, LAN, Internet, raportowanie, wykresy danych pomiarowych, TCP IP, GSM, pamięć danych

Ciśnieniomierze różnicowe

Ciśnieniomierze do pomiarów i sygnalizacji różnicy ciśnień

Co to jest różnica ciśnień i dlaczego tak ważne jest jej monitorowanie i kontrolowanie? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest prosta, jest to bowiem różnica pomiędzy ciśnieniem p1 jakie zmierzono w pomieszczeniu A, a ciśnieniem p2 zmierzonym w pomieszczeniu B. Jeżeli ciśnienie p1 w pomieszczeniu A jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, to znak dodatni różnicy ciśnień oznacza nadciśnienie w pomieszczeniu B, a znak ujemny, podciśnienie.

GAMP 4 (1)

Co firma LAB-EL ma do powiedzenia w tematyce GAMP 4 cz. 1

Obowiązujące w Polsce dokumenty prawne dotyczące omawianego zagadnienia to: Ustawa z dnia 6.09.2001 Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) (Dz.U.08.184.1143 z dnia 17.10.2008). Szczególnie dokument dotyczący wymagań GMP, definiuje pewne pojęcia, jakie będą omawiane w dwuczęściowym artykule poświęconym zagadnieniom kwalifikacji systemów skomputeryzowanych oraz ich walidacji.

GAMP 4 (2)

Co firma LAB-EL ma do powiedzenia w tematyce GAMP 4 cz. 2

Zakres walidacji powinien uwzględniać wiele czynników systemu, w tym jego zamierzone zastosowanie i rodzaj walidacji (prospektywna czy retrospektywna) oraz czy mają być dołączane nowe elementy systemu. Walidacja powinna być uznawana za część całego cyklu użytkowania systemu komputerowego.

Grzyby pod kontrolą

Grzyby pod kontrolą - pieczarkarnie

Spośród wielu gatunków grzybów jadalnych, w większości zbieranych ze stanu dzikiego, tylko nieliczne są uprawiane. Spotyka się raczej doświadczalne uprawy popularnych kurek czy nawet borowików, ale skalę przemysłową upraw osiągnęły pieczarki i boczniaki, przy czym te pierwsze posiadają pozycję zdecydowanie dominującą. Produkcja pieczarek z roku na rok wzrasta, a pozycja Polski w świecie jest bardzo wysoka i z posiadanych danych wynika, że w 2004 roku, osiągnięto poziom produkcji 172 tysiące ton, co plasuje Polskę na czwartym miejscu po USA, Chinach i Holandii, tuż za nami znajduje się Francja

Interfejs S300

Interfejs cyfrowej pętli prądowej w miernictwie przemysłowym

Dążąc do wykorzystania zalet i wyeliminowania wad interfejsu analogowej pętli prądowej 4...20 mA, firma LAB-EL zmodyfikowała go wprowadzając modulację prądu w pętli bezpośrednio przy pomocy informacji cyfrowej. Dowolne cyfrowe wyniki pomiarów można wówczas przesłać przy pomocy asynchronicznej transmisji szeregowej, o zależnościach czasowych analogicznych jak w najpopularniejszym z interfejsów szeregowych: RS-232C. Dla przedstawianego interfejsu firma LAB-EL stosuje w opisach nazwę: S300.

Projekty badawcze

LAB-EL - współpraca z instytutami

Przystosowanie stacji meteorologicznej do generowania dostosowanych do modelu SWAT danych wejściowych do aktualizacji prognoz meteorologicznych
LBX - idziemy do przodu!

LBX - idziemy do przodu!

Oprogramowanie LBX, opracowane i produkowane w firmie LAB-EL, było już omawiane na łamach magazynu Pomiar w aspekcie obsługi jednego ze standardów komunikacyjnych stosowanych w automatyce i pomiarach, a mianowicie MODBUS RTU. Jest to niewielki fragment z wielkiej gamy funkcji, jakie program może realizować. W niniejszym artykule zaprezentujemy program LBX, jako znakomite narzędzie wspomagające akwizycję i wizualizację danych pomiarowych. A więc, od początku.

Mierniki LAB-EL

Mierniki wilgotności, temperatury, ciśnienienia i składu powietrza

Konieczność ciągłego zwiększania ekonomicznej opłacalności przedsiębiorstwa, a także coraz ostrzejsze normy techniczne (w szczególności wprowadzane aktualnie w Polsce międzynarodowe normy ISO) sprawiają, że niezbędne stają się ciągłe pomiary i rejestracja warunków klimatycznych panujących na stanowiskach produkcyjnych oraz w miejscach przechowywania materiałów. Najczęściej kontrolowane parametry to temperatura i wilgotność powietrza. Przykładowo, podczas długotrwałego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w magazynach, dla zapobieżenia procesom korozji metali

Zwierzę, też człowiek

Mikroklimat w pomieszczeniach hodowli zwierząt

Zmiany, jakie zachodzą w Polsce wynikające z harmonizowania przepisów prawnych i normatywnych na zgodność z obowiązującymi w Unii Europejskiej, sięgają również procesów hodowlanych, w tym hodowli drobiu. Podstawowym aktem prawnym w tej kwestii jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr. 167 poz. 1629), z późniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 47 poz. 456 z 2004.03.23, Dz. U. Nr 27 poz. 228 z 2005.02.15, Dz. U. Nr 181 poz. 1514 z 2005.09.21 oraz Dz. U. Nr 128 poz. 900 z ...

Pomiar CO2

Monitoring zawartości dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu

Człowiek w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydziela dwutlenek węgla. W spoczynku zdrowy człowiek oddycha około 16 razy na minutę. W czasie jednego oddechu, wdycha i wydycha ok. 500 cm3 powietrza, co nazywane jest objętością oddechową TV (ang. tidal volume). Wynika z tego, że wentylacja minutowa płuc równa jest 8 dm3/min. Zatem w ciągu minuty, 250 cm3 O2 przechodzi do organizmu, a wydalane jest 200 cm3 CO2. Powietrze wydychane przez człowieka zawiera od 2 do 3% dwutlenku węgla. Stężenie O2 w powietrzu mniejsze od 18% jest uważane za szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Sprawdzanie mikroklimatu

Monitoring, sprawdzanie parametrów mikroklimatu

Wielu naszych klientów zadaje nam pytanie o mikroklimat, ponieważ słyszeli, że firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem. Jest to prawda. Firma LAB-EL zajmuje się mikroklimatem i klimatem lecz w zakresie monitoringu ich parametrów. Tytuł artykułu jest zatem adekwatny do zakresu działania firmy w stosunku do klimatu (to co na zewnątrz) i mikroklimatu (to co wewnątrz). Monitoring parametrów mikroklimatu wytworzonego w pomieszczeniach magazynowych, przechowalniczych, uprawowo-hodowlanych jest związany z bezpieczeństwem produktów magazynowanych, przechowywanych czy uprawianych.

Termohigrometr i regulator PID

Nowe przyrządy - wilgotnościomierz i regulator PID

Firma LAB-EL Sp. J. już od wielu lat specjalizuje się między innymi w pomiarach wilgotności. Wilgotność jest jedną z podstawowych wielkości w zestawie pomiarów meteorologicznych i w tej dziedzinie firma przedstawia bogatą ofertę przyrządów do jej pomiarów i rejestracji. Obowiązujące przepisy dostosowane do dyrektyw unijnych wymuszają na producentach i dystrybutorach produktów spożywczych, farmaceutycznych, w laboratoriach badawczych, muzeach, itp. prowadzenie pomiarów i rejestrację również wilgotności względnej (HACCP, GMP, GDP i inne).

Software LAB-EL (1)

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz.1

W artykułach jakie dotychczas zamieściliśmy w numerach pisma POMIAR jak i na prezentacjach w ramach konferencji organizowanych przez redakcję pisma, przedstawiona została kompleksowa oferta firmy LAB-EL począwszy od aparatury kontrolno-pomiarowej, poprzez złożone systemy monitorujące, po usługi wzorcowania w akredytowanym laboratorium wzorcującym LAB-EL. W niniejszym, kilku częściowym artykule, przedstawione zostanie oprogramowanie, jakie zostało opracowane w firmie, do komputerowej obsługi jej przyrządów i systemów pomiarowych.

Software LAB-EL (2)

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz.2

Oprogramowanie jest ściśle związane z konkretnym przyrządem pomiarowym, oznacza to że program nie zostanie uru-chomiony bez podłączonego do komputera przyrządu. Każdy przyrząd posiada wypisany na tabliczce oraz zapisany w pamięci wewnętrznej numer fabryczny stanowiący pewnego rodzaju identyfikator. Ten numer wraz z typem przyrządu stanowią dane wejściowe dla programu generatora kluczy softwarowych, przypisanych do konkretnych urządzeń. Klucz jest ciągiem znaków (litery i cyfry) kodujących wprowadzone dane przyrządu oraz dane oprogramowania, użyt-kownika i okres ważności klucza.

Software LAB-EL (3)

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz.3

Firma LAB-EL nie skąpi pieniędzy na rozwój, a nie są to małe pieniądze. Niektóre poniesione koszty zwracają się wraz z zyskiem, który właśnie finansuje podejmowane przedsięwzięcia rozwojowe, większa jednak część poniesionych kosztów tworzy kapitał intelektualny firmy. Dyrekcja firmy, posiadając taki kapitał, może pozwolić sobie na realizację przedsięwzięć nowatorskich, w tym oprogramowania.

Software LAB-EL (4)

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz.4

Regulator LB-600 wyposażony jest w odpowiednie przyłącze, które umożliwia podłączenie go do systemu komputerowego oraz do podłączenia do niego 4 kanałów cyfrowej pętli prądowej S300. S300 jest systemem interfejsu szeregowego opracowanym dla potrzeb aparatury kontrolno-pomiarowej produkowanej w firmie LAB-EL. Dzięki zastosowaniu w regulatorze PID LB-600 kanałów interfejsu S300, możliwa jest bezpośrednia współpraca np. termohigrometrów LB-710

Software LAB-EL (5)

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz.5

Program LBX jest odpowiedzialny za komunikację z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi oraz stanowi interfejs użytkownika, za pomocą którego prezentowane (wizualizowane) są dane oraz udostępniane są różne mechanizmy sterujące. Program może pracować w dwóch trybach: lokalnym (bez sieci) i zdalnym (przez sieć). Pracując lokalnie, program LBX obsługuje urządzenia bezpośrednio dołączone do komputera - w takim wypadku stanowi on jedną całość bezpośrednio obsługującą urządzenia oraz udostępniającą interfejs użytkownika. Przy pracy zdalnej program podzielony jest na dwie części: serwera i klienta, które ...

Otwórz okno, trzeba przewietrzyć

Otwórz okno, trzeba przewietrzyć

Otwórz okno trzeba przewietrzyć – to trywialne na pozór zdanie, przestaje takim być we współczesnych budynkach biurowych, gdzie okna nie mają klamek J i taka prosta czynność jest w ogóle niemożliwa. ‘Siedzi człowiek przy oknie z pięknym widokiem na sąsiednie biurowce, ptaki latają, drzewa się zielenią, a tu duszno, głowa boli i nic nie możesz zrobić tylko z nadzieją patrzysz na kratkę wentylacyjną zastanawiając się, czy ktoś w ogóle panuje nad tą wentylacją ?’.

Oznaczenie CE (1)

Oznaczenie CE cz.1

Przystąpienie RP do Unii Europejskiej oprócz oczekiwanych korzyści, niesie ze sobą zaostrzenie wielu przepisów prawnych, które dotyczą również producentów artykułów wprowadzanych na rynek Unii (UE). Od 1 maja 2004 rynek krajowy staje się właśnie rynkiem UE.Każdy z producentów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa określonych w tzw. dyrektywach Nowego Podejścia: dotyczy to wszystkich producentów, a także importerów i dystrybutorów wprowadzających wyroby na rynek UE.

Oznaczenie CE (2)

Oznaczenie CE cz.2

Każdy producent powinien przeprowadzić ocenę zgodności swoich wyrobów z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach, a co się z tym wiąże - odpowiednimi dyrektywami. System oceny zgodności w Polsce reguluje Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) z późniejszymi zmianami (Nowelizacja - Ustawa z 29 sierpnia 2003

Oznaczenie CE (3)

Oznaczenie CE cz.3

Dyrektywy oraz zharmonizowane normy tworzą tzw. prawo zharmonizowane, które zobowiązuje producentów do oznaczania swoich wyrobów znakiem "CE". Producent chcąc nadać taki znak, powinien stwierdzić i udokumentować zgodność wyrobów z odpowiednimi dyrektywami oraz ze zharmonizowanymi normami. Wyroby elektroniczne, pomijając zastosowania specjalne, (wysokie ciśnienia - dyrektywa ciśnieniowa 97/23/EWG czy też praca w strefach zagrożonych wybuchem - dyrektywa 94/9/EWG tzw. "atex") podlegają pod dwie z dyrektyw, są to: dyrektywa 73/23/EWG zwana niskonapięciową oraz 89/336/EWG zwana kompatybilnościową

Pechowa trzynastka

Pechowa trzynastka

We wrześniu 2001r., kiedy podjąłem (W. Sz.), pracę w firmie LAB-EL szef firmy Pan Andrzej Łobzowski poprosił mnie o nawiązanie kontaktu z wydzwaniającym dość natarczywie redaktorem naczelnym nowopowstającego pisma „Pomiar”, mgr Ryszardem Hahnem (dzisiaj dr) ,w kwestii rozpoznania „kto to taki” oraz co ma nam do zaoferowania. Widocznie oferta była korzystna, skoro do dzisiaj jesteśmy z pismem i wydawnictwem Wagtech dość silnie związani.

Pirometry stacjonarne

Pirometry stacjonarne LAB-EL

Systemy monitoringu parametrów środowiskowych, zwane w branży pomiarami mikroklimatu pomieszczeń stanowią dosyć ważny element działalności firmy LAB-EL. Szczególnie w ostatnim okresie nasila się wielkie zapotrzebowanie na monitoring bieżących parametrów mikroklimatu, a głównie rejestracji danych pomiarowych oraz ich analizy.

Pomiary w sieci LAN

Pomiary mikroklimatu w Ethernecie

W chwili obecnej praktycznie w każdej firmie mamy do czynienia z wewnętrzną siecią komputerową - LAN (ang. Local Area Network), zbudowaną na bazie standardu Ethernet. Obecnie spotykane prędkości transmisji danych w sieci Ethernet to 10Mb/s, 100Mb/s (najpopularniejszy) oraz 1Gb/s. Podstawowy standard okablowania sieci Ethernet w postaci nie ekranowanego kabla - skrętki (UTP) umożliwia zbudowanie sieci w topologii gwiazdy, z połączeniami o maksymalnej długości 100 metrów pomiędzy poszczególnymi elementami sieciowymi.

Przegląd oferty 2012

Precyzyjne termometry, termohigrometry, elektroniczne mierniki CO2

Użytkownicy dotychczasowych systemów monitoringu warunków środowiskowych mają coraz bardziej wyrafinowane potrzeby. Dla ich zaspokojenia firma LAB-EL stale rozwija swoje produkty wyposażając je w nowe możliwości. Przykłady nowych produktów pokazano w niniejszym artykule.

Przechowalnia

Sterowanie klimatem w chłodni przechowalniczej - sterownik LB-600

System monitoringu i sterowania parametrów przechowywania warzyw służy do utrzymania na odpowiednim poziomie i archiwizowania danych z przebiegu procesu przechowywania warzyw. Archiwizacja ma na celu stworzenie dokumentacji dla odbiorcy, która potwierdza właściwe przechowywanie warzyw, co z kole świadczy o ich wysokiej jakości. Właściwe przechowywanie zapewnia dobrą jakość produktów, a także zabezpiecza przed powstawaniem zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Przeglad oferty firmy LAB-EL 2007

Przegląd oferty firmy LAB-EL 2007

Przedstawiamy Państwu ofertę firmy LAB-EL, która z roku na rok wzbogacana jest o nowe propozycje aparaturowe i usługowe. Firma LAB-EL jest znanym w kraju producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu.

Regulator LB-600

Regulator mikroprocesorowy LB-600

Regulator mikroprocesorowy LB-600 powstał w oparciu o doświadczenia własne oraz zebrane przez lata eksploatacji i aplikacji obiektowych, regulatorów PID oferowanych przez różnych producentów. W stosunku jednak do innych sterowników, regulator PID LB-600 oferowany przez firmę LAB-EL, posiada wiele nowych, ciekawych i często przydatnych funkcji, jakie nie występują w innych tej klasy przyrządach.

Monitorowanie temperatury

System monitorowania temperatury - czujniki i oprogramowanie

W skład systemu monitorowania temperatury powinny wchodzić termometry z możliwością rejestracji danych oraz specjalizowane oprogramowanie. Dodatkowo taką instalację można rozszerzyć o urządzenia do alarmowania, na przykład syreny alarmowe lub modemy GSM do wysyłania wiadomości SMS. System monitorowania temperatury i innych parametrów klimatu powinien działać w pełni automatycznie i spełniać wszystkie wymogi prawne. Oferujemy kompleksowy system monitorowania temperatury oparty na czujnikach pomiarowych posiadających świadectwa wzorcowania, uzupełnionego o specjalistyczne oprogramowanie LBX

Nawadnianie LB-600

System sterowania nawadnianiem upraw z regulatorem LB-600

System sterowania nawadnianiem służy do utrzymywania zadanego poziomu wilgoci w glebie na polach uprawowych warzyw lub innych upraw. Sterownik może załączać urządzenia nawadniające (pompy, zawory sekcji nawadniających tryskaczy itp.) stosownie od pory dnia i zmierzonego poziomu wilgotności gleby, oraz dodatkowo w funkcji np. temperatury i wilgotności powietrza, opadów atmosferycznych i innych pomiarów meteorologicznych. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania w pomieszczeniach chronionych lub na terenie otwartym z wykorzystaniem skrzynek ochronnych.

Termometr z sondą

Termometr z sondą, rejestrator temperatury LB-560x

Od zarania dziejów ludzie określali stan cieplny otaczającego ich powietrza i przedmiotów. Początkowo skala temperatury ograniczała się do stwierdzeń: zimno, ciepło, gorąco. Określanie temperatury na podstawie odczucia zmysłów jest względne i niejednoznaczne. Te, mało precyzyjne, można by rzec rozmyte doświadczenia doprowadziły do rozwoju pomiarów temperatury. Spośród wszystkich wielkości fizycznych, temperatura plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości dokonywanych pomiarów.

Wilgotność ciał stałych i gleby

Wilgotność materiałów stałych i gleby - pomiary

W poprzednim numerze magazynu Pomiar przedstawiliśmy problem sterowania i regulacji mikroklimatu w suszarniach drewna, przy wykorzystaniu regulatora LB-474 produkcji firmy LAB-EL. Drewno jest jednym z wielu materiałów stałych, których wilgotność ma istotne znaczenie techniczno-ekonomiczne. O ile pomiar wilgotności powietrza nie przysparza specjalnych kłopotów, o tyle realizacja pomiarów wilgotności materiałów stałych ze względu na ich niejednorodność jest zagadnieniem dość trudnym. Znajomość wilgotności materiału jest ważnym kryterium jakościowym w wielu procesach naturalnych i przemysłowych.

Wskazanie a wynik (1)

Wskazanie przyrządu, a wynik pomiaru - cz. 1 - pomiary temperatury, wilgotności i ciśnienia

Bardzo często musimy rozstrzygać problemy wynikające z różnicy wskazań przyrządów. Problem polega w niezrozumieniu pojęcia pomiar i wskazanie przyrządu. W związku z tym postanowiliśmy napisać czteroczęściowy cykl artykułów, w których postaramy się wyjaśnić różnice zasygnalizowane w tytule, przedstawić zasady rozmieszczania czujników w pomieszczeniach, w których przeprowadzany jest monitoring warunków środowiskowych, opiszemy współzależności pomiędzy temperaturą i wilgotnością, a na koniec omówimy program kalkulacyjny opracowany w firmie LAB-EL, służący do przeliczania jednostek oraz wyliczania ...

Wskazanie a wynik (2)

Wskazanie przyrządu, a wynik pomiaru - cz. 2 - pomiary temperatury, wilgotności i ciśnienia

W pierwszej części cyklu przedstawiliśmy problem, przed jakim staje człowiek obserwujący pomiary tej samej wielkości fizycznej, realizowane w tych samych warunkach, różniące się jednak wskazaniem. Różnice wskazań są mało dostrzegalne dla ludzkiego oka w przypadku pomiarów dokonywanych przyrządami o małej rozdzielczości np. linijka, suwmiarka, termometr rtęciowy, itp. W przypadku wskazań przyrządów elektronicznych, z rozdzielczością dwóch lub więcej miejsc po przecinku, sprawa jest bardziej problematyczna, a tłumaczenie zjawiska osobom „upartym” stanowi poważmy problem.

Wskazanie a wynik (3)

Wskazanie przyrządu, a wynik pomiaru - cz. 3 - pomiary temperatury, wilgorności i ciśnienia

W dwóch poprzednich częściach cyklu przedstawiliśmy podstawowe problemy metrologiczne w celu zwrócenia uwagi użytkownikom systemów pomiarowych na występujące błędy przyrządów czy tez metod pomiarowych oraz na pojęcia niepewności wzorcowania przyrządów, z którymi porównywane są wskazania w miejscach przeznaczenia. Okresowe wzorcowanie przyrządów w akredytowanych laboratoriach ma na celu uwiarygodnienie wskazań oraz określenie nowych błędów i niepewności.

Wskazanie a wynik (4)

Wskazanie przyrządu, a wynik pomiaru - cz. 4 - pomiary temperatury, wilgotności i ciśnienia

W trzech poprzednich częściach cyklu przedstawiliśmy podstawowe problemy metrologiczne, czego celem było zwrócenie uwagi użytkownikom systemów pomiarowych na występujące błędy przyrządów czy też metod pomiarowych, na pojęcia niepewności wzorcowania przyrządów, z którymi porównywane są wskazania przyrządów miejscowych oraz zagadnienia związane z pomiarami temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Ostatni rozdział cyklu zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, poświęcony będzie specjalistycznemu programowi „KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL”.

Wymagania prawne

Wymagania prawne

Najbardziej restrykcyjne są wymagania Systemów Zapewnienia Jakości, szczególnie obowiązujące w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym, a więc tam gdzie najwyższym priorytetem jest troska o zdrowie człowieka. Nie sposób nawet w tego typu opracowaniu wymienić wszystkich obowiązujących przepisów oraz tych, które niebawem wejdą w życie. Spośród wielu trzeba jednak wymienić: HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point

Pomiar wywiad

Wywiad

Firma LAB-EL towarzyszy pismu Pomiar od początków jego istnienia, umieszczając w każdym numerze artykuł o tematyce nawiązującej do jej działalności i uczestnicząc w każdej organizowanej przez wydawnictwo WAGTECH, Konferencji Naukowo-Technicznej. Właściciel i Dyrektor firmy LAB-EL mgr inż. Andrzej Łobzowski jest ponadto przewodniczącym Rady Programowej pisma. W związku z przeprowadzką firmy do nowej siedziby nadarza się okazja do jej przybliżenia licznej rzeszy czytelników naszego periodyku. Rozmowę prowadzi redaktor naczelny magazynu Pomiar dr Ryszard Hahn

Nadzór nad zamrażarką

Zestaw do nadzoru pracy zamrażarek

Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS.