Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Sterownik kompostowni » Program LBX-762

Program sterujący LBX - uprawa pieczarek, przechowalnictwo ziemniaków i warzyw

Program sterujący LBX
  • Dla sterowników: LB-762
  • Praca w systemach: Windows 7, Windows 10
  • Oprogramowanie do pieczarkarni
  • Obsługa przez mobilny tablet z systemem Windows
  • Sugerowane nastawy w regulatorach
  • Aktualizacja  oprogramowania

Oprogramowanie przy uprawie pieczarek

Nowy program LBX do PC sterujący pracą regulatorów do uprawy pieczarek LB-760A, LB-762 i LB-763 oraz regulatorów do przechowalni ziemniaków i warzyw został opracowany jako odpowiedź na ciągle wzrastające wymagania użytkowników, pojawienie się certyfikacji jakości produkcji oraz by sprostać postępowi techniki komputerowej.

Kontroler mikroklimatu w pieczarkarniKontroler mikroklimatu w pieczarkarni

Użytkownicy zwykle najlepiej wiedzą, jakie właściwości sterowników są dla nich istotne, dlatego wszystkie uwagi są analizowane i stopniowo wprowadzane do naszych wyrobów. Przykładowo, użytkownicy od pewnego czasu proponowali takie zmiany jak np. przeniesienie wszystkich nastaw do komputera PC i wprowadzenie szeregu dodatkowych zależności w procedurach regulacyjnych.

Certyfikacja jakości uprawy pieczarek, realizowana np. poprzez wprowadzanie sytemu HACCP, narzuca między innymi konieczność rejestrowania procesów gotowania podłoża pouprawowego przed usunięciem go z hali.

Postęp w technice komputerowej, objawiający się coraz szybszymi wersjami komputerów i coraz nowszymi systemami operacyjnymi monopolisty Microsoftu, sprawił, że utracono pełną kompatybilność z programami tworzonymi dla systemu DOS, w związku z czym starsze oprogramowanie ma coraz większe trudności z poprawna pracą na nowym sprzęcie. Dotyczy to w szczególności obsługi portów komunikacyjnych COM w PC.

W wyniku prac rozwojowych powstał więc nowy program do PC - LBX, który wykorzystuje mechanizm okienek systemu operacyjnego Windows i pracuje poprawnie pod wszystkimi systemami operacyjnymi Microsoft: Windows 7 Windows 8 lub Windows 10.

Pragniemy zwrócić jednak uwagę na fakt, że ze względu na wymaganie długookresowej i stabilnej pracy programu LBX zalecane jest używanie w komputerze PC systemu Windows 10 Professional, oczywiście z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami.

Niezbędne jest wyposażenie komputera PC w zasilacz UPS, gdyż niekontrolowane wyłączenia zasilania komputera mogą uszkodzić system operacyjny i zapisy wyników pomiarów.

Właściwosci programu, wprowadzone modernizacje

W programie LBX wprowadzane są zmiany wynikające z postępu technicznego. Szczegółowy wykaz zmian podano w historii zmian i wersjach archiwalnych odpowiednio dla LBX, LB-762 i LB-762A. Oto najważniejsze z nich w zastosowaniu do regulatorów do pieczarkarni.

Program umożliwia komunikowanie się z komputerem sterującym uprawą (z tzw. serwerem) z innego miejsca (z innego komputera, z tzw. klienta) za pośrednictwem połączenia realizowanego za pośrednictwem stałego łącza internetowego lub numeru dostępowego, lokalnej sieci komputerowej lub modemów dołączonych do lokalnej albo dzierżawionej linii telefonicznej. W przypadku braku linii telefonicznej połączenie może być zrealizowane za pośrednictwem modemu telefonii komórkowej GSM z wykorzystaniem taniego i szybkiego standardu transmisji danych GPRS. Możliwa jest praca sieciowa w dowolnej konfiguracji, tzn. jednoczesna praca na kilku komputerach dołączonych do danego systemu, zarówno w sieciach lokalnych jak i z wykorzystaniem połączeń internetowych, także bez stałych adresów IP (np. Neostrada) oraz z wewnętrznych podsieci (np. sieci IDEA z modemem telefonii komórkowej typu EDGE), poprzez użycie dodatkowej usługi połączenia poprzez serwer PROXY - LAB-EL.

Program posiada wbudowany serwer WWW, pozwalający na dostęp do danych przy pomocy przeglądarki internetowej, co rozszerza zakres użytkowników na wszystkie systemy komputerowe (w tym dowolne tablety i smartfony). Prezentacja danych może być dodatkowo dostosowana do indywidualnych potrzeb poprzez zaprojektowanie ekranów użytkownika, na których mogą być zaprezentowane wybrane pomiary, wykresy z historii pomiarów i stany alarmowe.

Przeniesiono do komputera PC większość nastaw sterownika pieczarkarni dostępnych dotychczas z pilota. W chwili obecnej pilot jest niezbędny tylko do zaprogramowania numeru regulatora i kalibracji sond pomiarowych. Przykładowo, z komputera można obecnie dowolnie włączać dla poszczególnych faz osuszanie przez klimatyzację i pomiar CO2. Można też korygować stabilność regulacji modyfikując współczynniki PID regulatorów.

Uprawa pieczarek

Każda z faz uprawy pieczarek ma osobny zestaw podstawowych nastaw, a jej włączenie może nastąpić o zaprogramowanym czasie. Wprowadzono licznik czasu trwania fazy (dni:godzin:minut).

Wprowadzono opcjonalną stabilizację wilgotności na podstawie przewidywanej wartości wilgotności względnej, która jest obliczana z uwzględnieniem aktualnej i zadanej temperatury powietrza. Jest to równoznaczne ze stabilizacją w hali wilgotności bezwzględnej, wyrażanej przez temperaturę punktu rosy lub zawartość wagową pary wodnej w powietrzu. Eliminuje to np. włączanie się procesu osuszania w pieczarkarni w przypadku, gdy podniesienie temperatury do wartości  zadanej spowoduje wymagany spadek wilgotności względnej.

Wprowadzono funkcję chwilowego zmniejszenia wilgotności zadanej przy zbyt wysokiej temperaturze podłoża, dzięki czemu przez zwiększone parowanie uzyskuje się skuteczne schłodzenie podłoża pieczarek. Podobną role pełni funkcja zwiększenia obrotów wentylatora przy zbyt dużej temperaturze podłoża.

W fazie plonowania wprowadzono funkcję śledzenia, czyli automatycznego nadążania zadanej temperatury powietrza z programowaną różnicą za temperaturą średnią podłoża pieczarek. Pozwala to, niezależnie od aktywności podłoża w końcowym etapie plonowania, na utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur powietrza i podłoża, co ma pozytywny wpływ na wielkość plonu.

Wprowadzono osobną fazę gotowania podłoża pouprawowego, która składa się z trzech automatycznie następujących po sobie etapów: kontrolowanego wzrostu temperatury powietrza, kontrolowanego utrzymania założonej temperatury podłoża pieczarek przez określony czas, a następnie schładzania z założoną prędkością.

W celu spełnienia wymagań związanych z kontrolą i certyfikacją jakości wprowadzono specjalny zapis wyników podstawowych pomiarów dla fazy gotowania podłoża pouprawowego (niezależnie od ciągłego zapisu wszystkich pomiarów). Pliki z tymi wynikami są tworzone odrębnie dla każdej hali uprawowej i dla każdego kolejnego cyklu gotowania. Pliki są składowane na dysku komputera, mogą być kopiowane przez użytkownika na nośniki rezerwowe i mogą być w dowolnym czasie prezentowane auditorom (w postaci tabel lub wykresów) dla udowodnienia spełniania wymagań sanitarnych (HACCP). Zapis pomiarów jest prowadzony w niejawnym formacie, uniemożliwiającym użytkownikowi fałszowanie protokołów pomiarowych.

Zmodernizowano procedury PID i wprowadzono funkcje "samostrojenia", pozwalająca na eksperymentalne wyznaczenie parametrów regulacji PID. Umożliwiono jednoczesna współprace programu LBX zarówno ze starszą wersją oprogramowania lb760a-6.14.ovl jak i nowszymi - od lb760a-7.3.ovl. Dzięki temu, po instalacji nowego programu LBX, nie ma potrzeby natychmiastowego przeprogramowania regulatorów na nowa wersję oprogramowania (zmiany programu w regulatorach można wprowadzać stopniowo).

Istnieje możliwość wpisywania komentarzy do wykresów (w menu „Urządzenia” dla danego regulatora jest pozycja "Nowy komentarz" otwierająca okienko do wpisania komentarza).

Program do obsługi sterowników w pieczarkarniach posiada rozbudowane funkcje wysyłania informacji o alarmach: przez SMS (po uzupełnienia komputera PC o zewnętrzny modem telefonii komórkowej GSM), przez wysłanie pod wskazany adres e-mail listu z treścią komunikatu alarmowego lub przez komunikat głosowy: przez telefon (program automatycznie dzwoni na zaprogramowane numery telefonów i czyta komunikaty głosowe o sytuacjach alarmowych) lub przez kartę dźwiękową w komputerze i dołączone do niej głośniczki.

Wprowadzono pomiar stężenia dwutlenku węgla dla LB-762 i LB-762A w zewnętrznym powietrzu (poziom odniesienia), co umożliwia kontrolę poprawności pracy mierników stężenia gazu.

W fazie szoku możliwe jest kontrolowane schodzenie z wszystkimi parametrami: temperaturą, wilgotnością, wentylacją i stężeniem dwutlenku węgla.

Dodano funkcję sterowania nagrzewnicą wstępną w pieczarkarni w zależności od temperatury zewnętrznego powietrza (z meteo).

Zwiększono zabezpieczenie chłodnicy przed zamarzaniem wprowadzając wymuszenie zamykania przepustnicy powietrza poniżej temperatury bezpieczeństwa klimatyzacji niezależnie od: trybu pracy regulacji powietrza (sterowanie ręczne – automatyczne), minimum zakresu sterowania wyjściem „Powietrze” i wartości sterowania ręcznego „Powietrzem” (funkcja „Ustawienia zaawansowane”, zakładka „Powietrze”, „Zabezpieczenia”). Zwiększono zabezpieczenie chłodnicy przed zamarzaniem wymuszając maksymalny obieg wody w chłodnicy, jeżeli temperatura mierzona za chłodnicą spadnie poniżej zadanej temperatury chłodnicy (funkcja „Ustawienia podstawowe”, zakładka „Wspólne”, „Zabezpieczenie chłodnicy”).

Wprowadzono obsługę dodatkowej chłodnicy freonowej, która wraz z możliwością sterowania dwoma chłodnicami, co daje następujące możliwe wersje chłodzenia:

  • jednej chłodnicy wodnej,
  • jednej chłodnicy freonowej,
  • dwu chłodnic wodnych,
  • pierwszej chłodnicy wodnej i drugiej freonowej.

Wprowadzono optyczną sygnalizację działania ograniczeń na wartości sygnałów wyjściowych regulatora: ustawianych w "Ustawieniach zaawansowanych", Zakres wyjść" (kolor niebieski wartości wyjścia) oraz ustawianych w "Ustawieniach zaawansowanych", "Powietrze", "Zabezpieczenia klimatyzacji" (kolor czerwony wartości wyjścia).

Program LBX uzupełniono o obszerną wbudowaną instrukcje tzw. HELP, dostępny po naciśnięciu klawisza F1 na klawiaturze lub po kliknięciu myszką w przycisk "Pomoc" (w górnej linii menu) i "Spis treści pomocy". Szczegółowy opis instalacji (aktualizacji) można znaleźć w HELP-ie, w punkcie "Instalacja".

W celu zabezpieczenia programu przed nielegalnym kopiowaniem wprowadzono indywidualne klucze autoryzacyjne po stronie serwera. Osoba zamawiająca otrzyma go wraz z programem. Niezbędny jest zakup 1 zestawu (program plus klucz) na każdy komputer PC sterujący systemem regulatorów. W przypadku posiadania kilku systemów (np. uprawy zlokalizowane w różnych miejscach) zamawiający powinien zakupić odpowiednia ilość zestawów (program plus klucz). Program jest dostarczany w wersji instalacyjnej, wymagającej nowych kluczy autoryzacyjnych (użytkownicy otrzymują klucze po przesłaniu zamówienia na adres  email al

Zgłaszanie uwag o programie, pomoc w ustawieniach regulatorów

Wszelkie pytania i uwagi o działaniu programu do obsługi sterowników w pieczarkarni, sugestie co do dalszego rozwoju programu i wnioski użytkowników, wynikające z ich doświadczeń i wzrastających wymagań, prosimy o zgłaszanie na adres email al

Bezpłatnie pomagamy telefonicznie we właściwej konfiguracji regulatorów w pieczarkarniach. W tym celu wymagane jest uruchomienie przez daną pieczarkarnię połączenia internetowego, za pomocą którego w trakcie rozmowy telefonicznej, mamy możliwość obserwacji zachowania regulatorów (wykresów) i korekty ich nastaw. Szczegóły - telefonicznie.

Zobacz również
Zobacz również