Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przechowalnia » Do decyzji » zastosowania-listing-tmp » Sterowanie wentylacją

Sterowanie wentylacją za pomocą regulatora temperatury LB-472W

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE
 • funkcje: pomiar, rejestracja, regulacja temperatury, sterowanie
 • pomiar: temperatura
 • konkurencyjna cena
 • sprawdzone w działaniu w budynkach inwentarskich
 • instalacje "pod klucz"
Regulator temperatury - sterowanie wentylacją LB-472W
Regulator LB-472D nie jest już produkowany. Funkcje tego produktu są oferowane w Regulatorze uniwersalnym LB-474A3.

Regulator temperatury - przeznaczenie

System sterowania wentylacją służy do utrzymywania temperatury w budynkach inwentarskich lub innych pomieszczeniach, w których następuje wzrost temperatury na skutek prowadzonych tam procesów. Regulator temperatury umożliwia także okresowe przewietrzanie pomieszczenia niezależnie od poziomu temperatury. Regulator może także współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi takimi jak: wentylatory, siłowniki elektryczne klap, przepustnic i żaluzji, urządzeniami chłodniczymi itp., sterowanymi elektrycznie w systemie zał./wył. Urządzenie sterujące jest przeznaczone do zamontowania poza pomieszczeniem produkcyjnym lub bezpośrednio w nim z wykorzystaniem skrzynek ochronnych.

Konstrukcja

Podstawowy system działa w oparciu o sterownik temperatury LB-472 (wersja W). Jest to urządzenie działające autonomicznie, ale posiada możliwość komunikacji z komputerem. Współpraca z komputerem umożliwia zdalną zmianę nastaw parametrów sterowania a także, co jest istotne przy produkcji spożywczej i zwierzęcej, umożliwia rejestrację parametrów w obsługiwanym pomieszczeniu. Sterownik posiada jedno wejście termometru rezystancyjnego Pt1000 (Pt100) i dwa przekaźnikowe wyjścia sterujące. Bardziej rozbudowane systemy regulacji klimatu i sterowania wentylacją są realizowane w oparciu o regulator LB-600.

Sterownik wentylacji
Rys.1 Urządzenia współpracujące z regulatorem LB-472W:
A, - sondy do pomiaru temperatury pomieszczenia, B - urządzenia
wykonawcze (w szczególności wentylatory lub sekcje wentylatorów),
C - komputer umożliwiający zmianę parametrów sterowania
i odczyt danych.

Do regulatorów temperatury LB-472W mogą być dołączone przykładowo następujące elementy wykonawcze:

 • Przepustnice do wentylacji hali - powietrza cyrkulacyjnego i świeżego, jednym albo dwoma sprzężonymi elektrycznie siłownikami w sposób włącz/wyłącz.
 • Wentylatory lub sekcje wentylatorów w sposób włącz/wyłącz.
 • Zawór grzania, regulujący dopływ wody gorącej do nagrzewnicy w sposób włącz/wyłącz.
 • Zawór chłodzenia, regulujący dopływ wody lodowej do chłodnicy w sposób włącz/wyłącz.
 • Zawór nawilżania, regulujący dopływ rozpylonej wody (albo pary) w sposób włącz/wyłącz.
 • Regulator tyrystorowy, służący do płynnej (ręcznej) zmiany obrotów silnika napędzającego wentylację hali.

Dzałanie sterownika

Sterownik załącza wentylatory (lub inne urządzenia) w zależności od wyboru rodzaju pracy w funkcji temperatury albo w funkcji czasu.  Urządzenia są włączane przez wyjście zwierne (beznapięciowe), co umożliwia sterowanie różnymi typami urządzeń. Wyjście sterownika stanowią przekaźniki z zestykiem beznapięciowym przełącznym co umożliwia inne zastosowania niż wentylatory (np. załączanie urządzeń grzejących w przypadku spadku temperatury poniżej zadanego progu).

 

Sterownik wentylacji
Rys.2 Schemat poglądowy instalacji systemu sterowania wentylacją:
T - sondy pomiarowe w wykonaniu obudów przemysłowym lub rurkowym o dużej odporności
na wilgoć i korozję, S - sterownik wentylacji LB-472W, K, N, W - urządzenia wykonawcze
zależne od potrzeb (wentylatory, przepustnice, nagrzewnice itp.)

 Sterownik LB-472W wersji podstawowej służy do sterowania 1 lub 2 wentylatorami (innymi urządzeniami) w funkcji temperatury (czujnik zewnętrzny PT1000/PT100) lub w funkcji czasu - przewietrzanie. Obsługa i nastawa parametrów sterownika jest bardzo prosta i sprowadza się do posługiwania się kilkoma przyciskami.

Sterowanie wentylacją w funkcji temperatury polega na włączaniu wentylatora 1 przy przekroczeniu pierwszego progu temperatury a wentylator 2 po przekroczeniu drugiego progu. Wyłączanie wentylatorów następuje po spadku temperatury poniżej temperatury odpowiedniego progu.

W przypadku sterowania w funkcji czasu, wentylatory są włączane co zadany okres na zadany czas. Aktywne mogą być: dwa wentylatory, pierwszy lub drugi. Funkcja przewietrzania (włączanie wentylatorów) może być zablokowana, jeżeli temperatura spadnie poniżej nastawionego progu.

W podstawowym trybie „pracy” na lewym, dużym wyświetlaczu jest pokazywana temperatura mierzona a na prawym, małym temperatura nastawiona progu pierwszego (t1). W trybie sterowania w funkcji czasu, na dużym wyświetlaczu jest pokazywana temperatura mierzona a na prawym, małym temperatura nastawiona nastawionego progu zablokowania przewietrzania.

Drugi tryb „przeglądania” parametrów umożliwia oglądanie kolejnych parametrów po przyciśnięciu przycisków ^, v. W tym trybie na lewym wyświetlaczu jest pokazywany skrót nazwy parametru a na prawym jego wartość. Wyjście z trybu „przeglądania” po przyciśnięciu przycisku „nie”  lub po czasie ok. 1 minuty nieaktywności przycisków.

Trzeci tryb "nastawy" parametrów umożliwia zmianę pokazywanego na lewym wyświetlaczu parametru. Jego wartość jest wyświetlana na prawym wyświetlaczu migająco. Zmiana wartości następuje poprzez naciśnięcie przycisku ^ , v . Wyjście z trybu „nastawy” z zachowaniem wartości nastawionej parametru po przyciśnięciu przycisku „nie” lub „funkcja”. Powrót do trybu pracy następuje także po czasie ok. 1 minuty nieaktywności przycisków.

Konstrukcja urządzenia oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z ekspertami oraz hodowcami drobiu, trzody i bydła. Sterownik może mieć także zastosowanie do hodowli zwierząt futerkowych i innych.

Dane techniczne

PARAMETRY UKŁADU
Pomiar / sterowanie Zakres pomiaru Uwagi
Pomiar temperatury -40..+60°C Zakres wybrany - możliwy zakres przekracza zakres zastosowań do hodowli.
Wentylatory, sekcje wentylatorów, siłowniki i inne urządzenia wykonawcze sterowane zał./wył. Dowolne Poprzez dobierane do urządzenia przekaźniki i styczniki.
Okres i czas przewietrzania Regulowany 0...100 min  

Szczegółowe dane techniczne i zalecane warunki pracy można znaleźć na stronie regulatora LB-472W.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.

Urządzenia współpracujace

Wentylatory

Sterownik może współpracować z dowolnymi wentylatorami jednofazowymi o mocy nie przekraczającej 200 VA. Wentylatory trójfazowe i o wyższej mocy należy podłączać poprzez dodatkowe przekaźniki lub styczniki.

Inne urządzenia

Regulator temperatury może współpracować z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi jednofazowymi o mocy nie przekraczającej 200 VA. Urządzenia trójfazowe i o wyższej mocy należy podłączać poprzez dodatkowe przekaźniki lub styczniki. Dla zapewnienia zmiany obrotów można posłużyć się zewnętrznym tyrystorowym regulatorem lub falownikiem. Zmiana obrotów może następować poprzez nastawienie ręczne lub z innego źródła sygnału sterującego.

Falowniki

Do współpracy z regulatorami temperatury LAB-EL można stosować falowniki (przemienniki częstotliwości - zamieniające jednofazowe napięcie 230 V / 50 Hz na napięcie trójfazowe 3 x 230 V / 0...60 Hz), które posiadają wejście sygnału sterującego załącz / wyłącz lub umożliwiają sterowanie poprzez załączenie urządzenia. Wysokość obrotów musi być ustawiana ręcznie lub pochodzić z innego źródła. Typ falownika należy  dobrać w zależności od mocy posiadanego silnika. Zalecamy uzgodnienie typu falownika z jego producentem (dystrybutorem, importerem) stosownie do posiadanego rozmiaru (mocy) silnika wentylatora.

Instalacja urządzeń

Sterowniki wentylacji (inne regulatory klimatu)

Firma LAB-EL dostarcza jako zestaw podstawowy: sterownik LB-472W oraz czujniki temperatury (ewentualnie wilgotności). Instalację elektryczną urządzeń mogą wykonać:

 • Mieczysław Kwiatkowski, Warszawa, tel. 0601-803380,
 • "TRELPOL", Zbigniew Trela, Łódz, tel. 0602-199010, tel/fax: (042) 6867225.

Firma LAB-EL zapewnia serwis gwarancyjny (12 miesięczny) oraz pełny serwis pogwarancyjny na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny nie obejmuje kosztów dojazdu serwisu do klienta, chyba że uzgodniono to z osobą wykonującą instalację.

Kosztorys instalacji regulatorów przedstawia firma LAB-EL na indywidualne zapytanie.

Instalacje "pod klucz"

Kompletne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne "pod klucz" w halach uprawowych i pomieszczeniach gospodarskich, w skład których może wchodzić dostawa, montaż i serwis: central klimatyzacyjnych, zaworów, rur doprowadzających media, pieców, czilerów (wytwornic wody lodowej) oraz regulatorów wykonują (przy współpracy z LAB-EL) firmy:

 • "Wentylacja i Klimatyzacja, Mechanika Maszyn" mgr inż. Rafał Panek, ul. Wyścigowa 3, 93-446 - Łódź, tel./fax (042) 6814553, tel. 0501-467498.
 • "ATMO-CONTROL" mgr inz. Cezary Zalewski, ul. Żeromskiego 4, 08-110 - Siedlce, tel. 0607-910742, 0603-063478, (025) 6315888, 6422115, tel/fax: (025) 6440188.

Kosztorys instalacji "pod klucz" przedstawia w/w firma na indywidualne zapytanie.   

Szkolenia

Na skuteczne działanie wentylacji ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych nastaw regulatorów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.

Sklep, składanie zamówień

Zajmujemy się produkcją, wdrażaniem, serwisem i sprzedażą elektronicznych urządzeń pomiarowych. Większość czujników z naszego sklepu może posiadać świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium wzorcującego.
W cenniku zawarto ceny standardowych produktów oraz usług wzorcowania. W celu złożenia zamówienia w sklepie, należy skontaktować się telefonicznie z działem handlowym LAB-EL. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową regulatorów oraz mierników, zamówione urządzenia można także odebrać z naszego sklepu osobiście.
Udzielamy rabatów na wzorcowanie kilku urządzeń tego samego typu. Inna promocja obejmuje ceny wzorcowania kupowanych czujników pomiarowych LAB-EL.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu obejmującą poza sterownikami szeroką gamę urządzeń pomiarowych.

 

Zobacz również
Zobacz również