Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Higrometry » LB-523A » Termohigrometr LB-523A

LB-523A – Konfiguracja przez telefon komórkowy. Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511

Jeśli chcesz zmienić język - kliknij w ikonę brytyjskiej flagi i postepuj zgodnie ze wskazówkami >

Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-511Wstęp

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami LB-523A należy przystosować je do wymagań sieci WiFi, w której mają pracować oraz podać parametry serwera LBX, do którego rejestratory LB-523A mają przekazywać dane.

Niezbędną konfigurację LB-523A można dokonać dwiema niezależnymi metodami :

 • Korzystając z telefonu komórkowego i przeglądarki www. W tej metodzie LB-523A na czas konfiguracji generuje punkt dostępu WiFi o nazwie 'LB-523A'. Korzystając z telefonu komórkowego należy połączyć się z tą siecią i poprzez wyświetlaną konfiguracyjną stronę www dokonać niezbędnych ustawień.
 • Korzystając z programu LBX dołączając urządzenia LB-523A do portu USB komputera. Współpraca LB-523A z LBX poprzez USB daje również możliwość pełnej obsługi urządzenia LB-523A, np. odczyt zarejestrowanych pomiarów, ustawianie alarmów, nazwy rejestratora, interwału rejestracji i wiele innych.

Poniższa instrukcja wyjaśnia jak skonfigurować ustawienia sieciowe urządzenia LB-523A korzystając z przeglądarki www w telefonie komórkowym.

Przedstawione zrzuty ekranu są zdublowane w języku polskim i angielskim, by je powiększyć należy w nie kliknąć.

Czynności wstępne

 • Przygotuj telefon komórkowy z przeglądarką www i z możliwością obsługi WiFi.
 • Włóż baterie (4 x AA) główne i upewnij się że włożona jest bateria podtrzymująca typu 2032. Zachowaj odpowiednią biegunowość baterii opisaną w instrukcji przyrządu.
 • W celu oszczędzania baterii, na czas przeprowadzania konfiguracji, rozważ możliwość podłączenie ładowarki USB (podczas konfiguracji przez www pobierany znaczny prąd).

Postępuj zgodnie z punktami 1..9. Po zakończeniu tych czynności Twoje urządzenie LB-523A będzie prawidłowo skonfigurowane do pracy w sieci WiFi i współpracy z serwerem LBX.1   W celu przeprowadzenia konfiguracji za pomocą przeglądarki www w telefonie należy :

 • Włączyć WiFi w telefonie.
 • Wcisnąć i przytrzymać klawisz w LB-523A. Poczekać aż na LCD ukaże się komunikat 'ConF' i wówczas zwolnić klawisz. Na LCD powinien pojawić się komunikat 'AP IP' a w dolnej linii powinien przewijać się tekst 'LB-523A 192.168.4.1', co odpowiada nazwie utworzonego właśnie punktu dostępu WiFi oraz adresowi IP, pod którym dostępna jest strona konfiguracyjna www.
 • Wejść do ustawień WiFi w telefonie (zwykle wystarczy dłużej przytrzymać ikonkę WiFi).
 • Spośród dostępnych sieci WiFi wybrać nazwę 'LB-523A' (to sieć generowana przez LB-523A w trybie konfiguracji przez www). Urządzenie LB-523A dostarczane jest ze standardowym hasłem ‘12345678’. Hasło można później zmienić korzystając z programu LBX.
 • Powinno nastąpić połączenie telefonu z siecią 'LB-523A'.
 • Otworzyć przeglądarkę internetową (przeglądarkę www) w telefonie. Być może pojawi się komunikat o braku internetu, który należy zignorować ('LB-523A' jest lokalną siecią i nie umożliwia dostępu do internetu).
 • Wpisać w przeglądarce adres 192.168.4.1 (dla przypomnienia ten sam adres wyświetlany jest na LCD LB-523A). Po chwili powinna ukazać się główna strona konfiguracji (www).
Powyższe czynności należy przeprowadzić dość sprawnie, gdyż LB-523A generuje punkt dostępu tylko przez 3 minuty w stanie bezczynności (pod koniec tego czasu na LCD wyświetlany jest licznik sekund pozostających do samoczynnego wyjścia z opcji konfiguracji). Jeśli połączenie się nie powiedzie należy powtórzyć wszystkie czynności ponownie. W każdej chwili można wyjść z opcji konfiguracji przez www wciskając na chwilę klawisz w LB-523A (urządzenie powróci do swojego podstawowego trybu pracy).
Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


2   Wybierając klawisz 'Konfiguracja'  otwierana jest nowa strona z szeregiem pól, w których wyświetlane są aktualne ustawienia sieciowe LB-523A. Każde pole umożliwia edycję danych. Zapis nowych ustawień następuje po wybraniu klawisza 'Zapisz w LB-523A' a powrót do głównej strony następuje po wybraniu klawisza 'Powrót'. Strona 'Konfiguracja WiFi' podzielona jest na kilka akapitów. Oprócz pól z możliwością edycji w niektórych miejscach dostępne są rozwijane listy wyboru. W celu skorzystania z listy wyboru należy ją rozwinąć i wybrać pożądaną opcję.

Akapit 'Ustawienia parametrów punktu dostępu WiFi' umożliwia :
 • Podanie nazwy sieci WiFi (SSID), z którą ma się łączyć LB-523A (w podanym przykładzie nazwa sieci to 'Aerial'). Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w nazwie sieci WiFi. Znaki sepcjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w nazwie sieci WiFi.
 • Podanie hasła do sieci WiFi. Uwaga, LB-523A ma pewne ograniczenia w znakach, które można użyć w haśle. Znaki sepcjalne o kodach 0x00 (znak Null), 0x0A (znak nowej linii - Line Feed), 0x0D (znak powrotu karetki do początku linii Carriage Return) nie mogą być użyte w haśle WiFi.
 • Ustawienie interwału połączeń przez WiFi (jest to czas wyrażony w minutach 1..255 minut) co jaki będą realizowane połączenia WiFi.

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


3   Akapit 'Sposób połączenia' umożliwia :

 • Określenie sposób wyboru punktu dostępu (AP – Access Point), z którym ma łączyć się LB-523A (rozwijana lista wyboru). W przypadku gdy sieć WiFi składa się z wielu punktów dostępu (każdy o takiej samej nazwie sieci i haśle) istnieje możliwość wskazania sposobu połączenia z konkretnym punktem dostępu WiFi:
 • Połączenie proste – połączenia będą się obywały z dowolnym AP o zgodnej nawie i haśle (bez uwzględnienia dodatkowych parametrów). W przypadku gdy sieć WiFi składa się tylko z jednego AP jest to najbardziej odpowiednie ustawienie.
 • Połączenie ze znanym adresem MAC – LB-523A będzie próbowało połączyć się z AP o wskazanym w kolejnym polu adresie MAC. Oczywiście nazwa sieci WiFi i hasło też muszą być poprawne.
 • Punkt dostępu o najsilniejszym sygnale – LB-523A będzie próbowało połączyć się z AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) nie może być ukryta.
 • Punkt dostępu o najsilniejszym sygnale (ukryta nazwa sieci WiFi) – LB-523A będzie próbowało połączyć się do AP o najsilniejszym poziomie sygnału WiFi (prawdopodobnie będzie to najbliższy AP). W tym celu LB-523A co jakiś czas będzie skanować sieć WiFi i wybierać AP o najsilniejszym sygnale. W tej opcji nazwa sieci (SSID) może być ukryta. Uwaga, przy ustawionej metodzie wyboru AP o najsilniejszym sygnale i ukrytej nazwie SSID nie powinny w przestrzeni w której znajdują się rejestratory LB-523A działać inne sieci WiFi o ukrytych nazwach. Taka sytuacja może spowodować problemy w połączeniach z właściwą siecią WiFi. Spróbuj zmienić metodę wyboru AP na inną.
 • Adres MAC punktu dostępu – wartość adresu MAC AP, istotna jest tylko w przypadku wyboru metody połączenia ‘Połączenie ze znanym adresem MAC’. Przy ustawionej innej metodzie połączenia, wpisana wartość adresu MAC nie ma znaczenia.
 • Trasowanie adresu serwera – w przypadku problemów z połączeniem z serwerem pomocne może okazać się włączenie trasowania adresu. Trasowanie polega na wysyłaniu nadmiarowych ramek UDP trasujących drogę połączenia pomiędzy LB-523A a serwerem. Z tej opcji należy korzystać tylko w przypadku problemów z łącznością i raczej nie w sytuacji gdy adres serwera zapisany jest w postaci domenowej. Zwykle trasowanie powinno być wyłączone.

Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


4   W akapicie ‘Adres IP LB-523A’ należy ustawić :
 • Typ adresu IP : Określenie sposobu uzyskania adresu IP LB-523A (w sieci każde urządzenie musi mieć przyznany unikatowy adres IP) :
 • Statyczny IP – ręczne wpisanie stałego Adresu IP, maski, bramy i adresu DNS. Wprowadzone wartości muszą być zaakceptowane przez lokalnego administratora sieci gdyż podanie nieodpowiednich danych może zakłócić pracę innych urządzeń pracujących w sieci. Należy pamiętać, że każde urządzenie LB-523A powinno mieć inny, unikatowy adres IP.
 • DHCP – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie przez punkt dostępu WiFi lub inne urządzenie koordynujące pracę sieci. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika lecz może wydłużyć czas połączenia o czas potrzebny na przyznawanie adresu przy każdym połączeniu do sieci WiFi
 • DHCP z zapamiętywaniem – adres i pozostałe parametry sieciowe będą przyznawane dynamicznie i zapamiętywane przez LB-523A. To ustawienie jest wygodne dla użytkownika i nie wydłuża czasu połączenia przy każdym połączeniu do sieci WiFi.
Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www5   W akapicie 'Parametry serwera LBX/Proxy' należy ustawić parametry serwera LBX lub serwera proxy, z którym ma komunikować się LB-523A:

 • Typ serwera : Określenie sposobu połącznia z serwerem LBX. Z rozwijanej listy do wyboru są trzy opcje :
 • Połączenie bezpośrednie  - LB-523A będzie bezpośrednio łączyć się z docelowym serwerem LBX.

 • Połączenie przez Proxy LAB-EL - LB-523A będzie łączyło się ze stale włączonym serwerem proxy udostępnionym przez LAB-EL. Serwer proxy będzie pracował jako pośrednik pomiędzy LB-523A a docelowym serwerem LBX. Takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne gdy docelowy serwer LBX nie ma stałego adresu dostępnego z podsieci, w której pracuje LB-523A. W tym przypadku w odpowiednie pola automatycznie wpisywany jest adres serwera proxy LAB-EL oraz port, na którym serwer spodziewa się połączeń. W celu korzystania z usługi serwera proxy udostępnianego przez LAB-EL należy wystąpić do firmy LAB-EL o przydzielenie haseł dostępu.
 • Połączenie przez Proxy - LB-523A będzie łączyło się ze serwerem proxy. Serwer proxy będzie pracował jako pośrednik pomiędzy LB-523A a docelowym serwerem LBX. Takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne gdy docelowy serwer LBX nie ma stałego adresu dostępnego z podsieci w której pracuje LB-523A.
 • Dla bezpośredniego połączenia LB-523A z LBX wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera LBX, do którego LB-523A będzie przesyłało dane pomiarowe. Adres może być zapisany liczbowo (jak w podanym przykładzie) lub w sposób domenowy.
 • Port – numer portu, pod którym LBX będzie odbierał połączenia przychodzące od LB-523A.
 • Dla połączenia wykorzystującego pośredniczący serwer proxy, wymagane parametry to :
 • Adres – adres serwera proxy, do którego nadawać ma LB-523A.
 • Port – numer portu, pod którym serwer proxy będzie odbierał połączenia od LB-523A.
 • Licencja – numer licencji programu LBX, z którym współpracować ma serwer proxy.
 • Hasło – hasło przyznawane przez firmę LAB-EL konieczne do prawidłowego zalogowania się w serwerze proxy.
Dla bezpośredniego połączenia z serwerem LBX :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Dla połączenia poprzez serwer proxy LAB-EL:
Konfiguracja LB-523A przez www
Configuration LB-523A via www


6   Klawisze zamykające stronę konfiguracyjną mają następujące znaczenie :
 • 'Zapisz w LB-523A' - Wybranie tego klawisza spowoduje zapisanie wszystkich parametrów sieciowych w pamięci LB-523A.
 • 'Powrót' - Wybranie tego klawisza spowoduje opuszczenie bieżącej strony i powrót do strony głównej. Jeżeli wcześniej niewybrany został klawisz 'Zapisz w LB-523A' wówczas powrót do strony głównej nastąpi bez zapisania danych do pamięci, a więc jest to metoda na opuszczenie tego menu bez wprowadzenia zmian w ustawieniach LB-523A.


7   Skanowanie dostępnych sieci WiFi.

Po wybraniu klawisza 'Skanowanie WiFi' z głównej strony konfiguracyjnej, LB-523A rozpocznie skanowanie dostępnych sieci WiFi. Opcja ta jest pomocna w szczególności gdy konfiguracji lub zmiany konfiguracji dokonujemy w docelowym miejscu pracy urządzenia. Wówczas widzimy jakie punkty dostępu są najlepiej odbierane przez LB-523A. Dzięki temu możemy wybrać, z którym AP powinien łączyć się LB-523A (istotne w sytuacji gdy sieć WiFi składa się z wielu punktów dostępu o tej samej nazwie i haśle). W tym czasie wyświetlana jest strona :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Po kilku sekundach powinna ukazać się strona :

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Z rozwijanej listy należy wybrać interesujący nas punkt dostępu WiFi. Punkty dostępu uporządkowane są w kolejności od najsilniejszego sygnału i prezentowane są w postaci :
 • Liczba porządkowa,
 • Nazwa (SSID),
 • Poziom sygnału (RSSI) wyrażony w dB (decybele),
 • Adres MAC,
 • Numer kanału WiFi (CH).
Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www

Po wybraniu określonego punktu dostępu ukaże się strona umożliwiająca zapis ustawień. Wybranie klawisza 'Zapisz adres MAC i/lub SSID' spowoduje zapisanie do pamięci nazwy wybranej sieci oraz adresu MAC wskazanego punktu dostępu. Jeżeli wybrany został punkt dostępu o ukrytej nazwie SSID wówczas zapisany zostanie wyłącznie adres MAC a nazwa sieci SSID pozostanie bez zmian w ustawieniach LB-523A.

Należy zaznaczyć, iż pomimo zapisania adresu MAC w pamięci LB-523A, nie zostanie zmieniony sposób wyboru punktu dostępu i pozostanie on taki jaki został wcześniej ustawiony. Jeśli chcemy by LB-523A łączył się z punktem dostępu o wskazanym adresie MAC to musimy ręcznie ustawić (w menu 'Konfiguracja WiFi') sposób wyboru AP na 'Połączenia ze znanym adresem MAC'. W pozostałych przypadkach zapisany adres MAC nie będzie miał znaczenia.


Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www


8   Podgląd aktualnych ustawień.

Jeśli chcesz podejrzeć aktualne ustawienia sieciowe LB-523A, możesz z głównego menu strony wybrać klawisz 'Informacje'. Wyświetlona zostanie wówczas strona ze wszystkimi ustawieniami i dodatkowym opisem.

Konfiguracja LB-523A przez www

Configuration LB-523A via www9   Wybór języka i opuszczenie trybu konfiguracji poprzez www.

Strona konfiguracyjna dostępna jest w dwóch językach : polskim i angielskim. Wyboru języka można dokonać wybierając klawisz 'Język/Language' i zapisując wybrane ustawienie.

Wyjście z konfiguracji przez www następuje po :
 • Wybraniu klawisza 'Wyjście - reset modemu' dostępnego na głównej stronie konfiguracyjnej.
 • Wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza w LB-523A.
 • Upłynięciu kilku minut bezczynności (otwarcie nowej strony, zapis danych itp. wydłuża czas pozostawania LB-523A w opcji konfiguracja poprzez www).
Po kilku sekundach od zakończenia konfiguracji, LB-523A wykona próbę wysłania danych do serwera LBX przez WiFi.Podsumowanie

Po wykonaniu czynności z punktów 1..9 Twoje urządzenie LB-523A będzie przygotowane do wymiany danych z serwerem LBX poprzez sieć WiFi. Teraz możesz w podobny sposób skonfigurować kolejny rejestrator LB-523A.


starstarstarstarstar
Ocena produktu
Konfiguracja parametrów sieciowych LB-523A przez telefon komórkowyLB-523A - www
Instrukcja konfiguracji rejestratorów LB-523A przez telefon komórkowy
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę