Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Transmisja danych » Koncentrator LB-731A

Koncentrator LB-731A oraz LB-731AE (Ethernet)


 • funkcje: rejestrator (loger), interfejs mierników LAB-EL
 • pomiar: temperatura, wilgotność, ciśnienie
 • 16-kanałowa rejestracja temperatury i wilgotności lub ciśnienia
 • sygnalizacja przekroczenia poziomów alarmowych
 • odporność na zaniki zasilania
 • współpraca z komputerem PC
 • interfejsy:  RS-485, RS-232C, ethernet
Koncentrator LB-731

 

UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez koncentratory  LB-476LB-480 i LB-490.

Opis

Koncentrator LB-731A służy do rejestracji wyników pomiarów równocześnie z 16-tu urządzeń pomiarowych: termohigrometrów LB-710, LB-710D, LB-710L, LB-705, LB-725, termometrów LB-710T, LB-710DT, regulatorów klimatu LB-720, LB-720C lub z innych urządzeń transmitujących dane pomiarowe z wykorzystaniem cyfrowej pętli prądowej S300. W opcjonalnej wersji do ustalonej ilości wejść mogą być dołączone ciśnieniomierze LB-716P, LB-716D albo barometry LB-716 lub LB-750. Koncentrator służy także do zasilania niektórych czujników, których pobór prądu nie przekracza 15 mA (np. termohigrometru LB-710, barometru LB-716). Koncentrator sygnalizuje ponadto przekroczenia wartości progowych wyników pomiarów dołączonych przyrządów.

Przykładowe rozwiązania dużych systemów omówiono szczgółowo w opisie systemu pomiarowego bazującego na róznych koncentratorach.

Koncentrator  LB-731A  jest  wyposażony we wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC),  który  daje wewnętrzną podstawę czasu dla interwałów pomiarowych.

Koncentrator jest wyposażony w pamięć zbieranych danych o pojemności wystarczającej na rejestrację 908 rekordów z 16-tu czujników. Każdy rekord obejmuje: datę, czas, wilgotność i temperaturę ze wszystkich dołaczonych czujników. Rodzaj zapamiętywanych danych i interwał czasowy rejestracji (możliwy do ustawienia w przedziale 1...120 minut) jest programowany przez użytkownika. Możliwe są następujące tryby rejestracji (indywidualne dla każdego czujnika): SMP - (sample) próbkowanie w zadanych odstępach czasu rejestracji, RNG - (range) rejestracja zakresu zmian: maksymalnego i minimalnego wyniku pomiaru w okresie odstępu rejestracji i AVG - (average) obliczanie średniej ze wszystkich pomiarów w okresie odstępu rejestracji oraz różnicy pomiędzy wartościami maksymalną a minimalną.

Dla każdego wejścia czujnika mogą być zaprogramowane przez użytkownika dwa indywidualne progi alarmowe temperatury lub wilgotnośc (górne lub dolne), o dowolnych wartościach. Przekroczenie dowolnego progu każdego czujnika uruchamia wewnętrzny (w koncentratorze) oraz zewnętrzny (opcjonalny) sygnał alarmowy.

Pamięć zarejestrowanych danych, wszelkie nastawy oraz zegar koncentratora są  wewnętrznie podtrzymywane bateryjnie i nie ulegają utracie przy zanikach zasilania. Okres podtrzymywania zegara i pamięci koncentratora wynosi około 1 miesiąca (bez zasilania sieciowego).

Programowania wszystkich powyższych nastaw koncentratora oraz odczytu zarejestrowanych danych można dokonać przy pomocy klawiatury i wyświetlacza wbudowanego w koncentrator lub przez interfejs sterujący RS232C z nadzorującego systemu komputerowego. Po dołączeniu dowolnego komputera PC z interfejsem RS232C możliwe jest przepisanie danych na dyskietkę oraz poddanie ich obróbce i wizualizacji stosownej do wymagań użytkownika. W komplecie z koncentratorem dostarczany jest program do PC umożliwiający programowanie jego nastaw o odczyt pamięci pomiarów (do systemów DOS i WINDOWS)

Koncentrator LB-731A jest podstawą konstrukcji Przemysłowy System Monitorowania (zwanego dalej PSM), który prowadzi nadzór nad temperaturami (i ewentualnie wilgotnościami) powietrza w monitorowanych pomieszczeniach i automatycznie powiadamia użytkownika o nieprawidłowościach. Dokonuje tego niezależnie od miejsca pobytu użytkownika - poprzez SMS (na telefon komórkowy) lub przez pocztę elektroniczną. System pozwala także zapisywać informacje o stanie i pomiarach czujek w plikach bazy danych w celu późniejszego odczytania i przetworzenia.  System może obsłużyć16 koncentratorów LB-731, a do każdego może być podłączone 16 czujek LB-710 (a więc łącznie możliwe jest jednoczesne kontrolowanie 256 miejsc).

Dane techniczne

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

908 zapisów (data, czas, temperatura, wilgotność) x 16 czujników.

INTERWAŁ REJESTRACJI

 • 1...120 minut
 • krok nastawy - 1 minuta.

INTERFEJS STERUJĄCY

 • parametry transmisji: zgodne z RS232C, 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, 1 bit stopu.
 • wyjście TXD - stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 20 mA, spoczynkowemu - 0 mA.
 • wejście RXD - stanowi aktywnemu linii RXD odpowiada prąd +2 mA, stanowi spoczynkowemu - prąd mniejszy od 2mA.

INTERFEJS CZUJNIKÓW

Parametry transmisji: zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu. wyjście TXD - stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu - do 15 mA.

PRZEKAŹNIK ALARMU

Obciążalność 230V / 2A

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

(szer. x wys. x głęb.) 280 x 220 x 145 mm (w obudowa z tworzyw sztucznych).

ZASILANIE

 • 230V / 20VA / 50Hz
 • opcjonalnie 12V / 1A / DC

TEMPERATURA PRACY

 • 0...+50 °C,
 • opcjonalnie -25...+50 °C
 • klasa IP54.

ZAKRES MIERZONYCH TEMPERATUR

 • mierzonych temperatur: -99,9...+199,9°C.
 • nastawiania progów alarmów temperatury: -99...+149°C.
 • nastawiania progów alarmów wilgotności: 1..99%.
 • rejestracji temperatur:
  • w pamięci koncentratora: -99,9...+102,3°C,
  • w programie komputera PC: -99,9...+199,9°C.