Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Wilgotność » LB-720B

LB-720B - Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza

LB-720B - Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza
 • Precyzyjny i szybki pomiar wilgotności
 • Regulacja pracy osuszacza
 • Wojskowe wykonanie
 • Obudowa regulatora z mocowaniem na szynę TS35

Przeznaczenie sterownika LB-720B

Sterownik LB-720 przeznaczony jest do regulacji poziomu wilgotności względnej powietrza w obiektach objętych jednolitym systemem osuszania, poprzez sterowanie pracą (załączanie i wyłączanie) urządzenia osuszającego. Sterownik zapewnia również ciągłą kontrole poprawności pracy systemu osuszającego wraz z możliwością sygnalizowania nieprawidłowości za pośrednictwem wewnętrznego i zewnętrznego systemu alarmowania.

Budowa sterownika LB-720B

Sterownik LB-720B składa się z następujących elementów:

 • wynośnego czujnika pomiarowego - termohigrometru LB-710M3 (Rys. 1),
 • regulatora LB-722B (Rys. powyżej),
 • programatora LB-721A (Rys. 2).
 • przewodu dwużyłowego łączącego czujnik pomiarowy z regulatorem (na zamówienie),
 • opcjonalnej obudowy dodatkowej do montażu na otwartej przestrzeni (na zamówienie).

Termohigrometr LB-710M3                      Pilot LB-721A

Rys. 1. Termohigrometr LB-710M3              Rys. 2. Pilot LB-721A


Czujnik pomiarowy LB-710M3 zapewnia:

 • ciągły pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza osuszonego w kontrolowanej przestrzeni,
 • transmisję wyników pomiarów (danych) w postaci sygnału cyfrowego do regulatora,
 • możliwość przeprowadzenia okresowej kontroli metrologicznej,
 • parametry metrologiczne zgodne z termohigrometrem LB-710.
Regulator LB-722B zapewnia:
 • sterowanie urządzeniem osuszającym według ustalonego algorytmu działania,
 • odbiór danych z czujnika pomiarowego LB-710M3 o wartościach wilgotności względnej i temperatury w kontrolowanej przestrzeni oraz ciągłe wskazania wyniku pomiaru bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez obsługę,
 • pomiar czasu pracy urządzenia osuszającego (licznik motogodzin),
 • zapamiętanie i realizację programu sterowania urządzeniem osuszającym (pamięć wartości nastaw odpowiednich progów funkcjonalnych oraz ich jednoznaczną identyfikację),
 • ciągłą autonomiczną kontrolę poprawnej pracy regulatora i czujnika pomiarowego wraz z przewodem łączącym,
 • identyfikację rodzaju uszkodzenia elementów składowych sterownika,
 • sygnalizacje optyczną stanu pracy sterownika,
 • włączanie wewnętrznego sygnału dźwiękowego oraz zewnętrznego systemu alarmowania sygnalizującego nieprawidłowości w pracy systemu osuszającego,
 • rejestrację wyników pomiarów wilgotności względnej, w odstępach godzinnych, za ostatnie 64 godzin,
 • opcjonalną (na zamówienie) możliwość współpracy z zewnętrznym systemem zbierania danych.

Programator LB-721A zapewnia:

 • ustawienie progów funkcjonalnych w regulatorze,
 • sprawdzenie, poprzez wybieranie, progów funkcjonalnych regulatora,
 • sprawdzenie poprawności działania wyświetlacza regulatora,
 • sprawdzenie ilości przepracowanych godzin urządzenia osuszającego,
 • przeglądanie pamięci wyników pomiarów wilgotności względnej z ostatnich 64 godz.

Czujnik pomiarowy LB-710M3 zawiera:

 • zintegrowany półprzewodnikowy sensor wilgotności względnej i temperatury w metalowej osłonie,
 • mikroprocesorowy układ przetwarzania,
 • pamięć nieulotną programu,
 • interfejs prądowy,
 • układ stabilizacji napięcia zasilania,
 • złącze przyłączeniowe klasy IP68 z zaślepką (Rys. 3).
Złącze termohigrometru LB-710M3

Rys. 3. Złącze termohigrometru LB-710M3

Regulator LB-722B zawiera:

 • wyświetlacz wilgotności względnej i temperatury,
 • zespół nastaw progów funkcjonalnych wilgotności względnej i temperatury,
 • mikroprocesorowy układ przetwarzania,
 • pamięć nieulotną nastaw progów funkcjonalnych i wyników pomiarów wilgotności względnej powietrza za ostatnie 64 godziny,
 • elektroniczny układ licznika motogodzin (czasu pracy urządzenia osuszającego),
 • układ odbiornika podczerwieni,
 • układ sygnalizacji i alarmowania,
 • wyjściowe układy wykonawcze (przekaźniki),
 • układ zasilania
 • obudowę modułową montowaną na szynę TS35 (Rys. 4).
Obudowa na szyne TS35 regulatora LB-722B

Rys. 4. Obudowa na szynę TS35 regulatora LB-722B

Programator LB-721A zawiera:

 • nadajnik podczerwieni,
 • 8- klawiszową klawiaturę membranową,
 • sterownik mikroprocesorowy,
 • baterię.

Zasada działania sterownika LB-720B

Układy elektroniczne czujnika pomiarowego LB-710M3 (termohigrometru) zostały zamknięte w wytrzymałej obudowie sztucznych, a sam sensor wilgotności względnej i temperatury został osłonięty filtrem przeciwpyłowym. Idea działania czujnika pomiarowego polega na przetwarzaniu mierzonych wielkości fizycznych na odpowiadające im sygnały elektryczne.

Mikroprocesor, w oparciu o otrzymane dane z sensora, realizuje algorytmy w celu wyliczenia wyników pomiarów w jednostkach miary wielkości mierzonych, z uwzględnieniem charakterystyk przetworników pomiarowych wilgotności względnej i temperatury oraz danych kalibracyjnych zapisanych w pamięci nieulotnej typu EEPROM. Wyniki obliczeń (pomiarów) przesyłane są w postaci cyfrowej za pomocą układu interfejsu prądowego do regulatora LB-722B.

Połączenie czujnika pomiarowego LB-710M3 z regulatorem wykonano przewodem elektrycznym poprzez gniazdo rozłączne, co ułatwia obsługę systemu podczas oddania czujnika do powtórnego wzorcowania. Czujnik pomiarowy zasilany jest napięciem bezpiecznym z regulatora (12V).

Podstawowym zadaniem regulatora LB-722B jest sterowanie urządzeniem osuszającym i systemem alarmowania poprzez ich załączanie i wyłączanie. Regulator otrzymuje dane z czujnika pomiarowego LB-710M3, o mierzonych wartościach wilgotności względnej i temperatury z określonej przestrzeni pomiarowej i porównuje je z ustawionymi, za pomocą programatora, progami wilgotności względnej. Program sterowania pracą urządzeń zewnętrznych, którego algorytmy określają poziomy ustawionych progów wilgotności względnej i temperatury, przewiduje załączanie i wyłączanie tych urządzeń za pośrednictwem wyjściowych układów wykonawczych regulatora (przekaźników). Urządzenie osuszające oraz system alarmowania podłączone są odpowiednim przewodem elektrycznymi z regulatorem.

Każde włączenie urządzenia osuszającego sygnalizowane jest zapaleniem się na płycie czołowej regulatora kontrolki "Osuszacz".

Program sterowania urządzeniami zewnętrznymi przewiduje realizację następujących progów funkcjonalnych:

 • progu załączania urządzenia osuszającego,
 • progu minimalnego odłączania urządzenia osuszającego,
 • progu alarmowania,
 • progu wyłączania temperaturowego (blokady) urządzenia osuszającego.

Wzrost wilgotności względnej powietrza w kontrolowanej przestrzeni pomiarowej powyżej ustawionego "progu załączania" spowoduje włączenie przez regulator urządzenia osuszającego. Gdy wilgotność względna obniży się o 3% poniżej "progu załączania" nastąpi wyłączenie urządzenia osuszającego.

Algorytm sterowania urządzeniem osuszającym przewiduje również realizację funkcji "przedmuch", gdy wilgotność względna w przestrzeni kontrolowanej ma wartość w przedziale wyznaczonym przez "próg załączania" i "próg minimalny". Funkcja "przedmuch" polega na cyklicznym włączaniu przez regulator urządzenia osuszającego co godzinę na czas 5 minut.

Z chwilą gdy wilgotność względna w przestrzeni kontrolowanej osiągnie wartość poniżej ustawionego "progu minimalnego" nastąpi całkowite odłączenie urządzenia osuszającego niezależnie od realizowanej przez niego funkcji.

Jeżeli wilgotność względna w przestrzeni kontrolowanej wzrośnie powyżej "progu alarmowania" nastąpi włączenie sygnału dźwiękowego regulatora oraz włączenie zewnętrznego systemu alarmowania z jednoczesnym wygaszeniem na płycie czołowej regulatora kontrolki "Praca poprawna".

Regulator LB-722B zlicza całkowity czas pracy urządzenia osuszającego (tzw. motogodziny)oraz rejestruje wyniki pomiarów wilgotności względnej powietrza za ostatnie 64 godziny w odstępach godzinnych. Ustawione przez obsługę nastawy progów wilgotności względnej, stan licznika motogodzin i wyniki pomiarów za ostatnie 64 godziny są zapamiętywane w pamięci nieulotnej regulatora, odpornej na zanik napięcia zasilania.

Regulator posiada podświetlany wyświetlacz typu LCD - dwa rzędy po cztery cyfry o wysokości znaków 8 mm umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru wilgotności względnej i temperatury. W trybie programowania nastaw, sprawdzania licznika motogodzin i wyników pomiarów za ostatnie 64 godzin, jeden z wyświetlaczy (górny) wskazuje symbol parametru, drugi jego wartość.

W trakcie pracy regulator przeprowadza ciągłą autonomiczną kontrole poprawności funkcjonowania wszystkich elementów składowych sterownika. W wypadku wystąpienia uszkodzenia czujnika pomiarowego lub przewodu łączącego regulator z czujnikiem pomiarowym, regulator realizuje sterowanie urządzeniem osuszającym w reżimie "pracy awaryjnej" (10 minut pracy, 50 minut przerwy - cyklicznie) z jednoczesnym włączeniem wewnętrznego sygnału dźwiękowego oraz zewnętrznego systemu alarmowania i wygaszeniem na płycie czołowej regulatora kontrolki "Praca poprawna". Rodzaj uszkodzenia sygnalizowany jest na wyświetlaczu urządzenia.

Opcjonalnie na zamówienie regulator LB-722B jest wyposażony w wyjście cyfrowe, przez które mogą być transmitowane aktualne wyniki pomiaru temperatury i wilgotności do zewnętrznego rejestratora danych, na przykład koncentratora LB-480.

Programator LB-721A jest przenośnym nadajnikiem zdalnego sterowania (w paśmie podczerwieni) umożliwiającym wybór i zaprogramowanie nastaw (progów wilgotności względnej) regulatora LB-722B za pomocą łącza optycznego. Programator umożliwia również kontrolę stanu licznika motogodzin, wartości nastaw progów wilgotności i poprawności działania wyświetlacza regulatora.

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii lub z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termohigrometr LB-710 posiada zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Regulator wilgotności LB-720, będący starszą wersją obecnego regulatora LB-720B, uzyskał zatwierdzenie do stosowania w wojsku wydane przez Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej w Zielonce. Regulator LB-720B realizuje dokładnie te same funkcje co jego poprzednik - regulator LB-720.

Instalacja sterownika LB-720B

Regulator LB-722B może być montowany w pomieszczeniach zamkniętych lub na otwartej przestrzeni. Do montażu regulatora należy wykorzystać dodatkową elektryczną obudowę instalacyjną, z szynami montażowymi TS35, o odpowiedniej klasy szczelności i odporności mechanicznej, stosownie do miejsca instalacji. Przykładową proponowaną obudowę NOARK PHS12T pokazano na Rys. 5. W dodatkowej obudowie można zainstalować bezpieczniki i stycznik o odpowiedniej mocy do włączania osuszacza.

Natynkowe obudowa instalacyjna NOARK PHS 12T

Rys. 5. Natynkowa obudowa instalacyjna NOARK PHS12T.


Dane techniczne sterownika LB-720B

Pomiary
zakres pracy i pomiarów  temperatura -40..70°C
wilgotność 10..95 %
pojemność licznika motogodzin 9999 godzin
Dokładność pomiarów
temperatury +/- 0.5°C w zakresie -30..+50°C
wilgotności +/- 3.0 % w zakresie +5..+35°C
+/- 5.0 % w zakresie -30..+5°C i +35..+50°C
łącznego czasu pracy DOP +/- 0.1 %  
Regulacja poziomów
zakres regulacji poziomów alarmowy wilgotności 10..90 %
maksymalny i minimalny wilgotności 10..70 %
histereza poziomów wilgotności 3 %
dokładność realizacji progów regulacji wilgotności dla +5..+35°C +/- 3.0 %
wilgotności dla -30..+5°C i +35..+50°C +/- 5.0 %
czasów pracy i przerw w reżimie przedmuch i awaryjnym
+/- 0.1 %
Zalecane ciągłe warunki pracy
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Wymiary zewnętrzne
termometr-higrometr LB-710M3 170 x 64 x 35 mm  
regulator LB-722B 106 x 91 x 62 mm
z uchwytem na szynę TS35 (DIN, TH-35)
szerokość 6 modułów
programator LB-721A 180 x 65 x 30 mm
 
obudowa dodatkowa
319 x 256 x 144 mm
typu NOARK PHS12T
szerokość 12 modułów
Obciążalność wyjść sterujących
obciążalność napięciowa
230 VAC
obciążalność prądowa
2 A
Zasilanie (bez sygnalizatora alarmowego)
napięcie zasilania
85..305 VAC
prąd maksymalny 150 mA 
moc maksymalna 10 W
częstotliwość AC
47..440 Hz
Klasa odporności w/g DIN40050
termometr-higrometr LB-710M3 IP54
regulator LB-722B IP40
programator LB-721A IP40
obudowa dodatkowa NOARK PHS12T IP65

Rozszerzenia:

Regulator LB-722B na zamówienie może być wyposażony w wyjście cyfrowe bieżących danych pomiarowych pracujące w standardzie S300 (oznaczenie: LB722B2).

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Sterownik dynamicznych osuszaczy powietrza LB-720B
Przemysłowy osuszacz powietrza - sterownik LB-720B do regulacji wilgotności. Steruje pracą osuszacza i nagrzewacza, posiada świadectwo wzorcowania
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę