Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Przechowalnia

Sterowanie klimatem w chłodni przechowalniczej warzyw za pomocą sterownika LB-600

PRZYKŁADOWA APLIKACJA
Sterowanie klimatem w chłodni przechowalniczej warzyw za pomocą sterownika LB-600
 • Funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja, sterowanie
 • Pomiar: temperatura, ciśnienie, wilgotność, O2, CO2
 • Konkurencyjna cena
 • Urządzenia sprawdzone w zastosowaniach rolniczych i przemysłowych
 • Opcjonalnie możliwość zastosowania sterowników do kontroli innych parametrów w firmie (gospodarstwie) np. nawadnianie, wentylacja itp.

Sytuacja w przechowalnictwie

W chwili obecnej szacunkowa wielkość spożycia warzyw w Polsce osiąga tylko nieco ponad połowę wielkości spożycia w innych krajach europejskich. Pomimo to z szacowanych potrzeb przechowalniczych na blisko 1,5 mln ton rocznie tylko ok. 1/3 jest przechowywana w pomieszczeniach przystosowanych technicznie a dużo mniej w warunkach kontrolowanej atmosfery. Większość zapasów jest przechowywana w gospodarstwach producentów metodami tradycyjnymi nie zapewniającymi należytej trwałości i jakości warzyw. Należy zatem spodziewać się zarówno wzrostu zapotrzebowania na warzywa jak i wzrostu technicznie przystosowanych powierzchni przechowalniczych o kontrolowanych warunkach atmosfery. Przewidywanie wzrostu powoduje także analiza ekonomiczna. Pojemność komór przechowalniczych jest bardzo różna i może sięgać od 50 do nawet 3000 ton. Przy przyjęciu dla potrzeb szacunkowych średniej wielkości przechowalni ok. 200 ton, wartość przechowywanych warzyw może osiągać w zależności od rodzaju (ceny) od kilkudziesięciu tysięcy do nawet miliona złotych. Warunki przechowywania mogą wpłynąć na zmniejszenie jakości i ilości nadających się do sprzedaży warzyw od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Zatem wartość instalacji sterowania klimatem może być nawet mniejsza od spowodowanych jej brakiem strat. Przy budowie nowych lub doposażeniu istniejących przechowalni w instalacje chłodnicze lub klimatyzacyjne, koszty tych instalacji mogą osiągać nawet kilkadziesiąt procent wartości całej inwestycji. Instalacje te są najczęściej wyposażone we własne sterowniki utrzymujące stabilne warunki temperatury lub/i wilgotności. Dlatego też często rezygnuje się z dodatkowych systemów sterowania i monitoringu. Za wyposażeniem instalacji w niezależny system sterowania i monitoringu przemawiają następujące przesłanki:

 1. Możliwość programowania automatycznej zmiany warunków procesu przechowywania w zależności od etapu procesu.
 2. Możliwość nadzoru i sterowania wielu parametrów we wzajemnej zależności.
 3. Możliwość programowej zmiany parametrów procesu w zależności od rodzaju przechowywanych warzyw.
 4. Możliwość zdalnego podglądu parametrów i zmiany nastaw sterowania.
 5. Możliwość uzyskiwania zdalnej informacji o sytuacjach krytycznych (np. SMS z informacją o przekroczeniu temperatury)
 6. Możliwość współpracy sterowników z systemem komputerowym.
 7. Możliwość rejestracji w systemie komputerowym parametrów przechowywania dla potrzeb systemów jakości i bezpieczeństwa żywności (np. HACCP) oraz dla udokumentowania odbiorcom podstaw właściwej jakości odbieranych warzyw.
 8. Możliwość stosowania wymaganych przez prawo związane z ochroną żywności czujników wyposażonych w świadectwa wzorcowania (legalizowanych).
 9. Koszt systemu sterowania porównywalny z wielkością potencjalnych strat (jednorocznych) spowodowanych jego brakiem.

Zastosowanie systemu sterowania i monitoringu pochodzącego z firmy LAB-EL zapewnia poza powyższym wyposażenie wyrobów LAB-EL w świadectwo wzorcowania z Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego LAB-EL w konkurencyjnej cenie a także możliwość późniejszego wznowienia świadectwa. Jako producent krajowy LAB-EL zapewnia pełny i szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szybką pomoc techniczną w przypadku konieczności np. rekonfiguracji systemu. Firma LAB-EL zapewnia także aktualizację programowania (sprzętu i systemowego) związanego z nowymi rozwiązaniami pojawiającymi się w technice przechowalnictwa i technice sterowania.

Przeznaczenie

System monitoringu i sterowania parametrów przechowywania warzyw służy do utrzymania na odpowiednim poziomie i archiwizowania danych z przebiegu procesu przechowywania warzyw. Archiwizacja ma na celu stworzenie dokumentacji dla odbiorcy, która potwierdza właściwe przechowywanie warzyw, co z kole świadczy o ich wysokiej jakości. Właściwe przechowywanie zapewnia dobrą jakość produktów, a także zabezpiecza przed powstawaniem zagrożeń dla zdrowia konsumentów.

Połączenie systemu monitoringu z systemem sterowania urządzeniami klimatycznymi pozwala na uzyskanie stabilnej atmosfery i bezpieczeństwa przechowywania żywności.
Jakość produktów ma wpływ na ich cenę, a co za tym idzie na ekonomię procesu przechowywania.

Konstrukcja

System sterowania i monitoringu działa w oparciu o czujniki pomiarowe temperatury i wilgotności i ciśnienia powietrza (w bardziej rozbudowanych systemach jest możliwe dołączenie czujników do pomiaru zawartości O2 i CO2). Sygnały z urządzeń pomiarowych są zbierane w regulatorze-sterowniku (w koncentratorze w wersji z samym monitoringiem). Zebrane sygnały mogą być w zależności od wersji zapamiętywane lub/i przesyłane do zdalnego komputera przy pomocy połączenia kablem lub bezprzewodowo.

Regulator-sterownik wypracowuje, na podstawie pomierzonych parametrów, sygnały sterujące do urządzeń wykonawczych (agregatów chłodniczych, nagrzewnic, osuszaczy czy nawilżaczy i wentylatorów) w wersjach bardziej rozbudowanych możliwe jest sterowanie zaworami doprowadzającymi gazy zmieniające skład powietrza w przechowalni.

Schemat poglądowy sytemu urządzeń sterowania (monitoringu) parametramiRys.1. Schemat poglądowy sytemu urządzeń sterowania (monitoringu) parametrami
klimatu przechowalni.A, B, C, D - czujniki pomiarowe dobierane do potrzeb
i wyposażenia przechowalni, E - koncentratory lub/i regulatory-sterowniki w zależności
od stosowanego sytemu, F - komputer współpracujący (umożliwiający dodatkowe
funkcje w systemie) - rejestracja, alarmowanie SMS, komunikacja zdalna), G - moduł
komunikacji GSM, H - nadzorowana przechowalnia, I, J, K - w przypadku zastosowania
regulatora-sterownika urządzenia wykonawcze (chłodzące, grzewcze, wentylacyjne, itp.).

Działanie

Układ blokowy systemu monitoringu przechowalniRys.2 Układ blokowy systemu monitoringu przechowalni.

Sygnały z urządzeń pomiarowych takich jak np. mierniki temperatury, wilgotności LB-710 , ciśnienia LB-715, i składu powietrza IGM-0171 są zbierane do koncentratorów (np. LB-731, LB-473) w przypadku systemów monitoringu lub do regulatora-sterownika LB-600 w przypadku systemów sterowania. Przyrząd LB-600 może być także stosowany jako koncentrator do zbierania danych dla potrzeb monitoringu. Sygnały do koncentratorów muszą mieć standard akceptowalny przez te urządzenia (S300), muszą więc być dopasowane odpowiednimi konwerterami. LB-600 akceptuje sygnały o różnych standardach. Dane z urządzeń pomiarowych są rejestrowane w pamięci koncentratora (w przypadku LB-731) i/lub przekazywane do systemu komputerowego. W przypadku wyposażenia komputera w program LBX możliwe są dodatkowe funkcje takie jak alarmowanie, podgląd zdalny lub przekazywanie informacji przy pomocy SMSów. Zbierane dane są archiwizowane i można je przeglądać w postaci raportów i wykresów.

Układ blokowy systemu sterowania i monitoringu przechowalniRys.3 Układ blokowy systemu sterowania i monitoringu przechowalni

Sygnały z urządzeń pomiarowych takich jak np. mierniki temperatury, wilgotności LB-710, ciśnienia LB-715, i składu powietrza IGM-0171 są zbierane do regulatora-sterownika LB-600. Przyrząd LB-600 może być także stosowany jako koncentrator do zbierania danych dla potrzeb monitoringu. Sygnały akceptowalne przez LB-600 to zarówno standard cyfrowy S300, jak i standardowe sygnały prądowe, napięciowe, rezystancyjne czy też od termopar. Dane z urządzeń pomiarowych są przekazywane do systemu komputerowego. W przypadku wyposażenia komputera w program LBX możliwe są dodatkowe funkcje takie jak alarmowanie, podgląd i sterowanie zdalne lub przekazywanie informacji przy pomocy SMSów, a także dołączenie do systemu sieciowych kamer obserwacyjnych. Niezależnie od współpracy z komputerem LB-600 wypracowuje sygnały sterujące urządzeniami wykonawczymi. Precyzyjne sygnały są wypracowywane przy pomocy zaawansowanych algorytmów PID lub zależności czasowych. Możliwe jest także przygotowanie specjalnych funkcji określonych przez użytkownika. Regulator-sterownik LB-600 może współpracować z urządzeniami wykonawczymi sterowanymi przy pomocy sygnałów analogowych (np. 4…20mA), lub typu włącz/wyłącz poprzez odpowiednio dobrane styczniki. W zależności od posiadanych urządzeń wykonawczych można utrzymywać pożądane wartości temperatury, wilgotności, ciśnienia i składu powietrza.

Koncentratory i regulatory-sterowniki są przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku konieczności instalacji na terenie odkrytym są dostarczane wraz z szafkami ochronnymi.

Dane techniczne

PARAMETRY PODSTAWOWEGO UKŁADU POMIAROWEGO
POMIAR / STEROWANIE
ZAKRES POMIARU
UWAGI
Pomiar wilgotności  10..95% RH Można rozszerzyć do: 0...100%
Pomiar temperatury         -40..+60°C Zakres wybrany - możliwy zakres przekracza zakres zastosowań do przechowalnictwa
Pomiar ciśnienia 850..1100 hPa  
Pomiaru zawartości objętościowej O2   0...20%  
Pomiaru zawartości objętościowej CO2        0...10000 ppm (0...1 %) Zakres orientacyjnych wskazań zawartości CO2 10000...20000 ppm
Zawory, pompy, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane zał./wył. Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Zawory, pompy, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane analogowo Dowolne urządzenia (np. falowniki sterowane 4...20mA/0...10V) Dobierane indywidualnie do urządzenia.

Instalacja urządzeń

Sterowniki klimatu przechowalni (inne regulatory klimatu)

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: regulator-sterownik LB-600 oraz czujniki temperatury i wilgotności (ewentualnie inne takie jak: ciśnienia, zawartości CO2 itp.). Instalację elektryczną urządzeń mogą wykonać lokalne ekipy z odpowiednią wiedzą instalacyjną lub firmy wskazane przez LAB-EL.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację.

Kosztorys instalacji regulatorów przedstawia firma LAB-EL na indywidualne zapytanie.

Kompletne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne "pod klucz" w halach przechowalniczych, w skład których może wchodzić dostawa, montaż i serwis: central klimatyzacyjnych, zaworów, rur doprowadzających media, pieców, czilerów (wytwornic wody lodowej) oraz regulatorów mogą wykonać (przy współpracy z LAB-EL) firmy wskazane przez LAB-EL.
Kosztorys instalacji "pod klucz" przedstawia w/w firmy na indywidualne zapytanie.

Szkolenia

Na skuteczne działanie urządzeń ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych nastaw regulatorów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.