Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Temperatura » Regulator LB-474C

Regulator temperatury i wilgotności LB-474C
termometr, psychrometr


  • regulator dwukanałowy
  • termometr dwukanałowy, psychrometr
  • duży, czytelny wyświetlacz
  • interfejs RS-232C i S300
  • sterowanie 4 urządzeniami
  • sygnalizacja przekroczeń
  • możliwość kalibracji na obiekcie
  • sterownik temperatury i wilgotności
termometr, regulator temperatury wilgotności LB-474C
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, zastąpione przez LB-474A.

Opis

Regulator LB-474C jest zintegrowanym urządzeniem realizującym funkcję pomiaru temperatury w dwóch punktach oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi pozwalającymi utrzymywać określone paramety klimatu. Sterownik może być wykorzystywany jako miernik i regulator temperatury i wilgotności po przyłączenieniu psychrometru w miejsce sond temperaturowych. Sterownik umożliwia zdefiniowanie dwóch torów regulacji z dwoma urządzeniami wykonawczymi dla każdego z torów, które są włączane bądź wyłączane przez LB-474C w określonych przez użytkownika warunkach.

Urządzenie umożliwia zdefiniowanie wartości progowych mierzonych wielkości i za pośrednictwem wyjścia alarmowego sygnalizuje sytuacje, w których wartość wykracza poza dopuszczalny przedział.

Regulator posiada duży, czytelny wyświetlacz LED (wysokość cyfr 25mm i 10mm) na którym prezentuje zmierzoną wartość temperatury (na dużym wyświetlaczu) i drugiej temperatury bądź wilgotności (na mniejszym wyświetlaczu). Wyniki pomiarów są dostępne do odczytu poprzez port szeregowy RS-232C jak również przez port S300 pracujący jako cyfrowa pętla prądowa.

Sterownik dokonuje pomiarów 2 temperatur za pomocą zewnętrznych czujników z termorezystorami platynowym Pt-1000 (lub opcjonalnie Pt-100). Zastosowanie termorezystorów platynowych zapewnia dużą dokładność pomiaru i stałość charakterystyk termometru. Zewnętrzne czujniki temperatury są wykonywane w obudowach dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań. Różne wersje obudów czujników umożliwiają pomiar różnych mediów w różnych zakresach temperatur. Dwa termometry mogą także tworzyć psychrometr (pracujący na zasadzie termometrów suchego i mokrego), co pozwala na pomiar i regulację niezależnie temperatury i wilgotności powietrza. Czujniki temperatury są dołączane do regulatora za pomocą zacisków.

Tor pomiarowy temperatury jest kalibrowany przez producenta, a dane kalibracyjne są przechowywane w panelu w postaci cyfrowej. Sterownik nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Tory pomiarowe temperatur oraz obliczenia wilgotności mogą być dodatkowo kalibrowane przez użytkownika w trakcie eksploatacji, na obiekcie w którym pracuje przyrząd. Prosta procedura kalibracji przez użytkownika nie wymaga przyłączania komputera, do wpisania współczynników korekcji wykorzystuje się jedynie klawiaturę przyrządu

Regulator LB-474 posiada 5 wyjść sterujących z wyjściami z kluczami tranzystorowymi, przeznaczonymi do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami w (np. w postaci zewnętrznego bloku przekaźników LB-475).

Sterownik przeznaczony jest do wykorzystania w warunkach stacjonarnych, jego obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż na standardowej szynie TS35. Urządzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230V.

Świadectwo wzorcowania

Regulator z czujnikami temperatury, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury / wilgotności z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Regulacja temperatury i wilgotności

Przyrząd realizuje regulację progową w dwóch niezależnych torach. Dla każdego toru można zdefiniować kontrolowany parametr (jedna z dwu temperatur bądź wilgotność) oraz sposób sterowania wyjściami.

regulator temperatury wilgotności lb-474c regulator temperatury lb-474c regulator temperatury lb-474c
Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Najprostszy tryb sterowania polaga na kontrolowaniu jednego urządzenia wykonawczego, które jest włączane kiedy mierzony parametr spadnie poniżej pewnej wartośc progowej i wyłączane jeśli wzrośnie do akceptowalnej wartości. Na rysunku 1. pokazano przykład regulacji temperatury z wykorzystaniem grzałki jako urządzenia wykonawczego: grzanie jest włączane poniżej temperatury SP+h1 i wyłączane powyżej temperatury SP+h0. Możliwe jest odwrócenie logiki sterowania i przyłączenie urządzenia ochładzającego.

Drugi tryb sterowania umożliwia dwustopniową kontrolę nad jednym urządzeniem wykonawczym, bądź dwoma osobnymi urządzeniami o tym samym charakterze. Przykład na rys. 2 ilustruje sytuację sterowania temperaturą obiektu w tym trybie. Poniżej temperatury SP+H1 włączane są oba stopnie mocy i pracują dopóki temperatura nie osiągnie poziomu SP+H0, po czym moc grzania jest redukowana. Całkowite wyłączenie następuje po osiągnięciu SP+h0. Po spadku temperatury do poziomu SP+h1 włączany jest jest jeden stopień i jeśli temperatura będzie dalej spadać, to włączony zostanie znowy drugi przy SP+H1. Podobnie jak dla poprzedniego trybu można odwrócić logikę sterowania i kontrolować np. dwa agregaty chłodnicze.

Trzeci tryb pozwala na kontrolowanie parametru za pomocą dwu urządzeń wykonawczych, z których jedno zwiększa a drugie zmniejsza wartość mierzonego parametru. Na rys. 3. pokazano przykład sterowania temperaturą z wykorzystaniem urządzeń grzejącego i chłodzącego. Użytkownik definiuje progi włączania i wyłączania osobno dla każdego z urządzeń.

Dane techniczne

 

ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość wyświetlania
Temperatura -99,9..+99,9°C 0,1°C
+100..+259°C 1°C
Wilgotność 5..99,9% 0.1%
NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW
Parametr Zakres Niepewność
Temperatura -40..150°C 0,1°C +/- ostatnia cyfra
-99,9..+259°C 1°C +/- ostatnia cyfra
Wilgotność 0..15 2% +/- ostatnia cyfra
15..50% 1,5% +/- ostatnia cyfra
50..99,9% 1% +/- ostatnia cyfra
ZASILANIE, WYJŚCIE STERUJĄCE
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
pobór mocy 5 VA
obciążalność wyjść sterujących (open collector LB-474C) 12V, 100 mA, DC
obciążalność wyjść sterujących (blok przekaźników LB-475) 230V, 6A, AC/DC
rodzaj obciążenia rezystancyjne albo cewka przekaźnika
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Regulator LB-474C 0..+50°C  
Czujnik temperatury -60..+90°C zakres podstawowy, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
-150..+259°C zakres rozszerzony, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY LB-472
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

Interfejs I - napięciowy

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Funkcje interfejsu I

Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

Interfejs II - prądowy

Szeregowy, tzw. cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Funkcje interfejsu II

Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu - patrz LB-473). Wyjście z izolacją galwaniczną.

Wymiary zewnętrzne

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.

Uwaga:
Sterownik powinien być zainstalowany wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Psychrometr, regulator temperatury i wilgotności LB-474C
Regulator LB-474C pełni funkcję 2-punktowego miernika temperatury, bądź psychrometru (termometry suchy-mokry). Posiada 5 wyjść sterujących.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 17
  • dodaj swoją ocenę