Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Książki » Regulacja mikroklimatu

Książka REGULACJA MIKROKLIMATU POMIESZCZENIA

Zdzisław Kabza, Krystyna Kostyrko, Sławomir Zator, Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski
  • mikroklimat pomieszczeń
  • rejestracja i regulacja mikroklimatu
  • niezbędna do HACCP i ISO
  • cena 42 zł

OPIS

   Książka pt. „Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia” jest siódmą pozycją z serii książek popularno-naukowych wydawanych przez AGENDĘ Wydawniczą PAK-u obejmujących obszar tematyczny automatyki i pomiarów.

Nowa książka autorstwa Zdzisława Kabzy, Krystyny Kostyrko, Sławomira Zatora, Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego stanowi nowe opracowanie w stosunku do wydanej w 2002 r. książki „Klimat Pomiary Regulacja”. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej na temat mikroklimatu pomieszczeń i nowoczesne rozwiązania systemów pomiarowych i regulacyjnosterujących.

Pod szerokim pojęciem pomieszczenia autorzy rozumieją pomieszczenia mieszkalne, inwentarskie, magazynowe, produkcyjne, itp. Pomieszczenie mieszkalne nazywane jest lokalem, inwentarskie – chlewnią, kurnikiem, inne np. halą produkcyjną, szklarnią, komorą klimatyczną, zamrażarką, itp.  

Pod pojęciem mikroklimatu pomieszczenia (ang. indoor climate) należy rozumieć warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a  także temperatury otaczających przegród (ścian).

Zawartość książki (ok. 350 stron) to 14 rozdziałów podzielonych jest na dwie części.

Część I obejmująca 6 rozdziałów, autorów Zdzisław  Kabza, Krystyna Kostyrko, Sławomir Zator, dotyczy klimatu wewnętrznego pomieszczeń i obejmuje podstawy teoretyczne z zakresu mikroklimatu oraz sposoby pomiaru i regulacji podstawowych jego parametrów. Utrzymanie wymaganego mikroklimatu w pomieszczeniu jest możliwe jedynie w przypadku zastosowania odpowiednich układów regulacji. Dlatego regulacja automatyczna związana jest bardzo ściśle z pomiarami kilku wielkości fizykochemicznych występujących w pomieszczeniu.

Sześć rozdziałów I części książki można pokrótce scharakteryzować następująco:

Rozdział 1 stanowi wprowadzenie do zagadnień mikroklimatu. Podano w nim najważniejsze pojęcia dotyczące mikroklimatu oraz kryteria doboru jego parametrów. Określono wskazówki komfortu i dyskomfortu cieplnego oraz podano aktualne strefy komfortu ustalane wg najnowszych norm ASHRAE.

W rozdziale 2 opisano najczęściej stosowane czujniki do pomiaru  wielkości fizycznych charakteryzujących mikroklimat oraz określono zasady oceny jakości powietrza na podstawie pomiarów dokonywanych przy  odbiorze instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (dotyczą one odbiorów technicznych po wykonaniu budynku).

Rozdział 3 omawia zagadnienia związane z techniką pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu mające wpływ na efekt regulacji mikroklimatu pomieszczenia.

Rozdział 4 dotyczy pomiarów ciśnienia oraz pomiarów parametrów strug i strumienia powietrza dla potrzeb eksploatacyjnych budynku. Pomiary te były dotychczas rzadziej wykorzystywane w układach automatycznej regulacji.

Rozdział 5 poświęcono zagadnieniom nadmiernego stężenia CO2 w powietrzu wewnętrznym. Jego nadmierne stężenie traktowane jest jako zanieczyszczenia powietrza. 

Rozdział 6 zatytułowany „Wybrane zagadnienia dotyczące regulacji instalacji ogrzewania w klimatyzowanych pomieszczeniach” poświęcony jest zagadnieniom regulacji urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Część II autorstwa Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego obejmuje 8 rozdziałów (7 - 14) i prezentuje bogatą ofertę produkcyjną i usługową firmy LAB-EL w zakresie badania mikroklimatu. Omówiono w niej przyrządy pomiarowe indywidualnego wykorzystania oraz kompletne systemy do pomiarów, rejestracji i regulacji parametrów mikroklimatu pomieszczeń. Są to nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno układowe dla celów pomiarowych i regulacyjno-sterujących. Stanowią one najnowszą myśl techniczną firmy LAB-EL dorównującą standardowi europejskiemu, a w niektórych przypadkach przewyższającą ten standard.

W rozdziale 7 podano wymagania prawne stawiane systemom pomiarowym.

Rozdziały 8, 9, 10, 11 poświęcono opisowi konstrukcji produkowanych przez firmę LAB-EL przyrządów i systemów pomiarowych.

W rozdziale 12 opisano zagadnienia związane z funkcjonowaniem Laboratorium wzorującego i badawczego LAB-EL, a w rozdziale 13 podano przykłady aplikacji systemów regulacyjno-sterujących w praktyce gospodarczej tj. w  budynkach inwentarskich, przy uprawach roślin, w  przechowalniach artykułów spożywczych i w hurtowniach farmaceutycznych. Oferowane użytkownikom  rozwiązania konstrukcyjno-układowe  stanowią zaawansowane rozwiązania techniczne firmy LAB-EL dorównujące, standardom europejskiem. 

Książka wydana przez Wydawnictwo PAK pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”, powinna znaleźć wielu odbiorców, ponieważ na rynku  krajowym brakuje literatury z tego zakresu tematycznego.Książka przeznaczona jest dla inżynierów, techników i studentów zajmujących się problematyką pomiaru i utrzymania wymaganego mikroklimatu pomieszczeń. Książka prezentuje bogaty wybór urządzeń służących do konstruowania systemów pomiarowych,  rejestrujących i regulujących, które umożliwiają prowadzenie nadzoru mikroklimatu pomieszczeń. Jest szczególnie polecana w związku przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie wkraczaniem do zakładów przemysłowych systemów zapewnienia jakości HACCP i ISO.

Książkę zrecenzowali: dr hab. inż. Witold Chmielnicki z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Jan Ciepłucha Profesor Politechniki Łódzkiej, którym za cenne uwagi dziękują autorzy i wydawca.

Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, listopad 2005
Format B5, 351 stron
ISBN 83-87-982-66-0 

Zamówienia: LAB-EL Elektronika Laboratoryjna