Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Porady z naszej branży » Instalacja ClimateLogger Wave

Instalacja systemu ClimateLogger Wave

ClimateLoggerWave instalacja

Lokalizacja rejestratorów

Instalację systemu należy rozpocząć od rozmieszczenia rejestratorów LB-535 w nadzorowanym obiekcie. Termometry i termohigrometry powinny znajdować się w punktach reprezentatywnych dla kontrolowanej przestrzeni. W przypadku dużych pomieszczeń wybór lokalizacji nie zawsze jest łatwym zadaniem. Firma LAB-EL oferuje usługę mapowania, która  pomaga  w optymalnym wyborze lokalizacji punktów  pomiarowych. Usługę mapowania świadczy Akredytowane Laboratorium Badawcze (certyfikat akredytacji nr AB 679).

Rejestratory mogą być montowane na ścianach, regałach i innych elementach wyposażenia monitorowanych pomieszczeń.

Instalacja ClimateloggerWave w magazynie z regałem

Wersje z zewnętrzną sondą sprawdzają się przy pomiarze temperatury w chłodniach, zamrażarkach czy cieplarkach. Wówczas do wnętrza kontrolowanego urządzenia wkładana jest tylko sonda pomiarowa a rejestrator znajduje się na zewnątrz w dopuszczalnych/bezpiecznych warunkach eksploatacji.

Instalacja ClimateloggersWave w lodówce - sonda w lodówce

Przy wyborze miejsca montażu należy rozważyć lokalizację optymalną również ze względu na łączność radiową. Powinien to być wyeksponowany punkt z dala od dużych metalowych bądź betonowych powierzchni, najlepiej z bezpośrednią widocznością anteny koncentratora danych. W otwartej przestrzeni zasięg radiowy wynosi koło 400 metrów natomiast wewnątrz pomieszczeń dystans ten jest krótszy i silnie zależy od indywidualnych cech pomieszczenia oraz jego wyposażenia.

W przypadku konieczności pomiaru wilgotności w szczególnie trudnym ze względu na łączność radiową miejscu np. w chłodni o metalowych ścianach, można zastosować zewnętrzną antenę wyniesioną na przewodzie. Wówczas rejestrator znajduje się np. wewnątrz chłodni natomiast jego antena jest wyprowadzona w dogodne miejsce dla uzyskania optymalnej łączności radiowej.

Instalacja ClimateloggersWave w lodówce - higrometr i antena

Gdy lokalizacja części rejestratorów wypadnie w dalekiej odległości od współpracującego z nimi koncentratora LB-480, wówczas by zapewnić stabilną łączność radiową, można jeden lub kilka rejestratorów położonych bliżej koncentratora, skonfigurować jako przekaźniki sygnału. W takim przypadku konieczne jest doprowadzenie napięcia zasilania do przekaźnika, gdyż nie może on pracować dostatecznie długo zasilany jedynie z wewnętrznej baterii. Taki przekaźnik oprócz pomiarów temperatury i wilgotności zapewnia pośrednictwo w wymianie danych pomiędzy koncentratorem a grupą oddalonych rejestratorów.

Lokalizacja koncentratorów LB-480

Koncentrator LB-480 wymaga doprowadzenia zewnętrznego napięcia zasilania (zasilacz 230V/12V) oraz obecności sieci Ethernet. W przypadku braku sieci Ethernet istnieje możliwość wyposażenia LB-480 w modem GSM (transmisja komórkowa). Lokalizacja LB-480 powinna zapewniać stabilną łączność ze wszystkimi rejestratorami LB-535, które mają z nim współpracować. Antena koncentratora powinna być zlokalizowana w wyeksponowanym miejscu z dala od dużych metalowych lub betonowych powierzchni. W większych obiektach nie jest możliwe zapewnienie łączności ze wszystkimi rejestratorami LB-535 wykorzystując tylko jeden koncentrator LB-480. W takim przypadku należy podzielić cały obiekt na umowne strefy i każdej z nich przypisać oddzielny koncentrator LB-480.

Konfiguracja

Typowa konfiguracja systemu sprowadza się do włączenia zasilania LB-480 i podłączenia go do sieci Ethernet. Następnie korzystając z klawiatury i wyświetlacza koncentratora należy wprowadzić odpowiednie dla danej sieci Ethernet parametry : adres IP LB-480, bramę i maskę. Parametry sieciowe dostarcza administrator sieci Ethernet.

Kolejny punkt to instalacja programu LBX. Najnowsza wersja programu LBX jest dostępna na stronie: aktualna wersja programu LBX. Program LBX musi posiadać wykupioną licencję. Licencja dostarczana jest w postaci plików z kluczami autoryzacyjnymi. System ClimateLogger Wave wymaga klucza głównego do programu LBX oraz kluczy do wszystkich urządzeń występujących w systemie. Podczas instalacji pliki powinny zostać umieszczone w podkatalogu Keys znajdującym się w głównym katalogu zainstalowanego programu. Standardowa licencja uprawnia do bezterminowego użytkowania programu LBX oraz do aktualizacji programu LBX przez jeden rok.

Po zainstalowaniu programu należy określić typy urządzeń współpracujących z serwerem i sposób ich dołączenia. W tym celu z menu Serwer/Nazwa Serwera/Konfiguracja podstawowa wybrać zakładkę Urządzenia i klawisz Dodaj. Z rozwijanej listy urządzeń należy wybrać typ urządzenia: LAB-EL LB-480, nadać własną Nazwę opisową oraz wskazać Miejsce dołączenia : sieć TCP/IP. Należy również podać adres IP wprowadzony do koncentratora LB-480. Po zatwierdzeniu konfiguracji powinna zostać nawiązana łączność z LB-480.

Dodawanie LB-480Kolejny krok to dodanie modułu radiowego EL-WAVE. W tym celu z menu Serwer/Nazwa Serwera/Konfiguracja podstawowa należy wybrać zakładkę Urządzenia i klawisz Dodaj. Z rozwijanej listy urządzeń należy wybrać typ urządzenia LAB-EL LB-535 (LB-536), nadać własną Nazwę opisową oraz wskazać Miejsce dołączenia: Urządzenie z serwera: Nazwa opisowa dla LB-480 oraz wskazać Wejście. Koncentrator LB-480 ma trzy porty na dodatkowe moduły. Należy sprawdzić na którym wejściu jest zainstalowany moduł EL-WAVE i nazwę tego portu wybrać na liście Wejście. Dodawanie LB-535

Po wybraniu klawisza Dalej zostanie wyświetlona lista wszystkich rejestratorów LB-535 do których są dostępne klucze autoryzacyjne.  Na liście można zaznaczyć te rejestratory, które będą obsługiwane przez konfigurowany koncentrator LB-480. W przypadku gdy w systemie jest tylko jeden koncentrator należy wybrać wszystkie dostępne rejestratory.

Wybieranie LB-535

Po zatwierdzeniu konfiguracji program LBX rozpocznie nawiązywanie łączności ze wszystkimi wskazanymi rejestratorami LB-535.

Przedstawiona konfiguracja jest najbardziej typowa dla systemu ClimateLogger Wave natomiast ze względu na duży poziom uniwersalności oprogramowania LBX i koncentratora LB-480, rzeczywista konfiguracja może się różnić od zaproponowanej w tym opisie.

Zobacz również
Zobacz również