Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-731 » LB-731

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-731

Opis urządzenia

LB-731 to 16-kanałowy koncentrator umożliwiający podłączenie następujących mierników z interfejsem S300: LB-710, LB-716 oraz wszystkich innych transmitujących dane w zgodnych formatach (LB-705, LB-725, LB-720, LB-750). Koncentrator zapewnia odczyt bieżących danych z mierników oraz okresową rejestrację danych we własnej pamięci o pojemności 908 rekordów. Dla poszczególnych wyników pomiarów możliwe jest ustawienie progów alarmowych sygnalizowanych przez koncentrator.

Więcej szczegółów w opisie na stronie www.

Konfiguracja urządzenia w serwerze

Po zadeklarowaniu urządzenia typu LB-731 w serwerze, należy ustawić odpowiednią konfigurację urządzenia.

Obsługa urządzenia - odczyty bieżące

Bieżące odczyty z koncentratora prezentowane są w osobnym oknie w programie. Dostęp do odczytów bieżących jest z menu urządzenia, pozycja menu "Dane".
Wszystkie operacje dotyczące konfiguracji i obsługi urządzenia są dostępne z menu 'Urządzenia->nazwa_urządzenia' oraz z menu pojawiającego się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na właściwe urządzenie w panelu bocznym.

Rejestrator LB-731

W górnej części okna prezentowany jest bieżący czas z zegara urządzenia oraz informacje o pamięci rejestracji. Wyświetlane są:

 • pamięć rejestracji - stopień zajętości pamięci, wyrażony w procentach oraz w ilości rekordów zajętych na ilość dostępnych,
 • odczyt pamięci - zaawansowanie odczytu pamięci przez program lbx,
 • zakres danych w pamięci - data i czas najstarszego i najmłodszego rekordu zarejestrowanego w pamięci.

W dalszej części okna wyświetlane są bieżące odczyty wyników pomiarów. Każde z 16 wejść prezentowane jest w osobnej linii, z kompletem następujących informacji:

 • nazwa wejścia - nazwa nadana w konfiguracji urządzenia w serwerze
 • nr seryjny - numer seryjny dołączonego na wejściu miernika
 • RH - wilgotność względna dla miernika typu termohigrometr
 • T - temperatura dla miernika typu termohigrometr
 • DP - temperatura punktu rosy dla miernika typu termohigrometr
 • P - ciśnienie miernika typu barometr/ciśnieniomierz
 • status - sygnalizacja stanu wejścia, może to być:
  • OK - gdy dołączony miernik pracuje poprawnie,
  • ALARM - gdy na danym wejściu wartość zmierzona jest poza ustalonym progiem alarmowym,
  • ZWARCIE - gdy linie wejściowe z miernika są zwarte,
  • NC - wykryta awaria sprzętowa,
  • ??? - dołączony jest nieznany miernik.

Sygnalizowane są następujące alarmy:

 • błąd kalibracji miernika - podświetlone na czerwono pole numeru seryjnego,
 • błąd pomiaru RH, T lub P - podświetlone na czerwono odpowiednie pole wyniku,
 • przekroczenie ustawionego progu alarmowego - podświetlone na czerwono wszystkie pola odczytowe danego wejścia.

Po najechaniu kursorem myszy na poszczególne pola, w podpowiedzi wyświetlane są opisy - informacja o wyświetlanej wartości albo przyczyna alarmu.

Odczyt pamięci

Koncentrator LB-731 ma własną pamięć rejestracji, w której okresowo gromadzone są dane rejestrowane z mierników podłączonych na wejściach. Okres rejestracji jest programowany przez użytkownika. Rejestracja ta prowadzona jest zupełnie niezależnie od programu lbx, działa cały czas gdy włączony jest koncentrator.

Program lbx obsługuje pamięć rejestracji w LB-731 w następujący sposób:

 • Na starcie program inicjuje automatyczny odczyt w tle całej zawartości pamięci rejestracji z LB-731 (zupełnie niezależnie od opcji "automatyczny odczyt pamięci" w ustawieniach komunikacyjnych). Postęp operacji odczytu wyświetlany jest w oknie głównym odczytów bieżących z urządzenia, po odczytaniu całej pamięci wyświetlana jest tam informacja "pamięć odczytana". Operacja odczytu pamięci trwa typowo do 4 minut, jest ona robiona w międzyczasie razem z bieżącymi odczytami aktualnych wartości mierzonych.
 • Dopóki cała pamięć nie zostanie odczytana, nie są wyświetlane informacje o zakresie dostępnych danych w pamięci rejestracji tylko komunikat "trwa odczyt", dopiero po zakończeniu odczytu pola wyświetlające tą informację są aktualizowane.
 • Po odczytaniu całej pamięci program lbx pamięta te dane i aktualizuje je sobie na bieżąco w miarę pojawiania się nowych rekordów w pamięci rejestracji już bez potrzeby odczytywania całej pamięci.
 • Podgląd pamięci rejestracji koncentratora w programie korzysta z tych danych odczytanych w tle: jeśli podgląd zostanie wywołany po odczytaniu całej pamięci, dane są dostępne natychmiast bez potrzeby ich odczytu, jeśli podgląd zostanie wywołany wcześniej - w trakcie odczytu, to odczyt zostanie dokończony przed pokazaniem danych.
 • Bezpośredni odczyt pamięci rejestracji z koncentratora inicjowany z menu urządzenia (pozycja "bezpośredni odczyt pamięci") korzysta zawsze z danych znajdujących się w koncentratorze - są one czytane bezpośrednio, z pominięciem danych odczytanych wcześniej w tle, tak więc ta operacja zawsze trwa stosunkowo długo ze względu na czas potrzebny na odczyt całej pamięci.
 • Opcja "automatyczny odczyt pamięci rejestracji i zapis do bazy danych w tle" jest niezależna - powoduje ona w przypadku koncentratora LB-731 wyłącznie włączenie dodatkowej operacji zapisu odczytanych danych do bazy danych, natomiast dane z pamięci rejestracji odczytywane są w tle zawsze. Zapis do bazy danych następuje dopiero w momencie jak zostanie przeczytana cała pamięć rejestracji po starcie programu, później w czasie działania programu już zapisy odbywają się w miarę pojawiających się kolejno pojedynczych rekordów.

Automatyczny odczyt pamięci rejestracji jest powiązany z odpowiednim ustawieniem opcji serwera - patrz Konfiguracja serwera: opcje

Menu urządzenia

Z menu urządzenia dostępne są następujące operacje:

Dane

Wyświetlenie okna odczytów bieżących, wg opisu powyżej.

Informacje

Wyświetlenie informacji o typie, numerze seryjnym, wersji koncentratora LB-731 oraz ilości wejść dla termohigrometrów i barometrów/ciśnieniomierzy.

Alarmy

Konfiguracja alarmów:

 • alarmy dla wejść 1..16: dla każdego wejścia można ustawić dla progi alarmowe, które niezależnie mogą dotyczyć temperatury lub wilgotności,
 • wyjście alarmowe aktywne - włączenie tej opcji zezwala na sygnalizację alarmów w LB-731 za pomocą zewnętrznego wyjścia przekaźnikowego.

Tryb rejestracji

Konfiguracja sposobu rejestracji danych w pamięci rejestracji w LB-731:

 • tryb rejestracji: dla każdego wejścia można ustawić niezależnie tryb rejestracji danych. Dostępne tryby rejestracji danych są następujące: SMP - próbka chwilowej wartości w momencie rejestracji, RNG - zakres zmian wartości mierzonej za ostatni okres rejestracji, AVG - średnia wartość za ostatni okres rejestracji,
 • okres rejestracji - interwał czasowy rejestracji danych, z zakresu 1-120 minut,
 • zapełnienie pamięci - sposób rejestracji w momencie zapełnienia pamięci:
  • blokada - rejestracja zostaje wstrzymana, pamięć nie zmienia już swojej zawartości, w celu wznowienia rejestracji wymagane jest jej skasowanie
  • nadpisywanie - najstarsze dane z pamięci są usuwane, ich miejsce zajmują aktualne ostatnie dane. W każdej chwili w pamięci znajduje się dane od chwili obecnej wstecz. Ten sposób rejestracji jest zalecany w połączeniu z automatycznym odczytem pamięci i zapisem do bazy danych - w ten sposób nie zostaną zgubione żadne dane.

Ustawienie zegara

Synchronizacja zegara w LB-731 z czasem zegara w komputerze, wywoływana na życzenie użytkownika, w przypadku gdy zostanie stwierdzona zbyt duża rozbieżność czasu. Wymagany jest tu poprawnie ustawiony czas w komputerze.

Program lbx ma możliwość włączenia automatycznej synchronizacji zegara w urządzeniu do czasu komputera - patrz ustawienia komunikacyjne. W takim wypadku dla koncentratora LB-731 czas synchronizowany jest gdy wykryta zostanie rozbieżność czasu przekraczająca minutę (gdyż koncentrator zewnętrznie prezentuje czas z dokładnością do minuty), oraz czas w komputerze osiąga pełną minutę z marginesem +5 sekund. To sprawia że np. bezpośrednio po uruchomieniu programu, gdy czas w LB-731 jest niewłaściwy, synchronizacja nie nastąpi natychmiast tylko dopiero po spełnieniu warunków. Dodatkowo koncentrator LB-731 musi być autoryzowany - wymagany jest zainstalowany klucz autoryzacyjny.

Jeżeli włączona jest automatyczna synchronizacja czasu, ręczna synchronizacja może zostać również przeprowadzona, zostanie jedynie poprzedzona dodatkowym zapytaniem o potwierdzenie.

Pamięć rejestracji

Dostęp do pamięci rejestracji z urządzenia, jego realizacja jest zależna od konfiguracji. Jeżeli nie jest włączony automatyczny odczyt pamięci i zapis do bazy danych w tle, to dane do prezentacji pobierane są z urządzenia. Te dane program po starcie czyta w całości, jeżeli zostały już przeczytane, to program udostępnia je natychmiast, natomiast jeśli odczyt jeszcze nie został dokończony, to przed pokazaniem danych odczyt jest przeprowadzany do końca, z wykorzystaniem tej części danych które zostały w międzyczasie przeczytane. Jeżeli natomiast włączony jest automatyczny zapis do bazy danych, to pobierane dane pochodzą z bazy danych, która może przechowywać również dane archiwalne, które już nie są dostępne bezpośrednio z urządzenia. W tym wypadku, jeżeli początkowy odczyt pamięci na starcie nie został jeszcze dokończony, to dane które nie zostały jeszcze przeczytane nie są oczywiście dostępne jeszcze w bazie danych - na ich dostępność należy poczekać na dokończenie odczytu, sygnalizowanego w oknie bieżących danych z urządzenia.

Wykres i raport za 24h

To jest uproszczona metoda dostępu do pamięci rejestracji. Dotyczy tych samych danych co powyżej opisany dostęp do pamięci rejestracji, obowiązują dokładnie te same zasady. Jedynie dla wygody użytkownika wybierane są te dane które dotyczą tego urządzenia (jeśli dostęp jest przez bazę danych), oraz proponowana jest odpowiednia forma prezentacji danych (wykres lub raport) z wybranym zakresem czasu odpowiadającym ostatnim 24 godzinom, co jest dość typowym sposobem dostępu do danych i ich bieżącego przeglądania.

Bezpośredni odczyt pamięci rejestracji

Odczyt całej pamięci rejestracji bezpośrednio z pamięci w LB-731, niezależnie od automatycznego odczytu w tle czy też bazy danych. Operacja ta trwa pewien czas, ze względu na konieczność przeczytania wszystkich danych z urządzenia. W typowych zastosowaniach należy używać opcji "pamięć rejestracji" która wykorzystuje odczyt w tle lub bazę danych.

Kasowanie pamięci rejestracji

Po dodatkowym potwierdzeniu skasowana zostanie cała zawartość pamięci w koncentratorze LB-731. Wiąże się to z utratą zgromadzonych tam danych, o ile nie zostały wcześniej odczytane.

Ustawienia komunikacyjne

Dodatkowe ustawienia komunikacyjne, bezpośrednio dotyczące tylko tego danego urządzenia, dające możliwość indywidualnych zmian niezależnie od globalnych ustawień dla serwera. O ile te ustawienia nie zostaną zmienione indywidualnie dla urządzenia, obowiązują globalne ustawienia z konfiguracji serwera.

 • automatyczny odczyt pamięci rejestracji i zapis do bazy danych w tle - zgodnie z opisem sposobów odczytu danych, dane z pamięci rejestracji w LB-731 mogą być automatycznie zapisywane do bazy danych prowadzonej przez program.
 • automatyczny zapis do bazy danych przy odczycie ręcznym - jeżeli użytkownik prowadzi ręczne odczyty pamięci rejestracji, to odczytywane dane nadal mogą trafiać do bazy danych w programie, gdzie będą przechowywane na wypadek potrzeby późniejszego dostępu do nich. W przeciwnym wypadku przy każdym odczycie ręcznym na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność zapisu danych do celów archiwalnych, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba - zwykle w takim wypadku jednak właściwy jest automatyczny odczyt pamięci z zapisem do bazy danych w tle.
 • automatyczna synchronizacja zegara - program lbx potrafi czuwać nad właściwym ustawieniem zegara w urządzeniu, jeżeli wykryta zostanie różnica w stosunku do czasu na komputerze to czas w urządzeniu może zostać automatycznie skorygowany.
 • zaawansowane parametry komunikacyjne - te nastawy typowo nie powinny być zmieniane, dotyczą sposobu komunikacji programu z urządzeniem.

Więcej szczegółów w opisie na stronie www.