Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Po raz setny w Pomiarze

Wieloletnia współpraca z wydawnictwem WAGTECH

Wagtech

Artykuł ukazał się w magazynie POMIAR nr 2/2018 pod tytułem Już po raz setny

Na początku był POMIAR

Kiedy we wrześniu 2001 r., dwa tygodnie po podjęciu pracy w firmie LAB-EL, zostałem (W.Sz.) wysłany przez szefa firmy Andrzeja Łobzowskiego, na pierwszą konferencję organizowaną przez Wag-Tech do Wisły, kiedy napisałem pierwszy artykuł do drugiego numeru, jedynego wydawanego wówczas przez wydawnictwo pisma Pomiar, nie przypuszczałem, że pewnego dnia zadzwoni do mnie przesympatyczny redaktor Ryszard Hahn (ten sam od początku) z prośbą (on nie prosi, jemu się po prostu nie odmawia) o napisanie artykułu do wydania setnego. Tak, drodzy Państwo, to jest już setny LAB-ELowski artykuł, jaki publikujemy w setnym wydaniu magazynu Pomiar. Parafrazując zatem tytuł dzieła Hoimara von Ditfurth’a pt. „Na początku był wodór”, stwierdzam, że na początku mojej pracy w firmie LAB-EL, był właśnie kontakt z pierwszym wydawanym przez wydawnictwo Wag-Techu, dwumiesięcznikiem Pomiar.

Firma LAB-EL gości na łamach kilku już pism wydawanych przez wydawnictwo Wag-Tech od pierwszych numerów ich wydań, prezentując obszerną ofertę swoich produktów i usług, przedstawiając swoje doświadczenia z dziedziny metrologii zdobyte dzięki doskonaleniu swoich dwóch akredytowanych przez PCA laboratoriów oraz dzieląc się wiedzą na tematy będące w zakresie jej zainteresowań ze wszystkimi, którzy zgłoszą się z potrzebą takiego merytorycznego wsparcia. Uczestnictwo firmy we wszystkich konferencjach-szkoleniach organizowanych przez wydawnictwo Wag-Tech, a także innych imprezach o charakterze naukowo-technicznym, konferencjach branżowych organizowanych np. przez koncerny farmaceutyczne, świadczy również o jej zainteresowaniu tym, co nowego dzieje się w branży metrologicznej w kraju, a również poza jego granicami.

Obowiązujące wymagania GMP, GDP wymuszające na firmach produkcyjnych, logistycznych i dystrybucyjnych stosowanie odpowiedniej aparatury oraz systemów do ciągłego monitoringu parametrów środowiskowych, w których przebywają produkty, stawiają przed firmą LAB-EL, wymagania dotyczące doskonalenia jakości metrologicznej wzorcowań, badań, analiz ryzyk, metod walidacyjnych, itp.

Nowe normy jakościowe ISO 9001:2015 oraz ISO 17025:2018

Firma LAB-EL posiada wdrożony 4.04.2006 r. system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. W ubiegłym roku wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9001: 2015. Nowe wymagania dość znacząco zmieniają poprzednie podejście, a w szczególności uwydatniają rolę realizacji celów w oparciu o analizę ryzyk i szans. Filozofia zarządzania ryzykiem i szansami jest również eksponowana w nowym wydaniu normy PN-EN IEC/ISO 17025: 2018, dotyczącej działalności laboratorium wzorcującego i badawczego. System zarządzania w laboratorium, wdrożony 4.06.2004 r., niebawem będziemy musieli znacznie zmodernizować na zgodność z nowym wydaniem normy. Polski Komitet Normalizacyjny wydał angielską wersję tej normy, tłumaczenie ma być dostępne w przyszłym roku. W związku z występowaniem w obu zacytowanych normach wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem i szansami, istnieje możliwość zbudowania systemu wspólnego w części organizacyjnej, co w znacznym stopniu polepszy integralność obu systemów zarządzania.

O ryzyku, pisaliśmy już na łamach periodyków wydawnictwa Wag-Tech[1], jako elemencie doskonalącym. Zarządzanie ryzykiem jest również wymagane przez systemy jakościowe oparte o GDP (Good Distribution Practice – Dobra Praktyka Dystrybucyjna), gdzie analizie ryzyka podlegają nie tylko produkty spożywcze czy farmacetryczne, ale i systemy nadzoru nad parametrami środowiskowymi w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są wymienione produkty. W realizowanych przez firmę LAB-EL walidacjach i kwalifikacjach systemów skomputeryzowych, analizie ryzyka podlegają wszelkie potencjalne zagrożenia, jakie mogłyby spowodować przekroczenie wartości granicznych wymaganych dla konkretnego produktu. Analizie ryzyka zatem podlegają:

 • Ø W ramach IQ:
  • wymagania użytkownika (URS);
  • dokumentacja;
  • oprzyrządowanie (aparatura pomiarowa);
  • sprzęt komputerowy i jego programowanie;
  • oprogramowanie użytkowe np. LBX;
 • Ø w ramach OQ:
  •  monitoring parametrów środowiskowych.

Tzw. liczba ryzyka stanowiąca iloczyn trzech współczynników: (W) - prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, (Z) - znaczenie błędu oraz (O) - prawdopodobieństwo wykrycia błędu, określa konieczność przeprowadzenia, bądź nieprzeprowadzania adekwatnych do rodzaju ryzyka testów, zaplanowania i realizacji ewentualnych działań korekcyjnych i korygujących.

Niektóre cele operacyjne firmy LA-EL na 2018 r.

Każdego roku w styczniu opracowujemy plany działania na cały kolejny rok, nazywamy ten dokument „planem operacyjnym”. Spośród zadań typowo organizacyjnych, takich jak modernizacja oprogramowania zarządczego, przygotowanie do konferencji, wystaw, targów, audytów wewnętrznych i zewnętrznych, audytów tzw. klienckich (podczas których jesteśmy poddawaniu audytowi, jako dostawcy wyrobów i usług), planujemy kontynuacje zadań niezakończonych w poprzednim roku oraz planujemy realizację nowych.

Większość naszych celów rozwojowych wiąże się z projektowaniem nowych przyrządów pomiarowych, bądź też modernizacją już istniejących, produkowanych i sprzedawanych.  Cóż więc zaplanowaliśmy do realizacji w 2018 r. :

 • 12 kanałowy termometr precyzyjny do współpracy z czujnikami temperatury Pt100. Przyrząd jest już w końcowej fazie opracowania i około maja 2018 r. zostanie przedstawiony w ofercie firmy:
 • Wiele lat temu wdrożyliśmy bateryjny rejestrator temperatury i wilgotności LB-520 wraz z opcjami pochodnymi. Przyrząd do tej pory cieszy się powodzeniem, dlatego postanowiono przeprowadzić jego modernizację. Nowa generacja będzie miała symbol LB-532 i oprócz nowocześniejszej konstrukcji, mniejszych gabarytów, możliwości współpracy z oprogramowaniem Logger za pośrednictwem portu USB, będzie wzbogacona o możliwość pomiarów i rejestracji ciśnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia i przyśpieszenia;
 • Koncentrator danych LB-480, stosowany już od wielu lat w przewodowych i bezprzewodowych  systemach  monitoringu parametrów środowiskowych i w systemach sterowania, posiada już wiele dołączanych  modułów funkcjonalnych LB-499xxx, rozszerzających możliwości przyrządu. W 2018 r. planujemy dokończenie prac konstrukcyjnych i wdrożenie modułów LB-499Wi-Fi oraz LB-488FC, ten ostatni do pomiaru częstotliwości;
 • W związku z ogólnopolską, a nawet ogólnoświatową  akcją antysmogową i zapotrzebowaniem rynku na adekwatne do problemu przyrządy pomiarowe zaplanowaliśmy do zrealizowania w 2018 r . czujnik zanieczyszczeń powietrza PM2,5[2]  oraz czujniki zawartości w powietrzu atmosferycznym gazów takich jak: CO (tlenek węgla, czad), H2S (siarkowodór), NO2 (dwutlenek azotu), SO2 (dwutlenek siarki) oraz O3 (ozon). Czujniki będą mogły współpracować z przyrządami i oprogramowaniem firmy LAB-EL, umożliwiającymi rejestrację danych, ich wizualizację w postaci wykresów, raportów czy bargrafów;
 • Będą też realizowane prace nad modernizacją oprogramowania zarządczego w związku z podziałem organizacji na procesy oraz wdrożeniem procedury zarządzania ryzykiem i szansami.                                          

W związku z „setką”

W związku z wydaniem przez wydawnictwo WAG-TECH setnego numeru magazynu POMIAR, Dyrekcja firmy LAB-EL, gratuluje:

 • wytrwałości w czasach wymagających profesjonalizmu i wielkiej determinacji w celu przetrwania;
 • umiejętności istnienia wśród ekspansywnej uczciwej i nieuczciwej konkurencji;
 • skuteczności w integrowaniu wokół siebie firm i ludzi tworzących wsparcie merytoryczne,

oraz składa całemu zespołowi wydawnictwa Wag-Tech, a w szczególności Pani Prezes mgr Katarzynie Hahn oraz Panu Redaktorowi Naczelnemu dr Ryszardowi Hahnowi, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych setek wydań.   

I na koniec

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej http://www.label.pl, gdzie oprócz oferty dotyczącej wyrobów i usług laboratoryjnych świadczonych przez firmę LAB-EL, prezentujemy omówienia działania i funkcjonalności poszczególnych przyrządów, a również można tam znaleźć ciekawe informacje aplikacyjne, wymagania, jakie muszą spełniać systemy monitoringu, certyfikaty posiadane przez firmę, metody wzorcowań i badań, cennik wyrobów i usług, itp. A tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć nasze wyroby i porozmawiać ze specjalistami zapraszamy do siedziby firmy lub do spotkania z naszymi specjalistami na kolejnych konferencjach-szkoleniach organizowanych również przez wydawnictwo Wag-Tech.[1] POMIAR nr 3 (84)/2015, UTRZYMANIE RUCHU+DIAGNOSTYKA nr 3 (12)/2015 , ENERGETYKA & ELEKTROTECHNIKA nr 3 (33)/2015

[2] Czujnik tzw. „pyłu zawieszonego”. Są to zawieszone w powietrzu cząsteczki stałe o wielkości nie większej od 2,5µm. Zdaniem WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) są one najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Zobacz również
Zobacz również